สำเนาของ การพัฒนาศักยภาพผุ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (อำเภอตาลสุม) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลาโรงเรียนชื่อ-นามสกุลตำแหน่งจบวิชาเอกสอนระดับชั้น
2
20/4/2017, 12:27:08
ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
นางนวนิตย์ ศรีพวงเพชร
ครูสังคมอนุบาล
3
20/4/2017, 12:28:54
ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
นางสำราญ วงศ์คำพันธ์
ครูนาฏศิลป์ประถมศึกษา
4
20/4/2017, 12:44:21
บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
นางฐานิตา ทารพันธ์ครูประถมศึกษาป.1
5
20/4/2017, 12:45:23
บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
นายพยัพ พรเพชรครูประถมศึกษาป.6
6
20/4/2017, 12:56:50บ้านห้วยดู่นายนัตถี สอนเกตุครูคณิตศาสตร์ป.5,6
7
20/4/2017, 13:04:07บ้านห้วยดู่
นางสาวเติมใจ ภาระกุล
พนักงานราชการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.4
8
20/4/2017, 15:17:16บ้านแก่งกบ
นางอาภาพร ประเสริฐสุข
ครู ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.1
9
20/4/2017, 15:18:19บ้านแก่งกบ
นางสาวปราริฉัตร์. ก้านทอง
ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ป.4
10
20/4/2017, 16:22:29
บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
นางนภาภัช แานบุญเรือง
ครูประถมศึกษาป3
11
20/4/2017, 16:23:53
บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
นายเฉลิมพล สาธุพันธ์
ครูดนตรีม3
12
20/4/2017, 17:04:06บ้านดอนขวางนางสมคิด วงค์ป้อมครูสังคมป.3
13
20/4/2017, 17:06:07บ้านดอนขวาง
นางศลิลทิพย์ แสงวงษ์
ครูจ้างสอน
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ป.4
14
24/4/2017, 12:42:19บ้านดอนตะลี
นางอุไรวรรณ จันดารัตน์
ครูประถมศึกษาป.4- 6
15
24/4/2017, 12:43:09บ้านดอนตะลี
นางกาญจนีย์ แสนทวีสุข
ครูบรรณรักษ์ป.1
16
24/4/2017, 14:09:56บ้านหนองกุง
นางธนัญญา แสนทวีสุข
ครูคณิตศาสตร์ป.3
17
24/4/2017, 14:23:11บ้านหนองกุง
นางสาวทิพวรรณ ศรีดา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การบัญชี
เด็กพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน
18
25/4/2017, 14:43:32บ้านนาห้วยแคนนางสาวไขแสง พลาศรีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วไปป.1
19
25/4/2017, 14:44:07บ้านนาห้วยแคน
นางพิศประอร ยาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ป.1
20
25/4/2017, 14:44:52บ้านแก่งกบ
นางอาภาพร ประเสริฐสุข
ครู ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.1
21
25/4/2017, 14:45:43บ้านแก่งกบ
นางสาวปราริฉัตร์ ก้านทอง
ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ป.4
22
29/4/2017, 13:15:59บ้านหนองโน
นางสาวเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์
พนักงานราชการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.1-2
23
29/4/2017, 13:17:07บ้านหนองโนนายประสาน บุญครองครูอัตราจ้างอุตสาหกรรมศิลป์ป.3-4
24
2/5/2017, 10:35:41บ้านสำโรง
นายชัยปรุฬห์ แก้วแสน
ครูชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาม.3
25
2/5/2017, 10:39:51บ้านสำโรง
นางสาวภัทรวดี ทิพทุรักษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ภาษาไทยเด็กพิการเรียนร่วม
26
2/5/2017, 11:02:13บ้านนาคายนายบุญยืน พันธ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา-
27
3/5/2017, 21:58:05บ้านม่วงโคนนางสมปอง เดชคำภู ครูชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการเกษตรป.6
28
3/5/2017, 22:05:22บ้านม่วงโคน
นางสาวลัดดาวัลย์ สรพิมพ์
ครูชำนาญการคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
29
4/5/2017, 0:53:48บ้านจิกลุ่มนางเยาว์ วงศ์คำครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.1
30
4/5/2017, 0:54:35บ้านจิกลุ่มนายเจริญชัย กะทาครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.3
31
18/5/2017, 12:54:55บ้านนาทม
นายบุญส่ง พินธุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
จิตวิทยาและการแนะแนว
ป.๔
32
18/5/2017, 12:57:52บ้านนาทมนางธีรนุข ลาสาครูคอมพิวเตอร์ศึกษาป.๒
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu