ตอบกลับ สำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ประทับเวลาโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน
เบอร์โทรศัพท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) กรุณากรอกด้วยตัวเลขอารบิก
จำนวนเด็กพิเศษ(คน) กรุณากรอกด้วยตัวเลขอารบิก
จำนวนพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั้งหมด (คน)
เพศชาย (จำนวนคน) กรุณากรอกด้วยตัวเลขอารบิก
เพศหญิง (จำนวนคน) กรุณากรอกด้วยตัวเลขอารบิก
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อายุวุฒิการศึกษาอายุงาน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรณีเคยอบรมมาแล้วกรุณาระบุหลักสูตรที่อบรม
เรื่องที่อบรม
ต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการหรือไม่
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อายุวุฒิการศึกษาอายุงาน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ
อายุงาน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรณีเคยอบรมมาแล้วกรุณาระบุหลักสูตรที่อบรม
เรื่องที่อบรม
ต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการหรือไม่
ชื่อ-สกุล ผู้รายงานข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ ผู้รายงานข้อมูล
2
19/3/2018, 20:14:42บ้านหนองเม็กนายยอดชัย หนูมี86238172013543101นางสุวิญชา โคตรธรรม98610239241-50 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวนันทวัน ยอดคีรี
951850014
3
19/3/2018, 20:53:03บ้านหนองแวงป่งสังนายนิรภัย-ศรีทะรัง8795119496520101นางสาวนาถยา-เกราะชัย81997002931-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาววันเพ็ญ-หลาบหนองแสง
935024465
4
19/3/2018, 21:41:57บ้านคึมชาดห้วยบงนายธนวัฒน์ มะโนสุข9291289155210101นางสาวเจนจิรา ศรีราช95662621921-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวเจนจิรา ศรีราช
956626219
5
20/3/2018, 9:51:03บ้านกุดกวางสร้อย
นายวีระชาติ หารวาระ
9866192755818110นายสุทธิดล สังหมื่นเหม้า93392554951-60 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นายวีระชาติ หารวาระ
986619275
6
20/3/2018, 9:51:05บ้านหินสิ่ว
นางจิตติพร เช้อบัณฑิต
9308682808424101นางสาวอนุสรา ไมโพธิ93445469831-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางจิตติพร เช้อบัณฑิต
930868280
7
20/3/2018, 10:02:43
โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
นายอนันต์ โสภี980305467119311247นางสาวนิภาพร นาใจยงค์89806262531-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
โครงการอบรมโปรแกรมระบบบริหาร การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ
โครงการอบรมโปรแกรมระบบบริหาร การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ
ต้องการ
นางสาวนิภาพร นาใจยงค์
898062625
8
20/3/2018, 10:08:48บ้านหนองทุ่งมน
ว่าที่ร่้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
9136756498736101นางสาววีรยา สุวรรณบล98168010321-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาววีรยา สุวรรณบล
981680103
9
20/3/2018, 10:16:37บ้านโนนตาล
นางปาริชาติ ไกยฝ่าย
9860167537713101นางสาวนิภาพร วิเศษฤทธิ์62061398631-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ--นิภาพร วิเศษฤทธิ์620613986
10
20/3/2018, 10:20:22บ้านคึมชาดห้วยบงนายธนวัฒน์ มะโนสุข9291289155210101นางสาวเจนจิรา ศรีราช95662621921-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวเจนจิรา ศรีราช
956626219
11
20/3/2018, 10:27:53
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
นายมบัติ ชาวกำแพง083-362224619343101นางสาวอัญชลี กุลสิงห์098-568857921-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวอัญชลี กุลสิงห์
098-5688579
12
20/3/2018, 10:36:45
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
นางโสภา ชนะบุญ854542860172341268นางสาวพัชรินทร์ หารโสภา06-2979245321-30 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ต้องการ
นางสาวพัชรินทร์ หารโสภา
062-9792453
13
20/3/2018, 11:10:03บ้านศรีบุญเรือง
นายสุวิชัย แก้วจันดา
081-739131128325101
ว่าที่ร.ต.หญิงปฐมพร จูมกุดรัง
93386149921-30 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
ต้องการ
ว่าที่ร.ต.หญิงปฐมพร จูมกุดรัง
933861499
14
20/3/2018, 11:11:14บ้านดงบากนางอุไร กัณหา9351276579421101นางอาภากร จันทรักษ์65335518121-30 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการไม่มี-ต้องการ
นางอาภากร จันทรักษ์
653355181
15
20/3/2018, 13:36:22บ้านหนองตานานายสุริยา นาใจรีบ8332968538117101นางสาวกนิษฐา สมอนา86237298131-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ไม่ต้องการ--นางสาวกนิษฐา สมอนา862372981
16
20/3/2018, 13:42:51บ้านวังคูณ
นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
0862303865 , 082148069
6319101นางสาวอรทัย แสงสุทธิ82111716921-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการ00ไม่เคย อบรมไม่เคย อบรม
นางสาวอรทัย แสงสุทธิ
821117169
17
21/3/2018, 9:17:02บ้านหนองเหมือดแอ่นายวิชัย หงษ์ชุมแพ81954269323566101นางสาวสาวิตรี นิยม89842446431-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางสาวสาวิตรี นิยม898424464
18
21/3/2018, 9:25:23กุดจิกวิทยานายปรีชา สังฆรัตน์90338310714035101นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ดา90841611021-30 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการ
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ดา
908416110
19
21/3/2018, 9:32:27บ้านค้อนายเตียง ทองผา8686421218616101นางสมใจ จันปุย88308950041-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการนางสาวดารณี นุชิต899448583
20
21/3/2018, 9:59:35บ้านตะเคียนทองนายตั๊ด กะสี081-05255005712101นางสาวฐิติยา กันสีชา090-887774421-30 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี3-5 ปี
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
ต้องการ
นางสาวฐิติยา กันสีชา
090-8877744
21
21/3/2018, 9:44:42บ้านโนนสำราญสมสนุกนายพยุง บุญเกาะ81739002719067110นายณัฐพงษ์ บุญหลง93350680921-30 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี3-5 ปี
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้คัดกรองเด็กพิเศษการคัดกรองเด็กพเศษต้องการ0นายณัฐพงษ์ บุญหลง933506809
22
21/3/2018, 10:03:22บ้านหนองแวงป่งสังนานนิรภัย ศรีทะรัง8795119496524101นางสาวนาถยา เกราะชัย61129110731-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวนาถยา เกราะชัย
611291107
23
21/3/2018, 10:16:26บ้านโนนสงเปลือยนายไสว ทวิลา081-749859318827110นายวิเชียร คมจิตร093-940793421-30 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางสาวดารณี นุชิต089-9448583
24
21/3/2018, 10:42:28บ้านนาเลิง
นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์
081-964584329039101นางสาวประหยัด อ้วนพรมมา091-862205231-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
คัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา
ไม่ต้องการ
นางสาวประหยัด อ้วนพรมมา
091-8622052
25
21/3/2018, 10:46:05
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
80199761113240101นางสาวจันทิมา สุปัญญา98175061621-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวจันทิมา สุปัญญา
981750616
26
21/3/2018, 11:16:16โนนคูณวิทยา
นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว
8957362702426905217
ไม่มี *****แปลก ***** คิดนอกกรอบ
031-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปี
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ไม่ต้องการ
นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว
895736270
27
21/3/2018, 11:26:44บ้านพร้าวนายถวิล ผาอำนาจ82854745125948101นางภาณุมาศ วิลัยมาตร83350598841-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวนันท์นภัส ดุษฎี
918644359
28
21/3/2018, 11:44:12
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นายวิเชียร อดทน8495747951086240101นางสาวดวงใจ สิมมาสุข89225079821-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรม00ต้องการ000000
29
21/3/2018, 11:46:31บ้านหนองแวงงิ้วตากนายลำพูน โสโท87955761823032101นางมนัสชนก จิตราช87860060421-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางมนัสชนก จิตราช878600604
30
21/3/2018, 12:37:39บ้านหนองลุมพุกนายกานต์ โง่นทอง9347868827318101นางสาวพุทธมาศ แสนพรม63017469131-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวพุทธมาศ แสนพรม
630174691
31
21/3/2018, 13:23:49บ้านมอเหนือ
นายฐานันดร แพงคำแหง
89941244214827101นางสาวตันหยง ทุมชะ98172072821-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางสาวตันหยง ทุมชะ981720728
32
22/3/2018, 9:24:50บ้านข้องโป้
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
081 059 995911928101นางสาวสุดารัตน์ สาระรัมย์063 628835231-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปี
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ไม่ต้องการ
นางสาวสุดารัตน์ สาระรัมย์
063-6288352
33
22/3/2018, 10:24:38บ้านโคกป่ากุงนายปรีชา หีบแก้ว86231317500202
นางสาวรัญญารัตน์ น้อนหา (น้อยหา**ไหม)
96860419921-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวนุจเรศ สิทธิธรรม
91865227931-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรม3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวรัญญารัตน์ น้อยหา
968604199
34
22/3/2018, 10:38:42บ้านโคกป่ากุงนายปรีชา หีบแก้ว086-231317500202นางสาวนุจเรศ สิทธิธรรม091-865227931-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมไม่เคยต้องการ
นางสาวรัญญารัตน์ น้อยหา
096-860419921-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวนุจเรศ สิทธิธรรม
091-8652279
35
22/3/2018, 11:03:24
โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
นายจำนงชัย เพ็งคำแสง
089-64641952212426179นางสาวพรกมล คลังสามี084-792742521-30 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
การคัดกรองเด็กพิเศษวิธีการคัดกรองต้องการ
นางสาวพรกมล คลังสามี
084-7927425
36
22/3/2018, 12:03:45บ้านโนนเสถียรนายสุภาพ เทศสนั่น93089854911235110นายวินัย ซ้อนหา88316560231-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ต้องการนางอาทิตยา ซ้อนหา883288052
37
22/3/2018, 12:31:28บ้านกุดแท่น
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
88563451211636101นางสาวพัตรพร แสนสิงห์80768883821-30 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
ต้องการ----
นางสาวพัตรพร แสนสิงห์
807688838
38
22/3/2018, 13:40:04บ้านหนองกุง
นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา
6493635597812110นายนิคม พลลี98206788531-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมไม่เคยไม่เคยต้องการต้องการ
นางพัชราภรณ์ จิตประเสริฐ
879530892
39
22/3/2018, 14:19:13บ้านหนองกุงแก้วนายพนมไพร อาจจันดา89215043026940101นางสาวสาริน พรมราช91867616541-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางสาวสาริน พรมราช918676165
40
22/3/2018, 14:30:03หนองบัววิทยายน
นายสุพจน์ กุหลาบมอญ
9186131471749138202นางดวง พันธุภารา082838/212231-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการ
นางจันทิมา พันเพียง
93474675131-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม00ต้องการนางดวง พันธุภารา828382122
41
22/3/2018, 14:59:08บ้านข่าดอนเข็มนายประยูร มณีวงศ์086-225-625713321101นางสุภาณี พุทธสอน091-863-522631-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการนางสุภาณี พุทธสอน091-863-5226
42
22/3/2018, 15:37:13
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
นายสมเพชร ภูเพ็งใจ96559145315729101น.ส.ศรัญรัตน์ มีชัย83340600921-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการน.ส.ศรัญรัตน์ มีชัย863334633
43
22/3/2018, 15:55:43
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
นายศุภกิตติ์ ราชโยธี
95218000822463110นายสุรพงษ์ จันปัญญา80768411521-30 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นายสุรพงษ์ จันปัญญา
807684115
44
23/3/2018, 9:34:29บ้านท่าลาด
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
087-215-084624159101นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตร088-509-370131-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
การพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
1.เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 2.การศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3.การฝึกปฏิบัติวิธีการคัดกรองและการเขียนแผน IEP และIIP
ต้องการ
นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตร
088-509-3701
45
23/3/2018, 9:48:15
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
นายโพธิ์วุฒิ ศรีวรรณวัฒนา
81872285419554101นางสาวมัทนา จันทร์เขียว 89419225421-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรม--ต้องการ--ไม่เคย อบรมไม่เคย อบรม--ต้องการ
นางสาวมัทนา จันทร์เขียว
894192254
46
23/3/2018, 10:04:24บ้านหนองบัวเงินนายระวี ไสยสัตย์872188904597101นางสาวณัฏฐธิดา บุญพรม98649275231-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวณัฏฐธิดา บุญพรม
986492752
47
23/3/2018, 10:59:13เมืองใหม่วิทยานายนาวา กุตัน089-2747673927228211นางสาวอภิญญา สายคำภา062-247248941-50 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นายศิริรัฐพงษ์ โกกะพันธ์
094-091068431-40 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรม1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการนายทินกร เทียมทัน095-6674054
48
23/3/2018, 11:00:09ชุมชนบ้านนากอกนายขจิต โจมศรี85607012511536101นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต99761224331-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ไม่ต้องการ
นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
997612243
49
23/3/2018, 12:15:04บ้านเสาเล้า
นงนุช รวมชนอนุเคาระห์
818718493527143น.ส.ปริยารวี บุตรศรีภูเภา92371611131-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปี
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
คัดกรองเด็ก
คัดกรองเด็ก ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ต้องการ
น.ส.ปริยารวี บุตรศรีภูเภา
923716111
50
23/3/2018, 14:25:14บ้านศรีสุขนาล้อม
นายสุริยน ประชามาตย์
8336217809030110นายอุทิศ ซ้ายสุข85607454331-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการนายอุทิศ ซ้ายสุข856074543
51
23/3/2018, 21:13:38ดอนปอวิทยา
นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว
093-328-706235691202นางสาววนิดา มากเวียง 098-624-857321-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวนุชจรีย์ พรมวิจิตร
090-615-383721-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาววนิดา มากเวียง
098-624-8573
52
24/3/2018, 7:52:37บ้านหนองตานานายสุริยา นาใจรีบ83329685381171125นางสาวกนิษฐา สมอนา86237298131-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ต้องการนางสาวกนิษฐา สมอนา862372981
53
25/3/2018, 12:48:20โนนสังวิทยาสรรค์
นายพิทยา อาศัยรัตน์
87219288023545101นางสาวสุภาพ ดอนซุยแป80803581931-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวสุภาพ ดอนซุยแป
808035819
54
25/3/2018, 15:03:51หนองปิงบุ่งบกวิทยานายธรพล พรมหาชัย98601111515429101น.ส.ยุพาพร ธรณี86239393121-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการน.ส.ยุพาพร ธรณี862393931
55
25/3/2018, 15:08:14หนองปิงบุ่งบกวิทยานายธนพล พรมหาชัย98601111515429101นางสาวยุพาพร ธรณี86239393121-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการน.ส.ยุพาพร ธรณี862393931
56
25/3/2018, 15:21:29บ้านโสกก้านเหลืองนายสุทธี วรจิตร8957694677218101นางสาวกนิษฐา ภูเงิน97351333621-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวกนิษฐา ภูเงิน
973513336
57
25/3/2018, 17:34:52
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
นายประมวล กองวงศ์089-841360010325101นางฐิตาพร สิทธิจันทร์88308808641-50 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวสลิลรัตน์ ทิพยบุญ
868667951
58
26/3/2018, 8:42:50บ้านโคกกลางโนนงามนายกมล บุญจันทร์899425284459110นายกมลภพ ศรีโสม87949636441-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวรุ่งทิวา สารีอาจ
807658145
59
26/3/2018, 9:26:21บ้านโนนขมิ้น
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
097-3170990678101นางอรุชา ไชยรินทร์087-949004631-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางอรุชา ไชยรินทร์087-9490046
60
26/3/2018, 9:43:00บ้านทรายมูลนายปัจวุธ อินกำบัง81708697029451101นางสาวลักขณา เหล่าวงโคตร86228602721-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวลักขณา เหล่าวงโคตร
862286027
61
26/3/2018, 9:50:24บ้านดอนเกล็ด
นายหนูพิษ หาญเชิงชัย
84817925723043101นางสาวจุฑามาศ ฉลาดคิด90861992621-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมไม่ต้องการ00
62
26/3/2018, 11:38:38
ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
นางบุญตา งามวัฒนากุล
086-2289240100211147นางสาวรจนา บุญแผ้ว095-746222521-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางวราพร พิลาวัลย์063-2249153
63
26/3/2018, 11:43:31บ้านนาเลิง
นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์
81964584329039101นางสาวประหยัด อ้วนพรมมา91862205231-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
การคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการศึกษา
ต้องการ
นางสาวประหยัด อ้วนพรมมา
918622052
64
26/3/2018, 11:48:21บ้านดอนยานาง
นายมณเฑียร บรรลังสี
084-793919711531101นางสาวณัฐปภัสร์ สุริยะสิงห์080-762223531-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางวราพร พิลาวัลย์063-2249153
65
26/3/2018, 14:11:01บ้านโนนปอแดงนายสมคริต เตชะ092-4458928409101นางสาวอภิญญา โฉมสรวย098-654463421-30 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ไม่ต้องการ
นางสาวอภิญญา. โฉมสรวย
098-6544634
66
26/3/2018, 15:01:08หัวนาศึกษาวิทย์
นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู
81380386418317101นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัย89714655531-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัย
897146555
67
26/3/2018, 19:01:41ชุมชนนาคำไฮวิทยานายทองมาก พลแก้ว89944738132659101ธันยนันท์ ตรีศาสตร์88731785921-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมไม่ต้องการธันยนันท์ ตรีศาสตร์887317859
68
26/3/2018, 20:44:52บ้านหนองนกเขียน
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
951685892526110นายบัณฑิต ลอดม่วงท่า833351204431-40 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นายบัณฑิต ลอดม่วงท่า
833512044
69
27/3/2018, 10:31:03บ้านหินลับศิลามงคล
นางภาวิไล บุญทองแพง
86224300317025101นางเครือวัลย์ มณีจันทร์87864635351-60 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ต้องการ
นางเครือวัลย์ มณีจันทร์
878646353
70
27/3/2018, 13:59:31วังแคนวังคูณวิทยานายสมร นาใจคง81050047514742110นายสมหมาย ขอนจันทร์98169796721-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นายสมหมาย ขอนจันทร์
981697967
71
27/3/2018, 14:02:40
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
นางสุดา แคร์โรล์ฟสัน
81739646811017101นางสาวมานิดา ห่มขวา99459425831-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
การคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
การคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
ต้องการนายภูมิธรรม พลธรรม819406206
72
27/3/2018, 14:14:42บ้านแกท่าวารีนายสรวิศ กุลวงศ์9795429648225110นายทรงวิทย์ นพวัฒน์065 2785625 098 125566241-50 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการนางยุวมาศ เพ็งคำศรี083 2838930
73
27/3/2018, 14:21:44โนนสังวิทยาสรรค์
นายพิทยา อาศัยรัตน์
87219288023545101นางสาวสุภาพ ดอนซุยแป80803581931-40 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวสุภาพ ดอนซุยแป
808035819
74
27/3/2018, 14:39:53ชุมชนบ้านกุดดู่นายสราวุฒิ บัวคำ81061788719447101นางสาวสินจัย สายคำ80195432621-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางดวงใจ พลบูรณ์929125269
75
27/3/2018, 14:53:58บ้านโคกกุง
นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ
81977214021337101นางสาวรัชนีกร พุชโก98609688131-40 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการไม่เคย อบรมไม่เคย อบรม
นางสาวรัชนีกร พุชโก
986090881
76
27/3/2018, 14:56:46
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
นายชัยยงค์ ภูเนตร์9373577672513101นางสาวสุกัญญา ไชยโย93374910321-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการวชิราพร เดชเดิม635827308
77
27/3/2018, 15:04:58บ้านหนองแวงนายพาส โคตรบาล89622277521542101นางสุภาพรรณ์ บางประเสริฐ85457890341-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการนายยุทธนา มาลี807684434
78
27/3/2018, 15:18:36หนองบัววิทยายนนายสุพจน์ กุหลาบมอญ9186131471749138202นางดวง พันธุภารา082838/212231-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
การคัดกรองต้องการนางจันทิมา พัเพียง93474675131-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม5 ปีขึ้นไป00ต้องการนางดวง พันธุภารา828382122
79
27/3/2018, 16:00:25
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
นายชนะ วงษ์มา98712475711930101นางสาวนิภาพร แสงดพธิ์81050243731-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ต้องการ
นางสาวนิภาพร แสงโพธิ์
810502437
80
27/3/2018, 16:01:46โคกม่วงประชาสรรค์
นายประมวล พินิจมนตรี
81975230919124101นางสาวจำนง ปองไป94198708541-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม00ต้องการ094198708541-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม00ต้องการนางสาวจำนง ปองไป941987085
81
27/3/2018, 16:20:58
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
098-134553531177211นายสุธิชัย อุ่นทะยา089-571643421-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวพิสมัย หวังหมู่กลาง
087-221166521-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางกนกพร จำนงค์นิต089-0136690
82
27/3/2018, 17:27:37บ้านเพ็กเฟื้อยนายมงกุฏ จำนงค์นิต081-061889211429101นางสาวณัฐวดี นัคสาร098-214645831-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ไม่ต้องการนางสาวณัฐวดี นัคสาร098-2146458
83
28/3/2018, 4:34:17บ้านบกโนนเรียง
นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ
81708817636918000ไม่มีไม่มี51-60 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการไม่มีไม่มีไม่เคย อบรมไม่เคย อบรมต้องการนางอัมพร สิงห์โต810519644
84
28/3/2018, 9:06:51
โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม
นายมงคลธรรม ศรีเคนา94209284810232110นายขวัญ สุวรรณบล93387517821-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการนายขวัญ สุวรรณบล933875178
85
28/3/2018, 9:22:35
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
นายรังสรรค์ คำชาย081-872808446664110นายปกรณ์ ชาวดร084-706241321-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมไม่ต้องการนายปกรณ์ ชาวดร084-7062413
86
28/3/2018, 9:29:33บ้านโคกล่ามนายภัทรพล จันทร์สด8721428082610101นางกุลปรียา กุลวงศ์84863615021-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการนางกุลปรียา กุลวงศ์848636150
87
28/3/2018, 9:40:21กุดหานสามัคคี
นายวัชรศักดิ์ สุจริต
85458858319732101นางขนิษฐดา สินธุวาปี62172468641-50 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการ-
นางขนิษฐดา สินธุวาปี
621724686
88
28/3/2018, 9:45:45บ้านวังคูณ
นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
8623038656319101นางสาวอรทัย แสงสุทธิ82111716921-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรม--ต้องการ--ไม่เคย อบรมไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวอรทัย แสงสุทธิ
821117169
89
28/3/2018, 9:53:14บ้านห้วยโจดนางอินทิรา เทพนอก81975151014427101นางเอมอร ไชยพร95734795051-60 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการนางเอมอร ไชยพร957347950
90
28/3/2018, 11:53:57
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ผอ.พิสิิษฐ์ คงผดุง89937599112835110นายสิปปคุปต์ บัวคำ84957575521-30 ปีปริญญาตรีต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการ0000นายสิปปคุปต์ บัวคำ849575755
91
28/3/2018, 12:10:49บ้านหนองตานานายสุริยา นาใจรีบ83329685381171125นางสาวกนิษฐา สมอนา86237298131-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการนางสาวกนิษฐา สมอนา862372981
92
28/3/2018, 12:49:46บ้านข่าน้อยนายจรุง นวลละออ9439218549417110นายอุดมพงษ์ อินทรา89054573821-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ__ต้องการ
นางสาวปณัฐฐา แสวงแก้ว
870539054
93
28/3/2018, 13:43:45ดอนปอวิทยา
นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว
93328706235621202นางสาวนุชจรีย์ พรมวิจิตร90615383721-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาววนิดา มากเวียง
98624857321-30 ปีปริญญาตรี1-2 ปีไม่เคย อบรม1-2 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวนุชจนีย์ พรมวิจิตร
906153837
94
28/3/2018, 13:59:11บ้านโสกจาน
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
80013949072141104นางสาวมลฤดี สร้อยแก้ว88058441831-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวมลฤดี สร้อยแก้ว
880584418
95
28/3/2018, 14:53:20
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
นายสุรกานต์ พลตรี81954831312430101นางเสาวภา หารชนะ62149819831-40 ปีปริญญาตรี5 ปีขึ้นไป
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการสำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องการ00นางเสาวภา หารชนะ621498198
96
28/3/2018, 14:59:52ร่มเกล้านายอนุพนธ์ โสมมีชัย084-7925457136235202นางสาววัชรา วงศ์เชียงยืน084-78560431-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ต้องการ
นางสาววัชรา วงศ์เชียงยืน
084-7857604
97
28/3/2018, 15:15:02ร่มเกล้านายอนุพนธ์ โสมมีชัย84792545747235202นางสาววัชรา วงศ์เชียงยืน84785760431-40 ปีต่ำกว่าปริญญาตรี5 ปีขึ้นไปไม่เคย อบรม--ต้องการ
นางสาววัชรา วงศ์เชียงยืน
8047857604
98
28/3/2018, 16:25:45อนุบาลหนองบัวลำภู
ว่าที่พันตรีปิยพงษ์ บัวสาย
4231272457585202นางสาวระพีพรรณ บรรเทาพิษ94541652321-30 ปีอื่นๆต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวสุทัสสา ยิ่งเจริญ
99467700731-40 ปีอื่นๆต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต่ำกว่า 1 ปีไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวระพีพรรณ บรรเทาพิษ
945416523
99
28/3/2018, 18:58:25
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
913591871782020515นางสาวพิจิตรา แสนตระกูล85738891321-30 ปีปริญญาตรี3-5 ปีไม่เคย อบรมต้องการไม่เคย อบรมไม่เคย อบรมต้องการ
นางสาวพิจิตรา แสนตระกูล
857388913
100
28/3/2018, 19:23:09หนองแกสระแก้ววิทยา
นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทอง
096-902919733432101นางณัฐธิญา มาตย์วงค์-41-50 ปีปริญญาตรี3-5 ปี
เคย อบรม (กรุณารับุเรื่อง/หลักสูตรที่อบรม)
การคัดกรอกนักเรียนที่มีความบกพร่อง ปี 2557
การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง ปี 2557
ต้องการภาวินี อาสาชะนา813201501
Loading...