แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV สพป.เลย 1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ประทับเวลาคะแนนคำนำหน้าชื่อ-สกุล​ตำแหน่งหน่วยงาน/โรงเรียน
1. เป้าหมายที่สำคัญที่ของ NEW DLTV คือการลดความเหลื่อมล้ำ
2. NEW DLTV คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโฉมใหม่ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผ่านการสอนจากโรงเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ *
3. การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยใน NEW DLTV กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้สอน
4. การออกอากาศของ NEW DLTV ในระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition) จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
5. สัญญาลักษณ์ NEW DLTV คือข้อใด
6. คลังสื่อและทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ NEW DLTV คือ cer.dltv.ac.th
7. การใช้ NEW DLTV ลดปัญหาการขาดแคลนครูได้
8. การจัดทำแผนการสอนสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครูห้องเรียนปลายทางต้องร่วมจัดการเรียนการสอน ไม่ปล่อยให้นักเรียนเรียนกับครูต้นทางโดยลำพัง
10. จุดเด่นของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คือ การช่วยเหลือครูในกรณีที่มีภารกิจไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
11. การจัดสรรชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV เมื่อ พ.ศ.2557-2558 ให้โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเท่านั้น
12. การจัดสรรชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV เมื่อ พ.ศ.2557-2558 ให้โรงเรียนทั่วประเทศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดกล่องรับสัญญาณ (Receiver) กำหนดให้เป็นระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) หรือ ระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) ก็ได้
13. ครูผู้สอนสามารถเตรียมการสอนหรือสอนซ่อมเสริมโดยใช้เว็บไซต์ NEW DLTV ได้ เนื่องจากมีการ Upload เนื้อหาการสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว
14. NEW DLTV ยังคงถ่ายทอดสดส่งผ่านการสอนจากโรงเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศโดยไม่มีวันหยุด
15. ช่อง NEW DLTV 15 เป็นช่องพัฒนาครู
16. NEW DLTV ใช้สื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสื่อและทรัพยากรหลักสำหรับการจัดการการเรียนการสอน
17. ช่อง NEW DLTV 10 – 12 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18. การรับชมรายการที่กำลังออกอากาศ สามารถรับชมได้ทางระบบโทรทัศน์เท่านั้น
19. เนื่องจาก NEW DLTV จัดเตรียมสื่อและทรัพยากรไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อครูต้นทางจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมเริ่มวิชาใหม่เลย ครูปลายทางไม่จำเป็นต้องสรุป
20. การจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็คือ การทิ้งให้นักเรียนอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยที่ครูก็ทำภารกิจอื่นไปด้วย
2
8/10/2018, 9:41:1310 / 20นางวราภรณ์ ปานิเสนครู
42010134 บ้านหาดเบี้ย
ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3
7/10/2018, 10:46:1111 / 20นางสาวสุพรรณิกา พรมฆ้องครู42010100 บ้านผาพอดใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
4
8/10/2018, 11:35:3311 / 20นางสาว
นางสาวลภัสร์ลดา พรมสอน
ครู
42010027 บ้านห้วยม่วง
ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
5
7/10/2018, 11:16:4213 / 20นางกาญจนา นิชำนาญครู
42010261 บ้านร่องไผ่
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
6
7/10/2018, 11:17:1813 / 20นางพีระวรรณ วรรณทองสุขครู
42010075 บ้านแก้วเมธี
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
7
8/10/2018, 14:13:5513 / 20นางปิ่นลดา ฮดมาลีครู42010114 บ้านคกงิ้วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
8
7/10/2018, 9:14:2914 / 20นายอนุสรณ์ ศรีรักษาครู
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 2ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
9
8/10/2018, 9:23:2714 / 20นายตรีอมร. พรมจักรครู42010137 บ้านวังผาใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
10
8/10/2018, 9:38:1614 / 20นาง
วิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ครู
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 2ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
11
8/10/2018, 9:46:2814 / 20นายนายบันเทิง สมหมายครู42010042 บ้านไร่ทามไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
12
8/10/2018, 10:16:5714 / 20นางวิมลนิตย์ ธรรมกุลครู42010067 บ้านน้ำคิวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
13
8/10/2018, 11:15:0714 / 20นางสาวพนาลี ษรจันทร์ศรีครู
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน
ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
14
8/10/2018, 13:16:0814 / 20นายธวัชชัย ชันทะครู42010146 บ้านนาโม้ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
15
8/10/2018, 13:20:4214 / 20นายถาวร ไชยโสดาครู42010003 บ้านไผ่โทนใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
16
8/10/2018, 14:14:1114 / 20นายสมชาย พิมพ์สารีครู
42010116 บ้านท่าดีหมี
ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
17
8/10/2018, 14:30:3414 / 20นายสุริยา แสงขาวครู
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
18
8/10/2018, 9:31:3215 / 20นายอานนท์. ชาวตวันตกครู42010272 บ้านปากยางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
19
8/10/2018, 9:31:4815 / 20นางสาวธนพร จันทร์ดวงครู
42010053 บ้านห้วยลวงไซ
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
20
8/10/2018, 10:16:3015 / 20นางสาวธนพร จันทร์ดวงครู
42010053 บ้านห้วยลวงไซ
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
21
8/10/2018, 10:50:2915 / 20นางคายคำ สุระธรรมครู42010265 บ้านวังขามใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
22
8/10/2018, 10:50:4615 / 20นางคายคำ สุระธรรมครู42010265 บ้านวังขามใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
23
8/10/2018, 11:08:2215 / 20นายนพดล เครือปละครู
42010009 บ้านห้วยหวาย
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
24
8/10/2018, 12:49:1715 / 20นายนายสงบ พลพันธุ์ครู42010023 บ้านนาแขมใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
25
8/10/2018, 14:12:2015 / 20นายทวีชัย พูนไธสงครู42010127 บ้านโพนทองใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
26
8/10/2018, 14:20:3615 / 20นางสาวพุทธชาติ วรรณทิพย์ครู
42010027 บ้านห้วยม่วง
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
27
8/10/2018, 14:25:5215 / 20นางสาวพุทธชาติ วรรณทิพย์ครู
42010027 บ้านห้วยม่วง
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
28
8/10/2018, 14:26:5315 / 20นางสาวพุทธชาติ วรรณทิพย์ครู
42010027 บ้านห้วยม่วง
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
29
8/10/2018, 14:34:5215 / 20นายสุริยา แสงขาวครู
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
30
7/10/2018, 14:55:1716 / 20ว่าที่ร้อยตรี
ไพโรจน์. ชัยเจริญพัฒนา
ครู
42010027 บ้านห้วยม่วง
ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
31
8/10/2018, 9:33:2816 / 20นางสดสี ชาคำรุณครู
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
32
8/10/2018, 11:09:1416 / 20นางสมร สิงห์สุวรรณครู
42010028 บ้านหนองนาทราย
ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
33
8/10/2018, 12:48:4416 / 20นางสาวนางสาววรัญญา สุริยะบุคลากร​ทางการศึกษา​
42010041 บ้านแหล่งควาย
ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
34
8/10/2018, 13:27:5316 / 20นายเชษฐพงษ์ ถิ่นวัลย์ครู
42010068 บ้านภูสวรรค์
ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
35
8/10/2018, 14:04:5916 / 20นายปุญญพัฒน์ วงษ์ป้องครู
42010267 บ้านน้ำกระโทม
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
36
8/10/2018, 14:05:0216 / 20นางสาวพิชชาพร. ภิรมย์หนุครู
42010270 บ้านห้วยด้าย
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
37
8/10/2018, 14:08:0516 / 20นายกนกพล ธรรมรังษีครู42010129 บ้านห้วยนาใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
38
8/10/2018, 14:10:3516 / 20นางสาวพิชชาพร. ภิรมย์หนุครู
42010270 บ้านห้วยด้าย
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
39
8/10/2018, 14:11:3016 / 20สุรชัยธรรมผาลาบุคลากร​ทางการศึกษา​42010024 บ้านวังยาวใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
40
8/10/2018, 14:12:0416 / 20นางสาวรัญชนา สวัสดิ์โสมครู
42010055 บ้านห้วยสีเสียด
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
41
8/10/2018, 14:16:5616 / 20นายธวัชชัย จันดาหารครู42010047 บ้านสูบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่
42
8/10/2018, 14:17:4916 / 20นายบุญรัก สารีพิมพ์ครู
42010140 บ้านปากเนียม
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
43
5/10/2018, 15:04:3817 / 20นายภมร สีลารักษ์ ผู้​บริหาร​โรงเรียน
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
44
8/10/2018, 9:42:4917 / 20นายอนุสรณ์ ศรีรักษาครู
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
45
8/10/2018, 9:47:0217 / 20นางสุปราณี ป้องศิริครู
42010065 บ้านโพนป่าแดง
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
46
8/10/2018, 11:00:4117 / 20นางเพ็ญแข วินากรครู
42010261 บ้านร่องไผ่
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
47
8/10/2018, 11:21:1217 / 20นาย
นรินทร์ แก้วพิลารมย์
ครู
42010099 บ้านห้วยพอด
ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
48
8/10/2018, 11:23:5717 / 20นางสุจิตรา เปาวนาครู
42010261 บ้านร่องไผ่
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
49
8/10/2018, 11:37:2817 / 20นางนางอัญชนา แพงเพ็งครู42010022 บ้านโป่งใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
50
8/10/2018, 13:36:1017 / 20นายธวัชชัย จันดาหารครู42010047 บ้านสูบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
51
8/10/2018, 14:13:1717 / 20นางไกรษร นามกิ่งครู
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
52
8/10/2018, 14:13:3517 / 20นายอาทิตย์ จำปาศรีบุคลากร​ทางการศึกษา​42010139 บ้านสงาวใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
53
8/10/2018, 14:14:5217 / 20นายอดิศร สุขเสริมครู42010111 บ้านคกเลาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
54
7/10/2018, 10:25:2518 / 20นางน้อยนิด อุทธาครู
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
55
8/10/2018, 10:21:3518 / 20นางวิมลนิตย์ ธรรมกุลครู42010067 บ้านน้ำคิวใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
56
8/10/2018, 11:15:3918 / 20นางสาวศิวพร พันธ์มุกครู
42010091 อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
57
8/10/2018, 11:17:0418 / 20นางสาว
นางสาวอัมรา วรรณเสถียร
บุคลากร​ทางการศึกษา​
42010280 บ้านขอนแก่น
ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
58
8/10/2018, 11:21:1018 / 20นางสาว
กันจนีย์ พิทักราษฎร์
ครู
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
59
8/10/2018, 11:21:3318 / 20นางสาวพรทิพย์ ไทยขันบุคลากร​ทางการศึกษา​
42010284 บ้านหนองปกติ
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
60
8/10/2018, 12:53:2718 / 20นายนายสงบ พลพันธุ์ครู42010023 บ้านนาแขมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
61
8/10/2018, 12:54:0718 / 20นายสมนึก อินทะลาครู42010089 บ้านคกมาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
62
8/10/2018, 14:11:5418 / 20นายอนุสรณ์ ศรีรักษาครู
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
63
8/10/2018, 14:15:4518 / 20นาย
สุทธิศักดิ์ พลพันธ์
ครู42010104 บ้านใหม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
64
8/10/2018, 14:15:4618 / 20นายวิเนตร สืบสายครู42010084 บ้านนาเบนใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
65
8/10/2018, 14:17:0918 / 20นางนางกาญจนา นิชำนาญครู
42010261 บ้านร่องไผ่
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
66
8/10/2018, 14:21:3018 / 20นายธิปไตย จันทะพลครู42010147 บ้านคกเว้าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
67
8/10/2018, 14:22:1718 / 20นายธวัชชัย จันดาหารครู42010047 บ้านสูบใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
68
8/10/2018, 14:22:1718 / 20นายสังหาร ระนาจครู
42010050 บ้านหนองดอกบัว
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
69
8/10/2018, 14:36:1118 / 20นายนายอุดร ศรีบุรินทร์ครู42010141 บ้านปากปัดใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่
70
8/10/2018, 14:44:1018 / 20นายนน บุคลากร​ทางการศึกษา​
42010095 บ้านผากลางดง
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
71
7/10/2018, 9:09:1119 / 20นางสาวปิณชนก สุขจันดาบุคลากร​ทางการศึกษา​
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
72
8/10/2018, 9:16:4119 / 20นางศิริรัตน์ ดาวงษาครู
42010011 บ้านห้วยกระทิง
ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
73
8/10/2018, 9:32:0419 / 20นางน้อยนิด อุทธาครู
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
74
8/10/2018, 9:36:1819 / 20นางน้อยนิด อุทธาครู
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
75
8/10/2018, 10:44:0119 / 20นางประภาพร สุวรรณสิงห์ครู
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
76
8/10/2018, 10:53:3519 / 20นายสุบรรณ ธรรมกุลผู้​บริหาร​โรงเรียน
42010041 บ้านแหล่งควาย
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
77
8/10/2018, 11:06:5619 / 20นายชาญนนท์ วินากรครู
42010263 บ้านห้วยไค้
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
78
8/10/2018, 11:17:0419 / 20นางโอภาส พันธบัวศรีครู
42010281 บ้านหนองผือ
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
79
8/10/2018, 11:17:4719 / 20นางรัศมี สมทองครู42010082 บ้านตาดซ้อใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
80
8/10/2018, 11:21:4219 / 20นางรัศมี ใจด่วนบุคลากร​ทางการศึกษา​
42010286 บ้านนากระเซ็ง
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
81
8/10/2018, 13:55:0219 / 20นางรัศมี สมทองครู42010082 บ้านตาดซ้อใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
82
8/10/2018, 14:00:0819 / 20นาย
นรินทร์ แก้วพิลารมย์
ครู
42010099 บ้านห้วยพอด
ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
83
8/10/2018, 14:00:0919 / 20นางวราภรณ์ ปานิเสนครู
42010134 บ้านหาดเบี้ย
ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
84
8/10/2018, 14:01:0819 / 20นางสาววรัญญา สุริยะบุคลากร​ทางการศึกษา​
42010041 บ้านแหล่งควาย
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
85
8/10/2018, 14:15:1419 / 20นางวราภรณ์ ปานิเสนครู
42010134 บ้านหาดเบี้ย
ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
86
8/10/2018, 14:19:0519 / 20นายช้อนทอง ศรีมงคลบุคลากร​ทางการศึกษา​
42010081 บ้านนาป่าหนาด
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
87
8/10/2018, 14:22:2619 / 20นางประภาพร สุวรรณสิงห์ครู
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
88
8/10/2018, 9:33:1120 / 20นายวรดิษฐ์. ดาวงษาครู
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
89
8/10/2018, 9:36:1720 / 20นายเหลาทอง ศรีวิเศษผู้​บริหาร​โรงเรียน
42010061 บ้านปากหมาก
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
90
8/10/2018, 9:38:5420 / 20นายธีระพันธ์ ป้องคำลาบุคลากร​ทางการศึกษา​
42010040 บ้านท่ามะนาว
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
91
8/10/2018, 9:39:2320 / 20นางนางน้อยนิด อุทธาครู
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
92
8/10/2018, 9:40:5020 / 20นางสดสี ชาคำรุณครู
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
93
8/10/2018, 10:03:4420 / 20นางลลิตา เฉลิมรัตน์ครู42010066 บ้านเสี้ยวใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
94
8/10/2018, 10:13:3720 / 20นางศิริรัตน์ ดาวงษาครู
42010011 บ้านห้วยกระทิง
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
95
8/10/2018, 10:25:2020 / 20นางวิมลนิตย์ ธรรมกุลครู42010067 บ้านน้ำคิวใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
96
8/10/2018, 10:28:0320 / 20นางสาวธนพร จันทร์ดวงครู
42010053 บ้านห้วยลวงไซ
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
97
8/10/2018, 10:47:4420 / 20นางละมิตร บาตะศรีครู
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
98
8/10/2018, 10:50:3820 / 20นางปัน บุญบุตตะครู42010135 บ้านคกไผ่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
99
8/10/2018, 10:52:1320 / 20นายขยาย บาตะศรีครู
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
100
8/10/2018, 10:58:2620 / 20นางสาวพุทธชาติ วรรณทิพย์ครู
42010027 บ้านห้วยม่วง
ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเลือก 1ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Loading...
Main menu