mẫu 1a.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
Mẫu 1a
4
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ VÀ NGƯỜI TẬP SỰ
5
6
Người hướng dẫn: …………………………………………………………..……
7
Giảng viên tập sự:…………………………...………………………………….
8
9
10
Thời giantháng, nămNội dung công việc của người hướng dẫn tập sựNội dung công việc người tập sựGhi chú
11
03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 thángTháng
….. /201…
12
13
14
15
16
17
Tháng
….. /201…
18
19
20
21
22
23
Tháng
….. /201…
24
25
26
27
28
29
Tháng
….. /201…
30
31
32
33
34
35
Tháng
….. /201…
36
37
38
39
40
41
03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 thángTháng
….. /201…
42
43
44
45
46
47
Tháng
….. /201…
48
49
50
51
52
53
Tháng
….. /201…
54
55
56
57
58
59
Tháng
….. /201…
60
61
62
63
64
65
Tháng
….. /201…
66
67
68
69
70
71
Tháng
….. /201…
72
73
74
75
76
77
Tháng
….. /201…
78
79
80
81
82
83
84
Cần Thơ, ngày tháng năm 20...
85
Người hướng dẫn Người tập sự
86
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)
87
88
89
Đơn vị:………………
90
Trưởng ……………
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu