อาคารอเนกประสงค์ ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
จัดชั้นเรียน(ห้อง)
เกณฑ์ที่ควรมี (หลัง) = ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
อาคารที่มีอยู่แล้ว(หลัง)
ขาดแคลน(หลัง) = เกณฑ์ที่ควรมี - อาคารที่มีอยู่แล้ว
ขาดแคลน = รวมห้อง-ห้องที่มีอยู่จริง
แบบสิ่งก่อสร้างที่เสนอขอ (เงื่อนไข : มีความขาดแคลน และมีจำนวน นร. เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนดในคู่มือ ถึงจะสามารถขอได้)
จำนวนที่ขอ(หลัง)
2
10/10/2017, 10:45:06
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย16211101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
3
10/10/2017, 13:15:44
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง2102211โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
4
10/10/2017, 21:27:20นางพัชราภรณ์ วันดี087-9547828260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง1048101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
5
11/10/2017, 5:17:41
นายพิสณห์ เนตรประโคน
084-8887857260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด528101
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 ราคาต่อหน่วย 805200 บาท
1
6
11/10/2017, 11:33:54
นางสาวศิรัญญา ชนะชัย
087-9207599
260288 บ้านหนองไม้งาม2 หนองไม้งาม บ้านกรวด
445 คน18 ห้อง202โรงฝึกงาน102/27 ราคาต่อหน่วย 2958100 บาท2
7
11/10/2017, 20:12:41
นายสมเจน นิเวทม์โอฬาร
817255957260282 นิคมสร้างตนเอง1 ปราสาท บ้านกรวด58328101
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ100/27 ราคาต่อหน่วย 7990200 บาท
1
8
11/10/2017, 20:23:32
นายสมเจน นิเวทม์โอฬาร
817255957260282 นิคมสร้างตนเอง1 ปราสาท บ้านกรวด58328101โรงฝึกงาน102/27 ราคาต่อหน่วย 2958100 บาท1
9
12/10/2017, 12:22:34นายมานพ ลีประโคน083-0586057260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง24211422โรงฝึกงาน204/27 ราคาต่อหน่วย 5366700 บาท1
10
12/10/2017, 12:27:11นายมานพ ลีประโคน083-0586057 260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง24211422โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
11
13/10/2017, 6:49:25
นางอรนภา อนุสิทธิวงศ์
087-0795249
260338 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ละเวี้ย ประโคนชัย
50022101โรงอาหาร500ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 6753700 บาท1
12
13/10/2017, 10:23:27นายแสน กังประโคน 089-2837323
260366 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
1948101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
13
13/10/2017, 11:51:13นางวิชชุดา พูนมา086-0815506260333 บ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย1109101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
14
13/10/2017, 15:22:24
นางสาวสมศรี เนาว์ประโคน
956010907260135 บ้านลำดวน ลำดวน กระสัง43118404โรงฝึกงาน102/27 ราคาต่อหน่วย 2958100 บาท2
15
13/10/2017, 19:30:46นายคงศักดิ์ เสาวกูล903751797260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง22711101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
16
16/10/2017, 12:00:50
นางณิชกานต์ แจ้งประโคน
895795813260272 บ้านตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด13311101
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 ราคาต่อหน่วย 805200 บาท
1
17
16/10/2017, 15:26:45นายชวาลวิท บุสำโรง084-1686766260728 วัดบ้านตาเสา ตาเสา ห้วยราช41117431โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
18
17/10/2017, 14:33:36นายศรชัย สุทธิ086-2421546
260340 บ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย
30615101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
19
18/10/2017, 15:38:09นายไพฑูรย์ ชัยหลาก065-2373389
260278 นิคมสร้างตนเอง2 จันทบเพชร บ้านกรวด
16612101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
20
19/10/2017, 10:59:32
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
093-3208397260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย1328101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
21
20/10/2017, 7:45:50
นางภัทรานิษฐ์ จันทราช
895232503260695 บ้านมะมัง ป่าชัน พลับพลาชัย29711101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
22
20/10/2017, 12:19:43นายแสน กังประโคน089-2837323
260366 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
1948101ห้องสมุด ราคาต่อหน่วย 3000000 บาท1
23
20/10/2017, 14:23:03
นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์
081-9990307
260314 กองทัพบกอุปถัมภ์ สายตะกู บ้านกรวด
1178101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
24
20/10/2017, 16:19:10
นางสาวศิริกุล วารสิทธิ์
898215646
260345 บ้านไพศาลสามัคคี ไพศาล ประโคนชัย
25910101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
25
20/10/2017, 19:19:42ประพฤติ เยรัมย์934180160
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
1028101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
26
23/10/2017, 12:09:37
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
092-2799481
260725 บ้านกระสังสามัคคี โคกเหล็ก ห้วยราช
45322101
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.205/26 ราคาต่อหน่วย 2433400 บาท
1
27
23/10/2017, 14:19:08นายวรวุฒิ ดีอ้อม817909052260321 บ้านศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย23811101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
28
23/10/2017, 16:32:15ศุภิสรา ขันโสม973249451260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย46316101โรงอาหาร500ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 6753700 บาท1
29
23/10/2017, 16:46:10ศุภิสรา ขันโสม973249451260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย46318101ห้องสมุด ราคาต่อหน่วย 3000000 บาท1
30
24/10/2017, 10:48:06มัตษิตา บุญสุข933454455260704 บ้านบุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย28211101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
31
24/10/2017, 11:05:12นายเกษม ปาประโคน080-1617235
260390 วัดบ้านตะโกตาพิ ตะโกตาพิ ประโคนชัย
35514101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
32
24/10/2017, 13:42:57
นางปิยนันท์ หรีกประโคน
898457686
260150 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านปรือ กระสัง
768101
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 ราคาต่อหน่วย 805200 บาท
1
33
24/10/2017, 18:46:40นายอดิศร ศรีชัยชนะ811842673260279 บ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด1028221โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
34
24/10/2017, 22:02:25นางสาวนาฏยา ทัตสอย954153242
260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
1778101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
35
25/10/2017, 3:35:45ไชยพงศ์ กล้าหาญ818796817260331 บ้านโคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย27311101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
36
25/10/2017, 8:56:34นายประกอบ ปานทอง083-1274497260330 บ้านเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย29812101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
37
25/10/2017, 10:31:06
นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์
089-7171019
260324 บ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย
23011101โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
38
25/10/2017, 10:55:16
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย40316101โรงอาหาร500ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 6753700 บาท1
39
25/10/2017, 10:56:24
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย40316202โรงฝึกงาน102/27 ราคาต่อหน่วย 2958100 บาท2
40
25/10/2017, 10:57:13
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย40316101ห้องสมุด ราคาต่อหน่วย 3000000 บาท1
41
25/10/2017, 11:08:29นายคำมูล ชำรัมย์833813747
260285 นิคมสร้างตนเอง3 บึงเจริญ บ้านกรวด
28211101โรงฝึกงาน102/27 ราคาต่อหน่วย 2958100 บาท1
42
25/10/2017, 12:24:17นางสาวพนิดา คงสุข081-2545310260120 บ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง18610101โรงอาหาร84ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 1092900 บาท1
43
25/10/2017, 19:37:47
นายสมควร คลังสูงเนิน
641455328
260312 นิคมพัฒนาสายโท11 สายตะกู บ้านกรวด
29411111โรงอาหาร260ที่นั่ง ราคาต่อหน่วย 3415500 บาท1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu