ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ประทับเวลาคำถามไม่ระบุชื่อข้อมูลทั่วไป1. ชื่อ - นามสกุล2. ที่อยู่หรือที่ทำงาน3. เบอร์โทรศัพท์4. E-mail5. อาชีพปัจจุบัน6. สาขาที่จบ7. ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา8. ระดับการศึกษาสูงสุด9. สาขาวิชา
2
3
6/6/2556, 23:36:49นายปฐมพงษ์ ฤกษ์สมุทร178/38 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110drinking0012@gmail.comปวส.คอมพิวเตอร์2547ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
7/6/2556, 11:22:07นางนุชจิรา พูนประสิทธิ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร--บุคลากรอัตราจ้างปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2546ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
7/6/2556, 11:24:10นายปรัชญา สภาพงศ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร089-7856640-รับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา2528ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การกีฬา
6
7/6/2556, 11:25:08นางสาวนันทิยา กิ่งมณีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร--บุคลากรอัตราจ้างปวส.คอมพิวเตอร์2546ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป
7
7/6/2556, 12:16:08นางสาวปทุมภรณ์ ยินดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร-tum_y2525@hotmail.comบุคลากรอัตราจ้างปวส.คอมพิวเตอร์2546ปวส.คอมพิวเตอร์
8
7/6/2556, 12:21:59นายลภัส ชูแทน137 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก ถ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000089-9726032tam-naka@hotmail.comผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลศษ.บ.พลศึกษา2555ปริญญาตรีพลศึกษา
9
7/6/2556, 13:43:28นางสาวภัคจิรา จันทร์ทอง134/4 หมู่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000087-4001452mod_b_b@hotmail.comพนักงานปวส.คอมพิวเตอร์2549ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
8/6/2556, 21:44:11นายปิยะศักดิ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านแม่หม้อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 316 หมู่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (โรงแรมปุณยมันตรา รีสอร์ท) 57240 084-5028688pangcom_g@hotmail.comผู้อำนวยการสถานศึกษาปกศ.สูง พลศึกษา2525ปริญญาโทการบริหารการศึกษา
11
10/6/2556, 15:16:38นางสาวนพวรรณ รถทองสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
812469820leklek1225@gmail.comรับราชการปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2546ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
11/6/2556, 9:23:57เกษสรินทร์ รามศิริ165/710 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี900076188jom_x_@hotmail.comแม่บ้านปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2546ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป
13
11/6/2556, 11:23:26นางสาว พรพนา เกิดสนอง32 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110082-726-1298ponny.pk@gmail.comบุคลากรอัตรจ้าง (สพล.วิทยาเขตสมุทรสาคร)ศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2555ปริญญาตรีศศ.บ.สื่อสารการกีฬา
14
11/6/2556, 15:03:49นางธนพร ศรีจรงค์อบต.วังมะนาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี804245797kung_s530@hotmail.comรับราชการปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2546ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
15
11/6/2556, 23:18:14นายเชาวลิต พูนประสิทธิ์สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร--เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2547ปริญญาตรีวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
16
12/6/2556, 9:08:22นางสาว ขวัญ มูละพันธ์บ.ซันพรีน(ประเทศไทย)จำกัด 95/42 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000083-1982699pl.khuan_5558@hotmail.comพนักงานบริษัทปวส.บริหารธุรกิจ2546ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป
17
12/6/2556, 18:10:35น.ส ขวัญแก้ว จตุพงศ์ทรานันท์บริษัททีเอฟพีแฟคตอรี่จำกัด 7/178-181 แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160089-1827196kwankeaw_ac@tfpthailand.comเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนปวส.บริหารธุรกิจ2547ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป
18
13/6/2556, 16:16:20นางสาวมลฤดี เกิดมีโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000talja_2009@hotmail.comรับราชการปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2546ปริญญาโทบริหารการศึกษา
19
13/6/2556, 16:26:13นายกฤษณะ แก่นไร่โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130kridsana@homail.comiy[ol=dkiปวส.คอมพิวเตอร์2546ปริญญาตรีวิทยากรคอมพิวเตอร์
20
14/6/2556, 13:38:44พิมใจ เปลี่ยนศิลปชัย15/3 ม.7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สุมทรสาคร 74120089-6168480pim_jai_ao@yahoo.co.thพนักงานบริษัทศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2544ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์
21
16/6/2556, 21:09:24สมฤดี ฉายา3/97 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ซอยรามคำแหง 184 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510802196109chaya11.11@hotmail.comพนักงานบริษัทวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2555ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
22
19/6/2556, 16:24:16จินดา ธรรมเนียมบ.ไฮ-โค้ท (ประเทศไทย) จำกัด
25 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบ
839605956da_193@hotmail.comพนักงานบริษัทปวส.การบัญชี2546ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
20/6/2556, 13:45:39นางสาวธิดารัตน์ สุขประเสริฐเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครthidarutsuk@hotmail.comรับราชการปวส.คอมพิวเตอร์2546ปริญญาตรีคอมพืวเตอร์
24
20/6/2556, 13:49:22นายเหมราช สังข์ครบบริษัทวัสดุก่อสร้างHammaras @scg.co.thพนักงานบริษัทปวส.คอมพิวเตอร์2546ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
25
22/6/2556, 22:34:19น.ส.ปุญญิสา เกตุสุรินทร์เทศบาลตำบทหลักช้าง898187075 punnisa1@hotmail.com ครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2545ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
26
3/7/2556, 18:07:47นาย มนตรี เผ่าจินดา87/3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330892109790Montri100@hotmail.comรับจ้างปกศ.สูง พลศึกษา2530ปริญญาตรีพลศึกษา
27
12/7/2556, 20:40:54สุภาวดี เวชประสิทธิ์ (ภาวดี คงบัน)97/1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โรงเรียนบ้านทับปริก ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
805337171bantupprik_sch@hotmail.comรับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา2525ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์(พลศึกษา)
28
12/7/2556, 21:18:08พิมพ์ใจ ใจบุญ160 หมู่ 15 ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์pimjai1305@hotmail.com-วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2544ปริญญาตรีวิทยาศาสตรืการจัดการและการบริหารกีฬา
29
17/7/2556, 10:20:50เนติศาสตร์ ตรีพรหมกำลังศึกษาอยู่ ม.บูรพา839771027aod_busy@hotmail.comปวส.บริหารธุรกิจ2542ปวส.บริหารธุรกิจ
30
29/7/2556, 8:36:35นางสาวนิโลบล ปัญญาสุทธากุล141/98 ซอยมหาทุน2 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงทพมหานคร 10600089-694-7968nilo_pan@hotmail.comอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วท.บ.การฝึกสอนกีฬา2552ปริญญาโทสรีรวิทยาทางการกีฬา
31
1/8/2556, 17:56:33สุภาวดี เวชประสิทธิ์ (ภาวดี คงบัน)97/1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โรงเรียนบ้านทับปริก หมู่ 5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
805337171bantupprik_sch@hotmail.comรับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา2525ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์(พลศึกษา)
32
2/8/2556, 15:59:06นพครินทร์ พงษ์ศิริสุนทรบริษัท 35 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด081 8176315nopkarin@hotmail.comพนักงานบริษัทศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2542ปริญญาตรี
33
8/8/2556, 20:41:31ศศิธร เนาแสง60/9ม.7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120851650325siriny-a@hotmail.comClerkวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2555ปริญญาตรีวทบ.
34
8/8/2556, 21:54:21น.ส วีรวรรณ ทิพวรวิมล345 หมู่ 13 ต .ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช873852135veerawan@hotmail.comพนักงานบริษัทปวช.พณิชยกรรม(การขาย)2544ปวช.การขาย
35
14/8/2556, 12:45:53นายจารุวัฒน์ เจริญผล467 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ซอย รามคำแหง 39 (แยก10) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 02-3145401
858794304่jaruwat2526@hotmail.comครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2549ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกและการจัดการกีฬา
36
16/8/2556, 22:51:35จรรยา ปานชาติโรงเรียนบ้านกองพระทราย ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220807961498kongprasai@hotmail.comรับราชการปกศ.สูง พลศึกษา2526ปริญญาตรีสุขศึกษา
37
17/8/2556, 8:41:27วิดาภา กลิ่นสุบรรณ์บลจ ฺ โนมูระพัฒนสิน จำกัด(มหาชน) ที่ทำงาน ที่บ้าน 200/47 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 840448774Vidapa_kee@hotmail.comพนักงานเอกชนปวช.พณิชยกรรม(บัญชี)2544ปริญญาโทการเงิน
38
17/8/2556, 8:44:43วิดาภา กลิ่นสุบรรณ์บลจ ฺ โนมูระพัฒนสิน จำกัด(มหาชน) ที่ทำงาน ที่บ้าน 200/47 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 840448774Vidapa_kee@hotmail.comพนักงานเอกชนปวช.พณิชยกรรม(บัญชี)2544ปริญญาโทการเงิน
39
28/8/2556, 12:03:45นายรวีโรจน์ สุรเชิดเกียรติ162 ม.7 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ10150859057693beckham723_mufc@hotmail.comลูกจ้างศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2553ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์
40
28/8/2556, 12:54:29นายสาคร อ่าวสาครบริษัท Z-tech840122184aosakhon@gmail.comออกแบบศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2552ปริญญาโทนิเทศศาสตร์
41
4/9/2556, 2:03:31น.ส.วิภาดา พูลชัยบริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด-kawairashiija@yahoo.comเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปวช.พณิชยกรรม(บัญชี)2545ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
42
12/9/2556, 21:25:48ณัฐวุฒิ ชื่นแขก30/2 ม.3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140086-7840254maxza7833@gmail.comพนักงานบริษัทเอกชนศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2551ปริญญาตรีสือสารการกีฬา
43
23/9/2556, 23:26:31นายสมศักดิ์ นิลเกตุ48 หมู่6 ซ.ไสวพล ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ที่ทำงาน. โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 19 ซ.เจริญกรุง 57 ยานนาวา สาทร กทม 10120
814010887boat-a-hoat@hotmail.comหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจกรรมวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2547ปริญญาโทบริหารการศึกษา
44
6/10/2556, 13:37:23ปุญญิสา เกตุสุรินทร์๑๗/๑ ม.๕ ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช๐๘๙-๘๑๘๗๐๗๕punnisa1@hotmail.comครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา๒๕๔๕ปริญญาตรีวท.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา
45
15/10/2556, 13:52:24ช่อลัดดา รอดเกาะ299/116 หมู่บ้านบุญทรัพย์ ม.7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
910045976choladdarodbw@hotmail.comบริษัทเอกชนวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2539ปริญญาตรีวทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
46
21/10/2556, 11:43:51นางสาวนิภา สุวงศ์โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก890487378eed_muy@hotmail.comครูโรงเรียนเอกชนวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2548ปริญญาตรีวิทยาศาสตรการกีฬา
47
4/11/2556, 21:53:44กนกวรรณ นาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 300 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170894891673kanokwan.05@hotmail.comรับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา2525ปริญญาตรีพลศึกษา
48
4/11/2556, 21:52:30นายสถาพร นาลัยโรงเรียนพุทธธรรมรังษี 31/1 หมู่ 1 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120821665890watphut@hotmail.comรับราชการ ผอ.โรงเรียนปกศ.สูง พลศึกษา2524ปริญญาตรีพลศึกษา
49
20/11/2556, 11:44:38เนาวรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนวัดชีปะขาว859622547naowarat2547@gmail.comครูปกศ.สูง พลศึกษา2524ปริญญาโทหลักสูตรและการสอน
50
20/11/2556, 14:30:25นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐๐๘๖-๒๓๔๗๓๒๙Thawan1958@hotmail.comรับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา๒๕๒๔ปก.ศ.สูงพลศึกษา
51
24/11/2556, 22:19:11นายพิพัฒน์ เนติประวัติ19 ซอยเศรษฐกิจ3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กรุังเทพฯ10160806283177nepipat@gmail.comพนักงานบริษัทศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2541ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
52
25/11/2556, 12:28:04นาย จตุพงศ์ ชูลีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
899651179Tukpong2011@hotmail.comพนง.บริษัทศศ.บ.สื่อสารการกีฬาปี 2541ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บริหารสื่อสารการกีฬา
53
26/11/2556, 15:08:52นายณรงค์ศักดิ์ วงภูธรบจก. ไดนามิค แวน 39/5 ม.2 ต. พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111100-2571-2444w-phet@hotmail.comพนักงานบริษัทวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2541ปริญญาตรี
54
8/1/2557, 16:10:18นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ137/27 หมู่3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000 หรือสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 740000863768753-0816209461manot_toom@hotmail.comรับราชการปกศ.สูง พลศึกษา2523ปริญญาโทสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
55
20/1/2557, 11:06:17นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดา52/366 หมู่ที่4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000


โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 35ก หมู่ที่3 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กทม 10150
851156026teeraphat-tp@hotmail.co.thครูศษ.บ.พลศึกษา2542ปริญญาตรีพลศึกษา
56
20/1/2557, 15:12:14เจษฎา อ่วมดีสุดบริษัท ประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด804886808bom6808@gmail.comรับจ้างปกศ.สูง พลศึกษา2543ปก.ศ.สูงพลศึกษา
57
25/2/2557, 20:15:17นายชยกร ปวรทวีสุขโรงเรียนเทศบาล1บ้านสามพราน875325698chayakorn_47@hotmail.co.thครูอัตราจ้างศษ.บ.พลศึกษา2552ปริญญาโทพลศึกษา
58
26/2/2557, 10:20:56นายวัชรพงษ์ บัวถาวร18/14 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม843258150buathaworn@gmail.comวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2549ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
59
28/2/2557, 20:24:53นายชัชชัย รชตะนันทน์โรงเรียนท้ายหาด สมุทรสงคราม855678104hometod@hotmail.comครูปกศ.สูง พลศึกษา2532ปริญญาโทบริหารการศึกษา
60
25/3/2557, 0:35:12พิทักษ์ แสงคำโรงเรียบอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
898087007pitak2520@gmail.comรับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา2523ปริญญาตรีพลศึกษา
61
9/4/2557, 14:15:08น.ส.ศิริพร วิโรภาส99/36 ม.6 บ้านสวนกาญจนา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
089-6061778lotus-thailand@hotmail.comเจ้าหน้าที่บัญชีศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2557ปริญญาตรีสื่อสารการกีฬา
62
14/4/2557, 17:08:39พรเลิศ สอาดจิตต์โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต๑
ต.จองคำ
อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๐๐๐
๐๕๓๖๙๑๔๗๑ praew004@hotmail.co.thครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา๒๕๔๕ปริญญาตรี
63
15/4/2557, 20:34:35นายปิยะศักดิ์ ชนะชัยที่ทำงาน โรงเรียนบ้านแม่หม้อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวีดเชียงราย804992633pangcom_g@hotmail.comรับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา2525ปริญญาโทการบริหารการศึกษา
64
1/5/2557, 14:54:32นางสาวโสภา บุญสุขโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000085-0421243-ครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2542ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
65
9/5/2557, 14:06:46กนกวรรณ ดวงมาก (ชื่อเดิม ขนิษฐา พุ่มสงวน)12 ถ.นครลุง ซ.4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค 10160 (บ้าน)

78 ม.5 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
081-8340645noo17@hotmail.comผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ปกศ.สูง พลศึกษา2524ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์
66
12/5/2557, 22:47:39นายกัมพล สารธเสนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000086-1782878Khamphol19@hotmail.comรับราชการครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2542ปริญญาตรีการฝึกและการจุั
67
12/5/2557, 22:48:11นายกัมพล สารธเสนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000086-1782878Khamphol19@hotmail.comรับราชการครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2542ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
68
26/5/2557, 22:24:27นายสมบัติ ผ่องอำไพอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 23 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งคร กรุงเทพฯ 10140081-985-7292sbpp@hotmail.co.thรับราชการปกศ.สูง พลศึกษา2535ปริญญาโทบริหารการศึกษา
69
18/6/2557, 9:50:10สุรีย์รัตน์ อุดมทรัพย์622/7ม.9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี824657046udomab41@gmail.comแมบ้านปวช.กีฬาและสุขภาพ2543ปวช.
70
30/6/2557, 21:41:57สมพงษ์ ขวัญศรีโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท
295 หมู่ที่3 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
866853495somphong.kuansri@ickohsamui.comรับจ้างปวส.บริหารธุรกิจ2541ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณทิต(มสธ)
71
2/7/2557, 0:04:14พิทักษ์ แสงคำรร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
898087007pitak2520@gmail.comรับราชการครูปกศ.สูง พลศึกษา2523ปริญญาตรีพลศึกษา
72
2/7/2557, 21:35:37นายวัชระ ศาลาน้อยหจก.เอ~ วัน สำรวจภัย
337/145 หมู่บ้านไทย
ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
872273383vsalanoi@hotmail.com ประกันภัยปกศ.สูง พลศึกษา2533ปก.ศ.สูงพลศึกษา
73
2/7/2557, 21:36:07นายวัชระ ศาลาน้อยหจก.เอ~ วัน สำรวจภัย
337/145 หมู่บ้านไทย
ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
872273383vsalanoi@hotmail.com ประกันภัยปกศ.สูง พลศึกษา2533ปก.ศ.สูงพลศึกษา
74
28/8/2557, 12:05:40นายพงษ์สธร พิพัฒน์เพิ่มพร400/15 ม.15 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230850879919icepkn@hotmail.comเจ้าหน้าที่พลศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาปริญญาตรี
75
2/9/2557, 14:13:08อุทัย แก่นสาร์Fitness express สาขาราษฎร์บูรณะ890235008uthai_112@Hotmail.compersonal trianerวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2554ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
76
2/9/2557, 15:17:07ธนพร ขันสิงห์รพ.สต.บ้านรางเฆ่ ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150852643778mackyxx@hotmail.comพนักงานกระทรวงสาธารณสุขปวส.บริหารธุรกิจ2546ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
77
25/9/2557, 10:03:08นางสาวอัญธริกา พิมพ์เทศบริษัทคุณอนันต์ทราเวลแอนด์เซอร์วิส
192 หมู่3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0816-323-2811, 081-6969661NUMPUNG-2520@HOTMAIL.COMบริษัททัวร์ท่องเที่ยวปวส.คอมพิวเตอร์2547ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
78
26/9/2557, 11:07:41นายสหัส กล้ากลางสมร220 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
รุ่นที่ 12
089 - 131 - 7761-รับราชการครู ก.ท.ม.ปกศ.สูง พลศึกษา2533ปริญญาตรี
79
15/10/2557, 22:31:42นายปิยศักดิ์ มุสตาฟา1000 อาคารบีทีเอส แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
081-5671272piyasakm@bts.co.thรับจ้างวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2540ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
80
16/10/2557, 14:07:37ว่าที่ร.ต. วันรัตน์ คำเพราะ30 ถ.พระราม2 ซ.62 แยก 2-5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150082-065-9558yimredcheer@hotmail.comครูพลศึกษาศษ.บ.พลศึกษา2555ปริญญาตรีพลศึกษา
81
22/10/2557, 0:23:28นายวาริท. สิงห์ทองร.ร.สาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีราชมงคล090-8959755tongboy_ccd@hotmail.comรับราชการครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2547ปริญญาตรีวิทยาศ่าสตร์การกีฬา
82
22/10/2557, 0:24:11นายวาริท. สิงห์ทองร.ร.สาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีราชมงคล090-8959755tongboy_ccd@hotmail.comรับราชการครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2547ปริญญาตรีวิทยาศ่าสตร์การกีฬา
83
19/11/2557, 15:13:09นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดา52/366 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000851156026teeraphat-tp@hotmail.co.thครูศษ.บ.พลศึกษา2552ปริญญาตรีพลศึกษา
84
26/11/2557, 23:42:47นายกิจติศักดิ์ ศรีสังวาลย์โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 234 หมู่4 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
815618038Kij_ton_2517@hotmail.comรับราชการครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2541ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
85
5/12/2557, 23:01:14สุฑิศา ศรีประเวศ32/65 เอื้อประชาคอนโด อาคาร7 ชั้น 3 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 18 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม 10230819214823toyiss9315@gmail.comครูเอกชนวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2538ปริญญาตรี
86
8/12/2557, 19:57:51น.ส.นิธิกานต์ ไชยภัทรคุณเจริญที่อยู่ 579/134 อาคารเดอะคอนเนค11 พระราม 2 ซ.25 ถ.พระราม2 บางมด จอมทอง กทม. 10150944819564Thananantha@gmail.comครูสอนว่ายน้ำวท.บ.การฝึกสอนกีฬา2554ปริญญาตรีวท.บ.การฝึกสอนกีฬา
87
9/12/2557, 9:20:45สนิท เสนาะคำ Precision Power Services for Oil & Gas Co. Ltd
117/71 Moo 4, T. Plutaluang, A. Sattahip
Chonburi, 20180, Thailand
Tel : +66 (0) 33 679 801-2 Fax : +66 (0) 33 679 803ss.sanit@gmail.comHSE, Managers( Health, Safety and Environmental )ปกศ.สูง พลศึกษาปก.ศ.สูงพลศึกษา
88
11/12/2557, 14:29:50นายณัฐพงษ์ จันขู109 หมู่ 2 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 โรงเรียนวัดสามง่าม 250 หมู่5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150095-0579642a_dum2531@hotmail.comครูผู้ช่วยศษ.บ.พลศึกษา2554ปริญญาตรีพลศึกษา
89
24/12/2557, 12:32:50นางณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์(ประไพ แสงทอง)1/2 ม.4 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ที่ทำงาน อบต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม08-9255-2120pai_p2517@hotmail.co.thรับราชการ นักบริหารการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2539ปริญญาโทบริหารการสึกษา
90
8/1/2558, 14:50:54นายวุฒิภัทร ศรีม่วง(นฤพนธ์)100/35 หมู่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110081-9098961tan.wuttipat09@gmail.comสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทยปกศ.สูง พลศึกษา2533ปริญญาตรีกศ.บ
91
9/1/2558, 18:55:27นางพัชรินทร์ หนูเอียดโรงเรียนทวีรัตน์ 150/5 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110835121880Peekai_191@hotmail.co.thครูศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2543ปริญญาตรีนิเทศศาสตรสื่อสารการกีฬา
92
19/1/2558, 14:39:09นิภา สุวงศ์โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก890487378ืniphaeed@hotmail.comวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2548ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา
93
27/1/2558, 14:28:41สถาพร แก้ววรรณา9/6 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000891307852sathaporkoo7n@yahoo.comรับจ้างปกศ.สูง พลศึกษา2540ปริญญาตรีพละศึกษา
94
10/2/2015, 8:05:57นายบุญชัย สร้อยทอง169/11 ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000840940699boonchai504@gmail.com ลูกจ้างของรัฐบาลศศ.บ.สื่อสารการกีฬา2552ปริญญาตรีสื่อสารการกีฬา
95
19/3/2015, 13:15:34น.ส.ผจงพร ด้วงสัตย์ธรรม127แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150851379320Phajangporn@gmail.comครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2548ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
96
19/3/2015, 13:15:56น.ส.ผจงพร ด้วงสัตย์ธรรม127แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150851379320Phajangporn@gmail.comครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2548ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา
97
30/3/2015, 20:35:53กฤษณา คำสุภาพที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์854690229jun_hu@windowslive.comงานราชการปวช.พณิชยกรรม(บัญชี)2545ปวส.บริหารธุรกิจ
98
2/4/2015, 18:08:57นาย กานต์พงศ์(สุธี) เกตุลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตำบล คลองวาฬ อ. เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 0851837510 032603735tphon6552@gmail.comข้าราชการบำนานและธุรกิจส่วนตัวร้านอาหารคนกินปลาต.คลองวาฬอ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ปกศ.สูง พลศึกษารุ่น 1ปริญญาตรีพละศึกษา
99
14/4/2015, 10:13:49สมชาย โพธิ์ศรี358 ประชาอุทิศ69 แยก22 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140890992443ongbasic@hotmail.comรับราชการวท.บ.การฝึกสอนกีฬา2543ปริญญาตรี
100
24/4/2015, 8:17:23ปุญญิสา เกตุสุรินทร์17/1 าง อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีฯ898187075punnisa1@hotmail.comครูวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา2546ปริญญาตรีการฝึกและการจัดการกีฬา