วิทยาการจัดการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...คณะวิทยาการจัดการ.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 42,888.00 42,888.00 13,685.00 9,580.00 19,623.00 - - - - - - - - - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
13,023.00 13,023.00 - 2,700.00 10,323.00 - - - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
29,865.00 29,865.00 13,685.00 6,880.00 9,300.00 - - - - - - - - - - - -
9
1. พัฒนาการเรียนการสอน แผน 270.00 270.00 - - 270.00 - - - - - - - - - - - -
10
ผล
งบแผ่นดิน
270.00 270.00 270.00 - - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. พัฒนาส่งเสิรมกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุง
แผน 3,000.00 3,000.00 - - 3,000.00 - - - - - - - - - - - -
13
ศิลปวัฒนธรรม ผล
งบแผ่นดิน
3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
แผน - - - - - - - - - - - - - - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แผน 10,340.00 10,340.00 10,340.00 - - - - - - - - - - - - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
10,340.00 10,340.00 10,340.00 - - -
21
5. พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร
แผน - - - - - - - - - - - - - - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แผน 29,278.00 29,278.00 3,345.00 9,580.00 16,353.00 - - - - - - - - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
9,753.00 9,753.00 2,700.00 7,053.00 - - -
26
งบรายได้
19,525.00 19,525.00 3,345.00 6,880.00 9,300.00 - - -
27
7. สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัยและสนับสนุน
แผน - - - - - - - - - - - - - - - - -
28
นักวิจัยรุ่นใหม่ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
29
งบรายได้
- - - - -
30
8. สนับสนุนบริการวิชาการ
แผน - - - - - - - - - - - - - - - - -
31
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
32
งบรายได้
- - - - -
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu