ตัวชี้วัด_p52c1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวม139-164ดอกสืบพันธุ์สมุดสอบท้ายบท
2
310248551430
3
1เด็กชายนฤพนธ์ สายมะณี014030011
4
2เด็กชายณัฐนนท์ สุขทัศน์132000923
5
3เด็กชายณัฐสรณ์ สุพัฒน์1402230411
6
4
เด็กชายธนายุตม์ ฉิมแว่นธัญสิริ
2532833811
7
5เด็กชายภวัต สวนสอน25632001113
8
6เด็กชายณภัทร สุนทรวุฒิ26028301217
9
7เด็กชายณัฐชานนท์ นามวงศ์26631301121
10
8เด็กชายจิรทีปต์ น้อยเคลือบ12003098
11
9เด็กชายกษิดิศ เจศรีชัย125050515
12
10เด็กชายจิรภัทร วัฒนกนกธรรม125000916
13
11เด็กชายพัลลภ เติมลาภ122030712
14
12
เด็กชายธนดล ชินศักดิ์สมบูรณ์
129030620
15
13เด็กชายชลกันต์ โคตจักร์14422001012
16
14เด็กชายกีรติ มุทาวัน119000613
17
15เด็กชายกรวิชญ์ เกตุแพร1230001013
18
16เด็กชายวงศกร โพธิ์รุ้ง117000611
19
17เด็กชายจักรกฤษณ์ เชยอักษร25333001010
20
18เด็กชายนราธิป แสงแผน1472130617
21
19เด็กชายสุภณพัฒน์ คงแสง01600088
22
20เด็กชายนราวิทย์ ยายา125000916
23
21เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โพธิ์ศรี140260077
24
22เด็กชายกิตติพันธุ์ โสภณ2543103911
25
23เด็กชายรัชชานนท์ ฟักเจริญ01100056
26
24เด็กชายกุลเดช พรมเทศ1442700710
27
25เด็กหญิงประภัสสร สุขศรี26633501315
28
26เด็กหญิงศราลี มีภู่เพ็ง26633331413
29
27เด็กหญิงวาสนา ยาสุด25929301215
30
28
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ ช้อยเครือ
26033501012
31
29
เด็กหญิงกุหลาบ จันทร์เครือยิ้ม
2724803912
32
30เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภู่คง2753255627
33
31เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดแก้ว26534301018
34
32เด็กหญิงกานนภัส พวงแก้ว2663303822
35
33
เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีประเสริฐ
1482333127
36
34เด็กหญิงจิดาภา อรรคคะ27233331122
37
35เด็กหญิงกรพินธ์ ใจวัง26231331312
38
36เด็กหญิงบุญฑริก สังข์แสง2563102149
39
37เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมจุ้ย26933531414
40
38เด็กหญิงสุพิชญา อยู่มีคง2613354136
41
39เด็กหญิงอุมากร โตจริง26933031221
42
40เด็กหญิงธิตยา แจ่มสว่าง26833531413
43
41เด็กหญิงชนาภา ขาวเอี่ยม26633341115
44
42เด็กหญิงณัฐฐิฏา ไทยเจริญ27633351223
45
43
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทองประดิษฐ์
26229301317
46
44เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีศักดิ์ดา2633230919
47
45เด็กหญิงรพีพร สนองคุณ39048521421
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...