หนังสืhttps://docs.google.com/spreadsheets/?authuser=0&usp=sheets_webอรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
3
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
5530100041937
5
ที่อยู่ 10/1 ตำบลหนองหลวง ถนน พหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
6
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : -
เลขประจำตัวประชาชน
7
ชื่อ
นายยวน
เพชรสุข
3640200150005
8
ที่อยู่ โรงเรียน
บ้านชะลาดระฆัง
จังหวัดตาก
9
ลำดับที่
101ในแบบ
(x) ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ
10
ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย วันเดือน
จำนวนเงินที่จ่าย
ภาษีที่หัก
11
หรือปีภาษีที่จ่ายและนำส่งไว้
12
13
14
เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ม.ค. - ธ.ค 2559 108,000.00 -
15
ตามมาตรา 40(1)
16
17
18
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง
108,000.00 -
19
20
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)
-
21
ผู้จ่ายเงิน
( ) ออกให้ครั้งเดียว
( ) ออกให้ตลอดไป
(x) หัก ณ ที่จ่าย
( ) อื่น ๆ (ระบุ)…….
22
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
23
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
24
(ลงชื่อ)
25
(นายภิรมย์ นิช่างทอง)
26
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
27
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
28
วันที่ 9 มกราคม 2560
29
30
31
***หมายเหตุ หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนและพิมพ์เอกสารแล้ว กรุณาลบเลขบัตรออกจากช่องกรอกเพื่อการรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้***
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet2
ค้นหาใบภาษี
1.ค้นหาใบภาษี
2.ค้นหาใบภาษี
3.ค้นหาภาษี
4.ค้นหาภาษี
5.ค้นหาภาษี
6.ค้นหาภาษี
7.ค้นหาภาษี
แผ่น25