แบบรายงานผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
0
2
จังหวัด พิจิตร
3
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562
4
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ด้านความมั่นคงด้านความมั่งคั่งด้านความยั่งยืน
6
1. บัญชีครัวเรือน2. แผนชุมชน3. บริหารจัดการขยะ4. จิตอาสา5. สัมมาชีพชุมชน6. บริหารจัดการหนี้7. ออม8. หมู่บ้านท่องเที่ยว9. กองทุนสวัสดิการ10. ชุมชนปลอดอบายมุข11. วิสาหกิจชุมชน12. สุขภาวะ (ระบุ 3 กิจกรรม)13. ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
7
ที่อำเภอตำบลหมู่ที่ชื่อหมู่บ้านระบุจำนวนครัวเรือนที่ทำบัญชีระบุจำนวนครัวเรือนที่ทำแผนชีวิตระบุชื่อกิจกรรมโดดเด่นที่ทำตามแผนชีวิต (ระบุอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อหมู่บ้าน)ระบุจำนวนโครงการที่หมู่บ้านดำเนินการเองได้ระบุจำนวนโครงการที่หมู่บ้านดำเนินการเองได้และนำไปปฏิบัติจริงระบุร้อยละของกิจกรรมที่นำไปฏิบัติจริงระบุชื่อกิจกรรมบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R (ระบุกิจกรรมเด่น 3กิจกรรม)ระบุจำนวนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม (นับรวมทุกกิจกรรม)ระบุกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการระบุอาชีพระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการบริหารจัดการหนี้ระบุจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้ลดลงระบุกิจกรรมเด่นตามแผนลดหนี้ระบุจำนวนครัวเรือนที่มีการออมกับกองทุนการออมในหมู่บ้านระบุจำนวนครัวเรือนที่มีการออมกับกองทุนการออมในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นระบุจำนวนเงินออมจำแนกเป็นรายกองทุนการออมระบุกิจกรรมที่ได้ดำเนินตาม 6Pระบุกองทุนฯที่ช่วยเหลือฯระบุกิจกรรมที่ช่วยเหลือฯระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือฯระบุกิจกรรมชุมชนปลอดอบายมุขระบุชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลักของชุมชนระบุชื่อกิจกรรมเด่นที่ให้บริการแก่สมาชิกระบุชื่อกิจกรรมสร้างความรู้ดูแลสุขภาพระบุชื่อกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียงระบุชื่อกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันระบุชื่อกองทุนสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุระบุชื่อกิจกรรมดูแลสร้างสุขผู้สูงอายุ
8
1
บางมูลนาก
ภูมิ4วังพรหม3030
1. เลี้ยงปลานิล 2. ปลูกพืชผักสวนครัว 3. ออมเงินเพิ่ม
44100
1.คัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ปลกผักในวงยาง
25
1. ทำความสะอาดวงัด/หมู่บ้าน
1. ทำพริกแกง 2. เลี้ยงปลานิล
269101 ครัวเรือน 1 สัญญา 10151,5001. กทบ. 2. กข.คจ.กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. เด็กแรกเกิด 2. มอบทุนการศึกษา 3. มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต
5แข่งขันกีฬาเปตองกลุ่มวิสาหกิจทำพริกแกง
1.ทำบุญตามเทศกาล 2. บวชเนกขัมมะ
- รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
9
2
บางมูลนาก
หอไหร4หอไกร3030
1. ปลูกผักสวนครัว 2. ส่งเสริม/เพิ่มการออม 3. ทำบัญชีครัวเรือน
12650
1. การคัดแยกขยะ 2. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3. ใช้ขวดนำ้อัดลมใส่น้ำดื่ม
30
1. การพัฒนาวัดปากคลองไข่เน่า
ทำพริกแกง/น้ำพริกปลาร้า
2612671200
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. มอบทุนการศึกษา 2. เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
-
10
3
บางมูลนาก
หอไหร5คลองขุด3030
1. ปลูกผักสวนครัว 2. ส่งเสริมการออมเงิน 3. การทำบัญชีครัวเรือน
10550
1. การใช้ถุงพลาสติก 2. การคัดแยกขยะ 3. การใช้ขวดน้ำอัดลมใส่น้ำดื่ม
30
พัฒนาวัด/หมู่บ้านในวันสำคัญ 2. บริการด่านตรวจชุมชน 3. กิจกรรมพัฒนาตำบล/อำเภอ
1. ทำดอกไม้จันทน์ 2. ไข่เค็มใบเตย
261915900
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. มอบทุนการศึกษา 2. เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
4
1. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2. งดเหล้าเข้าพรรษา
1. รำวงย้อนยุค 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
11
4
บางมูลนาก
เนินมะกอก
7ดงเย็น3030
เพิ่มเงินออมสัจจะรายเดือน 2. ทำบัญชีครัวเรือน 3. การลดละเลิกอบายมุข
12650
1. การคัดแยกขยะ 2. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนทำถังขยะเปียก 3.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
25
1. ก่อสร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาวัดดงเย็น 3. อยู่เวรด่านตรวจชุมชน
1. พับเหรียญโปรยทาน 2. ทำสบู่สมุนไพร
26933150
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. มอบทุนการศึกษา 2. เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
2แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวงย้อนยุค 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
ร้อยเตียงเคียงใจ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินมะกอก
1. รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ 2. รำวงย้อนยุค
12
5
บางมูลนาก
เนินมะกอก
8วังทอง3030
1. ลด ละ เลิกอบายมุข 2.ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 3. ทำบัญชัครัวเรือน
15853
1. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. การคัดแยกขยะ 3. รองนำ้ใส่ถังแทนการใช้ฝักบัว
29
1. สร้างฝายมีชีวิต 2. พัฒนาวัด/ปรับภูมิทัศน์
1. ทำพริกแกง 2. ทำสบู่สมุนไพร
261884200
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. มอบทุนการศึกษา 2. เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
3แข่่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวงย้อนยุค 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
ร้้อยเตียงเคียงใจ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินมะกอก
1. รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ 2. รำวงย้อนยุค
13
6
บางมูลนาก
วังตะกู9วังขอนซุง3030
1. ทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 3. การออมเงินเพิ่ม
8450
1.ไม่ใช้ภาชนะท่ีทำจากโฟม 2. ปลูกผักในขวดพลาสติก 3. คัดแยกขยะ
30
1. พัฒนาวัดวังขอนซุง 2. สร้างฝายมีชีวิต
ทำำพวงหรีด/ดอกไม้จันทน์
261522100
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. มอบทุนการศึกษา 2. เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
10แข่่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวงย้อนยุค 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
14
7
บางมูลนาก
วังกรด3
ห้วยเรียงใต้
3030
1. ทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 3. การออมเงินเพิ่ม
10550
1. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. ทำกระเป๋าจากซองกาแฟ 3. คัดแยกขยะ
40
1. พัฒนาวัด 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต
ทำไม้กวาดดอกหญ้า261283150
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. มอบทุนการศึกษา 2. เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
3แข่่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวงย้อนยุค 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
15
8
บางมูลนาก
วังกรด6หนองน้ำใส3030
1. ทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 3. การออมเงินเพิ่ม
12650
1. ปลูกผักในขวดพลาสติก 2. การคัดแยกขยะ 3. ไม่ใช้ภาชนะจากโฟม
50
1. ก่อสร้างฝายมีชีวิต 2. พัฒนาหมู่บ้าน
พับเหรียญโปรยทาน26761100
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1. มอบทุนการศึกษา 2. เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
2แข่่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวงย้อนยุค 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
16
รวมอำเภอบางมูลนาก จำนวน 8 หมู่บ้าน24024083442592089101055304,30029
17
9สากเหล็ก
วังทับไทร
3หนองสองห้อง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 3.มีการออมเงินเพิ่ม
5480
1.คัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.งดการใช้โฟม
40
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
ทำหมูฝอย261374100กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
2แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตรวจวัดเบาหวาน/ความดันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
18
10สากเหล็ก
ท่าเยี่ยม
4วังอ้อเหนือ3030
2.การปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 2.การทำบัญชีครัวเรือน 3.มีการออมเงินเพิ่ม
4375
1.คัดแยกขยะ 2.ปลูกผักในยางรถยนต์ 3.ใช้ใบตองแทนพลาสติก
30
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาวัด
เลี้ยงไก่/ปลูกผักสวนครัว
26922100กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
3แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตรวจวัดเบาหวาน/ความดันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
19
11สากเหล็กคลองทราย3
หนองสาหร่ายใหม่
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ลดการใช้โฟม
30
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
เลี้ี้ยงไก่พื้นเมือง/ทำไข่เค็ม
260011910100
1.กองทุนหมู่บ้าน2.กองทุน กข.คจ.3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.มอบทุนการศึกษา2.เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ/ฟังธรรม
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
20
12สากเหล็ก
หนองหญ้าไทร
6
หนองหญ้าไทรใหม่
3030
1.การออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2.ปลูกพืชผักสวนครัว 3.การทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 4.การร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
5480
1.คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2.งดการใช้โฟม 3.ใช้ถุงผ้า/ตะกร้าไม้สานแทนถุงพลาสติก
40
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
เพาะเห็ดนางฟ้า309510100
1.กองทุนหมู่บ้าน2.กองทุน กข.คจ.3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.มอบทุนการศึกษา2.เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
10แข่่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้านรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
21
13สากเหล็กสากเหล็ก13หนองแหน3030
1.การปลูกพืชผักสวนครัว 2.การออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ 3.การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 4.การทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน
5480
1.คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2.งดการใช้โฟม 3.ใช้ถุงผ้า/ตะกร้าไม้สานแทนถุงพลาสติก 4.ใช้ใบตอง
40
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
ไม้กวาดดอกหญ้า/ทางมะพร้าว
3010015100กองทุนหมู่บ้าน
1.มอบทุนการศึกษา2.เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
5
1.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2.รณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้านรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
22
รวมอำเภอสากเหล็ก จำนวน 5 หมู่บ้าน1501502418180138005434150025
23
14
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
4วังกระโดน3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำน้ำยาเอนกประสงค์
9667
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
50
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
สานสุ่มไก่/ขนมไทย461552280
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
8
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้าน
รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
24
15
โพธิ์ประทับช้าง
ไผ่ท่าโพ7ไผ่พัฒนา3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. เลี้ยงปลา
12758
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
40
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
เลี้ยงปลา/เลี้ยงปลาหมอชุมพร
4618250000
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
7
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
25
16
โพธิ์ประทับช้าง
ทุ่งใหญ่1ทุ่งใหญ่3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำเปลญวน
10770
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
50
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง2000
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
7
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
26
17
โพธิ์ประทับช้าง
ไผ่รอบ2โรงวัว3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำน้ำพริกแกง
151280
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
40
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
เลี้ี้ยงไก่ไข่2000
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
27
18
โพธิ์ประทับช้าง
เนิินสว่าง
1เนินขวาง3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. เพาะเห็ด
16850
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
50
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
ปลูกผัก/ทำไอศกรีม46151 ครัวเรือน 1 สัญญา 405150000
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
7
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
28
19
โพธิ์ประทับช้าง
เนินสว่าง
2สระมณี3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำขนม
12542
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
40
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
เลี้ยงปลาดุก/เลี้ยงหมู
4617420000
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
29
20
โพธิ์ประทับช้าง
เนินสว่าง
4หนองบัว3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำขนมไทย
13862
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
30
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
เลี้ยงปลาช่อนในกระชัง/ไม้กวาดดอกหญ้า,ทางมะพร้าว
4611816000
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
30
21
โพธิ์ประทับช้าง
เนินสว่าง
5มาบมะไฟ3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำกล้วยอบเนย กล้วยอบน้ำผึ้ง
13646
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
40
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
เลี้ยงไก่ไข่/เพาะเห็ดนางฟ้า
46621240
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
31
22
โพธิ์ประทับช้าง
เนินสว่าง
7เนินพลวง3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำน้ำพริกแกง
15960
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
40
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
ทำดอกไม้จันทน์/ปลูกผัก
461052100
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
7
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเนินพลวง
ปุ๋ยชีวภาพตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
32
23
โพธิ์ประทับช้าง
เนินสว่าง
8หนองขำ3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำขนมไทย
9889
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
50
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
ทำเปลญวน,ทำไม้กวาดทางมะพร้าว/แปรรูปกล้วย
4600
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กลุุ่่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ไม้กวาด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
33
24
โพธิ์ประทับช้าง
เนินสว่าง
10มะรื่นคอด3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. เพาะเห็ด
14643
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
40
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
เลี้ยงหมู,เลี้ยงจิ้งหรีด/ขนมไทย
4623523500
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
34
25
โพธิ์ประทับช้าง
เนินสว่าง
12มาบสว่าง3030
1.ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 2.ปลูกผัก 3. ทำพริกแกง
9556
1.คัดแยกขยะ 2.การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร 3.ขวดนำ้อัดลมมาปลูกต้นไม้
30
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
เลี้ยงหมูู2619915000
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ ฟังเทศน์
กองทุนกลางหมู่บ้านรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ
35
รวมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 12 หมู่บ้าน360360147875004801501635028012078
36
26สามง่ามรังนก1จระเข้ผอม3030
1.การปลูกผักสวนครัว 2.การทำบัญชีครัวเรือน 3.การทำกระยาสารท
8450
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
42
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ของชำร่วย26160
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
37
27สามง่ามรังนก7เนินยุ้ง3030
1.การปลูกผักสวนครัว 2.การทำบัญชีครัวเรือน 3.การแปรรูปปลาร้า
10440
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
40
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
การแปรรูปปล้าร้า5690
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
38
28สามง่ามรังนก8ใหม่3030
1.การปลูกผักสวนครัว 2.การทำบัญชีครัวเรือน 3.การทำกระยาสารท
12650
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
38
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
กระยาสารท2630301 ครัวเรือน 1 สัญญา98
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
8
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
39
29สามง่ามรังนก10โนนไผ่ขุย3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การเลี้ยงกบ 3.การทำน้ำพริกแกง
12542
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
46
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
น้ำ้ำพริกแกง2673
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
40
30สามง่าม
กำแพงดิน
12ท่าทอง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การทำน้ำพริกแกง 3.การทำน้ำยาเอนกประสงค์
8563
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
45
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
น้ำพริกแกง2693
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
7
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
41
31สามง่ามหนองโสน3ป่าแซง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การทำน้ำพริกแกง 3.การแปรรูปกล้วย
12542
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
58
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
น้ำพริิกแกง56241
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
10
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)/รำวงย้อนยุค
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
42
32สามง่ามหนองโสน7ไผ่ใหญ่3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การทำน้ำพริกแกง 3.การทำน้ำยาเอนกประสงค์
10550
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
48
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
น้ำพริกแกง56148
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
8
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
43
33สามง่ามเนินปอ3เจ็ดหาบ3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การทำน้ำพริกแกง 3.การแปรรูปกล้วย
8563
1.กิจกรรมคัดแยกขยะ2.สิ่งประดิษฐ์จากเศษขยะ
39การพัฒนาวัดเจ็ดหาบ
น้ำพริกแกง/กล้วยฉาบ
5693
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)/เต้นแอโรบิค
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
44
34สามง่ามเนินปอ5สระยายชี3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การทำเกษตรสวนผสม 3.การแปรรูปข้าว
12867
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
75
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
จักสาน/ไม้กวาด56204
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี/การพัฒนาหมู่บ้าน
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
8
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชนตำบลเนินปอ
แหล่งรับซื้อข้าว
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)/รำำวง 3 ส.
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ปฏบัติศาสนกิจร่วมกัน ทุกวันพระ/ทำบุญกลางบ้าน/วันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/รวมกลุ่มออกกำลังกาย
45
35สามง่ามเนินปอ6สระยายชี3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การแปรรูปกล้วย 3.การปลูกผักสวนครัว
10440
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
60
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
พับเหรียญโปรยทาน/เปลญวน/ไม้กวด
56167
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี/การพัฒนาหมู่บ้าน
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)/รำวง3ส
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ปฏบัติศาสนกิจร่วมกัน ทุกวันพระ
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
46
36สามง่ามเนินปอ7มาบแฟบ3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การทำน้ำพริกแกง 3.การทำน้ำยาเอนกประสงค์
8563
1.กิจกรรมคัดแยกขยะ2.การนำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก
36
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
น้ำพริกแกง3085
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1.การส่งเสริมความรู้เรื่องไข้เลือดออก/ลูกน้ำยุงลาย 2.ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำำบุญวันวิสาขบูชา
กองทุนหมู่บ้านออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
47
37สามง่ามเนินปอ9ยางห้าหลุม3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การทำน้ำพริกแกง 3.การทำน้ำยาเอนกประสงค์
11545
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
45
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
น้ำ้ำยาอเนกประสงค์/กระยาสารท
56110
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
8
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กลุ่มผักปลอดสารพิษ/กลุ่มเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกพันธุ์ดี
แหล่งคัด/เพาะเมล็ดพันธุ์
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
48
38สามง่ามเนินปอ17นาหนองขวัญ3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การปลูกผักสวนครัว3.การทำน้ำพริกแกง
9444
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
24
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
น้ำยาอเนกประสงค์3040
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กลุุ่่มนาแปลงใหญ่
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
49
39สามง่ามเนินปอ20
เนินพลวงเหนือ
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.การแปรรูปข้าว 3.การทำน้ำพริกแกง
10440
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
38
การพัฒนาสถาที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
กล้วยฉาบ3089
1.กองทุนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าววิถีไทย
แหล่งแปรรูปข้าว
ตรวจสุขภาพประจำเดือน(วัดความดัน/เบาหวาน)
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำำบุญวันวิสาขบูชา
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
50
รวมอำเภอสามง่าม จำนวน 14 หมู่บ้าน42042014069634586303016910089
51
40ทับคล้อทับคล้อ5สายสมบูรณ์3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
18950
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
เพาะเห็ดฟาง30120301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
52
41ทับคล้อทับคล้อ6สายดงยาง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
201260
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
เปลยวญ30153301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
1
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
53
42ทับคล้อ
เขาเจ็ดลูก
7หนองขนาก3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
15853
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
เลี้ยงไก่ไข่30145301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
4
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
54
43ทับคล้อ
เขาเจ็ดลูก
10ไดน้ำขุ่น3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
14857
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
กล้วยฉาบ3065301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
55
44ทับคล้อเขาทราย2วังแดง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
201260
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
เลี้ยงไก่ไข่30120301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
56
45ทับคล้อเขาทราย5คลองเดื่อ3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
181056
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ปลูกดาวเรือง3042301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
4
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
57
46ทับคล้อเขาทราย8เขานกยูง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
161063
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ไม้กวาดดอกหญ้า3035301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
58
47ทับคล้อเขาทราย6หนองจะปราบ3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
15853
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
พริกแกง3089301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
59
48ทับคล้อเขาทราย14หนองสองห้อง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
13754
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
พริกแกง30120301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
1
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
60
49ทับคล้อท้ายทุ่ง2ท้ายทุ่ง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
12650
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ไม้กวาดดอกหญ้า3095301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
61
50ทับคล้อท้ายทุ่ง6
สี่แยกเขาดิน
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
15747
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
พริกแกง3085301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
62
51ทับคล้อท้ายทุ่ง9ไดอีเผือก3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
201365
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
เพาะเห็ดฟาง3046301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
63
52ทับคล้อท้ายทุ่ง15หนองคอม3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
15960
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
พริกแกง3075301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
64
53ทับคล้อท้ายทุ่ง18
ไดอีเผือกเหนือ
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
201155
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ไข่เค็ม3064301500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. ค่าจัดการศพ 3.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
1
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
65
รวมอำเภอทับคล้อ จำนวน 14 หมู่บ้าน4204202311304204200012544202100033
66
54
วังทรายพูน
หนองปลาไหล
5บ้านป่าหวาย3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
301.จัดทำฝ่ายมีชีวิตน้ำยาล้างจาน30302
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
45306001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
31.กิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษา
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
67
55
วังทรายพูน
หนองปลาไหล
9
บ้านใหม่เนินสวรรค์
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
30
2.ปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
น้ำยาล้างจาน,น้ำยาซักผ้า
30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
47308001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
82.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
68
56
วังทรายพูน
หนองปลาไหล
14
บ้านวังสมบูรณ์
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
30
3.กิจกรรมพัฒนาวัดและที่สาธารณะ
ตุ๊กตาการะบูร30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
603012001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
11
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
69
57
วังทรายพูน
วังทรายพูน
10
บ้านหนองระมาน
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
30
น้ำยาล้างจาน,น้ำยาซักผ้า
30304
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
50309001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
6
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
70
58
วังทรายพูน
วังทรายพูน
11บ้านวังโม่ง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
30เห็ดนางฟ้า30306
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
453010001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
6
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
71
59
วังทรายพูน
หนองพระ13
บ้านดงหมอนทอง
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
30
เห็ดนางฟ้า,เห็ดฟาง
30308
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
503012001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
5
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
72
60
วังทรายพูน
หนองปล้อง
4
บ้านเขาพนมกาว
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
4375
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
30
เห็ดนางฟ้า,เห็ดฟาง
30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
75308001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
4
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
73
61
วังทรายพูน
หนองปล้อง
5
บ้านหนองนกยาง
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
4375
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.ลดการใช้ถุงพลาสติก
30เห็ดนางฟ้า30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.ลดรายจ่าย 3.ปลูกผักสวนครัว
453012001.กองทุนหมู่บ้าน
1.ทุนการศึกษา 2.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
7
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
74
รวมอำเภอวังทรายพูน จำนวน 8 หมู่บ้าน240240382424024024040417240770050
75
62บึงนารางห้วยแก้ว5
บ้านวังพร้าว
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2. ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
ปลูกผัก30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
100101000
1.กองทึนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3.กข.คจ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
10
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
76
63บึงนารางห้วยแก้ว8
บ้านวังตะโกก
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2. ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
4375
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
ปลูกผัก30308
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
55101000
1.กองทึนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3.กข.คจ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
77
64บึงนารางบึงนาราง4บ้านหนองแขม3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2. ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
กล้วยฉาบ30309
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
200151500
1.กองทึนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3.กข.คจ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
10
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
78
65บึงนาราง
โพธิ์ไทรงาม
4บ้านบึงลี3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2. ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
เพาะเห็ด303010
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
230202000
1.กองทึนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3.กข.คจ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
12
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
79
66บึงนารางบึงนาราง6บ้านหนองครก3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2. ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
ปลูกผัก30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
100181500
1.กองทึนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3.กข.คจ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
11
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
80
67บึงนารางบางลาย6
บ้านประดาทอง
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2. ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
ปลูกผัก30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
100202000
1.กองทึนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3.กข.คจ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
10
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
81
68บึงนารางห้วยแก้ว1
บ้านห้วยแก้ว
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2. ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
30
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
ปลูกผัก30305
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
200221500
1.กองทึนหมู่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3.กข.คจ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
15
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
82
รวมอำเภอบึงนาราง จำนวน 7 หมู่บ้าน2102103421210210210479851151050073
83
69
วชิรบารมี
บ้านนา8หนองสะเดา3030
1.การทำดอกไม้จันทน์ 2.การปลูกพืชผักสวนครัว 3.การออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ
55100
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
25
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
30185101000
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
24
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. รำวง 3 ส. 2. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
84
70
วชิรบารมี
หนองหลุม1ต้นประดู่3030
1.การเลี้ยงปลาดุก 2.การปลูกพืชผักสวนครัว 3.การออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ
8675
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
28
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 3. บริการด่านตรวจชุมชนน
30103121500
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
6
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
85
71
วชิรบารมี
หนองหลุม7ไหล่โก3030
1.กาทำไม้กวาด 2.การปลูกพืชผักสวนครัว 3.การออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ
7571
1.คัดแยกขยะ 2. นำขยะที่ใช้ได้มารีไซเคิล 3.นำเศษอาหารมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
24
1.การพัฒนาสถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 2. บริการด่านตรวจชุมชน
30240151800
1. กองทุนหมุ่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
1.ทุนการศึกษา 2. สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
8
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
1. ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนของ อสม.
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
86
72
วชิรบารมี
วังโมกข์1ดงมล3030
1.ปลูกผักสวนครัว 2.การทำน้ำพริกแกงเผ็ด 3.เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 4.การเพิ่มเงินออม
12650
1.การคัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ลดการใช้โฟม
251. พัฒนาหมู่บ้าน
การทำน้ำพริกแกง
205031501.กองทุนหมู่บ้าน1.ทุนการศึกษา2
1.รณรงค์ไม่ดื่มสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2. รณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข 3.ส่งเสริมการออกกำลังกาย
กลุ่มทำน้ำพริกแกงเผ็ด,กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
การทำน้ำพริกแกงเผ็ด,การเพาะเห็ดนางฟ้า
1.การส่งเสริมความรู้เรื่องไข้เลือดออก/ลูกน้ำยุงลาย 2.ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
1.ทำบุญ ตักบาตร 2. เข้าวัดฟังธรรม
กองทุนหมู่บ้าน
รดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
87
73
วชิรบารมี
วังโมกข์3ดงยาง3030
1.ปลูกผักสวนครัว 2.การทำน้ำพริกแกงเผ็ด 3.การทำกายสารท
151067
1.การคัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ลดการใช้โฟม
301. พัฒนาหมู่บ้าน
การทำน้ำพริกแกง,ขนมทองม้วน
4610152501.กองทุนหมู่บ้าน1.ทุนการศึกษา2
1.รณรงค์ไม่ดื่มสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2. รณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข 3.ส่งเสริมการออกกำลังกาย
กลุ่มทำน้ำพริกแกงเผ็ด,กลุ่มทำขนมทองม้วน,กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำน้ำพริกแกงเผ็ด,การทำขนมทองม้วน,การทำไม้กวาดดอกหญ้า
1.การส่งเสริมความรู้เรื่องไข้เลือดออก/ลูกน้ำยุงลาย 2.ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
1.ทำบุญ ตักบาตร 2. เข้าวัดฟังธรรม
กองทุนหมู่บ้าน
รดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
88
74
วชิรบารมี
วังโมกข์7วังตะขบ3030
1.ปลูกผักสวนครัว 2.การทำน้ำพริกแกงเผ็ด 3.การเพาะเห็ดนางฟ้า
12650
1.การคัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ลดการใช้โฟม
31
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด
การทำน้ำพริกแกง
2013052501.กองทุนหมู่บ้าน1.ทุนการศึกษา2
1.รณรงค์ไม่ดื่มสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2. รณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข 3.ส่งเสริมการออกกำลังกาย
กลุ่มทำน้ำพริกแกงเผ็ด,กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
การทำน้ำพริกแกงเผ็ด,การเพาะเห็ดนางฟ้า
1.การส่งเสริมความรู้เรื่องไข้เลือดออก/ลูกน้ำยุงลาย 2.ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
1.ทำบุญ ตักบาตร 2. เข้าวัดฟังธรรม
กองทุนหมู่บ้าน
รดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
89
75
วชิรบารมี
วังโมกข์8คุยกระชาย3030
1.ปลูกผักสวนครัว 2.การทำน้ำพริกแกงเผ้ด 3.การทำปลาร้า
12650
1.การคัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ลดการใช้โฟม
35
1. พัฒนาหมู่บ้าน 2. พัฒนาวัด 3. สร้างฝายมีชีวิต
การทำน้ำพริกแกง
208342001.กองทุนหมู่บ้าน1.ทุนการศึกษา2
1.รณรงค์ไม่ดื่มสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2. รณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข 3.ส่งเสริมการออกกำลังกาย
กลุ่มทำน้ำพริกแกงเผ็ด,กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
การทำน้ำพริกแกงเผ็ด,การทำปลาร้า
1.การส่งเสริมความรู้เรื่องไข้เลือดออก/ลูกน้ำยุงลาย 2.ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
1.ทำบุญ ตักบาตร 2. เข้าวัดฟังธรรม
กองทุนหมู่บ้าน
รดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
90
รวมอำเภอวชิรบารมี จำนวน 7 หมู่บ้าน21021071441981960089254515046
91
76ตะพานหิน
ไทรโรงโขน
2ไทรโรงโขน3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
10471
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
30
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ
ไม้กวาดดอกหญ้า และทางมะพร้าว
303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
10225100กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
2
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มจักสานไม้ไผ่,กลุ่มทำไม้กวาด
จักสานไม้ไผ่กิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
92
77ตะพานหินงิ้วราย1ต้นชุมแสง3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
11378
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
45
พัฒนาหมู่บ้านและัฒนาที่สาธารณะ
ไม้กวาดดอกหญ้า303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
9730100การแปรรูปข้าวบรรจุถุงกองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
5
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มแปรรูปข้าว,กลุ่มทำไม้กวาด
แปรรูปข้าวกิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
93
78ตะพานหินห้วยเกตุ1น้ำโจนใต้3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
9564
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
20
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ
การทำไข่เค็มกะทิ303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
9535100กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
1
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มทำไข่เค็มกะทิไข่เค็มกิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
94
79ตะพานหินวังหว้า1วังหว้า3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
8372
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
20
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ
การทำไ่ข่เค็มกะทิ303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
1102050กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
2
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มทำไข่เค็มกะทิไข่เค็มกิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
95
80ตะพานหินคลองคูณ7คลองคูณ3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
10330
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
32
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ
การทำไ่ข่เค็มกะทิ303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
11035100กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
3
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มทำไข่เค็มกะทิไข่เค็มกิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
96
81ตะพานหินดงตะขบ2ดงตะขบ3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
7277
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
45
1.ก่อสร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
การทำไข่เค็มกะทิ303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
11530100กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
2
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มทำไข่เค็มกะทิไข่เค็มกิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
97
82ตะพานหิน
ทุ่งโพธิ์
4ทุ่งโพธิ์3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
9375
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
30
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะและพัฒนาวัด
การถักกระเป๋าใส่แก้วเก็บความเย็น
303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
952050กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
1
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มถักกระเป๋าใส่แก้วเก็บความเย็น
กระเป๋าเก็บความเย็น
กิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
98
83ตะพานหิน
ทุ่งโพธิ์
6
หนองเครือซูด
3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
7277
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
20
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะและพัฒนาวัด
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
752550กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
1
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มทำไม้กวาดไม้กวาดดอกหญ้ากิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
99
84ตะพานหินวังหลุม5เขารวก3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
9469
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
35
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะและพัฒนาวัด
การทำไ่ข่เค็มกะทิ303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
1103550กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
2
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มทำไข่เค็มกะทิไ่ข่เค็มกิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
100
85ตะพานหินวังหลุม2วังหลุม3030
1.ทำบัญชีครัวเรือน 2.การออม 3.ปลูกผักสวนครัว
8372
1.ลดการใช้ถุงพลาสติก2.คัดแยกขยะ3.เก็บขยะตามที่สาธารณะ
35
บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะและพัฒนาวัด
การทำไข่เค็มกะทิ303030
1.ลดวงเงินกู้ 2.การออม 3.ลดรายจ่าย 4.ปลูกผักสวนครัว
1052050กองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
2
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
กลุ่มทำไข่เค็มกะทิไ่ข่เค็มกิิจกรรมตรวจสุขภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทำบุญวันสงกรานต์
กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง