งานวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
เลขที่สัญญาแหล่งทุนเรื่องวิจัยผู้วิจัยคณะสัญญาเริ่มต้นสัญญาสิ้นสุด ยอดเงิน เบิกเงินงวดที่ 1รายงานความก้าวหน้าร่าง (สมบูรณ์)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานการใช้ประโยชน์ขอขยายรอบ1ขอขยายรอบ2หมายเหตุ
2
มรภ.สกอ.1/2558ภายในการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2553 และ ปี 2556 :นายรัฐพล พรหมสะอาดนายรัฐพล พรหมสะอาดคณะครุศาสตร์12/30/201412/30/2015200,000.00
3
มรภ.29/2558ภายในผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดภูเก็ตผศ.ทวีพร ณ นครนางสาวธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์, นางวรรณี พลสมัคร, นางวนิดา รัตนมงคล, นางสาวอัจฉรา ญาณสุวรรณคณะครุศาสตร์11/1/255810/31/2559285,200.00
4
มรภ.20/2558ภายในการพัฒนารูปแบบการฝึกเชิงซ้อน โดยการฝึกด้วยบาร์เบลล์ผสมผสานกับยางยืด เพื่อเพิ่มความสูงในการกระโดดของนักกีฬาวอลเลย์บอลดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรีนายวิสุทธิ์ จึ่งสกุลคณะครุศาสตร์6/1/25585/31/255950,000.0037263
5
มรภ.21/2558ภายในผลของการฝึกพลังโอเมตริกควบคู่กับการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนางสาวปาริชาต ประกอบมาศนายคมกฤช ไกรนราคณะครุศาสตร์6/1/25585/31/255950,000.0037264
6
มรภ.22/2558ภายในบทบาทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ตนางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ-คณะครุศาสตร์6/1/25585/31/2559100,000.0037262
7
มรภ.25/2558ภายในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์จังหวัดภูเก็ตดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรืองนางสาวภารวี ยุทธเกษมสันต์คณะครุศาสตร์8/1/25587/31/2559100,000.00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
2558
2557
2556
2555
 
 
Main menu