ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ตารางประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
3
วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
4
5
ลำดับที่สายชั้นบริเวณผู้รับผิดชอบนักเรียนระดับคุณภาพผู้ตรวจเวรข้อสังเกต
6
เช้าบ่าย
7
1อนุบาลลานกิจกรรมนายสมหมาย เเย้มโกเมนอ.2/1 , 2/222นางอังคสุดา บำรุงสุข
8
นางสุภาณี แสงแก้ว
9
2หน้าอาคารอนุบาลนางอังคสุดา บำรุงสุขอ.2/3 , 3/122
10
นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา
11
3บันไดขึ้น-ลงนางกนกพร ชุ่มวงษ์อ.3/2 , 3/322
12
นางมยุรี ศรีวังราช
13
14
1สายชั้นป.1ด้านหลังอาคาร 1นางสาวพิมพาภรณ์ ธีรพงศ์สกุลป. 1/122นางภัทรา พามี
15
2โรงอาหารใหม่นางสาวอภิญญา พันธ์ุมีป. 1/222
16
3ข้างโรงอาหารใหม่ด้านติดรั้วนางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์ป. 1/322
17
4ถนนหน้าอาคารเรียน 2นางสิรปภา ธรรมสอนป. 1/422
18
5ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/1-1/3นางภัทรา พามีป. 1/522
19
6ลานหน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้อง ป. 1/4-1/6นางสาวนิตยา ธรรมเสนาป. 1/622
20
Mjj
21
1สายชั้นป.2ด้านข้างอาคารเรียน 2 ด้านอาคารเรียน 1นางนิสา แก่งศิริป. 2/122นางนิสา แก่งศิริ
22
2ข้างอาคารเรียน 5 ด้านติดรั้วนางสาวสุภาพร เหล่ารอดป. 2/222
23
3ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป. 1/1 – ป. 1/3 นางสาวชมพูนุท แซ่เฮ้งป. 2/322
24
4ด้านหลังอาคารเรียน 2 ด้านห้อง ป.1/4-ป.1/6นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมลป. 2/422
25
5โรงอาหารเก่านางสาวฤชุวี เพชรเภรีป. 2/522
26
6หลังหอประชุมนางกนกวรรณ เปรมแฉ่งป. 2/622
27
28
1สายชั้นป.3บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 2นางสาวพัชรญดา ยืนยาวป. 3/122นางสาวพัชรญดา ยืนยาว
29
2สวนหย่อมในบริเวณสนามฟุตบอล และเสาธงชาตินางสาวอิสสริยา สิทธิโสภณป. 3/222
30
3ข้างหอประชุมด้านสนามฟุตบอลนางสมศรี ปานคำป. 3/322
31
4ข้างอาคาร 2 บริเวณหน้าสหกรณ์นางสาวอภัยพร สิลารักษ์ป. 3/4 22
32
5ข้างสหกรณ์ติดกับห้องม่วงอินทนิลบริเวณก๊อกน้ำนางสาวชลธิขา ทัพวัฒน์ป. 3/522
33
6บันไดขึ้น-ลงด้านข้างขวาอาคารเรียน 2นางสาวอรณี สุขขาป. 3/622
34
35
1สายชั้นป.4บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างซ้าย อาคารเรียน 3 นางณัฐมน จันทร์พรหมป. 4/122นางนิศานาถ ทัพวงษ์.
36
2ถนนและส่วนหย่อมหน้าอาคารเรียน 3 นางสาวชลธิชา ทัพวัฒน์ป. 4/222
37
3ด้านข้างอาคารเรียน 3 จนถึงทางออกประตู 4 นางพณิตา เงินทองป. 4/322
38
4บันไดขึ้น-ลง ด้านข้างขวา อาคารเรียน 3นางสาวพนิดา สีกล่อมป. 4/422
39
5ด้านหลังอาคารเรียน 3 นางวาสินี เนียมญานนท์ป. 4/522
40
6สนามฟุตบอล นางนิศานาถ ทัพวงษ์.ป. 4/622
41
ป.
42
1สายชั้นป.5บันไดขึ้น-ลงด้านซ้ายรวมระเบียงชั้นล่าง อาคารเรียน 4 นายวุฒิชัย นันทวงษ์ป. 5/122นางนุชนาถ หอมยก
43
2สวนหย่อมและถนนหน้าอาคารเรียน4นางสาวพงษ์รัตน์ มาดหมายป. 5/222
44
3ลานประชาธิปไตยและซุ้มไม้นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์ป. 5/322
45
4 สนามบาสเกตบอล โต๊ะหินอ่อน และสวนหย่อมข้างสนามบาสนางมาลี เพชรพิพัฒน์ป. 5/422
46
5ถนนหน้าอาคารบริหาร โดมเขียว ที่จอดรถโรงเรียนนางสมภักดิ์ โชติสกุลป. 5/522
47
6บันไดขึ้น-ลงด้านขวาอาคารเรียน 4 รวมบริเวณหลังอาคารเรียน4นางนุชนาถ หอมยกป. 5/622
48
49
1สายชั้นป.6ถนนและสวนป่าหน้าโบสถ์นายวุฒิชัย นันทวงษ์ป. 6/122นางสาวนิภา มากคูณ
50
2ลานจอดรถหน้าโบสถ์นางสาวนันทพร ภู่ภีโญป. 6/222
51
3ศาลาตรีมุขนายพรชัย สุขเปล่งป. 6/322
52
4สวนป่านางสาวนิภา มากคูณป. 6/422
53
5รอบหอไตรนางสาวสุนิศา มณีเขียวป. 6/522
54
6สี่แยกหอไตรถึงหอประชุมด้านกุฏิพระนางจุฑารัตน์ ภูมิการป. 6/622
55
56
ระดับคุณภาพ
57
(ลงชื่อ)0 หมายถึง พื้นที่ไม่มีผู้รับผิดชอบมาทำความสะอาด
58
(นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่)1 หมายถึง พื้นที่ยังพบเศษขยะอยู่
59
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป2 หมายถึง พื้นที่มีความสะอาด
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100