ลงเวลาปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปการมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน
กรกฎาคม
พ.ศ.2560
2
3
ที่
ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
ไปราชการ
ลากิจ
ลาป่วย
มาสาย
ไม่สแกนออก
4
1
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
ผอ.ร.ร.10029
5
2
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รอง ผอ.ร.ร.21029
6
3
นางอรอนงค์ จอมแปง
ครู00056
7
4
นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์
ครู00029
8
5
นางปริศนา แสนป้อ
ครู000010
9
6
นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
ครู000410
10
7
นางพรรณี มามาตร์
ครู000010
11
8
นายมณเฑียร มามาตร์
ครู010010
12
9
นางกนกวรรณ มโนสร้อย
ครู000010
13
10
นางวรรณา สมัครไทย
ครู000010
14
11
นายณรงค์ ดารารัตน์
ครู000010
15
12
นางสิริวัชญา จันทะคุณ
ครู100010
16
13
นายปริญญา จันทะคุณ
ครู000010
17
14
นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี
ครู10019
18
15
นางสุรางรัตน์ ลำธารทอง
ครู000010
19
16
นางสาวติรวดี งามทรง
ครู020010
20
17
นายนำชัย หอมแก่นจัน
ครู200010
21
18
นายพิษณุ ปิงสมปาน
ครู000010
22
19
นางสาวบัวผัด เสียเหวย
ครู100010
23
20
นางสาวพิมพ์ชนก คะลา
ครูผู้ช่วย000010
24
21
นายสังเวียน เมืองมา
ลูกจ้างประจำ
020010
25
22
นางสาววราภรณ์ ตาคำปัญญา
พนักงานราชการ
000010
26
23
นายกฤษดา กามนต์
พนักงานราชการ
000010
27
24
นายอานนท์ ตื้อจันตา
พนักงานราชการ
000010
28
25
นางสาวดรรชนี เสาร์ดี
ลูกจ้างชั่วคราว
000010
29
26
นายชาญณรงค์ ขันอุระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
010010
30
27
นางเซียมซัน แก้วศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
000010
31
28
นายบุญนพ กันทะถ้ำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
000010
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sheet4
 
 
Main menu