วิทยาการจัดการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 2,477,361.04 476,106.63 44,265.00 196,900.63 234,941.00 1,379,925.66 482,195.28 710,154.38 187,576.00 621,328.75 65,816.00 555,512.75 - - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
1,732,444.24 489,785.27 100,383.64 155,520.63 233,881.00 1,136,284.06 471,495.28 477,212.78 187,576.00 592,253.75 50,316.00 541,937.75 - - - - -
8
งบรายได้
110,380.00 70,425.00 27,985.00 41,380.00 1,060.00 10,880.00 10,700.00 180.00 - 29,075.00 15,500.00 13,575.00 - - - - -
9
1. พัฒนาการเรียนการสอน แผน 510,298.84 126,974.13 24,420.00 57,054.13 45,500.00 203,143.96 116,225.28 44,675.68 42,243.00 180,180.75 30,296.00 149,884.75 - - - - -
10
ผล
งบแผ่นดิน
24,420.00 126,974.13 24,420.00 57,054.13 45,500.00 203,143.96 116,225.28 44,675.68 42,243.00 180,180.75 30,296.00 149,884.75 -
11
งบรายได้
- - - - - - -
12
2. พัฒนาส่งเสิรมกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุง
แผน 59,790.50 11,000.00 3,000.00 8,000.00 38,790.50 - 37,820.50 970.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - -
13
ศิลปวัฒนธรรม ผล
งบแผ่นดิน
49,790.50 11,000.00 3,000.00 8,000.00 38,790.50 37,820.50 970.00 - - -
14
งบรายได้
10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 -
15
3. พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
แผน 517,343.00 184,497.00 3,160.00 28,126.00 153,211.00 194,536.00 67,487.00 100,675.00 26,374.00 138,310.00 8,380.00 129,930.00 - - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
517,343.00 184,497.00 3,160.00 28,126.00 153,211.00 194,536.00 67,487.00 100,675.00 26,374.00 138,310.00 8,380.00 129,930.00 -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แผน 15,680.00 10,340.00 10,340.00 - - - - - - 5,340.00 5,340.00 - - - - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
5,340.00 - - 5,340.00 5,340.00 -
20
งบรายได้
10,340.00 10,340.00 10,340.00 - - -
21
5. พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร
แผน 178,416.00 - - - - 137,526.00 46,733.00 31,260.00 59,533.00 40,890.00 5,500.00 35,390.00 - - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
172,916.00 - 137,526.00 46,733.00 31,260.00 59,533.00 35,390.00 35,390.00 -
23
งบรายได้
5,500.00 - - 5,500.00 5,500.00 -
24
6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แผน 1,043,465.70 108,025.50 3,345.00 68,450.50 36,230.00 716,703.20 237,970.00 465,883.20 12,850.00 218,737.00 6,300.00 212,437.00 - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
840,267.74 162,044.14 69,803.64 57,070.50 35,170.00 473,061.60 227,270.00 232,941.60 12,850.00 205,162.00 6,300.00 198,862.00 -
26
งบรายได้
54,540.00 30,085.00 17,645.00 11,380.00 1,060.00 10,880.00 10,700.00 180.00 13,575.00 13,575.00 -
27
7. สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัยและสนับสนุน
แผน 15,747.00 - - - - 7,876.00 - 3,620.00 4,256.00 7,871.00 - 7,871.00 - - - - -
28
นักวิจัยรุ่นใหม่ ผล
งบแผ่นดิน
15,747.00 - 7,876.00 3,620.00 4,256.00 7,871.00 7,871.00 -
29
งบรายได้
- - - - - -
30
8. สนับสนุนบริการวิชาการ
แผน 136,620.00 35,270.00 - 35,270.00 - 81,350.00 13,780.00 26,220.00 41,350.00 20,000.00 - 20,000.00 - - - - -
31
ผล
งบแผ่นดิน
106,620.00 5,270.00 5,270.00 81,350.00 13,780.00 26,220.00 41,350.00 20,000.00 - 20,000.00 -
32
งบรายได้
30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - -
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu