งานชิ้นที่ 1 ง32102 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลเลขที่ส่งงานตรงนี้คะแนน
2
1/11/2016, 21:38:09
นางสาวจตุพร ภู่อ่อน
1
https://docs.google.com/presentation/d/1aY9dhSnc9OSiBPcKVsqposqkPdT1CIYwxCuVvqKK_Pg/edit?usp=sharing
10
3
1/11/2016, 22:36:05ธัญชนก เพ็ชรเทพ2
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/11XOsBNK3rl8fJRkgwhzD7foE1CPlU_UGBMUt2l8_UDw/edit?usp=drive_web
10
4
3/11/2016, 20:29:37นางสาวลินดา มาลา3
https://docs.google.com/presentation/d/19PAOBhx7JuyxHjsFwCbVkD9XuHoJQ-e9mF4h-8Zrps0/edit?usp=sharing
10
5
1/11/2016, 14:40:24
นางสาวพรวิมนต์ เห็มแดง
4
https://docs.google.com/presentation/d/1qosZ7jkiequLBeFstOygB53lYqTXmJbTpo2tixU-mUY/edit?usp=sharing
10
6
1/11/2016, 14:43:09
นางสาวสาถิณี ทั่งทอง
5
https://docs.google.com/presentation/d/1ZYTukGCVPXyh3Y6-2B560yHSvCVEGCkbTB8V_241Uxo/edit?usp=sharing
10
7
1/11/2016, 14:49:13
นางสาวสายสุดา กุลาราช
6
https://docs.google.com/presentation/d/1JdyQPZOP8vHeQrSzXz4h7gd9nAXWDJXM4BiU_5Zwumk/edit?usp=sharing
10
8
1/11/2016, 14:43:09นางสาวอารียา แสงดี7
https://docs.google.com/presentation/d/1U1u3FMARPuMJRR_lcPxlaMc5HiznsHy3fegV0eF18oM/edit?usp=sharing
10
9
1/11/2016, 14:42:11นายวาสุเทพ เคลือดี8
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1zb86uoi_j-JzOVBARpMJWLWxewC78GJaqrrVMpw8_Pg/edit?usp=sharing
10
10
2/11/2016, 15:30:07นาย ฐิติวุฒิ นิสา9
https://docs.google.com/presentation/d/1GqtGo_78C5TKoEw1lRyd8rRsuo11UT06e-U6A8-jm2g/edit?usp=drive_web
10
11
25/12/2016, 11:04:44
นาวสาวจิราวดี เสามะลี
10
https://docs.google.com/presentation/d/1CDLfWiddPfqwc-0MxmxomAWpYJD9rBSq81kV0U0dkME/edit#slide=id.p
10
12
1/11/2016, 14:40:20
นางสาวพัชรนันท์ บุญโสภา
11
https://docs.google.com/presentation/d/1C9If2K1X-Yu-6SyHW0mtgj7Uc6AmBV7NWW_5yDwBMiQ/edit?usp=sharing
10
13
1/11/2016, 14:44:54
นางสาวภัทราภรณ์ สะนาค
12
https://docs.google.com/presentation/d/1O0vT2iC0TV5iHg-xSDrmL93-HWzKBwNqb0oH9Ra3uRw/edit?usp=sharing
10
14
1/11/2016, 14:16:41
นางสาวสิริรัตน์ บัวจูม
13
https://docs.google.com/presentation/d/1ieB89KYFLB7fHJy-Pk3NdpGwcidZj5DtsvmT0seMZGk/edit?usp=sharing
10
15
1/11/2016, 14:26:24
นางสาวสุดารัตน์ สอนอาจ
14
https://docs.google.com/presentation/d/1hS-rcoGNZTtYXG-1MgQoAfUXlSZemVMt1pVIMJ8FiwY/edit?usp=sharing
10
16
1/11/2016, 14:16:35
นางสาวอริสรา เจริญทัศน์
15
https://docs.google.com/presentation/d/1asaWSwLK0Zmpx7ZgjJOX7NmFxlmAgb1qtF5ZoQNV7CE/edit?usp=sharing
10
17
7/11/2016, 9:01:25นาย ดนัย ไชยะพันธ์16
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1K7YAGQKW7yQi3XSD8s9uWk_r1dbMdp_5PSsqYUmPQQw/edit?usp=drive_web
10
18
1/11/2016, 15:56:36
นายศราวุธ สิงห์เงิน
17
https://docs.google.com/presentation/d/1A31fHChCcNxnX-iEZpXYRISSW0IMJc145r04zM-iOYU/edit?usp=sharing
10
19
26/2/2017, 13:37:23
นายเศรษฐศักดิ์ เชยจันทา
18
https://docs.google.com/presentation/d/1hLgrPPyfcn9xHhg0zyTzFXlbhun1Bx9iODELdku7gYQ/edit?usp=sharing
10
20
1/11/2016, 14:56:09
นางสาวเทวิตา ไกล้แก้ว
19
https://docs.google.com/presentation/d/1KRvgysdfGj6HcDCQiFqWQpmApm7wE5ZHSMb39teo1Sg/edit?usp=sharing
10
21
1/11/2016, 14:30:28
นางสาวธิดารัตน์ สันธิ
20
https://docs.google.com/presentation/d/1cLBPeHya8DpfUlGSZ6bg3tOW-zmzLlq2TSSKOSecCOc/edit#slide=id.g18959c5da2_0_66
10
22
2/11/2016, 8:49:39
นางสาวประภัสสร คำจันทร์
21
https://docs.google.com/presentation/d/17tCp7nWWpE37D6ue6kyk2rEc7fq-gk87YqdVIZP5YOk/edit?usp=sharing
10
23
3/11/2016, 13:49:25
นางสาวพัชริดา ตะนะโส
22
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1i-Wc5RLrvlL59sLs0xMJ2xwHVoL75OGUR7HiO75trGM/edit?usp=drive_web
10
24
1/11/2016, 18:45:34
นางสาวเฟื่องฟ้า ศิริบุตร
23
https://docs.google.com/presentation/d/1BeuLys4y8RTW9LUIg0vmTnK55eFqL3LUwkzGXlPIoOw/edit?usp=sharing
10
25
1/11/2016, 21:26:13รัชนีกร อักษร24
https://docs.google.com/presentation/d/10aZdnFGI-cZNG1jH8wUYgl9sk98DcWHzgCZ6qai2-tY/edit?usp=sharing
10
26
1/11/2016, 20:10:22นางสาวรัตนา หลงชิน25
https://docs.google.com/presentation/d/1-7ustqAMuSKkcvrU-si5wF3TPB7VuIf_Vj-IlC_q8kc/edit?usp=sharing
10
27
8/11/2016, 9:07:36
นางสาววราพร บุญยะพันธ์
26
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1MlV-JtOtux9UdZKRoVtGA_oh4bc2x5XFuuETBp8Y73o/edit?usp=sharing
10
28
8/11/2016, 9:15:40
นางสาวอมรศรี สุวรรณ
27
https://docs.google.com/presentation/d/1lVyqyICjyp2ZCQGY8DENNvsRa_EHaLx1C2vgQHgH9KI/edit?usp=sharing
10
29
29/11/2018, 8:55:11จันเพ็ญ มุ่งหมาย11
https://docs.google.com/presentation/d/1Xi5567R2YSI-w1JxMsLOHZfZUXrF0wAp7jkfnT3AQvs
30
29/11/2018, 8:55:55
นางสาวชนากานต์ บังศรี
6
https://docs.google.com/presentation/d/1LrslCO7oOxi26JJF0Ya_vkbldKeJZOZ6yvzinIJ1e9g/edit?usp=drivesdk
31
29/11/2018, 23:29:58ณัฐณิชา สอนอาจ12
https://docs.google.com/presentation/d/101ltrFfEC63_A-HGf03rs-tJYlw16M1waTDg5Ei4XRQ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...