ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2561
2
ที่ชื่อโครงการวิจัย จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)
ประเภทเงิน
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
ที่ได้รับ
หัวหน้าโครงการ การเบิกจ่าย
ส่งเล่มสมบูรณ์
หมายเหตุ
3
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3
4
1การใช้สารกระตุ้นการลอกคราบในปูขนาดเล็ก 45,000.00 เงินรายได้2561ผศ.ชงโค แซ่ตั้ง 90% 22,500.00 18000 บ.
26 ส.ค. 62
4500 บ.
26 ส.ค. 62
ปิดบัญชีComplete ปิดบัญชีปิด
5
2การใช้นิวคลิโอไทด์ในอาหารต่อการเจริญและอัตรารอดของปลานิล 30,000.00 เงินรายได้2561ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 100%อว 0651.201(1)/0342
3 ก.ค. 62
Complete ปิดบัญชีปิด
6
3ผลของระยะปลูกที่มีต่อสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่สายพันธุ์บางพระ 2012-08 50,000.00 เงินรายได้2561รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
ผศ.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม 20%
Complete
7
4การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช 50,000.00 เงินรายได้2561ผศ.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 100% 25000 บ. 20000 บาท5000 บาท
18 พ.ย. 62
หนังสือรับ 2898
ลง 15 พ.ย. 62
Complete ปิดบัญชีปิด
8
5การพัฒนาซองบังคับและปฏิบัติการแพะ-แกะ 50,000.00 เงินรายได้2561นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 40%
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 20%
น.ส.สุรางคนา สุขเลิศ 20%
นายสันติคม ศรีเจริญ 20%
25,000 บาท 20,000 บ.
อว ๐651.๒๐๑(๑)/0522
2 ส.ค. 62
5,000 บาท
9 ก.ย. 62
Completeเคลียร์ปิดงบเรียบร้อย เหลือส่งเล่มสมบูรณ์
9
6การตอบสนองของระดับไนเตรทต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมัน และองค์ประกอบกรดไขมันในสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 แก้ไขชื่อเรื่องเป็น ผลของระดับไนเตรทต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมัน และองค์ประกอบกรดไขมันในสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. BPR12 40,000.00 เงินรายได้2561น.ส.วราทิตย์ ดลสุจิต 80%
รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 20%
20,000.00 16,000 4,000.00 Complete ส่งเล่มให้ สวพ. 28/5/63 ช้า เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อเรื่องและผู้ร่วมวิจัย
10
7ผลของการใช้มูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกหวาน (Capsicum annuum) 50,000.00 เงินรายได้2561น.ส.วชิราภรณ์ เรือนแป้น 100% 20,000 บ.
ส.ค. 62
Complete
11
8การเปรียบเทียบพันธุ์เพื่อประเมินผลผลิตของทานตะวันภายใต้ดินชุดชลบุรี 50,000.00 เงินรายได้2561น.ส.รัตนากร กฤษณชาญดี 100%Complete
12
9อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของแก่นตะวันในจังหวัดชลบุรี 50,000.00 เงินรายได้2561น.ส.รัตติกาล เสนน้อย 100% อว ๐651.๒๐๑(๑)/0331
2/7/62
5,000 บ.
22/8/62
21/2/63 Completeขยายเวลาดำเนินโครงการ 30 ก.ย. 62
13
10การสะสมไนเตรทของผักที่ปลูกไร้ดินในระบบปิดและระบบเปิด 47,500.00 เงินรายได้2561น.ส.นัจภัค สุขสวัสดิ์ 50%
น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 10%
น.ส.พรอารีย์ ศิริผลกุล 10%
นายสมทบ สันติเบญจกุล 20%
นายสหภัทร ชลาชัย 10%
4,750 บ.
ส.ค. 62
9-ก.ย.-62Complete
14
11อุบัติการณ์ของโรคบลูเซลโลซีสในแพะแกะ ในเขตจังหวัดชลบุรี 30,000.00 เงินรายได้2561ผศ.จเร อุดมยิ่ง 50%
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 20%
นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 20%
น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 10%
เป็นผู้ร่วมวิจัย
15
12การใช้สารสกัดจากใบไข่เน่ากระตุ้นการลอกคราบและการสะสมไขมันในกุ้งก้ามกราม 110,000 เงินภายนอก2561ผศ.ชงโค แซ่ตั้ง 70% ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ 10% อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว 10% นางสาวนุสรา หนูกลัด 10% 55,000 44000 บ.
26 ส.ค. 62
11000
30 ส.ค. 62
ขยายเวลา 30 ก.ย. 62 ส่งแล้ว 23/1/63แหล่งทุน ** เครือข่าย ม.บูรพาร่วมกับ สกอ. Completeปิด
16
13โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการชื่อ "ไรน้ำนาฟ้า" นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงแบบเข้มข้นปลอดเชื่อโรคเชิงพาณิชย์ 336,000 เงินภายนอก2561ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วงCompleteแหล่งทุน**สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
17
14โครงการปรับปรุงพันธุ์ และศึกษาพันธุกรรมลูกผสมข้ามชนิดและผสมข้ามสกุลย่อยของบัวประดับสกุล Nymphaea 1,027,060 เงินภายนอก2561นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี 70% 1,027,060 Complete
แหล่งทุน**สวก. ขออนุมัติปิดบัญชีโครงการวิจัยส่งเรื่อง 2/6/63
ปิด
18
15แนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์โดยวิธีบูรณาการวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ:กรณีศึกษาสถาบันบ่อทอง ชลบุรี 263,300 เงินแผ่นดิน2561นายเยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม 50% นายภาณุ เอี่ยมต่อม 40% ดร.กฤษนับน์ เจริญจิตร 10% 131,650 105,500 26330 บ.
30 ส.ค. 62
ขยายเวลา 30 ก.ย. 62
19
16การพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวตามาตรฐานข้าว 212,300 เงินแผ่นดิน2561นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง 50% ผศ.ใจทิพย์ วานิชชัง 20% นางเพียงขวัญ เครือภู่ 15% ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 15 % 107,300 84,920 ปิดบัญชีComplete
20
17การประเมินและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก เขตนาน้ำฝนในภาคตะวันออกของไทย 171,700 เงินแผ่นดิน2561รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60% นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี 20% รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 20% 85,850 68,680 17,170 ส่งฉบับสมบูรณ์ 21 มี.ค. 62Complete
21
18การคัดเลือกและประเมินค่าทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ 238,000 เงินแผ่นดิน2561ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา 45% รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45% นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 10%Complete
22
19การจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas citri pv.citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว 85,000 เงินแผ่นดิน2561ผศ.สุภาภณ์ เอี่ยมเข่ง 100% 42,500 34,000 8,500
12 ก.ย. 62
Complete
23
20การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงราทนเค็มที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ 227,600 เงินแผ่นดิน2561นางศรัณยา รักเสรี 50% นางสาววราทิตย์ ดลสุจิต 50% 22,760 Complete ปิดบัญชีComplete ปิดบัญชีปิด
24
21การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่เพื่อเพิ่มผลผลิตและความหวานในประชากรจากลูกผสมระหว่างแตงไทยกัลแตงสวีทเมล่อน 304,300 เงินแผ่นดิน2561รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 60% ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา 30% นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 10% 152,150 บ. 121,720 บ. 30,430 บ.
30/8/2562
Complete 9/3/62Complete 9/3/63
25
22การเจริญเติบโต ผลผลิตและผลตอบแทนจากระบบการปลุกข้าวไร่แซมฝรั่งในพื้นที่ตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี 170,000 เงินแผ่นดิน2561รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 55% ผศ.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม 25% รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 20% 85,000 68,000 17,000 ส่งฉบับสมบูรณ์ 21 มี.ค. 62Complete
26
23การทำลายการพักตัวของหัวแก่นตะวันพันธุ์การค้า 122,800 เงินแผ่นดิน2561นางสาวรัตติกาล เสนน้อย 70% นางสาวรัชนี พุทธา 30% 61,400 บาท 49,120 บาท 12,280 บาท
30 ส.ค. 62
ส่งฉบับสมบูรณ์ 30 ส.ค. 62Complete ปิดบัญชีปิด
27
24การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเท้ายายม่อมในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับเครื่องหมายโมเลกุล 212,500 เงินแผ่นดิน2561ผศ.สุภาภณ์ เอี่ยมเข่ง 60% นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี 40% 106,250 85,000 21,250
12 ก.ย. 62
Complete
28
25การพัฒนาไบโอพอลิเมอร์-นาโนคอมพิสิตสำหรับใช้เป็นปุ๋ยปลดปล่อยช้า 500,000.00 งบภายนอก2561อ.คณาธิป คำเพราะ 150,000.00 250,000 Complete
29
เงินรายได้11เรื่อง
30
เงินแผ่นดิน10เรื่อง
31
เงินภายนอก3เรื่อง
32
รวม24เรื่อง
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100