งบทดลอง กก.7 บก.ฝ.บช.ตชด.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
3
4
5
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
6
7
8
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700330 กองกำกับการ 7 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
9
10
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
11
12
13
14
บัญชีแยกประเภทยอดยกมาเดบิตเครดิตยอดยกไป
15
16
1101010101 เงินสดในมือ046,715.18-46,715.180
17
18
1101010104 เงินทดรองราชการ600,000.0000600,000.00
19
20
1101010112 พักเงินนำส่ง045,095.18-45,095.180
21
22
1101020501 เงินฝากคลัง575,522.6292,455.18-61,450.00606,527.80
23
24
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
0000
25
26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.02,171,974.00-2,171,974.000
27
28
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.031,169.63-31,169.630
29
30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์27,404.902,248,034.47-2,248,034.4727,404.90
31
32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว
0000
33
34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.1,228,300.001,216,960.00-363,160.002,082,100.00
35
36
1102050124 ค้างรับจาก บก.02,294,703.26-2,294,703.260
37
38
1205010101 อาคารพักอาศัย35,978,000.000035,978,000.00
39
40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย-25,558,773.910-75,353.96-25,634,127.87
41
42
1205020101 อาคารสำนักงาน20,267,189.000020,267,189.00
43
44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.-15,646,372.540-43,033.12-15,689,405.66
45
46
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น4,415,000.00004,415,000.00
47
48
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น-4,414,985.0000-4,414,985.00
49
50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง5,425,260.00005,425,260.00
51
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง-5,145,677.920-16,731.50-5,162,409.42
52
53
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน1,094,900.00001,094,900.00
54
55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน
0000
56
57
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
-719,305.550-5,761.19-725,066.74
58
59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ8,733,853.00008,733,853.00
60
61
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
0000
62
63
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
-6,173,331.030-48,637.98-6,221,969.01
64
65
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
1,240,934.00001,240,934.00
66
67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ0000
68
69
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ-875,169.850-8,866.79-884,036.64
70
71
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา812,186.5000812,186.50
72
73
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา0000
74
75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา-353,602.590-11,652.59-365,255.18
76
77
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร29,000.000029,000.00
78
79
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร
0000
80
81
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร-26,997.810-492.6-27,490.41
82
83
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
262,492.3000262,492.30
84
85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์0000
86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์-218,816.510-5,458.26-224,274.77
87
88
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา69,000.000069,000.00
89
90
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา
0000
91
92
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
-49,680.000-1,172.06-50,852.06
93
94
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม85,000.000085,000.00
95
96
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม-84,990.0000-84,990.00
97
98
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น5,415,708.00005,415,708.00
99
100
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น0000
Loading...