0ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ตารางประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
3
วัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
4
5
ลำดับที่สายชั้นบริเวณผู้รับผิดชอบนักเรียนระดับคุณภาพผู้ตรวจเวรข้อสังเกต
6
เช้าบ่าย
7
1อนุบาลลานกิจกรรมนายสมหมาย เเย้มโกเมนอ.2/1 , 2/222
นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา
8
นางสุภาณี แสงแก้ว
9
2หน้าอาคารอนุบาลนางอังคสุดา บำรุงสุขอ.2/3 , 3/122
10
นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา
11
3บันไดขึ้น-ลงนางกนกพร ชุ่มวงษ์อ.3/2 , 3/322
12
นางมยุรี ศรีวังราช
13
14
1
สายชั้นป.1
ด้านหลังอาคาร 1นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้มป. 1/122นางสิรปภา ธรรมสอน
15
2โรงอาหารใหม่นางสาวอภิญญา พันธ์ุมีป. 1/222
16
3ข้างโรงอาหารใหม่ด้านติดรั้วนางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์ป. 1/322
17
4ถนนหน้าอาคารเรียน 2นางสิรปภา ธรรมสอนป. 1/422
18
5ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/1-1/3นางภัทรา พามีป. 1/522
19
6ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/4-1/6นางสาวสุภาพร เหล่ารอดป. 1/622
20
Mjj
21
1
สายชั้นป.2
ด้านข้างอาคารเรียน 2 ด้านอาคารเรียน 1นางนิสา แก่งศิริป. 2/122
นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมล
22
2ข้างอาคารเรียน 5 ด้านติดรั้วนางสาวนิตยา ธรรมเสนาป. 2/222
23
3
ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป. 1/1 – ป. 1/3
นางสาวชมพูนุท แซ่เฮ้งป. 2/322
24
4ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป.1/4-ป.1/6นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมลป. 2/422
25
5โรงอาหารเก่านางสาวฤชุวี เพชรเภรีป. 2/522
26
6หลังหอประชุมนางทัศนี สุพรรณแสงป. 2/622
27
28
1
สายชั้นป.3
บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 2นางสาวพัชรญดา ยืนยาวป. 3/122นางสมศรี ปานคำ
29
2สวนหย่อมในบริเวณสนามฟุตบอล และเสาธงชาติ
นางสาวอิสสริยา สิทธิโสภณ
ป. 3/222
30
3ข้างหอประชุมด้านสนามฟุตบอลนางสมศรี ปานคำป. 3/322
31
4ข้างอาคาร 2 บริเวณหน้าสหกรณ์นางวาสินี เนียมญานนท์ป. 3/4 22
32
5
ข้างสหกรณ์ติดกับห้องม่วงอินทนิลบริเวณก๊อกน้ำ
นางสาวชลธิชา ทัพวัฒน์ป. 3/522
33
6บันไดขึ้น-ลงด้านข้างขวาอาคารเรียน 2นางสาวอภัยพร สิลารักษ์ป. 3/622
34
35
1
สายชั้นป.4
บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 3 นางสาวอรวรรณ บดีรัฐป. 4/122
นางสาวอรวรรณ บดีรัฐ
36
2ถนนและส่วนหย่อมหน้าอาคารเรียน 3 นางสาวนันทพร ภู่ภีโญป. 4/222
37
3ด้านข้างอาคารเรียน 3 จนถึงทางออกประตู 4
นางพัสสน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุล
ป. 4/322
38
4บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างขวา อาคารเรียน 3นางทัศนีย์ บดีรัฐป. 4/422
39
5ด้านหลังอาคารเรียน 3 นางสมภักดิ์ โชติสกุลป. 4/522
40
6สนามฟุตบอล นางนิศานาถ ทัพวงษ์.ป. 4/622
41
ป.
42
1
สายชั้นป.5
บันไดขึ้น-ลงด้านซ้ายรวมระเบียงชั้นล่าง อาคารเรียน 4
นายวุฒิชัย นันทวงษ์ป. 5/122นางพณิตา เงินทอง
43
2สวนหย่อมและถนนหน้าอาคารเรียน4นางพณิตา เงินทองป. 5/222
44
3ลานประชาธิปไตยและซุ้มไม้นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ป. 5/322
45
4
สนามบาสเกตบอล โต๊ะหินอ่อน และสวนหย่อมข้างสนามบาส
นางสาวพนิดา สีกล่อมป. 5/422
46
5
ถนนหน้าอาคารบริหาร โดมเขียว ที่จอดรถโรงเรียน
นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์ป. 5/522
47
6
บันไดขึ้น-ลงด้านขวาอาคารเรียน 4 รวมบริเวณหลังอาคารเรียน4
นางจุฑารัตน์ ภูมิการป. 5/622
48
49
1
สายชั้นป.6
ถนนและสวนป่าหน้าโบสถ์นางณัฐมน จันทร์พรหมป. 6/122
นางมาลี เพชรพิพัฒน์
50
2ลานจอดรถหน้าโบสถ์นางสาวพวงพิศ ญาณพันธ์ป. 6/222
51
3ศาลาตรีมุขนางสาวนิภา มากคูณป. 6/322
52
4สวนป่านางมาลี เพชรพิพัฒน์ป. 6/422
53
5รอบหอไตรนางสาวสุนิศา มหายศป. 6/522
54
6สี่แยกหอไตรถึงหอประชุมด้านกุฏิพระนางนุชนาถ หอมยกป. 6/622
55
56
ระดับคุณภาพ
57
(ลงชื่อ)0 หมายถึง พื้นที่ไม่มีผู้รับผิดชอบมาทำความสะอาด
58
(นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่)1 หมายถึง พื้นที่ยังพบเศษขยะอยู่
59
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป2 หมายถึง พื้นที่มีความสะอาด
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100