แบบรายงานผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
0
2
จังหวัด พิจิตร
3
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562
4
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ด้านความมั่นคงด้านความมั่งคั่งด้านความยั่งยืน
6
1. บัญชีครัวเรือน2. แผนชุมชน3. บริหารจัดการขยะ4. จิตอาสา5. สัมมาชีพชุมชน6. บริหารจัดการหนี้7. ออม8. หมู่บ้านท่องเที่ยว9. กองทุนสวัสดิการ10. ชุมชนปลอดอบายมุข11. วิสาหกิจชุมชน12. สุขภาวะ (ระบุ 3 กิจกรรม)13. ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
7
ที่อำเภอตำบลหมู่ที่ชื่อหมู่บ้านระบุจำนวนครัวเรือนที่ทำบัญชีระบุจำนวนครัวเรือนที่ทำแผนชีวิตระบุชื่อกิจกรรมโดดเด่นที่ทำตามแผนชีวิต (ระบุอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อหมู่บ้าน)ระบุจำนวนโครงการที่หมู่บ้านดำเนินการเองได้ระบุจำนวนโครงการที่หมู่บ้านดำเนินการเองได้และนำไปปฏิบัติจริงระบุร้อยละของกิจกรรมที่นำไปฏิบัติจริงระบุชื่อกิจกรรมบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R (ระบุกิจกรรมเด่น 3กิจกรรม)ระบุจำนวนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม (นับรวมทุกกิจกรรม)ระบุกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการระบุอาชีพระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการบริหารจัดการหนี้ระบุจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้ลดลงระบุกิจกรรมเด่นตามแผนลดหนี้ระบุจำนวนครัวเรือนที่มีการออมกับกองทุนการออมในหมู่บ้านระบุจำนวนครัวเรือนที่มีการออมกับกองทุนการออมในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นระบุจำนวนเงินออมจำแนกเป็นรายกองทุนการออมระบุกิจกรรมที่ได้ดำเนินตาม 6Pระบุกองทุนฯที่ช่วยเหลือฯระบุกิจกรรมที่ช่วยเหลือฯระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือฯระบุกิจกรรมชุมชนปลอดอบายมุขระบุชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลักของชุมชนระบุชื่อกิจกรรมเด่นที่ให้บริการแก่สมาชิกระบุชื่อกิจกรรมสร้างความรู้ดูแลสุขภาพระบุชื่อกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียงระบุชื่อกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันระบุชื่อกองทุนสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุระบุชื่อกิจกรรมดูแลสร้างสุขผู้สูงอายุ
17
9สากเหล็ก
วังทับไทร
3หนองสองห้อง3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 3.มีการออมเงินเพิ่ม
5480
1.คัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.งดการใช้โฟม
40
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
ทำหมูฝอย261374100กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
2แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตรวจวัดเบาหวาน/ความดันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
18
10สากเหล็ก
ท่าเยี่ยม
4วังอ้อเหนือ3030
2.การปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 2.การทำบัญชีครัวเรือน 3.มีการออมเงินเพิ่ม
4375
1.คัดแยกขยะ 2.ปลูกผักในยางรถยนต์ 3.ใช้ใบตองแทนพลาสติก
30
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาวัด
เลี้ยงไก่/ปลูกผักสวนครัว
26922100กองทุนหมู่บ้าน
เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
3แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตรวจวัดเบาหวาน/ความดันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
19
11สากเหล็กคลองทราย3
หนองสาหร่ายใหม่
3030
1.การทำบัญชีครัวเรือน 2.ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย3.ส่งเสริมการออม
5360
1.คัดแยกขยะ 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ลดการใช้โฟม
30
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
เลี้ี้ยงไก่พื้นเมือง/ทำไข่เค็ม
260011910100
1.กองทุนหมู่บ้าน2.กองทุน กข.คจ.3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.มอบทุนการศึกษา2.เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
5
1.รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข 2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ/ฟังธรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
20
12สากเหล็ก
หนองหญ้าไทร
6
หนองหญ้าไทรใหม่
3030
1.การออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2.ปลูกพืชผักสวนครัว 3.การทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 4.การร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
5480
1.คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2.งดการใช้โฟม 3.ใช้ถุงผ้า/ตะกร้าไม้สานแทนถุงพลาสติก
40
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
เพาะเห็ดนางฟ้า309510100
1.กองทุนหมู่บ้าน2.กองทุน กข.คจ.3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.มอบทุนการศึกษา2.เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
10แข่่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้านรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
21
13สากเหล็กสากเหล็ก13หนองแหน3030
1.การปลูกพืชผักสวนครัว 2.การออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ 3.การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 4.การทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน
5480
1.คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2.งดการใช้โฟม 3.ใช้ถุงผ้า/ตะกร้าไม้สานแทนถุงพลาสติก 4.ใช้ใบตอง
40
1.สร้างฝายมีชีวิต 2.พัฒนาหมู่บ้าน
ไม้กวาดดอกหญ้า/ทางมะพร้าว
3010015100กองทุนหมู่บ้าน
1.มอบทุนการศึกษา2.เยี่มผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
5
1.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2.รณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข
ตรวจวัดเบาหวาน/ความดัน
เยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ทำบุญ/เข้าวัดฟังธรรมะ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้านรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Loading...