หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
3
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
099-4-00009068-4
5
ที่อยู่ 10/1 ตำบลหนองหลวง ถนน พหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
6
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : -
เลขประจำตัวประชาชน
7
ชื่อ
นางสาวณิชชา
ผลบุญเรือง
1639900025515
8
ที่อยู่ โรงเรียน
บ้านน้ำด้วน
จังหวัดตาก
9
ลำดับที่
253ในแบบ
(x) ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ
10
ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย วันเดือน
จำนวนเงินที่จ่าย
ภาษีที่หัก
11
หรือปีภาษีที่จ่ายและนำส่งไว้
12
13
14
เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ม.ค. - ธ.ค 2560 81,000.00 -
15
ตามมาตรา 40(1)
16
17
18
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง
81,000.00 -
19
20
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)
-
21
ผู้จ่ายเงิน
( ) ออกให้ครั้งเดียว
( ) ออกให้ตลอดไป
(x) หัก ณ ที่จ่าย
( ) อื่น ๆ (ระบุ)…….
22
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
23
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
24
(ลงชื่อ)
25
(นายภิรมย์ นิช่างทอง)
26
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
27
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
28
วันที่ 3 มกราคม 2561
29
30
31
***หมายเหตุ หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนและพิมพ์เอกสารแล้ว กรุณาลบเลขบัตรออกจากช่องกรอกเพื่อการรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้***
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet2
ค้นหาใบภาษี
แผ่น57
แผ่น49
แผ่น42
แผ่น40
แผ่น39
แผ่น32
แผ่น41
แผ่น51
สำเนาของ ค้นหาใบภาษี
แผ่น50
แผ่น43
แผ่น44
แผ่น52
แผ่น45
แผ่น46
แผ่น47
แผ่น48
1.ค้นหาใบภาษี
แผ่น27
แผ่น34
2.ค้นหาใบภาษี
แผ่น37
5.ค้นหาภาษี
แผ่น56
แผ่น55
แผ่น38
แผ่น28
4.ค้นหาภาษี
แผ่น54
แผ่น53
3.ค้นหาภาษี
แผ่น35
6.ค้นหาภาษี
7.ค้นหาภาษี
แผ่น31
แผ่น36
แผ่น29
 
 
Main menu