อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิประสบการณ์ในการทำวิจัย
4
5
1ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
1. อ. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
ปริญญาเอกเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2558). ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
6
2. ผศ. ดร.จรุณี เก้าเอี้ยนปริญญาเอกจรุณี เก้าเอี้ยน. (2558). การพัฒนารูปแบบเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 196 หน้า.
7
3. ผศ. ดร.นิตยา เรืองแป้นปริญญาเอกนิตยา เรืองแป้น. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
8
4. รศ. ดร.สันติ บุญภิรมย์ปริญญาเอกสันติ บุญภิรมย์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง ศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐลบาล ในสามจังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 93 หน้า
9
5. รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโรปริญญาโทดุษฎี มัชฌิมาภิโร, จรุณี เก้าเอี้ยน และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 6. (2557). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 80 หน้า
10
2ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)1. อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาปริญญาเอกมูหำมัดสุใหมี เฮงยามา. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
11
2. อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะปริญญาเอกมูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2559). บทบาทของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
12
3. อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงปริญญาเอกอับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
13
4. อ. ดร.ยามีละห์ โต๊ะแมปริญญาเอกอับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2559). การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
(กำลังดำเนินการ)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...