ABCDEFAAABACAD
1
ลำดับที่เลขที่เกียรติบัตร
ชื่อ - สกุล(กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ)
ที่ทำงานปัจจุบัน(โรงเรียน)
อำเภอจังหวัด
2
127558นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาบ้านหมี่ลพบุรี
3
227559นายนัฐวุฒิ สังประเสริฐ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
คันนายาวกรุงเทพมหานคร
4
327560นางสาวมารียา หมัดอะหินโรงเรียนบ้านโคกเมาบางกล่ำสงขลา
5
427561
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร วรรณศุภกาญจน์
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินเทิงเชียงราย
6
527562นางสาวรจนา บุตรทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก
สังขะสุรินทร์
7
627563นายกระวี สิงห์ชัยบ้านโพนชายสังขะสุรินทร์
8
727564นางสาวจิตอารีย์ สุขงาม
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
9
827565นางสาวสุประภา ยังกลาง
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
เมืองพิจิตรพิจิตร
10
927566นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
พุทไธสงบุรีรัมย์
11
1027567นายวีรชา ระยาย้อย
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
จอมพระสุรินทร์
12
1127568นางกัลยา มูลจนะบาตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์
13
1227569นายอัษฎางค์ สมาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่หนองใหญ่ชลบุรี
14
1327570นางสาวมธุรส เปลรินทร์โรงเรียนบ้านไร่หลวง ตรังนาโยงตรัง
15
1427571นางสาวจุฑารัตน์ สาคำโรงเรียนบ้านโพนม่วงชุมพลบุรีสุรินทร์
16
1527572นายเอกพล สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนบ้านสระทองกาบเชิงสุรินทร์
17
1627573นางสาววรัทยา บางแย้มโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
18
1727574นายไกรสร ธุนาสูรย์โรงเรียนจตุคามวิทยาสังขะสุรินทร์
19
1827575นางสาวสุพรรณี​ คำงามโรงเรียนบ้านหลักสังขะสุรินทร์
20
1927576นางโสภา นาคพงษ์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมบ้านสร้างปราจีนบุรี
21
2027577นางสาวนรี ลาเลียง
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เมืองพิษณุโลก
22
2127578นางรมิดา ควนวิไลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวตรัง
23
2227579นายกษิดิศ ศักดาณรงค์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
เมืองพัทลุง
24
2327580นางปรีชากรณ์ จุลอักษรโรงเรียนสุนทรวัฒนาเมืองชัยภูมิ
25
2427581นางสาวปริญญา คงไทยโรงเรียนบางกะปิบางกะปิกรุงเทพมหานคร
26
2527582นายทวีชัย อินทร์ทองโรงเรียนบ้านเขาจันทร์จะนะสงขลา
27
2627583นางพรรษา สารวัน
โรงเรีบนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ชะอำเพชรบุรี
28
2727584นางสาววาสนา งามฉลาดโรงเรียนบ้านสนบัวเชดสุรินทร์
29
2827585นางผกามาศ หล้าหลันโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะชะอวดนครศรีธรรมราช
30
2927586นางสาวนิรัชชา ถาวรพร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาง
กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
31
3027587นายสมบูรณ์ พันธ์ยูโส๊ะโรงเรียนบ้านโคกเมาบางกล่ำสงขลา
32
3127588นางบุษบา บุญเสร็จรร.สหราษฎร์วิทยาสังขะสุรินทร์
33
3227589นางสาวนนลณีย์ มีสอาดโรงเรียนบ้านโคกกรมพนมดงรักสุรินทร์
34
3327590นางระเบียบ แก้วยศโรงเรียนบ้านคาบเมืองสุรินทร์
35
3427591นางธรักษา แสนโคตรโงเรียนบ้านวังไฮวังทองบรบือมหาสารคาม
36
3527592นางสาวณัฏฐณิชา แก้วรัตนะโรงเรียนสวัสดิ์บวรหาดใหญ่สงขลา
37
3627593นางเรวดี ชนะวงศ์โรงเรียนสนามบินเมืองขอนแก่น
38
3727594นายวรวุฒิ รวมสุขโรงเรียนบ้านเวียงหวายพญาเม็งรายเชียงราย
39
3827595นางสายฝน ทวยแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100
พัฒนานิคมลพบุรี
40
3927596นายธนาพล มูลภาโรงเรียนบ้านคำบอนนาจะหลวยอุบลราชธานี
41
4027597นางสาวเมทินี แป้นเงินโรงเรียนบ้านพนมดินพนมดงรักสุรินทร์
42
4127598นางสาวนภาพร แซ่เล้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
คันนายาวกรุงเทพมหานคร
43
4227599นางสาวณฤดี พันธวงค์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมวาปีปทุมมหาสารคาม
44
4327600นางสาวนิตยา กันโทโรงเรียนปราสาทปราสาทสุรินทร์
45
4427601นางสาววัลยา อินทองมากโรงเรียนวัดปากปรนหาดสำราญตรัง
46
4527602เด็กชายวรรณพงษ์ นิมมานรดี---
47
4627603นางมยุรี เพชรแท้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี
48
4727604
นางสาวอามีเราะห์ บินอุเซ็ง
โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)
สะเดาสงขลา
49
4827605
นางสาวสมทรง ชัยศิริเลิศนภากุล
โรงเรียนบ้านหนองหินเมืองประจวบคีรีขันธ์
50
4927606นางสาวธนัญธน วงค์สุนทร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระเทือง
เนินสง่าชัยภูมิ
51
5027607นายธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านทำนบปราสาทสุรินทร์
52
5127608นางณัฐชนก สิงห์ชัยบ้านชำสมิงสังขะสุรินทร์
53
5227609นางสาววันวิสาข์ บางขาวโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามเมืองตากตาก
54
5327610นางสาวมัลลิกา ทวีฉลาดโรงเรียนวันเจริญสามัคคีปราสาทสุรินทร์
55
5427611นางสาวอัมพร ง่อยจันทร์โรงเรียนบ้านลังโกมปราสาทสุรินทร์
56
5527612นางอัธยา สิงห์ศฺลป์โรงเรียนบ้านโพนชายสังขะสุรินทร์
57
5627613นางสาวมาชิดา มูลทรัพย์
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
หนองจอกกรุงเทพมหานคร
58
5727614นายภูวดล จินดาละอองโรงเรียนหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์
59
5827615นางอัขญา เกื้อทานสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ประเวศกทม.
60
5927616นายณัฐพล พันธุ์ภิญญา
ร.ร.บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
จัตุรัสชัยภูมิ
61
6027617นางสาวนุชนาฎ ทองบ่อ
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้
ยางสีสุราชมหาสารคาม
62
6127618นางสาวฐิติมน หวงจริงโรงเรียนบ้านหนองหมอห้วยยอดตรัง
63
6227619นายพงศ์พิสุทธิ์ เทวะดาโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาภูหลวงเลย
64
6327620นางสาวชลธิชา เล็งหาโรงเรียนบ้านอาวอกสังขะสุรินทร์
65
6427621นายสุริยา หล้าหลันโรงเรียนบ้านควนรุยร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
66
6527622นายวันชัย สมัครสมานโรงเรียนปราสาทปราสาทสุรินทร์
67
6627623นางสาวสิรีธร คล้ายมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาชัยบาดาลลพบุรี
68
6727624นางสาวกมลชนก ดำสงค์โรงเรียนคลองพนคลองท่อมกระบี่
69
6827625นางสาวศศิวิมล ตามาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์สตึกสุรินทร์
70
6927626นางสาวสุนิสา ดวงราษีโรงเรียนบ้านสวายปราสาทสุรินทร์
71
7027627นางดวงใจ เพชรชูโรงเรียนบ้านควนมหาชัยพระแสงสุราษฎร์ธานี
72
7127628นางสาวขวัญเรือน วิชัย
โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)
สว่างแดนดินสกลนคร
73
7227629นางสาวณัฏฐณิกานต์ พวงสด
โรงเรียนบ้านตาเตียว (ประชารัฐอนุกูล)
ปราสาทสุรินทร์
74
7327630นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
โกสุมพิสัยมหาสารคาม
75
7427631นายบุญตา ยอดโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูนสังขะสุรินทร์
76
7527632นางสาวณัฐพัชร์ พรมมินทร์โรงเรียนวัดหนองจับเต่าสัตหีบชลบุรี
77
7627633นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลเมืองชลบุรีชลบุรี
78
7727634นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรี..จันทบุรี​
79
7827635
นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุล
โรงเรียนสรรพวิทยาคมแม่สอดตาก
80
7927636นางกัญญาภัค วงศ์ฉลาดบ้านโนนสูงท่าตูมสุรินทร์
81
8027637
นางสาวประไพรพิต พันหล่อมโส
โรงเรียนบ้านโพนสูงทุ่งฝนอุดรธานี
82
8127638เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์เมืองชลบุรี
83
8227639นายเภา สุขจันทร์โรงเรีบนบ้านหอกลองกระสังโนนไทยนครราชสีมา
84
8327640นางสาวกมลชนก นามเขตต์บ้านโชคปราสาทสุรินทร์
85
8427641นางภาวะดี โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านตระแบกเมืองสุรินทร์
86
8527642นายณรงค์ศักดิ์ อุตราโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์เวียงสระสุราษฎร์ธานี
87
8627643นางวิไลกุล บุญจันทร์ศรีโกงเชือกศึกษาสถานสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
88
8727644นางสาวยุพาวรรณ วรบุตรโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าวังสามหมออุดรธานี
89
8827645นางสาววรวี โพธิ์แข็งโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครเมืองสกลนคร
90
8927646นางรินลดา รัตนวรรณ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาสังขะสุรินทร์
91
9027647นางสาวณัฏฐณิชา อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
โคกศรีสุพรรณสกลนคร
92
9127648นางสาวภคพร ผสมมีโรงเรียนบ้านสมุดปราสาทสุรินทร์
93
9227649นายสนั่น นวลอินทร์โรงเรียนบ้านตาวังบัวเชดสุรินทร์
94
9327650นางพุทธธารา ทิวารัศชัย
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
บางละมุงชลบุรี
95
9427651นายธีระวัฒน์ คิดฉลาดโรงเรียนสุนทรวัฒนาเมืองชัยภูมิ
96
9527652นายศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
แม่สอดตาก
97
9627653นางสาวนันธิยา เหมาเหมาะดีโรงเรียนปราสาทปราสาทสุรินทร์
98
9727654นางอัจฉราวรรณ กองสุขโรงเรียนอนุบาลสระบุรีเมืองสระบุรีสระบุรี
99
9827655นางสาวกัลยภัทร์ เฉลิมศรีจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยาเมืองกำแพงเพชร
100
9927656นางสาวรัตติกาล พิมูลชาติรร.บ้านตรวจศรีณรงค์สุรินทร์