ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
3
4
5
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
6
7
8
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700330 กองกำกับการ 7 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน
9
10
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
11
12
13
14
บัญชีแยกประเภทยอดยกมาเดบิตเครดิตยอดยกไป
15
16
1101010101 เงินสดในมือ048,943.76-48,943.760
17
18
1101010104 เงินทดรองราชการ600,000.0000600,000.00
19
20
1101010112 พักเงินนำส่ง048,943.76-48,943.760
21
22
1101010113 พักรอ Clearing0000
23
24
1101020501 เงินฝากคลัง539,547.5788,243.76-138,709.15489,082.18
25
26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
0620,833.00-620,833.000
27
28
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
088,709.15-88,709.150
29
30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์27,552.531,678,463.52-1,678,463.5227,552.53
31
32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.
476,100.00171,728.00-647,828.000
33
34
1102050124 ค้างรับจาก บก.0709,542.15-709,542.150
35
36
1105010105 วัสดุคงคลัง0589,544.110589,544.11
37
38
1205010101 อาคารพักอาศัย35,978,000.000035,978,000.00
39
40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย
-26,745,190.7700-26,745,190.77
41
42
1205020101 อาคารสำนักงาน20,267,189.000020,267,189.00
43
44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.-16,323,910.1800-16,323,910.18
45
46
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น
4,415,000.00004,415,000.00
47
48
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น
-4,414,985.0000-4,414,985.00
49
50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง5,425,260.00005,425,260.00
51
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง
-5,409,603.9500-5,409,603.95
52
53
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน
1,094,900.00001,094,900.00
54
55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน
0000
56
57
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
-810,031.4300-810,031.43
58
59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
9,482,853.00009,482,853.00
60
61
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
0000
62
63
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
-7,327,558.0000-7,327,558.00
64
65
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
1,240,934.00001,240,934.00
66
67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ0000
68
69
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ-1,011,790.4900-1,011,790.49
70
71
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา812,186.5000812,186.50
72
73
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา
0000
74
75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
-537,088.0300-537,088.03
76
77
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร
29,000.000029,000.00
78
79
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร
0000
80
81
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร
-28,998.0000-28,998.00
82
83
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
262,492.3000262,492.30
84
85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์0000
86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์-261,810.2100-261,810.21
87
88
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา
69,000.000069,000.00
89
90
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา
0000
91
92
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
-68,168.2200-68,168.22
93
94
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม85,000.000085,000.00
95
96
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม-84,990.0000-84,990.00
97
98
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น5,415,708.00005,415,708.00
99
100
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น0000