Թումանյան հավելվածներ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Թումանյան համայնքի եկամուտները
2
3
4
Տողի NNԵկամտատեսակներըՀոդվածի NN201420152017
5
6
123
7
Սեփական եկամուտներ 23,318.6 32,495.1 28,581.2
8
1000ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 95,344.8 119,443.2 116,693.8
9
այդ թվում՝
10
11001. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ,
այդ թվում
7100
11
(տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160) - -
12
11101.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից,
այդ թվում
7131 11,387.2 10,715.6 10,666.5
13
1111Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 450.4 436.7 469.8
14
1112Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 10,936.8 10,278.9 10,196.7
15
1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից,
այդ թվում
7136 5,488.7 6,264.7 7,612.4
16
1121Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 5,488.7 6,264.7 7,612.4
17
11301.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ,
այդ թվում
7145 - -
18
1131Տեղական տուրքեր71452 601.5 608.6 736.6
19
(տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144+տող 1145) - -
20
այդ թվում` - -
21
1132ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), - -
22
որից` - -
23
1133աա) Հիմնական շինությունների համար - -
24
1134աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար - -
25
1135բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրւթյամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար - -
26
1136գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար - -
27
1137դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար - -
28
1138ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար - -
29
1139զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար - -
30
1140է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար - -
31
1141ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար - -
32
1142թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար - -
33
1143ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար - -
34
1144ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար - -
35
1145ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար - -
36
11501.4 Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ,
այդ թվում
7146 - - -
37
1151Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր - - -
38
(տող 1152 + տող 1153 ) - -
39
այդ թվում` - -
40
1152ա) Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար - -
41
1153բ) Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեներ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար - -
42
1160 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ,
այդ թվում
7161
43
1161Օրենքով պետական բյուջե ամրագրվող հարկերից և այլ պարտադիր վճարներից մասհանումներ համայնքների բյուջեներ
44
1162ա) Եկամտահարկ
45
1163բ) Շահութահարկ
46
1164գ) Օրենքով պետական բյուջեին ամրագրվող այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումները` յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանվող չափերով
47
1165Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ - -
48
12002. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ,
այդ թվում
7300 72,026.2 86,948.1 88,112.6
49
(տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260) - -
50
12102.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից7311 - -
51
այդ թվում` - -
52
1211Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով - -
53
12202.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից7312 - -
54
այդ թվում` - -
55
1221Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով - -
56
12302.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից7321 - -
57
այդ թվում` - -
58
1231Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով - -
59
12402.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից7322 - -
60
այդ թվում` - -
61
1241Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով - -
62
12502.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից,
որից
7331 72,026.2 86,948.1 88,112.6
63
(տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 + տող 1258) - -
64
1251ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 71,722.6 86,948.1 88,780.8
65
այդ թվում` - -
66
1255բա) Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների պետության կողմից փոխհատուցվող գումարներ - -
67
1256բբ) Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող այլ դոտացիաներ - -
68
1257գ) Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 303.6 - -668.2
69
1258դ) Այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ - -
70
որից` - -
71
1259Երևան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ձևավորված միջոցներից - -
72
1260 2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից7332 - -
73
(տող 1261 + տող 1262) - -
74
այդ թվում` - -
75
1261ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) - -
76
1262բ) Այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ - -
77
որից` - -
78
1263Երևան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ձևավորված միջոցներից - -
79
13003. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ,
այդ թվում
7400
80
(տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380+ տող 1390) - -
81
13103.1 Տոկոսներ7411 - -
82
այդ թվում` - -
83
1311Բանկերում համայնքի բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացված տոկոսավճարներ - -
84
13203.2 Շահաբաժիններ7412 - -
85
այդ թվում` - -
86
1321Բաժնետիրական ընկերություններում համայնքի մասնակցության դիմաց համայնքի բյուջե մուտքագրվող շահաբաժիններ - -
87
13303.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ7415 653.4 3,820.8 3,300.9
88
(տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 + 1334) - -
89
այդ թվում` - -
90
1331Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ - -
91
1332Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ - -
92
1333Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ - -
93
1334Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր - -
94
13403.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,
այդ թվում
7421 - - -
95
(տող 1341 + տող 1342+ տող 1343) - -
96
այդ թվում` - -
97
1341Համայնքի սեփականություն հանդիսացող, այդ թվում` տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփականություն անցած ապրանքների (բացառությամբ հիմնական միջոց, ոչ նյութական կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիսացող, ինչպես նաև համայնքի պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների) վաճառքից մուտքեր - -
98
1342 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ - - -
99
1343Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ - -
100
13503.5 Վարչական գանձումներ,,
այդ թվում
7422 28.0 - 5,235.7
Loading...
Main menu