0ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ตารางประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
3
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
4
5
ลำดับที่สายชั้นบริเวณผู้รับผิดชอบนักเรียนระดับคุณภาพผู้ตรวจเวรข้อสังเกต
6
เช้าบ่าย
7
1อนุบาลลานกิจกรรมนายสมหมาย เเย้มโกเมนอ.2/1 , 2/22
นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา
8
นางสุภาณี แสงแก้ว
9
2หน้าอาคารอนุบาลนางอังคสุดา บำรุงสุขอ.2/3 , 3/12
10
นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา
11
3บันไดขึ้น-ลงนางนภิศรา รัตนบดีอ.3/2 , 3/32
12
นางเยาวเรศ จุลสุข
13
14
1
สายชั้นป.1
ด้านหลังอาคาร 1นางนิสา แก่งศิริป. 1/12
นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมล
15
2โรงอาหารใหม่นางพวงเพชร ทองเพชรป. 1/22
16
3ข้างโรงอาหารใหม่ด้านติดรั้วนางบุษกร วรศรีหิรัญป. 1/32
17
4ถนนหน้าอาคารเรียน 2นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมลป. 1/42
18
5ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/1-1/3นางสาวฤชุวี เพชรเภรีป. 1/52
19
6ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/4-1/6นางทัศนี สุพรรณแสงป. 1/62
20
Mjj
21
1
สายชั้นป.2
ด้านข้างอาคารเรียน 2 ด้านอาคารเรียน 1นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้มป. 2/12
นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์
22
2ข้างอาคารเรียน 5 ด้านติดรั้วนางสาวอภิญญา พันธ์ุมีป. 2/22
23
3
ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป. 1/1 – ป. 1/3
นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์ป. 2/32
24
4ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป.1/4-ป.1/6นางสิรปภา ธรรมสอนป. 2/42
25
5โรงอาหารเก่า
นางนิศารัตน์ น้อยบัวทิพย์
ป. 2/52
26
6หลังหอประชุมนางศุภพิชญ์ สนิทมากป. 2/62
27
28
1
สายชั้นป.3
บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 2นางสาวอรวรรณ บดีรัฐป. 3/12
นางสาวสมหมาย กิจเกียรติ
29
2สวนหย่อมในบริเวณสนามฟุตบอล และเสาธงชาติ
นางสาวอิสสริยา สิทธิโสภณ
ป. 3/22
30
3ข้างหอประชุมด้านสนามฟุตบอลนางสาวสมหมาย กิจเกียรติป. 3/32
31
4ข้างอาคาร 2 บริเวณหน้าสหกรณ์นางสาวปิยะดา พรหมอินทร์ป. 3/4 2
32
5
ข้างสหกรณ์ติดกับห้องม่วงอินทนิลบริเวณก๊อกน้ำ
นางสาวชลธิชา ทัพวัฒน์ป. 3/52
33
6บันไดขึ้น-ลงด้านข้างขวาอาคารเรียน 2นางสาวนันทพร ภู่ภีโญป. 3/62
34
35
1
สายชั้นป.4
บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 3 นางสาวพัชรญดา ยืนยาวป. 4/12นางนุชนาถ หอมยก
36
2ถนนและส่วนหย่อมหน้าอาคารเรียน 3 นางสมศรี ปานคำป. 4/22
37
3ด้านข้างอาคารเรียน 3 จนถึงทางออกประตู 4
นางพัสสน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุล
ป. 4/32
38
4บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างขวา อาคารเรียน 3นางทัศนีย์ บดีรัฐป. 4/42
39
5ด้านหลังอาคารเรียน 3 นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์ป. 4/52
40
6สนามฟุตบอล นางนุชนาถ หอมยกป. 4/62
41
ป.
42
1
สายชั้นป.5
บันไดขึ้น-ลงด้านซ้ายรวมระเบียงชั้นล่าง อาคารเรียน 4
นางปรางทิพย์ วงษ์ถาวรป. 5/12นางวัชรา ธรรมบุตร
43
2สวนหย่อมและถนนหน้าอาคารเรียน4นางวัชรา ธรรมบุตรป. 5/22
44
3ลานประชาธิปไตยและซุ้มไม้นางสาวนิภา มากคูณป. 5/32
45
4
สนามบาสเกตบอล โต๊ะหินอ่อน และสวนหย่อมข้างสนามบาส
นางมาลี เพชรพิพัฒน์ป. 5/42
46
5
ถนนหน้าอาคารบริหาร โดมเขียว ที่จอดรถโรงเรียน
นางสาวสุนิศา มหายศป. 5/52
47
6
บันไดขึ้น-ลงด้านขวาอาคารเรียน 4 รวมบริเวณห้องอาเซียน
นางอุษา เอื่ยมโพธิ์ป. 5/62
48
49
1
สายชั้นป.6
ถนนและสวนป่าหน้าโบสถ์นายวุฒิชัย นันทวงษ์ป. 6/12
นางประเนียน แก้วมาลากุล
50
2ลานจอดรถหน้าโบสถ์นางพณิตา เงินทองป. 6/22
51
3ศาลาตรีมุขนางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ป. 6/32
52
4สวนป่านางประเนียน แก้วมาลากุลป. 6/42
53
5รอบหอไตรนางกฤตพร เดขาป. 6/52
54
6สี่แยกหอไตรถึงหอประชุมด้านกุฏิพระนางจุฑารัตน์ ภูมิการป. 6/62
55
56
ระดับคุณภาพ
57
(ลงชื่อ)0 หมายถึง พื้นที่ไม่มีผู้รับผิดชอบมาทำความสะอาด
58
(นายคมธัช นิลาพันธ์)1 หมายถึง พื้นที่ยังพบเศษขยะอยู่
59
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป2 หมายถึง พื้นที่มีความสะอาด
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...