อ.คอนสวรรค์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2554 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
2
(ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
4
ที่อยู่
เขตพื้นที่บริการ
การเข้าเรียนของนักเรียน
5
ที่
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ตำบลอำเภอ
จังหวัด
เข้าเรียน
สังกัด
6
ชั้น
สพฐ.
เอกชน
อปท.
อื่น ๆ
7
1
1-3699-00978-67-1
เด็กหญิง
บัวเงิน ครองหนองแดง
15 พฤศจิกายน 2554
153
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
วิชัยสุพัดบ้านโนนโพธิ์
8
2
1-2097-02628-35-7
เด็กชาย
นิติธร เรนคำมี
11 มกราคม 2554
784
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
เพชรสยาม
แสงจันทร์
บ้านคอนสวรรค์
9
3
1-4099-04047-85-0
เด็กหญิง
กัญญณัท อุชาดี
28 พฤศจิกายน 2554
85
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
จักรวาลวาสนาบ้านโนนโพธิ์
10
4
1-1020-04253-42-5
เด็กหญิง
ชลนิชา ทองดีนอก
11 เมษายน 2554
425
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
นัฏฐพงษ์
เจียมใจ
บ้านโนนโพธิ์
11
5
1-3699-00980-10-2
เด็กหญิง
ปาลิตา วิชัย
29 พฤศจิกายน 2554
595
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ดำรงค์เกียรติ
พรรณิภา
บ้านโนนโพธิ์
12
6
1-3699-00975-63-0
เด็กหญิง
สุธาดา เชยชัยภูมิ
21 ตุลาคม 2554
875
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
มนตรี
เบญจวรรณ
บ้านโนนโพธิ์
13
7
1-4099-03997-01-3
เด็กชาย
ทานุทัต นาแถมทอง
21 มิถุนายน 2554
1375
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
อุเทน
ประภาพร
บ้านโนนโพธิ์
14
8
1-3699-00966-53-3
เด็กชาย
จิรกฤต จิรเกษมสุข
14 สิงหาคม 2554
496
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
มนตรี
สุภาพร
บ้านโนนโพธิ์
15
9
1-3699-00945-10-2
เด็กชาย
กวินพัฒน์ พื้นพรหม
4 มกราคม 2554
1266
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
กรุณา
สายรุ้ง
บ้านโนนโพธิ์
16
10
1-1020-04261-11-8
เด็กหญิง
พัชราภา บำรุงเชื้อ
14 พฤษภาคม 2554
1516
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
สุวิทย์
กาญจนา
บ้านโนนโพธิ์
17
11
1-1037-04674-29-7
เด็กชาย
อเลกซ์ อดอล์พสัน
11 สิงหาคม 2554
2146
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
แอดเชล นิคคลาส
สุภาภรณ์
บ้านโนนโพธิ์
18
12
1-3695-00030-35-2
เด็กหญิง
ณัฐสุดา ตุงชีพ
1 เมษายน 2554
2166
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ณัฐพล
เกตสุดา
บ้านโนนโพธิ์
19
13
1-3699-00961-32-9
เด็กหญิง
ปวิชญา เชื้อหนองทอน
26 มิถุนายน 2554
2386
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
สุชาติต้องบ้านโนนโพธิ์
20
14
1-3699-00974-39-1
เด็กชาย
อนาวิน เทียมชัยภูมิ
13 ตุลาคม 2554
2416
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
คุณากร
สุกัญญา
บ้านโนนโพธิ์
21
15
1-1187-00203-24-3
เด็กชาย
น้ำเพชร รักเที่ยง
25 ตุลาคม 2554
2576
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ประสิทธิ์
ขวัญจิต
บ้านโนนโพธิ์
22
16
1-3695-00030-23-9
เด็กหญิง
พัชราภา เรืองสม
3 มีนาคม 2554
2696
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
อานนท์วัสดาบ้านโนนโพธิ์
23
17
1-2094-01069-68-5
เด็กชาย
ปาณัฏฐ์ภูมิ จริงจิตร
26 กุมภาพันธ์ 2554
2736
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ประเวศ
กรรณิกา
บ้านโนนโพธิ์
24
18
1-1394-00064-16-8
เด็กหญิง
พาขวัญ มงคลจิตร
4 กันยายน 2554
207
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
พัฒนพงศ์
บังอรบ้านคอนสวรรค์
25
19
1-3695-00030-06-9
เด็กชาย
ธนากร เพิ่มปัญญา
19 มกราคม 2554
508
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
เอกชัย
จันจิรา
บ้านคอนสวรรค์
26
20
1-3695-00030-93-0
เด็กชาย
กวีวัฒน์ เพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2554
948
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
กรชาติ
พรพิมล
บ้านคอนสวรรค์
27
21
1-3695-00031-20-1
เด็กชาย
จิรศักดิ์ จงเกิด
2 พฤศจิกายน 2554
1078
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ประวุธฝนบ้านคอนสวรรค์
28
22
1-3699-00980-52-8
เด็กชาย
กิตติพันธ์ สิมลี
3 ธันวาคม 2554
1238
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ไพรัตน์
จารุณี
บ้านคอนสวรรค์
29
23
1-3695-00031-03-1
เด็กหญิง
เนตรมณี เขื่อนขันธ์
13 กันยายน 2554
1538
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
สนธยา
มณีรัตน์
บ้านคอนสวรรค์
30
24
1-3695-00031-34-1
เด็กหญิง
ทิวารัตน์ ทองแจ้ง
11 ธันวาคม 2554
1948
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
สาครวรรณีบ้านคอนสวรรค์
31
25
1-3699-00978-44-2
เด็กชาย
พิชญ ราคายิ่ง
13 พฤศจิกายน 2554
1968
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
โอชิษฐ์
จันทร์เพ็ญ
บ้านคอนสวรรค์
32
26
1-3695-00030-55-7
เด็กหญิง
ยุวธิดา มงคลกุล
21 เมษายน 2554
3058
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ทองแปลน
แฟนกล้า
บ้านคอนสวรรค์
33
27
1-3695-00030-31-0
เด็กชาย
ภูบดินทร์ ใจมา
24 มีนาคม 2554
169
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
รัฐศาสตร์
วารินบ้านคอนสวรรค์
34
28
1-3695-00031-29-4
เด็กชาย
อเล็กซานเดอร์ สวนชัยภูมิ
21 พฤศจิกายน 2554
179
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
อรัญอรยาบ้านคอนสวรรค์
35
29
1-2083-00076-55-3
เด็กชาย
ศิระวุธ แต่งพงษ์
8 กรกฎาคม 2554
289
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ประกิตพรนภาบ้านคอนสวรรค์
36
30
1-3099-03950-59-0
เด็กชาย
ศิริวัฒน์ ผายกลาง
18 พฤศจิกายน 2554
389
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
นอง
กาญจนากร
บ้านคอนสวรรค์
37
31
1-3699-00945-26-9
เด็กหญิง
อุษามณี เพิ่มเพียร
10 มกราคม 2554
669
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
อพิชิต
ทับทิม
บ้านคอนสวรรค์
38
32
1-3699-00947-55-5
เด็กชาย
ธนณัฏ รวยสันเทียะ
6 กุมภาพันธ์ 2554
989
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
จักรพันธุ์
เพ็ญพักตร์
บ้านคอนสวรรค์
39
33
1-3695-00030-96-4
เด็กชาย
ธีรเดช ปลายชัยภูมิ
3 กันยายน 2554
999
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ภาณุเดชธีรดาบ้านคอนสวรรค์
40
34
1-3699-00947-93-8
เด็กชาย
อภินันท์ เพิ่มพูน
12 กุมภาพันธ์ 2554
1079
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
นภดลอนิสาบ้านคอนสวรรค์
41
35
1-3699-00957-78-0
เด็กหญิง
ฑิตาพร เพชร์แท้
19 พฤษภาคม 2554
144/1
9
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
พรพจน์
เพ็ญนภา
บ้านคอนสวรรค์
42
36
1-3699-00950-51-3
เด็กหญิง
อุษณียาภรณ์ ศิริรัตน์
10 มีนาคม 2554
1549
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ยุทธศักดิ์
อุ่นเรือน
บ้านคอนสวรรค์
43
37
1-4491-00101-03-1
เด็กหญิง
เนตรชนก สุริวงค์
7 พฤศจิกายน 2554
1579
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
เดช
นงนิตย์
บ้านคอนสวรรค์
44
38
1-3699-00962-04-0
เด็กชาย
ยศพัท์ ไสนา
2 กรกฏาคม 2554
2269
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ศุภชัยวาสนาบ้านคอนสวรรค์
45
39
1-3699-00981-36-2
เด็กหญิง
ชญาณ์นันท์ วงษ์ศิลาทัย
11 ธันวาคม 2554
2910
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
อาทิตย์
อติกานต์
บ้านคอนสวรรค์
46
40
1-3695-00031-38-3
เด็กชาย
อนุวัฒน์ สร้อยวงษื
23 ธันวาคม 2554
3010
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
เอกพจน์
ปิยะมาศ
บ้านคอนสวรรค์
47
41
1-3699-00956-98-8
เด็กหญิง
ณภัสสร มงคลพงษ์
10 พฤษภาคม 2554
4710
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
จีรวุฒิปราณีบ้านคอนสวรรค์
48
42
1-3699-00030-09-3
เด็กชาย
รพีพัฒน์ แฝงด่านกลาง
22 มกราคม 2554
2011
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
อาทิตย์
พรรณนิภา
บ้านคอนสวรรค์
49
43
1-3695-00030-44-1
เด็กชาย
สิทธินนท์ บาลี
9 เมษายน 2554
3311
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
เอกพล
กิตติมา
บ้านคอนสวรรค์
50
44
1-2974-00017-91-6
เด็กชาย
ภูวรินทร์ สุมารสงค์
31 มกราคม 2554
8911
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
สุรเจต
อัญชลี
บ้านคอนสวรรค์
51
45
1-3699-00974-13-7
เด็กหญิง
สุพรทิพย์ หินันท์ชัย
10 ตุลาคม 2554
19212
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ชุมพลสุรภา
ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
52
46
1-3695-00030-80-8
เด็กหญิง
กนกวรรณ นันทะ
25 กรกฎาคม 2554
24414
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ธงชัย
อุไรวรรณ
บ้านโนนโพธิ์
53
47
1-3699-00969-63-0
เด็กหญิง
ณิชานันท์ ภูมิคอนสาร
4 กันยายน 2554
8915
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
วีรวุธนาตยาบ้านคอนสวรรค์
54
48
1-2096-01715-34-3
เด็กชาย
โกศัลย์ แฝงสวรรค์
14 กุมภาพันธ์ 2554
97/215
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
รุ่งโรจน์
จิรวรรณ
บ้านคอนสวรรค์
55
49
1-3695-00030-33-6
เด็กหญิง
ศศิวิมล ภู่ทอง
1 เมษายน 2554
20515
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ชาญณรงค์
ไพรินทร์
บ้านคอนสวรรค์
56
50
1-3699-00969-90-7
เด็กหญิง
อัยลดา ผอบเพชร
5 กันยายน 2554
29715
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
อนุกูล
ยุลัดดา
บ้านคอนสวรรค์
57
51
1-3699-00953-82-2
เด็กชาย
แสนชัย ตอพล
12 เมษายน 2554
311ยางหวาย
คอนสวรรค์
บวร
เบญจวรรณ
บ้านยางหวาย
58
52
1-3699-00960-84-5
เด็กหญิง
คุณหญิง พรมกุดตุ้ม
8 มิถุนายน 2554
1231ยางหวาย
คอนสวรรค์
สุทธิชัย
พัชริดา
บ้านยางหวาย
59
53
1-3495-00070-21-4
เด็กหญิง
ธีรกานต์ งานไว
9 กรกฎาคม 2554
1281ยางหวาย
คอนสวรรค์
สันติ
คุณากร
บ้านยางหวาย
60
54
1-3699-00950-31-9
เด็กชาย
ณัฐภูมินทร์ โคนชัยภูมิ
7 มีนาคม 2554
144/1
1ยางหวาย
คอนสวรรค์
อดิศักดิ์
หนูลักส์
บ้านยางหวาย
61
55
1-3699-00955-74-4
เด็กหญิง
ปารวีย์ อามาตมนตรี
30 เมษายน 2554
312ยางหวาย
คอนสวรรค์
เรืองฤทธิ์
กมลชนก
บ้านยางหวาย
62
56
1-1020-04263-70-6
เด็กหญิง
กฤติมา ธวัชกุลวรกิจ
21 พฤษภาคม 2554
402ยางหวาย
คอนสวรรค์
กฤษณะ
กฤษลดา
บ้านยางหวาย
63
57
1-3699-00971-59-6
เด็กหญิง
ปวันรัตน์ สิงห์ชัย
19 กันยายน 2554
422ยางหวาย
คอนสวรรค์
จิระเดชคูณบ้านยางหวาย
64
58
1-3699-00973-26-2
เด็กหญิง
กนกลัดดา จาบทะเล
5 ตุลาคม 2554
452ยางหวาย
คอนสวรรค์
สมชาย
จิรนันท์
บ้านยางหวาย
65
59
1-3699-00971-60-0
เด็กหญิง
สุกัญญา แปวสูงเนิน
20 กันยายน 2554
732ยางหวาย
คอนสวรรค์
ประชา
กัลญาพร
บ้านยางหวาย
66
60
1-1399-00689-13-2
เด็กหญิง
ศสิกานญ์ จรูญแสง
11 ตุลาคม 2554
772ยางหวาย
คอนสวรรค์
จีระศักดิ์
วิไรบ้านยางหวาย
67
61
1-3699-00030-59-0
เด็กชาย
สุภสิทธิ์ แก้วบุตตะ
7 พฤษภาคม 2554
1512ยางหวาย
คอนสวรรค์
สุรชัย
ชฏาทิพย์
บ้านยางหวาย
68
62
1-6597-00062-29-8
เด็กหญิง
จันทรัช ชาวไพร
27 กุมภาพันธ์ 2554
543ยางหวาย
คอนสวรรค์
สิทธิศักดิ์
สุพิษบ้านยางหวาย
69
63
1-3695-00030-67-1
เด็กหญิง
สุธิดา หิรัญวรรณ
17 มิถุนายน 2554
813ยางหวาย
คอนสวรรค์
เฉลิมวุฒิ
ธัญญาพร
บ้านยางหวาย
70
64
1-3695-00030-83-2
เด็กหญิง
สุนิศา สง่าแรง
5 สิงหาคม 2554
1093ยางหวาย
คอนสวรรค์
ปรีชาสมทรงบ้านยางหวาย
71
65
1-3699-00970-92-1
เด็กหญิง
ภัชราพร พรมวิเศษ
14 กันยายน 2554
1293ยางหวาย
คอนสวรรค์
อารักษ์
สุวรรณีย์
บ้านยางหวาย
72
66
1-3699-00972-95-9
เด็กชาย
วชิรวิชญ์ ศรีฉาย
1 ตุลาคม 2554
3263ยางหวาย
คอนสวรรค์
เลอศิริ
ขวัญภิรมย์
บ้านยางหวาย
73
67
1-3699-00966-52-5
เด็กชาย
พีรธัช พิมพ์อ่อน
13 สิงหาคม 2554
12/14ยางหวาย
คอนสวรรค์
ชัด
เพียรศรี
บ้านยางหวาย
74
68
1-1398-00182-76-1
เด็กหญิง
ชัญญนุช อาธิศักดิ์
8 มีนาคม 2554
1104ยางหวาย
คอนสวรรค์
ธนาชัย
ฉวีวรรณ
บ้านยางหวาย
75
69
1-1018-01701-02-1
เด็กหญิง
เพลงเรือนแพร พิลารัตน์
17 ธันวาคม 2554
1234ยางหวาย
คอนสวรรค์
สมหมาย
ทิพากร
บ้านยางหวาย
76
70
1-3699-00970-23-9
เด็กชาย
จิรายุ คูนาแก
8 กันยายน 2554
1294ยางหวาย
คอนสวรรค์
ประจักษ์
จิราภรณ์
บ้านยางหวาย
77
71
1-3084-00055-19-1
เด็กชาย
เกียรติภูมิ เบี้ยกระโทก
7 กันยายน 2554
1434ยางหวาย
คอนสวรรค์
ชัชวาลกันยาบ้านยางหวาย
78
72
1-3695-00031-02-2
เด็กชาย
ธีรพัฒน์ ชัยสนาม
15 กันยายน 2554
1504ยางหวาย
คอนสวรรค์
สุนทร
แพวพันธ์
บ้านยางหวาย
79
73
1-2097-02697-53-7
เด็กชาย
ณเดช คำสอนสุวรรณ
7 ธันวาคม 2554
335ยางหวาย
คอนสวรรค์
ปฐมพงษ์
ทัศนีย์
บ้านยางหวาย
80
74
1-1018-01695-79-0
เด็กหญิง
วีรยา ปานพิมพ์
13 ตุลาคม 2554
375ยางหวาย
คอนสวรรค์
ทวีน้อยบ้านยางหวาย
81
75
1-3699-00967-70-0
เด็กหญิง
กชกร วิชัยศึก
22 สิงหาคม 2554
66ยางหวาย
คอนสวรรค์
บุญส่งดารณีบ้านยางหวาย
82
76
1-3699-00967-71-8
เด็กหญิง
กชอร วิชัยศึก
22 สิงหาคม 2554
66ยางหวาย
คอนสวรรค์
บุญส่งดารณีบ้านยางหวาย
83
77
1-3699-00945-08-1
เด็กหญิง
ข้าวงาม ชมเชย
9 มกราคม 2554
766ยางหวาย
คอนสวรรค์
นพคุณ
สุภาภรณ์
บ้านยางหวาย
84
78
1-3695-00031-31-6
เด็กชาย
มารุต พรมบุญเรือง
7 ธันวาคม 2554
77ยางหวาย
คอนสวรรค์
จันตา
สังวาล
บ้านยางหวาย
85
79
1-3699-00962-76-7
เด็กหญิง
ปุณยาพร รอญศึก
9 กรกฎาคม 2554
137ยางหวาย
คอนสวรรค์
อโนชา
สุพรรณิกา
บ้านยางหวาย
86
80
1-2090-00574-05-2
เด็กชาย
สราวุธ ชาญพินิจ
10 กุมภาพันธ์ 2554
517ยางหวาย
คอนสวรรค์
สุรเชษฐ์
อุทัยทิพย์
บ้านยางหวาย
87
81
1-3695-00030-65-4
เด็กหญิง
ณัชชา สุนนท์
29 พฤษภาคม 2554
837ยางหวาย
คอนสวรรค์
อาทิตย์พัชรีบ้านยางหวาย
88
82
1-3695-00030-73-5
เด็กชาย
ณัฐวุฒิ ครองโพก
27 มิถุนายน 2554
168ยางหวาย
คอนสวรรค์
วุฒิชัย
จารุวรรณ
บ้านยางหวาย
89
83
1-3699-00965-541-3
เด็กชาย
พีระพัฒน์ นามพรม
4 สิงหาคม 2554
438ยางหวาย
คอนสวรรค์
วีระศักดิ์
เกศวดี
บ้านยางหวาย
90
84
1-3699-00976-03-2
เด็กหญิง
วรัทยา นาอุดม
27 ตุลาคม 2554
738ยางหวาย
คอนสวรรค์
บุญรอด
วีระดา
บ้านยางหวาย
91
85
1-1018-01696-98-2
เด็กชาย
น้ำเพชร ตอพล
26 ตุลาคม 2554
958ยางหวาย
คอนสวรรค์
วิบูลจริยาบ้านยางหวาย
92
86
1-3699-00977-43-8
เด็กหญิง
สกุลตรา นิ่มสูงเนิน
31 ตุลาคม 2554
978ยางหวาย
คอนสวรรค์
ไกรศร
พรทิพย์
บ้านยางหวาย
93
87
1-3699-00964-46-8
เด็กชาย
จุลจักร ใสสะอาด
23 กรกฎาคม 2554
119ยางหวาย
คอนสวรรค์
จักรพันธ์
ขวัญหทัย
บ้านยางหวาย
94
88
1-3699-00972-20-7
เด็กชาย
อติราช ศรีชุม
25 กันยายน 2554
499ยางหวาย
คอนสวรรค์
สุขุม
ธัญญารัตน์
บ้านยางหวาย
95
89
1-3695-00031-24-3
เด็กชาย
ธนโชติ สัมฤทธิ์
11 พฤศจิกายน 2554
569ยางหวาย
คอนสวรรค์
ไชยา
จันเพ็ญ
บ้านยางหวาย
96
90
1-3699-00961-20-5
เด็กหญิง
พัชรีพร พงษ์สระพัง
24 มิถุนายน 2554
31
ช่องสามหมอ
คอนสวรรค์
ราวีดวงพร
บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
97
91
1-3681-00081-43-9
เด็กหญิง
เมศริญญา เวียงอินทร์
2 เมษายน 2554
61
ช่องสามหมอ
คอนสวรรค์
จีรพรรณอรุณ
บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
98
92
1-1018-01680-13-0
เด็กชาย
เมษา พิมพ์แดง
1 เมษายน 2554
251
ช่องสามหมอ
คอนสวรรค์
สัจจกรไอลดา
บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
99
93
17499-01392-70-7
เด็กชาย
อิทธิเชษฐ์ เขียงชัยภูมิ
27 ตุลาคม 2554
1201
ช่องสามหมอ
คอนสวรรค์
นาวี
เพ็ญพิชชา
บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
100
94
1-3699-00952-81-8
เด็กหญิง
ชนิดา คุณสาร
1 เมษายน 2554
1231
ช่องสามหมอ
คอนสวรรค์
ชูกล้า
รุ่งทิวา
บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
Loading...