ประกาศรายชื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 1622
2
ที่
เลขที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียนอำเภอหมายเหตุ
3
11
เด็กหญิง
กชพร
มิตรพันธ์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
4
22
เด็กหญิง
กนกพร
สอดศรีจันทร์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
5
33
เด็กหญิง
กนกวรรณ
ใจหนึ่งป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
6
44
เด็กหญิง
กมลรัตน์
บำรุงชีพ
ป.3ไพลศึกษาคารปราสาท
7
55
เด็กหญิง
กรรนิการ์
ผักไหมป.3ประชาสามัคคี
กาบเชิง
8
66
เด็กหญิง
กรวรรณ
ศรีจุดานุ
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
9
77
เด็กชาย
กรวิชญ์
วิชาตาป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
10
88
เด็กชาย
กฤษณะพงศ์
เอกยีรัมย์
ป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
11
99
เด็กชาย
กวินอุชัยป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
12
1010
เด็กหญิง
กวิลธิดา
สุขสะอาด
ป.3ปราสาทปราสาท
13
1111
เด็กชาย
กษิดิสคำทวีป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
14
1212
เด็กหญิง
กัญญาณัฐ
จิตจันทึก
ป.3ไพลศึกษาคารปราสาท
15
1313
เด็กหญิง
กัญญาพัชณ์
แสงกล้าป.2
อนุบาลดำรงราชนุสรณ์
กันทรลักษณ์
16
1414
เด็กหญิง
กัญญาภัค
ภิญโญพันธ์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
17
1515
เด็กหญิง
กัญญารัตน์
บุราไกรป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
18
1616
เด็กชาย
กันต์ธร
สมใจป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
19
1717
เด็กหญิง
กันต์ฤทัย
จงหาญป.3บ้านอาโพนบัวเชด
20
1818
เด็กหญิง
กาญจนาพิลาภป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
21
1919
เด็กหญิง
กิ่งกมล
สุรพลป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
22
2020
เด็กชาย
กิตติ
อนุพันธ์
ป.2บ้านโนนสังข์บัวเชด
23
2121
เด็กชาย
กิตติภัค
อัมภรัตน์
ป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
24
2222
เด็กหญิง
กิตติมา
มะลิมาตย์
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
25
2323
เด็กหญิง
เกตน์นิภา
แก้วละมุล
ป.3บ้านอาโพนบัวเชด
26
2424
เด็กหญิง
แก้วกิ่งกาญจน์
สุขหมั่น
ป.3บ้านกะปูสังขะ
27
2525
เด็กชาย
ไกรวิชญ์
วงมาป.3บ้านกะปูสังขะ
28
2626
เด็กหญิง
ขวัญตา
ตะโสรัตน์
ป.3บ้านสนบัวเชด
29
2727
เด็กหญิง
เขมรุจิ
สลับศรีป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
30
2828
เด็กชาย
คีรินทร์
จงพินิจป.3ประชาสามัคคี
กาบเชิง
31
2929
เด็กหญิง
จรรย์อมล
มีแยบป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
32
3030
เด็กชาย
จารุบุตร
จันลาป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
33
3131
เด็กหญิง
จิณัฐตา
พวงไพวัน
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
34
3232
เด็กหญิง
จินฏนาสมหวังป.3
นิคมสร้างตนเองปราสาท ๒
กาบเชิง
35
3333
เด็กหญิง
จิรฐายารัมย์ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
36
3434
เด็กหญิง
จิรัชญา
ฟักกระโทก
ป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
37
3535
เด็กชาย
จีรวัฒน์
มีกรรมสิทธิ์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
38
รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 1623
39
ที่
เลขที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียนอำเภอหมายเหตุ
40
136
เด็กหญิง
จุฑามาศ
บุญยอมป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
41
237
เด็กหญิง
เจนรดา
สุริยานิติกุล
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
42
338
เด็กชาย
ฉันทพัฒน์
หาดแก้วป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
43
439
เด็กหญิง
ชนกนันท์
นวลละออง
ป.3บ้านพระแก้วสังขะ
44
540
เด็กหญิง
ชนัญชิดา
โฮฟป.3บ้านสนบัวเชด
45
641
เด็กหญิง
ชนัญญาสันกลางป.3บ้านอาโพนบัวเชด
46
742
เด็กชาย
ชยากรใยแก้วป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
47
843
เด็กหญิง
ชลธิชาบุญรับป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
48
944
เด็กชาย
ชลันธรบูรณะป.3บ้านเจ้าคุณปราสาท
49
1045
เด็กชาย
ชาคริตคำศรีป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
50
1146
เด็กหญิง
ชาคริยา
สืบสันต์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
51
1247
เด็กหญิง
ชินเมติญาดา
สารบลป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
52
1348
เด็กหญิง
ชุติมาทองช่วยป.3
นิคมสร้างตนเองปราสาท ๖
กาบเชิง
53
1449
เด็กหญิง
เชษฐ์สุดา
สมานมิตร
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
54
1550
เด็กชาย
ญาณวุฒิ
แป้นจันทร์
ป.2บ้านโนนสังข์บัวเชด
55
1651
เด็กหญิง
ฐิตาภาผิวงามป.3บ้านกะปูสังขะ
56
1752
เด็กหญิง
ฐิติกาญจน์
มิตรสูงเนิน
ป.3บ้านกะปูสังขะ
57
1853
เด็กชาย
ฐิติพันธ์
อาแวป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
58
1954
เด็กหญิง
ฐิติภรณ์
จิรปัญจพัฒน์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
59
2055
เด็กชาย
ณฐกร
นิลประภา
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
60
2156
เด็กหญิง
ณภัทรศรีสุขป.2บ้านโนนสังข์บัวเชด
61
2257
เด็กชาย
ณรรฐวัตร
กระแสโสม
ป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
62
2358
เด็กชาย
ณัชพลชูบัยป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
63
2459
เด็กหญิง
ณัฏฐณิชา
สมนิยามป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
64
2560
เด็กหญิง
ณัฏฐวรรณ
สู้เหิมป.3
นิคมสร้างตนเองปราสาท ๔
กาบเชิง
65
2661
เด็กหญิง
ณัฐณิชา
น่าชมป.3บ้านสวายซอปราสาท
66
2762
เด็กหญิง
ณัฐธิดา
จันทร์หอม
ป.3บ้านอาโพนบัวเชด
67
2863
เด็กหญิง
ณัฐนันท์
แรงหาญป.3บ้านตาคงสังขะ
68
2964
เด็กหญิง
ณัฐนันท์
ประจันทะศรี
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
69
3065
เด็กหญิง
ณิชกานต์
สอนกลางป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
70
3166
เด็กชาย
เดชธนา
ตื่นเต้นดี
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
71
3267
เด็กหญิง
ตันธิชา
เฉลียวไว
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
72
3368
เด็กหญิง
ทักษอร
ศรีดาพันธ์
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
73
3469
เด็กชาย
ทักษิณ
ยิ่งเสมอ
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
74
3570
เด็กหญิง
ทิพรดาวนมาป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
75
รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 1624
76
ที่
เลขที่
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียนอำเภอหมายเหตุ
77
171
เด็กชาย
ธนโชติสารสุขป.3บ้านอาโพนบัวเชด
78
272
เด็กชาย
ธนพงศ์จงยาวป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
79
373
เด็กชาย
ธนพงษ์หงษ์ทองป.3หวลถวิลวิทยา
กาบเชิง
80
474
เด็กชาย
ธนวรรธน์
สมงามป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
81
575
เด็กหญิง
ธนัชพรเจนขบวนป.3ประชาสามัคคี
กาบเชิง
82
676
เด็กหญิง
ธนัญธิดา
กะการดีป.3บ้านพระแก้วสังขะ
83
777
เด็กหญิง
ธนันต์ธรณ์
เจียนงาม
ป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
84
878
เด็กหญิง
ธนันรัตน์
ดีเลิศป.3บ้านอาโพนบัวเชด
85
979
เด็กหญิง
ธัญยพร
มณีกัลป์
ป.3บ้านกะปูสังขะ
86
1080
เด็กหญิง
ธัญวรัตม์
เป็นสมรักษ์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
87
1181
เด็กหญิง
ธัญสินี
สีแดงป.3
นิคมสร้างตนเองปราสาท ๑
ปราสาท
88
1282
เด็กชาย
ธันวา
ติราวรัมย์
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
89
1383
เด็กหญิง
ธิษนามดี
เวฬุวนาธร
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
90
1484
เด็กหญิง
ธีริศรา
โพธิ์หิรัญ
ป.3บ้านโนนสังข์บัวเชด
91
1585
เด็กชาย
นนทกรนรสารป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
92
1686
เด็กหญิง
นริสรา
กระแสเทพ
ป.3บ้านสนบัวเชด
93
1787
เด็กหญิง
นฤมล
ทับประโคน
ป.3
นิคมสร้างตนเองปราสาท ๑
ปราสาท
94
1888
เด็กหญิง
นันท์นภัส
สุดยอดสุข
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
95
1989
เด็กหญิง
นันท์นภัส
คิดดีจริง
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
96
2090
เด็กหญิง
นิชานันท์
บุตรวงค์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
97
2191
เด็กหญิง
บัณฑิตา
เพลินพร้อม
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
98
2292
เด็กชาย
บุญวัฒน์
สหัสชาติ
ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
99
2393
เด็กหญิง
บุญสิตา
จันไตรย์
ป.2
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
100
2494
เด็กชาย
เบญจพลกิรัมย์ป.3
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ปราสาท
Loading...
Main menu