รายชื่อผู้ลงทะเบียนหลักสูตร Google Classroom รุ่น 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับชื่อ - สกุลคณะ
2
1อุมาพร จันธิมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3
2ฉัตรชนก จรัสวิญญู
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
4
3ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
5
4ลิขิต ใจดีคณะแพทยศาสตร์
6
5อ.ดร.ไกร ดาวตากคณะสหเวชศาสตร์
7
6ทิพวรรณ สังขพงษ์คณะสังคมศาสตร์
8
7วัชรี เที่ยงอยู่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
9
8ดร.ร.ท.หญิงสายศิริ มีระเสนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
10
9สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรีคณะมนุษยศาสตร์
11
10มยุรี กระจายกลาง
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12
11วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อนคณะมนุษยศาสตร์
13
12จุฑามาศ บุญชูคณะมนุษยศาสตร์
14
13นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี
15
14ศศิวรรณ นาคคงคณะมนุษยศาสตร์
16
15โสภา มะสึนาริคณะมนุษยศาสตร์
17
16ชวนพิศ เทียมทันคณะมนุษยศาสตร์
18
17ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์คณะมนุษยศาสตร์
19
18ศศิธร ติณะมาศหอสมุด
20
19ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์หอสมุุด
21
20นางสาวทัศนา จารุชาตคณะศึกษาศาสตร์
22
21ดร.เกศวลี ยงรัมย์คณะวิทยาศาสตร์
23
22ดร.เมธวี ศรีคำมูลคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
24
23ชาญณวุฒ ไชยรักษาคณะสังคมศาสตร์
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu