สำเนาของ แบบสรุปโครงการวิจัยคณะเกษตรฯ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2561
2
ที่ชื่อโครงการวิจัย จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)
ประเภทเงิน
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
ที่ได้รับ
หัวหน้าโครงการ การเบิกจ่าย
ส่งเล่มสมบูรณ์
หมายเหตุ
3
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
4
1การใช้สารกระตุ้นการลอกคราบในปูขนาดเล็ก 45,000.00 เงินรายได้2561
ผศ.ชงโค แซ่ตั้ง 90%
22,500.00 18000 บ.
26 ส.ค. 62
4500 บ.
26 ส.ค. 62
5
2การใช้นิวคลิโอไทด์ในอาหารต่อการเจริญและอัตรารอดของปลานิล 30,000.00 เงินรายได้2561
ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช 100%
อว 0651.201(1)/0342
3 ก.ค. 62
Complete
6
3ผลของระยะปลูกที่มีต่อสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่สายพันธุ์บางพระ 2012-08 50,000.00 เงินรายได้2561รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60%
ผศ.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม 20%
7
4การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช 50,000.00 เงินรายได้2561
ผศ.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 100%
25000 บ.
20000 บาท
5000 บาท
18 พ.ย. 62
หนังสือรับ 2898
ลง 15 พ.ย. 62
Complete ปิดบัญชี
8
5การพัฒนาซองบังคับและปฏิบัติการแพะ-แกะ 50,000.00 เงินรายได้2561นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 40%
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 20%
น.ส.สุรางคนา สุขเลิศ 20%
นายสันติคม ศรีเจริญ 20%
25,000 บาท
20,000 บ.
อว ๐651.๒๐๑(๑)/0522
2 ส.ค. 62
5,000 บาท
9 ก.ย. 62
9
6การตอบสนองของระดับไนเตรทต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมัน และองค์ประกอบกรดไขมันในสาหร่าย Ankistrodesmus sp. BPR12 40,000.00 เงินรายได้2561น.ส.วราทิตย์ ดลสุจิต 80%
นางศรัณยา รักเสรี 20%
10
7ผลของการใช้มูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกหวาน (Capsicum annuum) 50,000.00 เงินรายได้2561
น.ส.วชิราภรณ์ เรือนแป้น 100%
20,000 บ.
ส.ค. 62
11
8การเปรียบเทียบพันธุ์เพื่อประเมินผลผลิตของทานตะวันภายใต้ดินชุดชลบุรี 50,000.00 เงินรายได้2561
น.ส.รัตนากร กฤษณชาญดี 100%
12
9อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของแก่นตะวันในจังหวัดชลบุรี 50,000.00 เงินรายได้2561
น.ส.รัตติกาล เสนน้อย 100%
อว ๐651.๒๐๑(๑)/0331
2/7/62
5,000 บ.
22/8/62
ฉบับร่าง 22/8/62
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 30 ก.ย. 62
13
10การสะสมไนเตรทของผักที่ปลูกไร้ดินในระบบปิดและระบบเปิด 47,500.00 เงินรายได้2561น.ส.นัจภัค สุขสวัสดิ์ 50%
น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ 10%
น.ส.พรอารีย์ ศิริผลกุล 10%
นายสมทบ สันติเบญจกุล 20%
นายสหภัทร ชลาชัย 10%
4,750 บ.
ส.ค. 62
9-ก.ย.-62Complete
14
11อุบัติการณ์ของโรคบลูเซลโลซีสในแพะแกะ ในเขตจังหวัดชลบุรี 30,000.00 เงินรายได้2561ผศ.จเร อุดมยิ่ง 50%
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 20%
นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ 20%
น.ส.ดลฤทัย ศรีทะ 10%
เป็นผู้ร่วมวิจัย
15
12การใช้สารสกัดจากใบไข่เน่ากระตุ้นการลอกคราบและการผสมไขมันในกุ้งก้ามกราม 110,000 เงินภายนอก2561ผศ.ชงโค แซ่ตั้ง 70% ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ 10% อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว 10% นางสาวนุสรา หนูกลัด 10% 55,000 44000 บ.
26 ส.ค. 62
11000
30 ส.ค. 62
ขยายเวลา 30 ก.ย. 62แหล่งทุน ** เครือข่าย ม.บูรพาร่วมกับ สกอ.
16
13โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการชื่อ "ไรน้ำนาฟ้า" นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงแบบเข้มข้นปลอดเชื่อโรคเชิงพาณิชย์ 336,000 เงินภายนอก2561ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วงแหล่งทุน**สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
17
14โครงการปรับปรุงพันธุ์ และศึกษาพันธุกรรมลูกผสมข้ามชนิดและผสมข้ามสกุลย่อยของบัวประดับสกุล Nymphaea 1,027,060 เงินภายนอก2561นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี 70% 39,000
แหล่งทุน**สวก.
18
15แนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์โดยวิธีบูรณาการวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ:กรณีศึกษาสถาบันบ่อทอง ชลบุรี 263,300 เงินแผ่นดิน2561นายเยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม 50% นายภาณุ เอี่ยมต่อม 40% ดร.กฤษนับน์ เจริญจิตร 10% 131,650 105,500 26330 บ.
30 ส.ค. 62
19
16การพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวตามาตรฐานข้าว 212,300 เงินแผ่นดิน2561นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง 50% ผศ.ใจทิพย์ วานิชชัง 20% นางเพียงขวัญ เครือภู่ 15% ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 15 % 107,300 84,920 ขยายเวลา 30 ก.ย. 62
20
17การประเมินและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก เขตนาน้ำฝนในภาคตะวันออกของไทย 171,700 เงินแผ่นดิน2561รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 60% นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี 20% รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 20% 85,850 68,680 17,170 ส่งฉบับสมบูรณ์ 21 มี.ค. 62Complete
21
18การคัดเลือกและประเมินค่าทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ 238,000 เงินแผ่นดิน2561ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา 45% รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 45% นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 10% ขยายเวลา 30 ก.ย. 62
22
19การจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas citri pv.citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว 85,000 เงินแผ่นดิน2561
ผศ.สุภาภณ์ เอี่ยมเข่ง 100%
42,500 34,000 8,500
12 ก.ย. 62
Completeขยายเวลา 30 ก.ย. 62
23
20การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงราทนเค็มที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำ 227,600 เงินแผ่นดิน2561นางศรัณยา รักเสรี 50% นางสาววราทิตย์ ดลสุจิต 50% 22,760 ขยายเวลา 30 ก.ย. 62
24
21การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่เพื่อเพิ่มผลผลิตและความหวานในประชากรจากลูกผสมระหว่างแตงไทยกัลแตงสวีทเมล่อน 304,300 เงินแผ่นดิน2561รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา 60% ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา 30% นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 10% 152,150 บ. 121,720 บ. 30,430 บ.
30/8/2562
ขยายเวลา 30 ก.ย. 62
25
22การเจริญเติบโต ผลผลิตและผลตอบแทนจากระบบการปลุกข้าวไร่แซมฝรั่งในพื้นที่ตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี 170,000 เงินแผ่นดิน2561รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 55% ผศ.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม 25% รศ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 20% 85,000 68,000 17,000 ส่งฉบับสมบูรณ์ 21 มี.ค. 62Complete
26
23การทำลายการพักตัวของหัวแก่นตะวันพันธุ์การค้า 122,800 เงินแผ่นดิน2561นางสาวรัตติกาล เสนน้อย 70% นางสาวรัชนี พุทธา 30% 61,400 บาท 49,120 บาท 12,280 บาท
30 ส.ค. 62
ส่งฉบับสมบูรณ์ 30 ส.ค. 62Complete
27
24การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเท้ายายม่อมในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับเครื่องหมายโมเลกุล 212,500 เงินแผ่นดิน2561ผศ.สุภาภณ์ เอี่ยมเข่ง 60% นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี 40% 106,250 85,000 21,250
12 ก.ย. 62
Complete
28
29
เงินรายได้ 11เรื่อง
30
เงินแผ่นดิน 10เรื่อง
31
เงินภายนอก 3เรื่อง
32
รวม24เรื่อง
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...