ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลัก เป้าหมายการประชุม/อบรม รายการงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
4
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมาย คน วัน ค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการ ใช้สอย ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก วัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
5
เบี้ยเลี้ยง อาหาร อาหารว่างฯ น้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
6
1นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 25611.เพื่อส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องเชิงประมาณ 1.ร้อยละของโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี(2ครั้งต่อภาคเรียน) 2.ร้อยละของโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ตัวชี้วัดของความสำเร็จตามจุดเน้น 3.ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ1001. ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ สร้างนวัตกรรม สื่อ และเครื่องมือ
ศึกษานิเทศก์171--1,5301,020---5,000---7,550พ.ย.61กลุ่มนิเทศฯ/นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
7
2.เพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามกลยุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2. ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการนำแผนปฏิบัติการนิเทศ นวัตกรรม สื่อ และเครื่องมือก่อนนำไปใช้ศึกษานิเทศก์171--1,5301,020-------2,550ธ.ค.61
8
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองกลยุทธทั้ง 7 กลยุทธ์ตัวชี้วัด3. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการนิเทศ (เฉลี่ยคนละ 15,360 บาท)ศึกษานิเทศก์17--97,920-91,980------200,000ต.ค.60 - ก.ย. 61
9
ต.ค.60 - ก.ย. 61
10
รวมงบประมาณ97,9203,0602,0405,000200,000
11
12
2งานศิลปนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 25601.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเด็กที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ4. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน การเข้าแข่งขันระดับภาค
เข้าแข่งขัน 227 กิจกรรม ครู 416 คน นักเรียน 777 คน

11931143160158,900302,060ธ.ค. 60กลุ่มนิเทศ ฯ
13
2.เพื่อส่งเสริม สนันบสนุน ครู ผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของเด็กผอ.สพป.นภ 1 / รอง ผอ.สพป.นภ. 1/ศน.1828640110001320032840พ.ย.60-ธ.ค.60กลุ่มนิเทศ ฯ
14
ที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ"5. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน การเข้าแข่งขันระดับประเทศ
"
"เข้าแข่งขัน 20 กิจกรรม ครู 40 คน นักเรียน 50 คน

"
901108001400024800ธ.ค.60-ก.พ.61กลุ่มนิเทศ ฯ
15
3.เพื่อจัดสรรงบประมาณในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศผอ.สพป.นภ 1 / รอง ผอ.สพป.นภ. 1/ศน.1838640184601320040,300ก.พ.61กลุ่มนิเทศ ฯ
16
รวมงบประมาณ17,280153960-202,360-26,400--400,000
17
18
3ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา1) เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบปรมาณ 2560ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่ได้ประชุมตามเป้าหมายเชิงปริมาณ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่า6ครั้ง1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และวางแผนำพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา96108000--4320---27,680--140000ต.ค.60 - ก.ย.61กลุ่มนิเทศฯ นายอุทัย เมืองคุณ
19
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้กำกับติดตามการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรร2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา-
20
3.ให้ความเห็นชอบของแผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2560คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
21
4.สรุปผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
22
23
รวมงบประมาณ108000 4,320 27,680 140,000
24
25
4ลูกหลานพระวอพระตาอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านสื่อสารได้รู้เรื่องตามแนว PISA1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100นักเรียน ป.1 จำนวน 2746 คน1. จัดทดสอบเพื่อประเมินนักเรียน กิจกรรม "ตามไปดู" จำนวน 4 วิชา คือ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษนักเรียนชั้น ป.1-689 คน4 วัน 106800110,445---217,245ธ.ค.60นายคำตา อ้วนสาเล
26
2.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่องร้อยละ 100นักเรียน ป.2 -6 จำนวน 15216 คน2.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติคณะกรรมการ60คน1วัน--5,4003,60065004,000-5,000--230026,800มิ.ย.61
27
3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ร้อยละ 100นักเรียน ชั้น ม.1-3 จำนวน 3137 คนครู นักเรียน14คน2วัน-6720--12000-7200---25,920
28
3.ทดสอบประเมินการอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ครั้งนักเรียนจำนวน 211580 คน4ครั้ง-32003,200
29
30
31
รวมงบประมาณ06,7205,4003,600125,3004,0007,200118,645002,300273,165
32
33
5การวิจัยโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
1. เพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นโยบายที่ 2 โครงการประชารัฐ/นโยบายที่ 7 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Netร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ1.การลงพื้นที่ภาคสนามนิเทศติดตามพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม STEM Educaation and Active learningศึกษานิเทศก์3คน10วัน 500 - - 2,500 - - 2,000 - - - 5,000 ธค.60- ส.ค. 61ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
34
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตกำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกกับความต้องการประเทศ ข้อ 3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
35
2. เพื่อรายงานสรุปโครงการการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา2. การประชุมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ผลและสะท้อนผล AAR และ Focus Group และปรับปรุงนวัตกรรมครุ1003วัน
36
3.สรุปรายงานวิจัยและนำเสนอผลงานในระดับต่างๆ
37
รวมงบประมาณ - 500 - - 2,500 - - 2,000 - - - 5,000
38
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
39
6โครงการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินการโรงเรียนในสังกัดพร้อมรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 9ร้อยละ 10050 โรงเรียน1. ประชุมกรรมการติดตาม เตรียมความพร้อมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 9ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์251--2,2501,500-------3,750ธ.ค. 60
40
2.เตรียมความพร้อมโรงเรียนให้มีศักยภาพตามเกณฑ์การประมินระดับชาติร้้อยละ1002.ประชุมปฏิบัติธรรมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 โรงเรียน501-6000--10000--5250---21,250เม.ย.61
41
รวมงบประมาณ - 6,000.0 2,250.0 1,500.0 10,000.0 - - 5,250.0 - - - 25,000.0
42
7พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT/DLTV) สู้ Thailand 4.0
1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดในการคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
214 โรง
1.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแกนนำ 3 อำเภอ เพื่อกิจกรรม PLC
"แกนนำ ICT
อำเภอละ 20 คน รวม 30 คน"
60 คน
3 วัน
16,20010,8003,00030,000กลุ่มนิเทศฯ/น.ส.ปิยะพร ประภูชะกา
084 8711818
43
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการใช้สื่อบูรณาการในการจัดการศึกษาทางไกล(DLIT/DLTV) สู้ Thailand 4.0
44
3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สื่อและนวัตกรรมผ่านระบบอนนไลน์
45
4. เพื่อพัฒนาแกนนำ ICT ผ่านกระบวนการ PLC
46
47
รวมงบประมาณ16,20010,800--3,00030,000
48
8การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 ปีการศึกษา 2561

พัฒนาหลักหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้่นฐาน ในศควรรษท่ี 21 สู่ Thailand 4.0

ร้อยละ 100 มีการพัฒนาหลักสูตร เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และสภาพบริบทชุมชน ท้องถิ่น

214ประชุมปฏิบัติการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0

ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าวิชาการโรงเรียน โรงละ 2 คน

428 คน

1 วัน

- - 38,520 25,680 - - - 2,635 - - - 66,835 ก.พ. 2561กลุ่มนิเทศฯ/เกดสินี พลบูรณ์

49
รวมงบประมาณ 38,520 25,680 - - - 2,635 - - - 66,835
50
9พัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน

"1. เพื่อน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน
"

1. ประชุมกรรมการ
10 คน
101 - - 900 600 1,500 - - - - - - 4,000 มี.ค.61
51
1.ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน จัดเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน
214 โรง
2443 - - 21,960 14,640 2,500 - - 6,900 - - - 46,000 มี.ค.61
กลุ่มนิเทศฯ/นางสุลัคนา เสาวรส
52
รวม 50,000
53
10ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net ชั้น ป.6 และ ม.3

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชุมกรรมการ
10101 - - 900 600 - - - - - - - 1,500 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศ /สุลัคนา,มะลิวรรณ
54
2. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในโรงเรียนที่ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.ประชุมปฏิบัติการครู 4 กลุ่มสาระในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2692691 4,800 - 24,210 16,140 - - - 3,350 - - - 48,500
55
รวม 50,000
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
รวมงบประมาณทั้งสิ้น#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! - - #REF!#REF!
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100