แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 35
2
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
3
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
1รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้าคณบดี
10
2นายเอกชัยแซ่จึงรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
11
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากรยิ้มประเสริฐรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
12
4นายณรงค์จอมโคกกรวดรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
13
5นางสาวศิรินทราอินทร์ปรุงเจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ ประจำคณะ
14
คณะบริหารธุรกิจ
15
1รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์คณบดี
16
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุชคงคารองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
17
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจบุญหมื่นไวยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
18
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดีนิลสมัครรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19
5นางสาวลัดดาวัลย์หมายถมกลางเจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ ประจำคณะ
20
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
21
1คณบดี
22
2รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
23
3รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
24
4รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25
5เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ ประจำคณะ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
นครราชสีมา
วข.ขอนแก่น
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร
 
 
Main menu