ฐานข้อมูล ครู อาจารย์ บก.ฝรก.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ สกุลวิชาที่สอน
2
1นางจารุวรรณธรรมวิทย์สิทธิมนุษยชน
3
2นางสุพัฒตรา
ลิมปะพันธุ์
สิทธิมนุษยชน
4
3พ.ต.ต.หญิง ชณากาณเที่ยงแท้งานกำลังพล
5
4พ.ต.ท.สรรค์ชัย
โพธิสุวรรณ
ตำรวจกับการมีส่วนร่วมของประชาชน, พ.ร.ฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
6
5พ.ต.ท.ชาญทองใบใหญ่งานสวัสดิการ, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
7
6พ.ต.ท.ถาวร มีขำงานกำลังพล
8
7พ.ต.ท.ธีระยุทธนันตายุทธวิธีตำรวจ
9
8พ.ต.ท.ปิยะขวัญทองงานกำลังพล
10
9พ.ต.ท.พิษณุ
กุศลศารทูล
งานกำลังพล
11
10พ.ต.ท.วิชาญนาคศรีงานกำลังพล
12
11พ.ต.ท.
ศักดิ์ชัย
จรัสบุญประชา
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ พ.ศ.2539, จริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
13
12พ.ต.ท.
สุรศักดิ์
ยุรชาติงานกำลังพล
14
13พ.ต.ท.โสภณสุขอร่ามงานวินัย
15
14พ.ต.ท.หญิงปาณิศา
บุญประเสริฐ
งานกำลังพล
16
15พ.ต.ท.หญิง
รัชยาณัฏฐ์
พิมลพุฒตาล
งานกำลังพล
17
16พ.ต.ท.หญิงศิริพรลบล้ำเลิศพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
18
17พ.ต.อ.
กิตติ์ธนทัต
เลอวงศ์รัตน์
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
19
18พ.ต.อ.
ปราโมทย์
เจริญวัฒนสุข
งานวินัย
20
19พ.ต.อ.เผด็จ
โชคเรืองสกุล
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
21
20พ.ต.อ.
อนุรักษ์
สายทองงานสารบรรณ
22
21ร.ต.ท.หญิงนัฐชกร กองแก้วงานสารบรรณ, 'ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
23
22ส.ต.อ.วรากรณ์
เถื่อนประทุม
ยุทธวิธีตำรวจ
24
23ส.ต.อ.สิทธิกร บุญจันทร์งานกำลังพล
25
24ส.ต.อ.
สินีรัตน์
ยุทธกิจงานสวัสดิการ
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu