มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลสาขาวิชาคณะ/หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล์
2
6/9/2019, 17:36:21
นางสาวประภาวรรณ ทองศรี
วิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์0872450517pt087245@gmail.com
3
6/9/2019, 17:36:44
ผศ.ดร.ชาตืชัย อุดมกิจมงคล
รัฐประซาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ0818585687
chardchai_u@hotmail.con
4
6/9/2019, 17:37:04
ผู้ช่วยศาสตราจาร์วัชระ อักขระ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ0892760880
Akkara2525@gmail.com
5
6/9/2019, 17:44:40วันนพร สิทธิสารดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0873614763
wannaporn.sit91@gmail.com
6
6/9/2019, 18:07:32
หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
00933204983
vchathairat@gmail.com
7
6/9/2019, 18:34:37วิภาวี. บัวผันภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0823448778
wipaweebuaphan@gmail.com
8
6/9/2019, 18:35:33ทิวากร เหล่าลือชาการจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา0821121590kornmaha@gmail.com
9
6/9/2019, 18:40:51
นายทิวากร เหล่าลือชา
การจัดการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร0821121590kornmaha@gmail.com
10
6/9/2019, 19:09:45รุจิรา​ จงคล้ายกลางคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​คณะวิทยาการจัดการ0895717068​Rujira.ch@snru.ac.th​
11
6/9/2019, 19:38:01นางธิติมา รจนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ0818030876Thitima.r@snru.ac.th
12
6/9/2019, 19:50:20กนกวรรณ วรดงศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0924292440kanokwan@snru.ac.th
13
6/9/2019, 20:33:39สาคร อินทะชัย
เครื่องกลและอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0845115527sakorn@snru.ac.th
14
6/9/2019, 22:39:30นายสามารถ อัยกรรัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ0844890309
saamm_5@hotmail.com
15
6/9/2019, 22:54:00ธีระพงษ์ แสนทวีสุขฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0848947051
s_theerapong@yahoo.co.th
16
6/9/2019, 23:34:30ธวัชชัย ดุลยสุจริตภาษาไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0894970981thaipoet@gmail.com
17
7/9/2019, 0:01:45นายจักรกฤษ กองพิมายงานบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา0971796445
J.kongphimai@gmail.com
18
7/9/2019, 6:54:02ปริฉัตร​ ภูจิตรนิติศาสตร์​
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0865797823
Ant_parichat@hotmail.com
19
7/9/2019, 10:45:59อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์0951686926apisit_edu@snru.ac.th
20
7/9/2019, 10:56:58
อ.ปิยะนันท์​ ปลื้มโชค
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์090942957779​
Namneungkku@gmail.com​
21
7/9/2019, 10:57:08อนรรฆ สมพงษ์สังคมศึกษาคณะครุศาสตร์0823225305
mekanuk@hotmail.com
22
7/9/2019, 11:44:49ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ0951680854
paddamadilok@gmail.com
23
7/9/2019, 11:47:21ยุพิน สมคำพี่เทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร0892795558yuphin666@gmail.com
24
7/9/2019, 12:22:37
ดร.ปัณฑิตา อินทรักษา
หลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์0818717954
pundita_ink@hotmail.com
25
7/9/2019, 13:30:46หรรษกร วรรธนะสารฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0994746269
w_hussakorn@hotmail.com
26
7/9/2019, 14:05:53หรรษกร วรรธนะสารฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0994746269
w_hussakorn@hotmail.com
27
7/9/2019, 14:44:25ศศิกานต์ สังข์ทอง
เศรษฐศาสตร์ /นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการO918622590Sasiksun@gmail.com
28
7/9/2019, 17:22:07
นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0878675522
Charnwit_14@yahoo.com
29
7/9/2019, 19:04:10
อ.ปิยะนันท์​ ปลื้มโชค
นวัตกรรมและคอมพอวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์0942957779​
Namneungkku@gmail.com​
30
7/9/2019, 21:15:29
นายทิวากร เหล่าลือชา
การจัดการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร0821121590kornmaha@gmail.com
31
7/9/2019, 22:49:27
อ.ดร.อัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง
วิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์0922618979
Adchara.bio@gmail.com
32
8/9/2019, 10:32:35สุทิศา ซองเหล็กนอกคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0819657419a_sutisa@snru.ac.th
33
8/9/2019, 15:53:18
ผศ.ดร.ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
วิศวกรรมโยธา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0816605126
pakron.pong@gmail.com
34
8/9/2019, 17:54:35พรพิมล ศิวินาการสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์0833539119
siwina22ppm@gmail.com
35
8/9/2019, 19:57:31ดร.พิจิกา ทิมสุกใสพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร0941496559pijika_t@live.com
36
8/9/2019, 21:50:11
ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
วิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์087-7959168arunrat.tt@snru.ac.th
37
9/9/2019, 10:20:02
นางสาวอิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์
การสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์0833417070
issariyapond@snru.ac.th
38
9/9/2019, 12:27:33นางทิพาพรแคล่วคล่อง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0895757105
thipaporn7105@gmail.com
39
9/9/2019, 15:32:22นางสายฝน ปุนหาวงค์นิติศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0951683238
poonhawong@gmail.com
40
9/9/2019, 16:39:51ชายแดน มิ่งเมืองคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0864549818chaidan@snru.ac.th
41
9/9/2019, 17:41:32
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-napaporn.ph@ku.ac.th
42
10/9/2019, 0:25:40อรรถสิทธิ์ เกษคึมบงการสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์0875449378
Atthasit00016@gmail.com
43
10/9/2019, 0:28:12Atthasit KetkumbonkEnglish Instructionsคณะครุศาสตร์0875449378
Atthasit00016@gmail.com
44
10/9/2019, 12:29:47รศ.วาสนา เกษมสินธ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0810522434
wassana_kasemsin@hotmail.com
45
11/9/2019, 13:35:27อิชยา จีนะกาญจน์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์0833325822
oumoim.0707@gmail.com
46
11/9/2019, 16:10:14พรประภา ชุนถนอม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน สกลนคร
0830949792wongfhun@gmail.com
47
11/9/2019, 16:10:56ชัดชัย รัตนะพันธ์บริหารธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี0889314614
chudchai4080@gmail.com
48
11/9/2019, 16:11:53ผศ.ดร.กอบกุล นงนุช
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร0818196766khopkul25@gmail.com
49
11/9/2019, 18:57:55
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล พูลสวัสดิ์
แพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
0895345965pjongkol@hotmail.com
50
11/9/2019, 19:28:37กนกกาญจน์ วิชาศิลป์การตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล0806184265kvichasilp@gmail.com
51
11/9/2019, 19:33:11
ผศ.ดร.ชลันธร วิชาศิลป์
วิทยาศาสและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0833347448c.vichasilp@gmail.com
52
11/9/2019, 22:10:46
ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา
ประมง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0810518312rnisachol@gmail.com
53
12/9/2019, 6:37:34กมลวรรณ จงจิตต์แพทย์แผนไทยทรัพยากรธรรมชาติ0918627184
kamol1802@gmail.com
54
12/9/2019, 8:01:34รัตนา อินทเกตุแพทย์แผนไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
0973108943malila181@yahoo.com
55
12/9/2019, 8:05:18
นางสาวบุญทิวา ชาติชำนิ
ประมง
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0895754002
boonthiwa.ch@rmuti.ac.th
56
12/9/2019, 8:17:15
ผศ.ดร.อโนทัย วิงสระน้อย
พืชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
0857407755
ano_pla8@hotmail.com
57
12/9/2019, 8:47:59นายสมศักดิ์ ระยันประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
084-428-1972somsakry@gmail.com
58
12/9/2019, 8:55:09พงศธร ทองกระสีการแพทย์แผนไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ0984649583
ptongkasee@gmail.com
59
12/9/2019, 8:56:06
นางสาวพิชาพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์
การแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0656219898
pichapat_t@hotmail.com
60
12/9/2019, 10:13:57กนกอร นักบุญเทคโนโลยีอาหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาร.อีสาน วข.สกลนคร
0852525285
Kanokon.nb@gmail.com
61
12/9/2019, 10:56:48
ผศ.ดร.จารุวรรณ ดรเถื่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0878649115jaruwand@hotmail.com
62
12/9/2019, 11:14:02ศุษมา โชคเพิ่มพูน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์
0831362768Budsama.s@ku.th
63
12/9/2019, 11:27:01
พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ
สัตวศาสตร์มทร.อีสาน วข.สกลนคร0856250911Pilasrak.ao@gmail.com
64
12/9/2019, 11:30:12อรอนงค์ พวงชมภูสัตวศาสตร์มทร.อีสาน วข.สกลนคร0899432033
pingpongrmuti@gmail.com
65
12/9/2019, 11:38:54
นางสาสภาวิณี ท้าวเพชร
พืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
0810605244
Pawinee.taopech26@gmail.com
66
12/9/2019, 11:47:46ปราโมทย์ เหลาลาภะพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0868539659mote_p@hotmail.com
67
12/9/2019, 12:37:11นายเรืองชัย ตาแสง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี0868665485
ruangchai.ta@rmuti.ac.th
68
12/9/2019, 12:48:43นาย​ปิวิทย์​ เกษรสัตวศาสตร์​
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราชมงคลอีสาน​วข.สกลนคร
0930896680piyawit.ke@rmuti.ac.th​
69
12/9/2019, 13:02:15ผศ สุกัญญา. สายธิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ0972371745
Jiibfy2000@hotmail.com
70
12/9/2019, 13:38:46จักเรศ เมตตะธำรงค์บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0817939515Kkai6688@gmail.com
71
12/9/2019, 13:39:53ผศ.ดร.พงศธร กุนันสัตวศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
091-0596116
pongsatorng@hotmail.com
72
12/9/2019, 13:40:07นางดาริกา. แสนพวง
บริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร .อีสานวิทยาเขตสกลนคร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี093 5461074
da_ple2005@hotmail.com
73
12/9/2019, 14:01:49
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
สัตวศาสตร์มทร.อีสาน วข.สกลนคร0895724377Promkot@yahoo.com
74
12/9/2019, 14:16:00
นางสาวจุฬาสินี แมนสถิตย์
สัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ0872140542
julasinee_2521@hotmail.com
75
12/9/2019, 14:45:28สุมินทร เบ้าธรรมบัญชีมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร0812616585
sumintorn@hotmail.com
76
12/9/2019, 15:08:41
ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล
โยธาและสถาปัตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0856350890
piyachat_ann@hotmail.com
77
12/9/2019, 15:30:41นายสถิตย์ ภาคมฤคการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์0817189583
satitpakmaluk@gmail.com
78
12/9/2019, 15:52:50นางสาวเบญจพร อุผาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์0817291210
padag.oo@hotmail.com
79
12/9/2019, 16:57:49ดร.พิเชษฐ เทบำรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0849556269
pichet0797@gmail.com
80
12/9/2019, 17:18:55นเรศ รัตนพรมรินทร์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน0910604331nrt227@hotmail.com
81
12/9/2019, 18:07:52นายวินัย หล้าวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี0885624127
lawong_w@hotmail.com
82
12/9/2019, 18:23:09นางชัชฎา หล้าวงษ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมแบะเทคโนโลยี0817807501
Chatchadal.@hotmail. Com
83
12/9/2019, 19:32:07
นายสุริยา​ โชคเพิ่มพูน
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชใงคลอีสาน​ วิทยาเขตสกลนคร
0877171543
chok_suriya_@hotmail.com
84
12/9/2019, 22:09:59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0854600002
chanthimar@hotmail.com
85
13/9/2019, 5:05:52มิ่งกมล หงษาวงศ์การแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0941659629
min.hongsa@gmail.com
86
13/9/2019, 5:08:03มิ่งกมล หงษาวงศ์การแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0941659629
min.hongsa@gmail.com
87
13/9/2019, 9:40:05
รัตติกาล สุวรรณสิงห์
สัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ0935641478rattikan _21@live.com
88
13/9/2019, 9:54:14สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มทร.อีสาน วข.สกลนคร08-7806-6587
s_promkhan@hotmail.com
89
13/9/2019, 9:55:44เพ็ญแข วงศ์สุริยาศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี084-7090103
penkhae2001@yahoo.com
90
13/9/2019, 10:07:21 นางปาลิตา. ชาระ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มทร.อีสาน วข.สกลนคร0865825060
pkochpradist@gmail.com
91
13/9/2019, 10:10:01 นายประสิทธิ์. ชาระศิลปศาสตร์มทร.อีสาน วข.สกลนคร0870045563charasit@hotmail.com
92
13/9/2019, 12:14:17
นางสาวกนกกาญจน์ วรวุฒิ
ประมง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0957316947
kanokkan_pom@hotmail.co.th
93
13/9/2019, 12:17:22นายบารมี พ่วงพิศประมง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0821563035
kanokkan_pom@hotmail.co.th
94
13/9/2019, 12:22:56
นางสาวพจนีย์ แก้วคำแสน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0656748986
kanokkan_pom@hotmail.co.th
95
13/9/2019, 12:24:32ไพโรจน์ ภัทรปรีชาสัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ084-5963797
ppairotepat@gmail.com
96
13/9/2019, 12:52:17
นางสาวสุภาวิตา อินทรพาณิชย์
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร
0956585520
supawita.in@rmuti.ac.th
97
13/9/2019, 12:53:54
นางสาวสุภาวิตา อินทรพาณิชย์
บริหารธุรกิจ/การจัดการ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร
0956585520
supawita.in@rmuti.ac.th
98
13/9/2019, 12:54:49นายเมธา ทัศครวิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.อีสาน วข.สกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0879478934metha.ta@rmuti.ac.th
99
13/9/2019, 13:30:41อ.ดร.ธัญญา​ พากเพียรบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี​ มทร.​อีสาน​ วิทยาเขตสกลนคร
089​8429780
Thanya_pak@outlook.com
100
13/9/2019, 13:54:14ปาณิสรา​ ประจุดทะศรีบริหารธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี0813802708
Poo_parnisara@hotmail.com
Loading...