19 อุบลราชธานี พิกัด กศน ตำบล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
2
ที่ชื่อ กศน. ตำบลตำบลอำเภอจังหวัดละติจูดลองติจูด
3
1ในเมืองในเมืองเมือง
อุบลราชธานี
15.231352104.854438
4
2หัวเรือหัวเรือเมือง
อุบลราชธานี
15.367316104.830786
5
3หนองขอนหนองขอนเมือง
อุบลราชธานี
15.322916104.72757
6
4ปทุมปทุมเมือง
อุบลราชธานี
15.247314104.888606
7
5ขามใหญ่ขามใหญ่เมือง
อุบลราชธานี
15.310454104.865034
8
6แจระแมแจระแมเมือง
อุบลราชธานี
15.276213104.799317
9
7หนองบ่อหนองบ่อเมือง
อุบลราชธานี
15.253353104.704281
10
8ไร่น้อยไร่น้อยเมือง
อุบลราชธานี
15.311066104.899311
11
9กระโสบกระโสบเมือง
อุบลราชธานี
15.295244104.951367
12
10กุดลาดกุดลาดเมือง
อุบลราชธานี
15.267426104.92848
13
11ขี้เหล็กขี้เหล็กเมือง
อุบลราชธานี
15.339155104.825246
14
12ปะอาวปะอาวเมือง
อุบลราชธานี
15.353679104.725596
15
13นาคำนาคำ
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.4963243105.2779251
16
14แก้งกอกแก้งกอก
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.4821853105.2575096
17
15
เอือดใหญ่
เอือดใหญ่
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.5267704105.2092429
18
16วารินวาริน
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.42105.25
19
17ลาดควายลาดควาย
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.53105.28
20
18สงยางสงยาง
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.5690863105.2701105
21
19ตะบ่ายตะบ่าย
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.6012592105.2100246
22
20คำไหลคำไหล
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.383105.317
23
21หนามแท่งหนามแท่ง
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.5839119105.4751273
24
22นาเลินนาเลิน
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.658265105.364123
25
23ดอนใหญ่ดอนใหญ่
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
15.445105.291
26
24โขงเจียมโขงเจียม
โขงเจียม
อุบลราชธานี
15.2812105.2924
27
25ห้วยยางห้วยยาง
โขงเจียม
อุบลราชธานี
15.458105.456
28
26
นาโพธิ์กลาง
นาโพธิ์กลาง
โขงเจียม
อุบลราชธานี
15.558783150.506900
29
27
หนองแสงใหญ่
หนองแสงใหญ่
โขงเจียม
อุบลราชธานี
15.310945105.385145
30
28ห้วยไผ่ห้วยไผ่
โขงเจียม
อุบลราชธานี
15.39866749105.4895294
31
29เขื่องในเขื่องใน
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.3914388 104.551391
32
30สร้างถ่อสร้างถ่อ
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.383333104.616667
33
31ค้อทองค้อทอง
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.383333104.433334
34
32ก่อเอ้ก่อเอ้
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.383333 104.616667
35
33หัวดอนหัวดอน
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.316667104.666667
36
ที่ชื่อ กศน. ตำบลตำบลอำเภอจังหวัดละติจูดลองติจูด
37
34ชีทวนชีทวน
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.283334104.65
38
35ท่าไหท่าไห
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.305104.595
39
36นาคำใหญ่นาคำใหญ่
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.25104.533333
40
37แดงหม้อแดงหม้อ
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.283333104.5
41
38ธาตุน้อยธาตุน้อย
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.3104.43333
42
39บ้านไทยบ้านไทย
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.483333104.45
43
40บ้านกอกบ้านกอก
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.5 104.466667
44
41กลางใหญ่กลางใหญ่
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.52975104.43923
45
42โนนรังโนนรัง
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.511957104.490104
46
43ยางขี้นกยางขี้นก
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.416667104.533333
47
44ศรีสุขศรีสุข
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.49361104.538
48
45สหธาตุสหธาตุ
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.35104.45
49
46
หนองเหล่า
หนองเหล่า
เขื่องใน
อุบลราชธานี
15.46104.5905
50
47เขมราฐเขมราฐเขมราฐ
อุบลราชธานี
16.0485461105.1702151
51
48ขามป้อมขามป้อมเขมราฐ
อุบลราชธานี
52
49เจียดเจียดเขมราฐ
อุบลราชธานี
15.854037105.21363
53
50หนองผือหนองผือเขมราฐ
อุบลราชธานี
54
51นาแวงนาแวงเขมราฐ
อุบลราชธานี
55
52
แก้งเหนือ
แก้งเหนือเขมราฐ
อุบลราชธานี
56
53หนองนกทาหนองนกทาเขมราฐ
อุบลราชธานี
57
54หนองสิมหนองสิมเขมราฐ
อุบลราชธานี
58
55หัวนาหัวนาเขมราฐ
อุบลราชธานี
15.888021105.184013
59
56เมืองเดชเมืองเดชเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.919762105.063438
60
57นาส่วงนาส่วงเดชอุดม
อุบลราชธานี
15.013442104985987
61
58นาเจริญนาเจริญเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.91934104.975631
62
59ทุ่งเทิงทุ่งเทิงเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.8200231048643130
63
60สมสะอาดสมสะอาดเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.830929104.986489
64
61
กุดประทาย
กุดประทายเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.9325468,105
1548236,15
65
62ตบหูตบหูเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.7540397105.041778
66
63กลางกลาง เดชอุดม
อุบลราชธานี
14.839094105.109618
67
64แก้งแก้งเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.694088105.00016
68
65
ท่าโพธิ์ศรี
ท่าโพธิ์ศรี
เดชอุดม
อุบลราชธานี
14.844616105.04626
69
66บัวงามบัวงามเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.836583105.237574
70
67คำครั่งคำครั่งเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.895141105.236935
71
ที่ชื่อ กศน. ตำบลตำบลอำเภอจังหวัดละติจูดลองติจูด
72
68นากระแซงนากระแซงเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.864355104.959912
73
69โพนงามโพนงามเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.897212105.113936
74
70ป่าโมงป่าโมงเดชอุดม
อุบลราชธานี
14.978184104.976032
75
71
โนนสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์
เดชอุดม
อุบลราชธานี
14.778499105.037518
76
72นาจะหลวยนาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
14.518309105.244398
77
73
โนนสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
14.676352105.198699
78
74พรสวรรค์พรสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
14.638936105.174426
79
75บ้านตูมบ้านตูม
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
14.597953105.224439
80
76โสกแสงโสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
14.60279105.30771
81
77
โนนสวรรค์
โนนสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
14.640612105.131136
82
78โซงโซงน้ำยืน
อุบลราชธานี
14.4816938104.9593995
83
79ยางยางน้ำยืน
อุบลราชธานี
14.650916105.01564
84
80
โดมประดิษฐ์
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
14.462008105.105681
85
81บุเปือยบุเปือยน้ำยืน
อุบลราชธานี
14.54118105.03423
86
82
สีวิเชียร
สีวิเชียรน้ำยืน
อุบลราชธานี
14.494523105003542
87
83ยางใหญ่ยางใหญ่น้ำยืน
อุบลราชธานี
14.570895105.100573
88
84เก่าขามเก่าขามน้ำยืน
อุบลราชธานี
14.590205105.027799
89
85โพนงามโพนงามบุณฑริก
อุบลราชธานี
14.797826105.473442
90
86ห้วยข่าห้วยข่าบุณฑริก
อุบลราชธานี
14.637009105.365395
91
87คอแลนคอแลนบุณฑริก
อุบลราชธานี
14.852283105.418083
92
88นาโพธิ์นาโพธิ์บุณฑริก
อุบลราชธานี
14.916629105.290131
93
89หนองสะโนหนองสะโนบุณฑริก
อุบลราชธานี
14.808571105.298988
94
90โนนค้อโนนค้อบุณฑริก
อุบลราชธานี
14.691368105.302147
95
91บัวงามบัวงามบุณฑริก
อุบลราชธานี
14.764396105.396576
96
92บ้านแมดบ้านแมดบุณฑริก
อุบลราชธานี
14.85271105.325081
97
93ขุหลุขุหลุ
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
15.1510375105.0038447
98
94กระเดียนกระเดียน
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
99
95เกษมเกษม
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
100
96กุศกรกุศกร
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
15.5683926105.0714937
Loading...
 
 
 
19อุบลราชธานี
แผ่น5
แผ่น4
แผ่น3
แผ่น1
แผ่น2
 
 
Main menu