กษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZ
1
ประทับเวลาชื่อสถานศึกษารหัส SMIS (3901....)
1.จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
1.2.จำนวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน..................คน
1.3. จำนวนครูประจำการ .................... คน
1.4. จำนวนครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ ..................คน
2. จำนวนบุคลากรที่จัดทำ ID Plan
2.2.จำนวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน..................คน
2.3. จำนวนครูประจำการ .................... คน
2.4. จำนวนครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ ..................คน
3. ข้อมูลการได้รับการพัฒนาใน ปี งบประมาณ 2557
3.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3.4 จำนวนครูประจำการ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จำนวน .................. คน
3.3 จำนวนครูประจำการ ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง จำนวน .................. คน
3.5 จำนวนครูประจำการ ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 ครั้ง ขึ้นไป จำนวน .................. คน
4. หน่วยงาน/องค์กรที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา (ระบุ.......)
5. จำนวนครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน .............คน
6. จำนวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2557 จำนวน ................คน
7. จำนวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามหน่วยงานที่พัฒนาดังนี้
7.2 สพท. จำนวน..................... คน
7.3 สถานศึกษา จำนวน........................ คน
7.4 อื่น ๆ จำนวน............... คน
8. จำนวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR จำนวน ................คน
ผู้กรอกข้อมูลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
2
25/6/2015, 14:48:52
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
39010075
3
25/6/2015, 15:06:57โรงเรียนบ้านลาด3901004410811081
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
08
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานสกสค.หนองบัวลำภู
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1111
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา
ครู093-4987213
4
25/6/2015, 15:16:03
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง
390102181-21----
ได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง
ไม่ได้รับการพัฒนา----111----1นายเนวิน พระสว่างครู คศ.3086-2220729
5
25/6/2015, 16:35:47โรงเรียนปรางค์กู่103901012810521051
ได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง
ไม่ได้รับการพัฒนา050
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
5110100
นางสาวศิริพร พิมพ์โคตร
พนักงานราชการ081-7041325
6
25/6/2015, 19:36:37โรงเรียนบ้านนาทม390101421-3-1-3-
ปี 2557 ยังไม่มีผู้อำนวยการ
ไม่มี-33สพป.นภ เขต 131-1---
7
25/6/2015, 22:09:57
โรงเรียนบ้านวังนำ้ขาวชนูปถัมภ์
390100561113311133
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
0013
สพป หนองบัวลำภูเขต1
อบต หนองบัว
3303302นางวัฒนา ผุยมาตย์ครู ชำนาญการพิเศษ862255160
8
25/6/2015, 22:29:35บ้านเพ็กเฟื้อย3901007010711031
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรอง ผอ.007
-โรงเรียน
-สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
- สพฐ.
14457
พัฒนาร่วมกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษอังกฤษในการสื่อสาร
4นายมงกุฎ จำนงค์นิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
810618892ตัวเลือกที่ 1
9
26/6/2015, 9:25:44
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง
3901016510601060
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
006
- โรงเรียน
- ศูนย์เครือข่ายฯ ศรีบุญเรือง 3
- สพป.นภ.เขต 1
2101001
นางปรารถนา ขนานแข็ง
ครู 810481441
10
26/6/2015, 10:41:20บ้านสันป่าพลวง39010188003100310304000100นางรัชฎาพร ภพวิเศษครู คศ.1934185770
11
26/6/2015, 11:06:41
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
3901007510801080
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
0008
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4808008
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ883390686ตัวเลือกที่ 1
12
26/6/2015, 12:03:30บ้านหนองสะแบง3901009610611061
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา006สพป.นภ.11110001
นางสาวศันศนี โคตรชมภู
ครู913538073ตัวเลือกที่ 1
13
26/6/2015, 12:31:50
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
3901002710301030
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองฯ003
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
3303000
นายทรงวุฒิ ราชแสนเมือง
ครู061-0989132
14
26/6/2015, 12:46:50นิคมวัฒนา 63901012910511051
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มี005
- สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1101100นายเสถียร ทาขุลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
878563250
15
26/6/2015, 13:00:01บ้านตะเคียนทอง3901016610411041
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
220
สพป.หนองบัวลำภู เขต๑
5221นางสาวฉันทนา โวลาครู821036769
16
26/6/2015, 13:45:58
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
3901021710311031
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา033
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
110111
นางมะลิวรรณ ชัยโยธา
ครู คศ.2083- 5998369
17
26/6/2015, 13:49:34
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
390100021-7-1-7-
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน
7-7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
11-1--1
นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์
ครู คศ. 3801990909
18
26/6/2015, 14:02:22
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา
3901002410301030
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
003
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2101000
นางกมลทิพย์ สุภาแดง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
810593911
19
26/6/2015, 14:17:44
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
390101261-4-4-4-
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
--4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสัง 5
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
คุรุสภา
4211--1
นางสาววันเพ็ญ หลาบหนองแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
935024465
20
26/6/2015, 14:27:17บ้านห้วยบง3901010610521052
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
055สพป.นภ.เขต111110นายโชคชัย สามารถครูชำนาญการ935012563
21
26/6/2015, 14:53:30
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
3901001310320000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา003
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3303303นายเรืองชัย ชุมพลครูชำนาญการ934782229ตัวเลือกที่ 1
22
26/6/2015, 14:54:34โรงเรียนบ้านโนนตาล3901010310311031
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
003
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4000000นางวันเพ็ญ ธานีวรรณครู ชำนาญการพิเศษ801828887ตัวเลือกที่ 1
23
26/6/2015, 14:58:28
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
3901012210511000ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา5005000100
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินสิ่ว
089-5700420ตัวเลือกที่ 1
24
26/6/2015, 15:47:34บ้านนาวังเวิน3901004910401040
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
0002
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 / สพฐ.
4222002นางกนกนิภา พลท้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
098- 1123470
25
26/6/2015, 16:00:49
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
3901018510811081
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรอง ผอ.008-สพป.นภ. 1
- สทศ.
- สพฐ.
1111101
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
ครู คศ. ๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
0981438954 / 0857403054
26
26/6/2015, 16:34:56บ้านหัวขัว3901008310911091
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
009
สพป.หนองบัวลำภูเขต 1
550250
นางอรวรรณ ดอนหลักคำ
ครู930756307ตัวเลือกที่ 1
27
27/6/2015, 14:34:16
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
3901021710311031
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา012
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
1101101
นางมะลิวรรณ ชัยโยธา
ครู คศ. 2083- 5998369
28
28/6/2015, 16:02:44
โรงเรียนโนนสูรณ์วิทยามบ
390101891013410134
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
0710
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
2101
นางสุวิมล พรหมมาหล้า
ครู878559599
29
29/6/2015, 8:48:37บ้านป่าคา3901018710920000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
009
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 3
3. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
1110010
นางสาวกุลนารี แสงเลิศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ816013188
30
29/6/2015, 8:50:45บ้านกุดคอเมย3901008510311031
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา003
1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโนนสัง ๔
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
3. UTQ Onlile สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0000000
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดคอเมย
933957373ตัวเลือกที่ 1
31
29/6/2015, 8:57:51
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
3901017300430043ไม่ได้รับการพัฒนา
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
400
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
0000000นางศิริญญา อินกอง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
843346200
32
29/6/2015, 9:13:56
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
390101351013210132
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
0112
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
720201นางเพ็ญศรี นรสารครู862355213ตัวเลือกที่ 1
33
29/6/2015, 9:56:53บ้านห้วยทราย3901005810221022
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
002
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1100100นายอานุภาพ พัฒนา
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
800088438
34
29/6/2015, 10:10:38โรงเรียนบ้านคอกวัว3901019910311031
ได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง
ไม่ได้รับการพัฒนา030สพฐ0000001นายวิชิต คำมีภาครูธุรการ810518295ตัวเลือกที่ 1
35
29/6/2015, 10:14:10
โรงเรียนบ้านหนองคังคา
3901020100240024
ได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง
ไม่ได้รับการพัฒนา020สพฐ นภ เขต 1000001นายวิชิต คำมีภาครูธุรการ810518295
36
29/6/2015, 10:22:58
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
390100991-821-88
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
--8
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6------
น.ส.ผกาวัลย์ พงษ์สระพัง
ธุรการ878332802
37
29/6/2015, 10:27:38
โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์
3901021610411041
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
004
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
420220นายมานะ ถนอมจิตรครู คศ.3870120984ตัวเลือกที่ 1
38
29/6/2015, 10:38:18โรงเรียนบ้านลำภ
39
29/6/2015, 10:47:47โรงเรียนบ้านลำภู390100501-3---3
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
---
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
-12---
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-8616371
40
29/6/2015, 10:59:11
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
390101271-91----ไม่ได้รับการพัฒนา---11-1--1
นายวรัท ป้องเรืองดิลก
ครูชำนาญการพิเศษ862205025ตัวเลือกที่ 1
41
29/6/2015, 11:04:47บ้านหนองปลาขาว3901006810601010
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
006
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2101000นางแขไข ภูชมศรีครูชำนาญการพิเศษ083-3445100
42
29/6/2015, 11:14:08
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
39010168101030000ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา101111นางสังวาลย์ สมณะครู872322769ตัวเลือกที่ 1
43
29/6/2015, 11:28:21บ้านกุดดุกสุขเกษม3901015410720000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
0077707004
นางเผ่าพันธ์ อินทรเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ086 -2423103
44
29/6/2015, 12:08:28บ้านห้วยไร่390100211-3-1-3-
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
--3สพฐ.
สพป.นภ.1
2111นายอาทร มนตรีครู 872268518
45
29/6/2015, 12:47:03
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก
3901015210540000ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา500-2222202นายกิติพงษ์ รัดอันครู854643668ตัวเลือกที่ 1
46
29/6/2015, 13:01:51โรงเรียนบ้านนาเลิง39010020111621116
-สพฐ.
-สพป.
-ศูนย์เครือข่ายฯ
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1111นางวรณี แสงมุกดาครู คศ.3872308747
47
29/6/2015, 13:31:55
โรงเรียนบ้านข้องโป้
3901003110810000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
008
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1101101นายนิรุจ ทับทิมหิน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
872383054
48
29/6/2015, 13:34:24
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
390100002910200000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
002
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1101100นายนิรุจ ทับทิมหิน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
872383054
49
29/6/2015, 13:52:37
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร
390101211-310031ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา210สพป นภ 10101000
นางสาวกิ่งกาญน์ พรมวงษ์
ครู872142530ตัวเลือกที่ 1
50
29/6/2015, 13:55:40
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
3901006410401040
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
004
- สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1122121นายเผฎ็จ โคตรชนะผู้อำนวยการ086-2268998ตัวเลือกที่ 1
51
29/6/2015, 13:56:36โรงเรียนบ้านผาสุก390176020010321032
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
003
๑.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑
๒.UTQ
3301201
นางสุกัญญา เขียวเสน
ครู คศ. ๓879501625ตัวเลือกที่ 1
52
29/6/2015, 13:56:41โรงเรียนบ้านฝายหิน390101121-211-21
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
002
สพฐ.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
เทศบาลตำบลโนนสัง
โรงพยาบาลโนนสัง
1111111
นางเพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงาม
ครูชำนาญการพิเศษ083-3344078ตัวเลือกที่ 1
53
29/6/2015, 14:06:20
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
390100361122111221
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
0121
1.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
2.สพฐ. (UTQ Online)
3.โรงเรียน
5101041นายธานี ศรีวงศ์ครู800118978ตัวเลือกที่ 1
54
29/6/2015, 14:17:52
โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
3901021210910000ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา900-1100003นางวัลลีย์ ศรีชาติครู092-1570752
55
29/6/2015, 14:21:12บ้านห้วยลึก390100461-711-71
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรอง077
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพฐ. (อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม)
1000000
นางศิริลักษณ์ เรืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ 096 - 6412117
56
29/6/2015, 14:22:53โรงเรียนดอนปอวิทยา390102101120311203
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
0020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรพถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2202002นางสาวพิชยา สายธนูเจ้าหน้าที่ธุรการ849550826
57
29/6/2015, 14:25:55
โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
390102141-821-2-
ได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง
---33-34-3นายอำนาจ ดอกบัวครู899431326ตัวเลือกที่ 1
58
29/6/2015, 14:35:13
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
390100321-9-1-9-
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
098
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
- สำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
01401
นางแววเพ็ญ ไชยคำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ087-2190485ตัวเลือกที่ 1
59
29/6/2015, 14:47:51
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
390102071011310113
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
0011
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1101001
นางสาวจารุวรรณ กองเวียง
ครู คศ.1822120350
60
29/6/2015, 14:58:52
โรงเรียนบ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์
390176020410201020
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
002
๑.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑
๒.UTQ
1101100
นางสาวจันทรา โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ885343665ตัวเลือกที่ 1
61
29/6/2015, 15:11:37
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
3901001410911010
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
099
-สพฐ
-สพป.
-กระทรวงสาธารณสุข
1222021
นายสุวัฒน์ นาทันตอง
ครู089 8400688
62
29/6/2015, 15:14:32
บ้านหนองอุ สาขาเหล่านาดี
39010150003000303
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
300
นางสาวแก้วใจ อินทรเพชร
ครู956528966
63
29/6/2015, 15:27:30
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
39010191101420000ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา14001111101
นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
ครู862601013ตัวเลือกที่ 1
64
29/6/2015, 15:33:30
โรงเรียนบ้านห้วยโจด
390100181-821-82
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
--8
-สพฐ.
-ศูนย์เครือข่ายเมือง 4
11----นางอินทิรา เทพนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโจด
819751510
65
29/6/2015, 15:45:10
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม
390100781-941-31
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
631
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1101030นางณิฐา ศรีวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
872266655ตัวเลือกที่ 1
66
29/6/2015, 15:51:50
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
390101601015310153
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
0015สพป.นภ เขต 11404004
นางปิยลักษณ์ ศิลาแดง
ครู ค.ศ. 3089-3975721ตัวเลือกที่ 1
67
29/6/2015, 15:58:25
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
390101601015310153
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
0015สพป.นภ เขต 11404004
นางปิยลักษณ์ ศิลาแดง
ครู ค.ศ. 3089-3975721
68
29/6/2015, 16:09:35
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
39010131นายทองฉันท์ ผดาวัน-5 คน2 คน---------
1. นางอลิสรา อาจหาญ 2.นางวงเดือน เอกกัณหา
-----
นางวงเดือน เอกกัณหา
089 276 3628
69
29/6/2015, 16:23:43โรงเรียนบ้านกุดฉิม3901001010701070
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
007
1. สถานศึกษา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
76067นายสวรรค์ สงรัมย์ครู081-8737337
70
29/6/2015, 20:49:31
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
39010133101101000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
00011
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
0000000นางอมรา ภานิลครู คศ 3885481962ตัวเลือกที่ 1
71
29/6/2015, 21:35:30
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
39010004111620000ไม่ได้รับการพัฒนา002202002
นางสาวกรรณิการ์ สังฆะมณี
ครู คศ.3933262791ตัวเลือกที่ 1
72
29/6/2015, 21:39:56
โรงเรียนบ้านโสกช้าง
3901008210321031
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
003-สพฐ
-สพป นภ1
410110
นางจุไรรัตน์ ลุนพรม
ครู ค.ศ.2098-2325931
73
29/6/2015, 21:41:26
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
3901009710411000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา400-1101001
นางสาวอังสนา ไพรตื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
091 0657172
74
29/6/2015, 22:40:34บ้านดินทรายอ่อน39010074101220000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
0012
1. สพฐ.
2. สพป.นภ.เขต 1
3. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
4. โรงพยาบาลตำบลหัวนา
3112201นางใหมนา นาทันตองครู081-9650271ตัวเลือกที่ 1
75
29/6/2015, 22:41:00
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
39011-52ไม่ได้รับการพัฒนา511-----
76
29/6/2015, 23:06:01หนองปิงบุ่งบกวิทยา390100891 คน-12 คน
1 คน/ พนักงาน 2 คน พี่ 1 คน
1 คน-12
1 คน / พนักงาน 2 คน/ พี่เลี้ยง 1 คน
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป, ประชุม /อบรมทุกครั้งที่มีรายการ
2 คน10 คน10
สพฐ. การพัฒนาการเรียนการสอน แบบ BBL
สพป หนองบัวลำภู เขต 1
- โครงการวิถีพุทธ
- นโยบายกระทรวง
- การคัดกรองนักเรียนพิเศษ
- การศึกษาดูงาน โรงเรียนที่จัดกิจกรรม BBL ได้สำเร็จแล้ว ขอนแก่น เขต5
1 คน3 คน1 คน1 คน1 คน-1 คนนางวีระ อินพิมพ์ครูชำนาญการพิเศษ
081-3801827และ 085-7575643
ตัวเลือกที่ 1
77
30/6/2015, 2:14:26
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์
390100711060000มากกว่า 2 ครั้งไม่มีตำแหน่ง006
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
511110v1นางปรียานุช แคนติ
ครู คศ.3089 843 1118
78
30/6/2015, 7:18:11
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
3901013810811081
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
008
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
6101000นายสุรเดช ภานิลครู812639251
79
30/6/2015, 8:28:57
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
3901012410721072
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
007สพป นภ 11100100ทิตยา หาระคุณโนครู858689472ตัวเลือกที่ 1
80
30/6/2015, 8:34:51
โรงเรียนบ้านทรายงาม
3901001210521051
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
005
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
6101000
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์
ครูวิชาการ080-1952023
81
30/6/2015, 8:50:40
โรงเรียนบ้านผาเสด็จ
390176020310201020
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่มีรองผู้อำนวยการ
002
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑
๒. UTQ
2101000
นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนศิริ
ครูชำราญการพิเศษ872336905ตัวเลือกที่ 1
82
30/6/2015, 8:55:42
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา
3901015310651065ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา000-1100101นางสาวจีรภา ชาเคนพี่เลี้ยงเด็กพิการ800068813ตัวเลือกที่ 1
83
30/6/2015, 9:45:54
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
3901017210520000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
005
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1/โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
5555551
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
ครู910645233
84
30/6/2015, 9:46:18บ้านกุดแท่น3901014010340000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
003
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพฐ.
1000100
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแท่น
833623279
85
30/6/2015, 9:53:53นิคมสงเคราะห์ 339010132104-1040
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
004
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
40130
นางจริยา แสนเจริญสุข
ครู611099177
86
30/6/2015, 9:58:01
โรงเรียนกุดหานสามัคคี
3901020911921190
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
009
หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
หน่วยงานอื่น ๆ
9202000นางพรพรรณ ประไชโย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดหานสามัคคี
800071113ตัวเลือกที่ 1
87
30/6/2015, 10:03:50โรงเรียนบ้านโนนทัน3901002310900000ไม่ได้รับการพัฒนา9006000000
นางรัชนี จันทร์สมัคร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
857540854
88
30/6/2015, 10:08:23
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
39010104118--------1111นางสาวสาวิตรี นิยมธุรการโรงเรียน898424464
89
30/6/2015, 10:15:25
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
390101171-611-61
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
--7
- สพป.นภ.เขต 1
- เทศบาลตำบลบ้านค้อ
- สพฐ.
33233--
1. นายพิทักษ์ ดอนซุยแป
2. นางสาวธิราวรรณ ประจวบแท่น
ครู
ครูอัตราจ้าง
8,451,082,840,854,980,000
90
30/6/2015, 10:51:14โรงเรียนบ้านมอใต้3901018110211021
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
0021001000
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอใต้
933280111
91
30/6/2015, 10:54:27
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
39010136121220000ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา12002202002นางสาวศิวพร หอมดวงครู892760887
92
30/6/2015, 10:56:37
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
390100601-21-21
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
--2สพป.นภ. เขต 1--นางจิตอาภา ก้วก่ำครูชำนาญการพิเศษ


080-7538292
93
30/6/2015, 11:03:50
โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
39010164101530000ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนา15002202001
นายบรรลือศักดิ์ คลังสามี
ธุรการโรงเรียน810523529
94
30/6/2015, 11:04:09โรงเรียนบ้านดอนข่า3901014810311031
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
0031001000
นายเทเวทย์ สายยางหล่อ
ครู611278491
95
30/6/2015, 11:12:56หนองหว้าวิทยาสรรค์39010069101330000
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา0016
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2. ศูนย์เครือข่ายเมือง 4
5404004นางนภาพร สกุลธรรม
ครู โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์
812625627
96
30/6/2015, 11:28:26
โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว
3901012010301030
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
ไม่ได้รับการพัฒนา003สพป.นภ.13000000นางสาวอภันตรี โยธีครู
97
30/6/2015, 11:34:13
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
3901013910607060
ได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง
007
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
0110100นายไสว ราชบัวโคตรครู883302823ตัวเลือกที่ 1
98
30/6/2015, 11:49:24
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
390101131-921-92
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้งขึ้นไป
--9
1.สำนักงานเขตพื้นที่
2.ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
3.เทศบาล
4.องค์กรสำนักพิมพ์ พว.
72--2--นายวันชัย ศุภรมย์ครู ชำนาญการพิเศษ089-5761952
99
30/6/2015, 12:08:02
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม
3901003810721072
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
007
1.สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ เมือง 3
6110001
นายประดิษฐ์ ศาลาศักดิ์
ธุรการ933614389
100
30/6/2015, 12:24:17
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง
390100391010010100
ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง ขึ้นไป
019
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4101001นายสุรกานต์ พลตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
819548313
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu