10. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการวาดภาพด่วยโปรแกรม Paint (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
25/7/2019, 14:37:07ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖นาหนองทุ่มตาลเดี่ยว ฯ
ด.ช.วุฒิศักดิ์ ลาป่าน ด.ช.ธนภัทร หลวงบุรี
นางกัญญาณัฐ เกษมสุข0828487395
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
08986288451
3
25/7/2019, 14:45:58ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖โนนสำราญสมสนุกด.ช.อภิสิทธิ์ ผิวขำ ด.ช.วีรภัทร พรภู
น.ส.กนกนุช มะโนธรรม นายเอกลักษณ์ ทองโคตร
0820532997
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
08986288452
4
26/7/2019, 9:11:15ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ช.ศุภชัย สมขำ
ด.ญ.ณิชากร ปูคะสิน
นายธนกร พรจันทร์กลาง0956467557นายสายธาร ศักดา08971136733
5
26/7/2019, 11:06:39ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านดินทรายอ่อน
เด็กชายกิตติวัฒน์ พรมราษฎร์
เด็กหญิงพิมพิลาวรรณ ศรชม
นายจักรพงษ์ ทองสว่าง
นางสาวนฤมล พลชา
0833555699/0857418957
นางสาวนันทนา แสงจันดา
09564866654
6
26/7/2019, 12:04:04ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เด็กชายจรัสรวี สุวรรณ
เด็กชายวฤทธิ์ ณะราศรี
นายศิวะเดช สิทธิการ0857384050
นางสาวนันทนา แสงจันดา
08564866655
7
26/7/2019, 12:19:30ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงด.ช.สุริยัน หายโศก
ด.ญ.จันทัปปภา จันพรมมี
นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์0956688836นายสายธาร ศักดา08971136736
8
26/7/2019, 12:46:20ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการร่งกาย
โนนสัง ฯ 4บ้านโคกสะอาด
1. เด็กชายเกรียงไกร โกกะพันธ์ 2. เด็กชายภูมิภัทร จันทร์เหลือ
1. นางสาวนิษิตา สุวรรณไตร 2. นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรี
0981870455นางดวงใจ พลบูรณ์09291252697
9
26/7/2019, 12:50:34ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง ฯ 4 บ้านหนองแวง
1. เด็กชายกฤตวิทย์ มากสวัสดิ์ 2. เด็กชายเดชณรงค์ หลาบหนองแสง
นายอาทร อุตอามาตย์-นางดวงใจ พลบูรณ์09291252698
10
26/7/2019, 13:20:44ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3บ้านโนนหว้าทอง
เด็กชายสิทธิโชค สายเสมา
เด็กชายธวัชชัย ลาดสวนจิก
นางสาวสุดารัตน์ แคนติ
นายอภิรัฐ ชาเนตร
0887475994
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
09824580839
11
26/7/2019, 13:22:03ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3โนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์นายอะนัตร ธนารักษ์
เด็กชายธวัชชัย สุขใจ
นายนันทวัฒน์ จันทีเทศ
นางสาววันเพ็ญ อ่อนมีคุณ
982238918
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
098245808310
12
26/7/2019, 13:23:58ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4้บ้านห้วยไร่
1.เด็กชายธิติพงศ์ ผาทอง
2.เด็กชายอำพล จุลไธสง
นางวิไลพร บุญหาร091
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
091775693711
13
26/7/2019, 14:13:43ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1โนนสังวิทยาสรรค์
1.ด.ญ.ณัฐราภรณ์ ผิวทอง
2.ด.ช.อาทินันท์ สุวรรณรัตน์
1.นายกฤตยลักษม์ วงษ์ตรีศรี
2.น.ส.พรพรรณ วงษ์ตรีศรี
0616405563นายวันชัย ศุภรมย์089576195212
14
26/7/2019, 16:32:02ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านโคกป่ากุง
1. เด็กชายระพีภัทร ชาติภูธร
2. เด็กชายอานนท์ ถือมั่น
1. นางสาวรัญญารัตน์ น้อยหา
2. นายพีระพงษ์ พระสว่าง
0968604199
นางศิริกุล ม่วงกลาง
086224468413
15
26/7/2019, 17:29:55ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1หนองม่วงชมพูทอง
1. เด็กชายภัทรพล หล่ายบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ พลศิลา
นางสาวน้ำฝน เบ้าทอง0800000000นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ097128295514
16
26/7/2019, 17:34:07ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คนบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง 1หนองม่วงชมพูทอง
1.เด็กชายอนุกูล ลาดบัวขาว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์ จรเข้
1. นางสาวสกัญญา บึงใสย์
2. นางวาสนา พรมเมตตา
922607478นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ097128295515
17
26/7/2019, 17:36:31ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการร่งกาย
ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยา
1. เด็กชายจิตติพัฒน์ ปัตนาถา
2. เด็กชายชิณวัตร ปานสุ่ม
1. นางปิยพร ผ่องแผ้ว
2. นายทินกร เทียมทัน
0865794609นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ097128295516
18
26/7/2019, 17:38:27ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คนบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยา
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงจันดา
2. เด็กชายทยุติ ดวงจำ
1. นายทินกร เทียมทัน
2. นายคณาวุฒิ กุตัน
0956674054นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ097128295517
19
26/7/2019, 17:40:20ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการร่งกาย
ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยา
1. เด็กชายนนทกร ป้านภูมิ
2. เด็กชายวุฒิชัย สงนำมา
1. นางปิยะพร ผ่องแผ้ว
2. นายทินกร เทียมทัน
0865794609นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ097128295518
20
26/7/2019, 17:42:20ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยา
1. เด็กชายธีรภัทร เบ้าทอง
2. เด็กชายสิทธิโชค มาทิพย์
1. นางปิยพร ผ่องแผ้ว
2. นายคณาวุฒิ กุตัน
0865794609นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ097128295519
21
29/7/2019, 20:16:48ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ด.ช.พีระพล นามโยธี
ด.ช.ชัยวัฒน์ เพียเพ็ง
นางสาวอัญชลี กุลสิงห์
นางอารีย์ เทพจิตร
0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
085562651920
22
29/7/2019, 20:20:12ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง2บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายด.ช.ภัทรพงษ์ ยางศรี
ด.ช.ชัชพงษ์ กองทอง
นางสาวอัญชลี กุลสิงห์
นางอารีย์ เทพจิตร
0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
085562651921
23
30/7/2019, 10:05:23ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 4บ้านหัวขัว
1.เด็กหญิงชิดชนนี น้อยเสนา
2.เด็กหญิงชนัญญา ชัยจันทึก
1.นางสาวอัจฉราภรณ์ ถันชนนาง
2.นางสาวบุศรินทร์ โคตรนรินทร์
0879519529นางดวงใจ พลบูรณ์092912526922
24
30/7/2019, 10:38:01ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการร่งกาย
โนนสัง 4บ้านโคกสะอาด
1.เด็กชายเกียงไกร โกกะพันธ์
2.เด็กชายภูมิภัทร จันทร์เหลือ
1.นางสาวนิษิตา สุวรรณไตร
2.นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรี
0611342279 , 0981870455
นางดวงใจ พลบูรณ์092912526923
25
30/7/2019, 13:43:34ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 2บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
1.เด็กชายเพชรพิรุณ โทนสูงเนิน
2.เด็กชายรัตติกร โลหะกุล
1.นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาว
2.นางนงเยาว์ มะโนสุข
0924904467นายธนกฤต ภูชมศรี083082291824
26
30/7/2019, 13:46:51ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 7บ้านโนนเสถียร
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีรักชาติ
เด็กชายภัทรพล โพธิ์ทอง
นางสาวชยาภา วิเชียรดี
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
8,000,959,390,943,920,000
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
094392509625
27
30/7/2019, 13:47:07ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คนบกพร่องทางสติปัญญาเมือง 1บ้านเสาเล้า
เด็กชายวีรวัฒน์ วงศ์นิล เด็กชายอธิพงษ์ แสนสุรินทร์
นางสาวปริยารวี บุตรศรีภูเภา นายปริญญา โยธาวิจิตร
0923716111
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
089841418426
28
30/7/2019, 13:48:23ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 1บ้านสุขเกษม
เด็กชายภูริภัทร สุโอษฐ์ เด็กชายพิภพ บุญเรือง
นายเกรียงศักดิ์ มอญขันธ์0879498690
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
089841418427
29
30/7/2019, 14:17:03ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
บ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ19)
1. เด็กชายณรงค์เดช ทับทิม
2. เด็กชายพงศกร เขียวคำ
1. นางวีรยา ลี้พงษ์กุล
2.นางเพ็ญนภา ปุริโส
0817497890
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
062194518928
30
30/7/2019, 14:21:50ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5 หินตลาดศรีสง่าวิทยา
1. เด็กชายศักรินทร์ วังศรีดี
2.นางสาวอรชา อุทธาโกสม
1. นางประทานพร กว้างขวาง
2. นางรัชนก คำพระธิก
0848960131
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
062194518929
31
30/7/2019, 15:12:41ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 5บ้านถิ่น
1. เด็กหญิงณัฐณิชา สุธรรม
2. เด็กหญิงภัทรปภา พันธัง
1. นางสาวกาญจน์ฐิภา ทิบำหลาบ
2. นางอรอุมา กันนะลา
0654419623
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
083338221330
32
30/7/2019, 15:24:42ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
1.เด็กชายธานะวัฒ สิงห์พันธ์
2.เด็กหญิงกัณฐิกา วิลาวรรณ์
นางสุพรรณี ราชแวง0817995425นางสาวพิชยา สายธนู084955082631
33
30/7/2019, 15:27:25ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
1.เด็กชายก่อกุศล มีป้อง
2.เด็กชายพิทักษ์ กรมโคตร
นายอนันต์ พิศตะคุ
0878719495นางสาวพิชยา สายธนู084955082632
34
31/7/2019, 13:45:33ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เด็กชายชินกร ดาทอง , เด็กหญิงอภิญญา คำสีแก้ว
นายสุรพงษ์ จันปัญญา , นางสาวอลิศิรา ณ นคร
-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
092189889933
35
31/7/2019, 13:51:08ระดับ ม. 1-3ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เด็กชายอิสรศักดิ์ พรมโคตร , เด็กชายอัษฎาวุธ นวลเพ็ญ
นายกรภัทร์ ทาน้อย-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
092189889934
36
31/7/2019, 14:24:07ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กชายรัฐศาสตร์ นาจอมทอง เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เสนา
นางสาวรัชนี ศรีสุดใจ ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐพร คำพวงค์
0904181621
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
081263656835
37
31/7/2019, 16:20:33ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด1.ด.ช.กฤษดา ดงพงษ์
2ด.ช.ปรีดา พงษ์โคกศรี
1.นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
2.นางสาวนิภาพร นาใจยงค์
0925063844
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
092506384436
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...