ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีรายชื่อ ร.ร. ที่สรรหาคณะ กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
ปี พ.ศ. 2563 - 2566
3
ลำดับที่
ว/ด/ป ที่รับ
ชื่อ ร.ร.อำเภอ
คำสั่งแต่งตั้ง
ลงวันที่
4
1
21 ต.ค.62
บ้านกล้วยเมืองฯ
6/2563
2 ม.ค.63
5
2
22 ต.ค.62
บ้านหนองยอโพนแพง
นาแก
7/2563
2 ม.ค.63
6
3
22 ต.ค.62
บ้านดงยอเมืองฯ
8/2563
2 ม.ค.63
7
4
29 ต.ค.62
ชุมชนบ้านพุ่มแกนาแก
9/2563
2 ม.ค.63
8
5
30 ต.ค.62
บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
ธาตุพนม
10/2563
2 ม.ค.63
9
6
4 พ.ย.62
บ้านชะโงมนาโดนเมืองฯ
11/2563
2 ม.ค.63
10
7
4 พ.ย.62
บ้านนางามปลาปาก
12/2563
2 ม.ค.63
11
8
4 พ.ย.62
บ้านสุขเจริญเมืองฯ
13/2563
2 ม.ค.63
12
9
6 พ.ย.62
บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
นาแก
14/2563
2 ม.ค.63
13
10
6 พ.ย.62
สุนทรวิจิตรเมืองฯ
15/2563
2 ม.ค.63
14
11
6 พ.ย.62
บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
เมืองฯ
39/2563
2 ม.ค.63
15
12
6 พ.ย.62
บ่อดอกซ้อนท่าวัด
นาแก
38/2563
2 ม.ค.63
16
13
6 พ.ย.62
บ้านพระซองเหนือนาแก
37/2563
2 ม.ค.63
17
14
6 พ.ย.62
บ้านโสกแมว
ธาตุพนม
35/2563
2 ม.ค.63
18
15
7 พ.ย.62
บ้านโพนป่าหว้านเมืองฯ
35/2563
2 ม.ค.63
19
16
7 พ.ย.62
บ้านจอมมณีนาแก
130/2563
24 ม.ค.63
20
17
7 พ.ย.62
บ้านสร้างหินเมืองฯ
41/2563
2 ม.ค.63
21
18
7 พ.ย.62
บ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)
ธาตุพนม
42/2563
2 ม.ค.63
22
19
7 พ.ย.62
บ้านแสนพันหมันหย่อน
ธาตุพนม
43/2563
2 ม.ค.63
23
20
7 พ.ย.62
บ้านดงมะเอก
เรณูนคร
44/2563
2 ม.ค.63
24
21
7 พ.ย.62
บ้านหนองแซง
เรณูนคร
40/2563
2 ม.ค.63
25
22
8 พ.ย.62
บ้านกุดฉิม
ธาตุพนม
21/2563
2 ม.ค.63
26
23
8 พ.ย.62
บ้านดงดู่งามนาแก
22/2563
2 ม.ค.63
27
24
8 พ.ย.62
บ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์)
ธาตุพนม
23/2563
2 ม.ค.63
28
25
8 พ.ย.62
บ้านเหล่าทุ่งนาแก
24/2563
2 ม.ค.63
29
26
8 พ.ย.62
บ้านโพนค้อโพนสวรรค์
เมืองฯ
25/2563
2 ม.ค.63
30
27
12 พ.ย.62
บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
นาแก
26/2563
2 ม.ค.63
31
28
12 พ.ย.62
บ้านนาหนาด
ธาตุพนม
27/2563
2 ม.ค.63
32
29
12 พ.ย.62
บ้านโคกกลางแก้งน้อย (กลัยาโนอุปถัมภ์)
นาแก
28/2563
2 ม.ค.63
33
30
12 พ.ย.62
บ้านคับพวง
ธาตุพนม
29/2563
2 ม.ค.63
34
31
12 พ.ย.62
บ้านเหล่าสำราญ
เรณูนคร
30/2563
2 ม.ค.63
35
32
14 พ.ย.62
บ้านนาคำ
ธาตุพนม
31/2563
2 ม.ค.63
36
33
14 พ.ย.62
บ้านดงยอ
ธาตุพนม
32/2563
2 ม.ค.63
37
34
14 พ.ย.62
บ้านนามนดงติ้ววิทยา
นาแก
33/2563
2 ม.ค.63
38
35
14 พ.ย.62
ลาดสว่างวิทยา
เรณูนคร
34/2563
2 ม.ค.63
39
36
15 พ.ย.62
บ้านวังกะเบาปลาปาก
1/2563
2 ม.ค.63
40
37
15 พ.ย.62
บ้านคำผาสุก
เรณูนคร
2/2563
2 ม.ค.63
41
38
15 พ.ย.62
บ้านหนองแสงปลาปาก
3/2563
2 ม.ค.63
42
39
19 พ.ย.62
บ้านหนองโพธิ์วังโน
วังยาง
89/2563
13 ม.ค.63
43
40
19 พ.ย.62
บ้านหนองบัวคำปลาปาก
4/2563
2 ม.ค.63
44
41
19 พ.ย.62
โพนสวางนางิ้ววิทยา
ปลาปาก
5/2563
2 ม.ค.63
45
42
19 พ.ย.62
บ้านนามะเขือปลาปาก
16/2563
2 ม.ค.63
46
43
21 พ.ย.62
บ้านสำราญเมืองฯ
17/2563
2 ม.ค.63
47
44
21 พ.ย.62
บ้านคำสว่างเมืองฯ
18/2563
2 ม.ค.63
48
45
25 พ.ย.62
บ้านทรายมูลคำผักแพว
ธาตุพนม
19/2563
2 ม.ค.63
49
46
25 พ.ย.62
บ้านขอนขว้าง
ธาตุพนม
20/2563
2 ม.ค.63
50
47
26 พ.ย.62
ชุมชนนามนวิทยาคาร
เมืองฯ
55/2563
3 ม.ค.63
51
48
26 พ.ย.62
บ้านนาราชควายน้อย
เมืองฯ
56/2563
3 ม.ค.63
52
49
26 พ.ย.62
บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"
นาแก
57/2563
3 ม.ค.63
53
50
27 พ.ย.62
บ้านหนองนางด่อนวังยาง
58/2563
3 ม.ค.63
54
51
27 พ.ย.62
บ้านสร้างเม็ก
เรณูนคร
59/2563
3 ม.ค.63
55
52
28 พ.ย.62
บ้านดอนโทนนาแก
45/2563
3 ม.ค.63
56
53
28 พ.ย.62
บ้านสว่างสำราญปลาปาก
51/2563
3 ม.ค.63
57
54
28 พ.ย.62
บ้านดินดำหมากเฟือง
นาแก
52/2563
3 ม.ค.63
58
55
28 พ.ย.62
บ้านวังโพธิ์ปลาปาก
53/2563
3 ม.ค.63
59
56
28 พ.ย.62
บ้านจำปานาแก
54/2563
3 ม.ค.63
60
57
02 ธ.ค.62
บ้านคำเม็กนาแก
46/2563
3 ม.ค.63
61
58
02 ธ.ค.62
บ้านนาแกบึงเหล็ก
ธาตุพนม
47/2563
3 ม.ค.63
62
59
02 ธ.ค.62
บ้านนาคู่นาแก
48/2563
3 ม.ค.63
63
60
02 ธ.ค.62
บ้านกุงโกนปลาปาก
49/2563
3 ม.ค.63
64
61
04 ธ.ค.62
บ้านโนนหอมวังยาง
50/2563
3 ม.ค.63
65
62
04 ธ.ค.62
บ้านโพนสวางหนองแหน
วังยาง
59/2563
3 ม.ค.63
66
63
04 ธ.ค.62
นาเหนือทุ่งทองวิทยา
นาแก
60/2563
3 ม.ค.63
67
64
04 ธ.ค.62
บ้านดอนสวรรค์
ธาตุพนม
61/2563
3 ม.ค.63
68
65
04 ธ.ค.62
บ้านหนองยาวเมืองฯ
62/2563
3 ม.ค.63
69
66
04 ธ.ค.62
บ้านนาป่งคองนาแก
63/2563
3 ม.ค.63
70
67
04 ธ.ค.62
บ้านปลาปากน้อยปลาปาก
รอแก้ไข
71
68
09 ธ.ค.62
ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
นาแก
64/2563
6 ม.ค.63
72
69
09 ธ.ค.62
บ้านโพนแพง
ธาตุพนม
65/2563
6 ม.ค.63
73
70
09 ธ.ค.62
บ้านหนองกุง
เรณูนคร
66/2563
6 ม.ค.63
74
71
11 ธ.ค.62
บ้านดอนกลางปลาปาก
67/2563
6 ม.ค.63
75
72
11 ธ.ค.62
บ้านวังตามัวเมืองฯ
68/2563
6 ม.ค.63
76
73
11 ธ.ค.62
บ้านหนองหอยคำอ้อม
นาแก
69/2563
6 ม.ค.63
77
74
16 ธ.ค.62
บ้านหนองบึงวังยาง
71/2563
6 ม.ค.63
78
75
16 ธ.ค.62
บ้านหนองคองนาแก
72/2563
6 ม.ค.63
79
76
16 ธ.ค.62
บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น
เมืองฯ
73/2563
6 ม.ค.63
80
77
16 ธ.ค.62
บ้านวังกระแสเมืองฯ
74/2563
6 ม.ค.63
81
78
16 ธ.ค.62
บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
นาแก
78/2563
7 ม.ค.63
82
79
16 ธ.ค.62
บ้านสร้างแป้น
เรณูนคร
82/2563
7 ม.ค.63
83
80
18 ธ.ค.62
บ้านนาขามส้มป่อย
วังยาง
81/2563
7 ม.ค.63
84
81
18 ธ.ค.62
บ้านดงโชคเมืองฯ
80/2563
7 ม.ค.63
85
82
18 ธ.ค.62
บ้านผึ้งเมืองฯ
79/2563
7 ม.ค.63
86
83
18 ธ.ค.62
บ้านนาโสกนาแก
83/2563
7 ม.ค.63
87
84
18 ธ.ค.62
บ้านนายอ
เรณูนคร
84/2563
7 ม.ค.63
88
85
19 ธ.ค.62
บ้านคำพอกเมืองฯ
รอแก้ไข
89
86
25 ธ.ค.62
บ้านหนองหญ้าไซเมืองฯ
85/2563
7 ม.ค.63
90
87
25 ธ.ค.62
บ้านสามแยกหัวภูธร
วังยาง
86/2563
7 ม.ค.63
91
88
25 ธ.ค.62
บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
นาแก
136/2563
28 ม.ค.63
92
89
25 ธ.ค.62
บ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)
เมืองฯ
87/2563
7 ม.ค.63
93
90
2 ม.ค.63
บ้านหนองแซงเมืองฯ
77/2563
7 ม.ค.63
94
91
2 ม.ค.63
บ้านหนองค้าโคกกุง
เมืองฯ
76/2563
7 ม.ค.63
95
92
2 ม.ค.63
บ้านชะโนตเมืองฯ
75/2563
7 ม.ค.63
96
93
6 ม.ค.63
บ้านกลางมูลอ้นนาแก
92/2563
13 ม.ค.63
97
6 ม.ค.63
บ้านทุ่งสว่าง
เรณูนคร
91/2563
13 ม.ค.63
98
94
7 ม.ค.63
บ้านนายอน้อย
เรณูนคร
93/2563
13 ม.ค.63
99
95
7 ม.ค.63
บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ปลาปาก
95/2563
14 ม.ค.63
100
96
7 ม.ค.63
บ้านวังไฮหนองกุง
เมืองฯ
96/2563
14 ม.ค.63