ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีรายชื่อ ร.ร. ที่สรรหาคณะ กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
ปี พ.ศ. 2563 - 2566
3
ลำดับที่
ว/ด/ป ที่รับ
ชื่อ ร.ร.อำเภอ
คำสั่งแต่งตั้ง
ลงวันที่
4
1
21 ต.ค.62
บ้านกล้วยเมืองฯ
6/2563
2 ม.ค.63
5
2
22 ต.ค.62
บ้านหนองยอโพนแพงนาแก
7/2563
2 ม.ค.63
6
3
22 ต.ค.62
บ้านดงยอเมืองฯ
8/2563
2 ม.ค.63
7
4
29 ต.ค.62
ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแก
9/2563
2 ม.ค.63
8
5
30 ต.ค.62
บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
ธาตุพนม
10/2563
2 ม.ค.63
9
6 4 พ.ย.62บ้านชะโงมนาโดนเมืองฯ
11/2563
2 ม.ค.63
10
7 4 พ.ย.62บ้านนางามปลาปาก
12/2563
2 ม.ค.63
11
8 4 พ.ย.62บ้านสุขเจริญเมืองฯ
13/2563
2 ม.ค.63
12
9 6 พ.ย.62
บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
นาแก
14/2563
2 ม.ค.63
13
10 6 พ.ย.62สุนทรวิจิตรเมืองฯ
15/2563
2 ม.ค.63
14
11 6 พ.ย.62
บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
เมืองฯ
39/2563
2 ม.ค.63
15
12 6 พ.ย.62บ่อดอกซ้อนท่าวัดนาแก
38/2563
2 ม.ค.63
16
13 6 พ.ย.62บ้านพระซองเหนือนาแก
37/2563
2 ม.ค.63
17
14 6 พ.ย.62บ้านโสกแมวธาตุพนม
35/2563
2 ม.ค.63
18
15 7 พ.ย.62บ้านโพนป่าหว้านเมืองฯ
35/2563
2 ม.ค.63
19
16 7 พ.ย.62บ้านจอมมณีนาแก
130/2563
24 ม.ค.63
20
17 7 พ.ย.62บ้านสร้างหินเมืองฯ
41/2563
2 ม.ค.63
21
18 7 พ.ย.62บ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)ธาตุพนม
42/2563
2 ม.ค.63
22
19 7 พ.ย.62บ้านแสนพันหมันหย่อนธาตุพนม
43/2563
2 ม.ค.63
23
20 7 พ.ย.62บ้านดงมะเอกเรณูนคร
44/2563
2 ม.ค.63
24
21 7 พ.ย.62บ้านหนองแซงเรณูนคร
40/2563
2 ม.ค.63
25
22 8 พ.ย.62บ้านกุดฉิมธาตุพนม
21/2563
2 ม.ค.63
26
23 8 พ.ย.62บ้านดงดู่งามนาแก
22/2563
2 ม.ค.63
27
24 8 พ.ย.62
บ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์)
ธาตุพนม
23/2563
2 ม.ค.63
28
25 8 พ.ย.62บ้านเหล่าทุ่งนาแก
24/2563
2 ม.ค.63
29
26 8 พ.ย.62บ้านโพนค้อโพนสวรรค์เมืองฯ
25/2563
2 ม.ค.63
30
27
12 พ.ย.62
บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นาแก
26/2563
2 ม.ค.63
31
28
12 พ.ย.62
บ้านนาหนาดธาตุพนม
27/2563
2 ม.ค.63
32
29
12 พ.ย.62
บ้านโคกกลางแก้งน้อย (กลัยาโนอุปถัมภ์)
นาแก
28/2563
2 ม.ค.63
33
30
12 พ.ย.62
บ้านคับพวงธาตุพนม
29/2563
2 ม.ค.63
34
31
12 พ.ย.62
บ้านเหล่าสำราญเรณูนคร
30/2563
2 ม.ค.63
35
32
14 พ.ย.62
บ้านนาคำธาตุพนม
31/2563
2 ม.ค.63
36
33
14 พ.ย.62
บ้านดงยอธาตุพนม
32/2563
2 ม.ค.63
37
34
14 พ.ย.62
บ้านนามนดงติ้ววิทยานาแก
33/2563
2 ม.ค.63
38
35
14 พ.ย.62
ลาดสว่างวิทยาเรณูนคร
34/2563
2 ม.ค.63
39
36
15 พ.ย.62
บ้านวังกะเบาปลาปาก
1/2563
2 ม.ค.63
40
37
15 พ.ย.62
บ้านคำผาสุกเรณูนคร
2/2563
2 ม.ค.63
41
38
15 พ.ย.62
บ้านหนองแสงปลาปาก
3/2563
2 ม.ค.63
42
39
19 พ.ย.62
บ้านหนองโพธิ์วังโนวังยาง
89/2563
13 ม.ค.63
43
40
19 พ.ย.62
บ้านหนองบัวคำปลาปาก
4/2563
2 ม.ค.63
44
41
19 พ.ย.62
โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปาก
5/2563
2 ม.ค.63
45
42
19 พ.ย.62
บ้านนามะเขือปลาปาก
16/2563
2 ม.ค.63
46
43
21 พ.ย.62
บ้านสำราญเมืองฯ
17/2563
2 ม.ค.63
47
44
21 พ.ย.62
บ้านคำสว่างเมืองฯ
18/2563
2 ม.ค.63
48
45
25 พ.ย.62
บ้านทรายมูลคำผักแพวธาตุพนม
19/2563
2 ม.ค.63
49
46
25 พ.ย.62
บ้านขอนขว้างธาตุพนม
20/2563
2 ม.ค.63
50
47
26 พ.ย.62
ชุมชนนามนวิทยาคารเมืองฯ
55/2563
3 ม.ค.63
51
48
26 พ.ย.62
บ้านนาราชควายน้อยเมืองฯ
56/2563
3 ม.ค.63
52
49
26 พ.ย.62
บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"นาแก
57/2563
3 ม.ค.63
53
50
27 พ.ย.62
บ้านหนองนางด่อนวังยาง
58/2563
3 ม.ค.63
54
51
27 พ.ย.62
บ้านสร้างเม็กเรณูนคร
59/2563
3 ม.ค.63
55
52
28 พ.ย.62
บ้านดอนโทนนาแก
45/2563
3 ม.ค.63
56
53
28 พ.ย.62
บ้านสว่างสำราญปลาปาก
51/2563
3 ม.ค.63
57
54
28 พ.ย.62
บ้านดินดำหมากเฟืองนาแก
52/2563
3 ม.ค.63
58
55
28 พ.ย.62
บ้านวังโพธิ์ปลาปาก
53/2563
3 ม.ค.63
59
56
28 พ.ย.62
บ้านจำปานาแก
54/2563
3 ม.ค.63
60
57
02 ธ.ค.62
บ้านคำเม็กนาแก
46/2563
3 ม.ค.63
61
58
02 ธ.ค.62
บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนม
47/2563
3 ม.ค.63
62
59
02 ธ.ค.62
บ้านนาคู่นาแก
48/2563
3 ม.ค.63
63
60
02 ธ.ค.62
บ้านกุงโกนปลาปาก
49/2563
3 ม.ค.63
64
61
04 ธ.ค.62
บ้านโนนหอมวังยาง
50/2563
3 ม.ค.63
65
62
04 ธ.ค.62
บ้านโพนสวางหนองแหนวังยาง
59/2563
3 ม.ค.63
66
63
04 ธ.ค.62
นาเหนือทุ่งทองวิทยานาแก
60/2563
3 ม.ค.63
67
64
04 ธ.ค.62
บ้านดอนสวรรค์ธาตุพนม
61/2563
3 ม.ค.63
68
65
04 ธ.ค.62
บ้านหนองยาวเมืองฯ
62/2563
3 ม.ค.63
69
66
04 ธ.ค.62
บ้านนาป่งคองนาแก
63/2563
3 ม.ค.63
70
67
04 ธ.ค.62
บ้านปลาปากน้อยปลาปากรอแก้ไข
71
68 09 ธ.ค.62
ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
นาแก
64/2563
6 ม.ค.63
72
69 09 ธ.ค.62บ้านโพนแพงธาตุพนม
65/2563
6 ม.ค.63
73
70 09 ธ.ค.62บ้านหนองกุง เรณูนคร
66/2563
6 ม.ค.63
74
71
11 ธ.ค.62
บ้านดอนกลางปลาปาก
67/2563
6 ม.ค.63
75
72
11 ธ.ค.62
บ้านวังตามัวเมืองฯ
68/2563
6 ม.ค.63
76
73
11 ธ.ค.62
บ้านหนองหอยคำอ้อมนาแก
69/2563
6 ม.ค.63
77
74
16 ธ.ค.62
บ้านหนองบึงวังยาง
71/2563
6 ม.ค.63
78
75
16 ธ.ค.62
บ้านหนองคองนาแก
72/2563
6 ม.ค.63
79
76
16 ธ.ค.62
บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นเมืองฯ
73/2563
6 ม.ค.63
80
77
16 ธ.ค.62
บ้านวังกระแสเมืองฯ
74/2563
6 ม.ค.63
81
78
16 ธ.ค.62
บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
นาแก
78/2563
7 ม.ค.63
82
79
16 ธ.ค.62
บ้านสร้างแป้นเรณูนคร
82/2563
7 ม.ค.63
83
80
18 ธ.ค.62
บ้านนาขามส้มป่อยวังยาง
81/2563
7 ม.ค.63
84
81
18 ธ.ค.62
บ้านดงโชคเมืองฯ
80/2563
7 ม.ค.63
85
82
18 ธ.ค.62
บ้านผึ้งเมืองฯ
79/2563
7 ม.ค.63
86
83
18 ธ.ค.62
บ้านนาโสกนาแก
83/2563
7 ม.ค.63
87
84
18 ธ.ค.62
บ้านนายอเรณูนคร
84/2563
7 ม.ค.63
88
85
19 ธ.ค.62
บ้านคำพอกเมืองฯรอแก้ไข
89
86
25 ธ.ค.62
บ้านหนองหญ้าไซเมืองฯ
85/2563
7 ม.ค.63
90
87
25 ธ.ค.62
บ้านสามแยกหัวภูธรวังยาง
86/2563
7 ม.ค.63
91
88
25 ธ.ค.62
บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนาแก
136/2563
28 ม.ค.63
92
89
25 ธ.ค.62
บ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)
เมืองฯ
87/2563
7 ม.ค.63
93
90 2 ม.ค.63บ้านหนองแซงเมืองฯ
77/2563
7 ม.ค.63
94
91 2 ม.ค.63บ้านหนองค้าโคกกุงเมืองฯ
76/2563
7 ม.ค.63
95
92 2 ม.ค.63บ้านชะโนตเมืองฯ
75/2563
7 ม.ค.63
96
93 6 ม.ค.63บ้านกลางมูลอ้นนาแก
92/2563
13 ม.ค.63
97
6 ม.ค.63บ้านทุ่งสว่างเรณูนคร
91/2563
13 ม.ค.63
98
94 7 ม.ค.63บ้านนายอน้อยเรณูนคร
93/2563
13 ม.ค.63
99
95 7 ม.ค.63
บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ปลาปาก
95/2563
14 ม.ค.63
100
96 7 ม.ค.63บ้านวังไฮหนองกุงเมืองฯ
96/2563
14 ม.ค.63