คำสั่ง 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
เลขที่คำสั่ง
วันที่ออกคำสั่ง
ชื่อไฟลล์
2
ที่ 1/2559
6/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพิ่มเติม
3
ที่ 02/2559
8/1/2559แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
4
ที่ 03/2559
8/1/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการศิษย์น้องศิลปศาสตร์ (From Highschoot to RUS)
5
ที่ 04/2559
8/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6
ที่ 05/2559
7
ที่ 06/2559 12/1/2559
ให้บุคคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี
8
ที่ 07/2559
12/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
9
ที่ื 08/2559
12/1/2559แต่งตั้ั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
10
ที่ 09/2559
9/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิลผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
11
ที่ 10/2559
12/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
12
ที่ 11/2559
12/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติิงานพนักงานมหาวิทยาลัย
13
ที่ 12/2559
12/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
14
ที่ 13/2559
14/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา
15
ที่ 14/2559
15/1/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป (เพิ่มเติม)
16
ที่ 15/2559
18/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือก
17
ที่ 16/2559
18/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการครุภัณฑ์ศูนย์ภาษาอาเซียน
18
ที่ 17/2559
18/1/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย" ปีการศึกษา 2559
19
ที่ 18/2559
18/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรอยุธยาแฟร์คณะศิลปศาสตร์
20
ที่ 19/2559
22/1/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ "Say It Right" ปีการศึกษา 2559
21
ที่ 20/2559
22/1/2559แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
22
ที่ี 21/2559
22/1/2559แต่งตั้ั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหาร Lions Denmark
23
ที่ 22/2559
26/1/2559แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไปทยริมน้ำ
24
ที่ 23/2559
27/1/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย" ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
25
ที่ 24/2559
3/2/2559แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
26
ที่ 25/2559
27
ที่ 26/2559.
4/2/2559แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (แผนที่ 1ด้านการผลิตบัณฑิต)
28
ที่ 27/2559
4/2/2559แต่่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (แผนที่ 2 ด้านงานวิจัย)
29
ที่ 28/2559
4/2/2559
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (แผนที่ 3 ด้านบริการวิชาการ และแผนที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
30
ที่ 29/2559
10/2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสรรหาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพจากสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
31
ที่ 30/2559
16/2/2559โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อจัดการบริการทางวิชาการ
32
ที่ 31/2559
17/2/0559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ประจำคณะศิลปศาสตร์
33
ที่ 32/2559
18/2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์
34
ที่ 33/2559
18/2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
35
ที่ 34/2559
19/2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
36
ที่ 35/2559
19/2/2559แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตร์ฉลาดคิด
37
ที่ 36/2559
25/2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์
38
ที่ 37/2559
26/2/2559แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์
39
ที่ 38/2559
27/2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
40
ที่ 39/2559
41
ที่ 40/2559
1/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการประชุมวางแผนการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
42
ที่ 41/2559
1/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
43
ที่ 42/2559
1/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
44
ที่ 43/2559
45
ที่ 44/2559
2/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
46
ที่ 45/2559
3/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิสู่อาเซียน ประจำปี 2559
47
ที่ 46/2559
3/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
48
ที่ 47/2559
3/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
49
ที่ 48/2559
3/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
50
ที่ 49/2559
4/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน
51
ที่ 50/2559
4/3/2559แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ผุ้ประสานงานสาขาวิชาภาษาไทย
52
ที่ 51/2559
7/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส+3 และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ 2559
53
ที่ 52/2559
7/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือและระหวางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เพิ่มเติม)
54
ที่ 53/2559
11/3/2559แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
55
ที่ 54/2559
11/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar Mastery)
56
ที่ 55/2559
15/3/2559โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี
57
ที่ 59/2559
17/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศูนย์นนทบุรี)
58
ที่ 60/2559
17/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมที่ี่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
59
ที่ 61/2559
17/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศูยน์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
60
ที่ 62/2559
18/3/2559โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวสู่ชุมชน
61
ที่ 63/2559
22/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ศูนย์นนทบุรี)เพิ่มเติม
62
ที่ 64/2559
22/3/2559แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี
63
ที่ 65/2559
23/3/2559แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
64
ที่ 66/2559
25/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการบริษัทท่องเที่ยวจำลองไปกันมั้ยทัวร์ และสบายดีทัวร์
65
ที่ 67/2559
25/3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษอังกฤษด้วยตนเอง (program SPEEXX)
66
ที่ 68/2559
25/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
67
ที่ 69/2559
25/3/2559แต่งตั้งให้บุคลากรรักษาราชการแทน
68
ที่ 70/2559
24/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท
69
ที่ 72/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
70
ที่ 73/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
71
ที่ 74//2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
72
ที่ 75/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
73
ที่ 76/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
74
ที่ 77/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
75
ที่ 78/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
76
ที่ 79/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
77
ที่ 80/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
78
ที่ 81/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
79
ที่ 82/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
80
ที่ 83/2559
31/3/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
81
ที่ 84/2559
4/4/2559โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
82
ที่ 85/2559
83
ที่ 86/2559
12/4/2559แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5
84
ที่ 87/2559
12/4/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพกิจกรรมที่ 5 สัมมนาวิชาชีพ
85
ที่ 88/2559
18/4/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
86
ที่ 89/2559
20/4/2559แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์
87
ที่ 90/2559
20/4/2559อนุญาตให้บุคคลพ้นจากากรปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
88
ที่ 90/2559
25/4/2559แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
89
ที่ 91/2559
26/4/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
90
ที่ 92/2559
27/4/2559แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์จุดเด่นของสาขาวิชา
91
ที่ 93/2559
29/4/2559
แต่งตั้ังคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2559)
92
ที่ 94/2559
29/4/2559การลงโทษนักศึกษากรณีทุจริตการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
93
ที่ 95/2559
94
ที่ 96/2559
6/8/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
95
ที่ 97/2559
11/5/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาด้านประกันคุณภาพ กิจกรรมที่ 3 จัดทำและทบทวนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
96
ที่ 98/2559
13/5/2559แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
97
ที่ 110/2559
2/5/2559แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี
98
ที่ 111/2559
3/5/2559แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
99
ที่ 112/2559
3/5/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
100
ที่ 113/2559
3/5/2559แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu