ม.3/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
นางสุดารัตน์ พัฒชู
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายจักรพันธ์ คำมาโฮม
4444444444444.00ดีมาก
8
2
เด็กชายฐาปกรณ์ ลาทา
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายธนบดี วิรัตกพันธ์
4444444444444.00ดีมาก
10
4
นายธนากร แสงส่อง
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายปรเมษฐ์ พรมจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
12
6
เด็กชายวรวุฒิ เฉลิมศรี
4444444444444.00ดีมาก
13
7
นายวุฒิพัชร์ ดับโศรก
4444444444444.00ดีมาก
14
8
นายสรธัญ กิ่งชุม
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กชายสุธีร์ วาปีทำ
4444444444444.00ดีมาก
16
10
นายอาทิตย์ ตักโพธิ์
4444444444444.00ดีมาก
17
11
นางสาวกรชกร พานศรี
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กหญิงกฤตพร รัตนโกเศศ
4444444444444.00ดีมาก
19
13
นางสาวกีรติกร มนัสสา
4444444444444.00ดีมาก
20
14
นางสาวกุลนันท์ สาครรัตน์
4444444444444.00ดีมาก
21
15
นางสาวจิตรกร ศรีบัว
4444444444444.00ดีมาก
22
16
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญสอด
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นางสาวชฎาพร เสือทอง
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กหญิงชบาภรณ์ ศรีหล้า
4444444444444.00ดีมาก
25
19
นางสาวชุตินันท์ ลำภาย
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กหญิงฐิติยา รัตนิล
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นางสาวณัชชา อินถาเครือ
4444444444444.00ดีมาก
28
22
นางสาวณัชชา ตระกูลไพศาล
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงณัฎฐนิชา จอมหงษ์
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวธนัชพร ยิ่งรุ่งโรจน์
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงธัญลักษณ์ กัลปดี
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวนภัสสร อินถาเครือ
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงปิยธิดา ขำตา
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ วิไลวรรณ์
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวพิมลพร แข่งขัน
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงวรรณรดา ชุติธรอมรวงศ์
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาววิลาวรรณ สีสิทธิ์
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวสบันงา ไชยชนะ
4444444444444.00ดีมาก
39
33
นางสาวสิริลักษณ์ ฟ็อกซ์ออล
4444444444444.00ดีมาก
40
34
นางสาวสุทธาทิพย์ เมืองวงศ์
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาวสุทธิดา สีพิทักษ์
4444444444444.00ดีมาก
42
36
นางสาวอารีญา วิมลโนช
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงอิสรีย์ ด้วงทอง
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงพรนภัส ราชขันธ์
4444444444444.00ดีมาก
45
39
นางสาวกุลสตรี จันทร์แจ่ม
4444444444444.00ดีมาก
46
40156.004
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1