ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
****ขอให้บริษัทเร่งติดต่อรับเช็คโดยด่วน ****
2
3
*หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่งานการเงินและบัญชี
4
5
6
โทร. 02-403-3350 - 55 ต่อ 130
7
8
9
*จ่ายเช็คทุกวัน เวลา 09.00 - 15.00 น.
10
11
12
13
ติดต่อรับเช็คได้ที่ งานการเงิน ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100