แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 12:21:16
กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา, 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง, 12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวอัญชลี   ม่วงแจ่ม
1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 ตุลาคม 25ุ60
31 ตุลาคม 2559
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
สถานศึกษามีการดำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา, สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง, สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี หลังจากสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา
นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง
สถานศึกษามีการดำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องดำเนินการทุกปี, สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง, สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี หลังจากสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา นำเสนอต่อคณะกรรมสถานศึกษา (หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่น) ให้ความเห็นชอบและนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานสู่สาธารณชน โดยสถานศึกษานำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีสาระสำคัญ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
12.4.1 กำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง, 12.4.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทุกมาตรฐานใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม, 12.4.3 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา, 12.4.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด, 12.5.1 นำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน, 12.5.2 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, 12.6.1 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด เป็นแบบอย่างที่ดี สาระสำคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดำเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความสำเร็จ ชื่อเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ, 12.6.2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ, 12.6.3 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม และเปิดเผยต่อสาธารณชน
83งบอุดหนุนรายหัว10000---
ค่าตอบแทนค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 10 เล่ม เล่มละ 100 เป็นเงิน 1000
ผังการนำเสนอผลงาน จำนวน 6 แผง แผงละ 1500 บาท เป็นเงิน 9000
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
1. สถานศึกษามีการดำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องดำเนินการทุกปี
2. สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี หลังจากสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา นำเสนอต่อคณะกรรมสถานศึกษา (หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่น) ให้ความเห็นชอบและนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานสู่สาธารณชน โดยสถานศึกษานำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีสาระสำคัญ
3
26/10/2016, 12:50:33
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โครงการต่อเนื่องนางสาวเพชร  โตเมศร์ุ1 ตุลาคม 255930 กันยายน 2560
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
สถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง
สถานศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้าง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่กำหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
12.3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้, 12.3.2 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, 12.3.3 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
86งบอุดหนุนรายหัว100,000
1. หมึกพิมพ์สีดำ (เครื่องถ่าย) 5 หลอด หลอดละ 3,500 รวม 17,500
2.หมึกพิมพ์สีฟ้า (เครื่องถ่าย) 3 หลอด หลอดละ 5,500 รวม 16,500
3.หมึกพิมพ์สีเหลือง (เครื่องถ่าย) 3 หลอด หลอดละ 5,500 รวม 16,500
4.หมึกพิมพ์สีแดง(เครื่องถ่าย) 2 หลอด หลอดละ 5,500 รวม 11,000
5.หมึกเครื่องโทรสาร 1 หลอด หลอดละ 5,500 รวม 5,500
6.กระดาษถ่ายเอกสาร 200 รีม รีมละ 110 รวม 22,000
7.กระดาษโฟโต้ 120g(100แผ่น)4 ห่อ ห่อละ 95 รวม 380
9.ใบประกาศนียบัตร พิมพ์ทอง 3 ห่อ ห่อละ 220 รวม 660
10.ทะเบียนหนังสือรับ 4 เล่ม เล่มละ 50 รวม 200
11.ทะเบียนหนังสือส่ง 2 เล่ม เล่มละ 50 รวม 100
13.กระดาษโพสอิส (500x12mm)10 ห่อ ห่อละ 25 รวม 250
14.กระดาษกาวแบบผ้า 1.5 นิ้ว 12 ม้วน ม้วนละ 35 รวม 420
15.ลวดเสียบกระดาษ 6 โหล โหลละ 96 รวม 576
16.คลิปดำ No 108 10 โหล โหลละ 55 รวม 550
17.คลิปดำ No 111 10 โหล โหลละ 15 รวม 150
18.น้ำยาลบคำผิด 7 อัน อันละ 55 รวม 385
20.ซองจดหมายพับสีขาว 1 กล่อง กล่องละ 300 รวม 300
21.ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง A4 200 ซอง ซองละ 4 รวม 800
22.ซองน้ำตาลขยายข้าง A4 100 ซอง ซองละ 5 รวม 500
25.หมึกเติม Freejet 1000 cc.(brother) สีดำ 3ขวด ขวดละ 120 รวม 360
26.หมึกเติม Freejet 100 cc. สีแดง 2ขวด ขวดละ 120 รวม 240
27.หมึกเติม Freejet 100 cc. สีเหลือง 2ขวด ขวดละ120 รวม 240
28.หมึกเติม Freejet 100 cc. สีน้ำเงิน 2ขวด ขวดละ120 รวม 240
29.กรรไกรตัดกระดาษ คนป่า 7" 2อัน อันละ 80 รวม 160
30.แฟ้มดำ สัน 3 นิ้ว 12 แฟ้ม แฟ้มละ 75 รวม 900
31.หมึก CANON LPB 6000 4 ตลับ ตลับละ 900 รวม 3600
แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
4
26/10/2016, 16:23:14
พัฒนางานสารสนเทศวิชาการ
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โครงการใหม่
นางสาวอัญชลี   ม่วงแจ่ม
1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2559
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
สถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง
สถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ  โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
12.3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้, 12.3.2 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, 12.3.3 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
80งบอุดหนุนรายหัว18000
บอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการ จำนวนเงิน 9000 บาท
ผังแสดงผลงาน ผังละ 1500 บาท จำนวน 6 ผัง จำนวนเงิน 9000 บาท
รวมเป็นเงิน 18000 บาท
แบบประเมินความพึงพอใจ
จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้
นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ
มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
5
26/10/2016, 17:03:36
กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการต่อเนื่องนายพนม ไชยพรพัฒนา30-พ.ค.-6030-ก.ย.-60
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
สถานศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา, สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้, สถานศึกษามีการดำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา, สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง, ร้อยละ 80
สถานศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้าง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่กำหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา, สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยมีการกำหนดกรอบเวลาของการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้, สถานศึกษามีการดำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องดำเนินการทุกปี, สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
12.1.1 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย, 12.1.2 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จได้เหมาะสม, 12.2.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม, 12.2.2 กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 12.2.3 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ, 12.2.4 กำหนดบทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น และดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ครบถ้วน, 12.2.5 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม, 12.2.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, 12.2.7 กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน, 12.2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ, 12.2.10 กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
85งบอุดหนุนรายหัว300000
ค่าตอบแทนจากการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 300000
จำนวนการส่งกิจกรรมและโครงการตามกำหนด
แผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการกิจกรรมกำหนดไว้
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu