นักเรียน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลา
คำนำหน้านาม
ชื่อ สกุล / Name
ขนาดเสื้อ/Size
หมายเหตุ
ประเภทการแข่งขันแบ่งรุ่นอายุ ชาย / หญิง
ที่อยู่
2
11/11/2019, 13:45:15เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีวรรณุ2S150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
3
11/11/2019, 13:46:14เด็กชายสิทธิโชค คำปันL150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
4
11/11/2019, 13:47:34เด็กหญิงศรุตา บุญทาM150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
5
11/11/2019, 13:51:40เด็กชายโกเมศ อุปโย2S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
6
11/11/2019, 13:52:37เด็กหญิงมติกานต์ กมลพลาธิปM200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
7
11/11/2019, 13:53:10เด็กหญิงชญาดา วงษาแก้วM200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
8
11/11/2019, 13:54:00เด็กหญิงมนตกานต์ กมลพลาธิป2S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
9
11/11/2019, 13:55:00เด็กชายล้อมพงษ์ ลือเดช2S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
10
11/11/2019, 14:02:59เด็กหญิงศลิธร ไชยานะ2S150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
11
11/11/2019, 14:04:11เด็กหญิงจิตรา เลาหาง2S150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
12
11/11/2019, 14:04:37เด็กหญิงสุภาวดี เลาย่างS150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
13
11/11/2019, 14:05:23เด็กชายจักรพันธ์ แซ่โซ้งM150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
14
11/11/2019, 14:05:51เด็กชายวีรพงศ์ แสงย่าง2S150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
15
11/11/2019, 14:07:01เด็กชายกิตติพัฒน์ คำปันM200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
16
11/11/2019, 14:07:51เด็กชาย
วัชเรศวร วงศ์นุรักษ์
2S150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
17
11/11/2019, 14:08:44เด็กชาย
ปุณณวิช เที่ยงตรงสกุล
S150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
18
11/11/2019, 14:09:40นางสาว
สุปรีด์พิฎชญา สุระวงค์
XL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
19
11/11/2019, 14:10:23เด็กชายวีระภาพ วงษาแก้วS150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
20
11/11/2019, 14:11:43เด็กหญิงติณณดา เวชสุคำL150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
21
11/11/2019, 14:12:24เด็กชายติณณ์ดนัย เวชสุคำXL150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
22
11/11/2019, 14:15:27เด็กหญิงวรัทยา ปินใจM200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
23
11/11/2019, 14:16:18นายวรวิทย์ ปินใจL200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
24
11/11/2019, 14:17:36นางสาววีร์สุดา สานุวิตร์M200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
25
11/11/2019, 14:18:19นาย
ศาศวัต แสงประสิทธิ์
M200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
26
11/11/2019, 14:18:53นางสาวกันยารัตน์ พงษ์ต๋าL200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
27
12/11/2019, 15:44:49เด็กชายปวรุตม์ สิงห์ทอนM200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
28
12/11/2019, 16:03:18เด็กชายชลธิต สุระชัย2S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
29
13/11/2019, 11:07:19เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยศรีM150ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
30
13/11/2019, 13:28:29เด็กชายเอก -M200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
31
13/11/2019, 13:29:08เด็กชายชินอา ตันปัญญาM200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
32
13/11/2019, 13:29:51เด็กชาย
ลุ๊ค มาโมรุ ทิพเพ่อร์
S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
33
13/11/2019, 13:31:08เด็กชายธนาวุฒิ แช่เถาS200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
34
13/11/2019, 13:31:37เด็กชายณรงค์ชัย แซ่เถาS200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
35
13/11/2019, 14:59:01เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิปะM200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
36
13/11/2019, 15:00:00เด็กหญิงนิชนันท์ ภู่ทอง3S200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนชุมชนบ้านดง
37
13/11/2019, 15:01:01เด็กชายธนินท์ ภู่ทอง3S200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนชุมชนบ้านดง
38
13/11/2019, 15:02:56นายภูวเนตร พรมทาL200
มินิมาราธอน 11 กม. ช รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
39
13/11/2019, 15:28:26นายพัทธพล เวนวนL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
40
13/11/2019, 15:29:16เด็กชาย
สิทธิศักดิ์ ธรรมชาติ
M200
มินิมาราธอน 11 กม. ช รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนอื่นๆ
41
13/11/2019, 15:29:53เด็กชายชยพัทธ์ ซอน๊ะM200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
42
13/11/2019, 15:30:31เด็กชายธีรพล นะยัวM200
มินิมาราธอน 11 กม. ช รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนอื่นๆ
43
13/11/2019, 15:31:28เด็กชายกิตติชัย แจะและM200
มินิมาราธอน 11 กม. ช รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนอื่นๆ
44
13/11/2019, 15:32:01เด็กชายอชรายุ กาแฮM200
มินิมาราธอน 11 กม. ช รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนอื่นๆ
45
14/11/2019, 10:24:57เด็กหญิงสิรินทรา นะสุS200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
46
14/11/2019, 10:26:07นาย
กวินพันธ์ แสงประสิทธิ์
XL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
47
14/11/2019, 10:32:10นาย
อภิรัชช์ หมั่นเหมี้ยง
L200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
48
14/11/2019, 10:32:53เด็กหญิงรัชนีกร แก้วอ้ายS200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
49
14/11/2019, 10:33:31นายไกรสรณ์ เขียวมูลL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
50
14/11/2019, 20:03:55นางสาวณัฐณิชา ยะมะโนM200
มินิมาราธอน 11 กม. ญ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
51
14/11/2019, 20:04:28นายนพกร​ ปิยะบุตรM200
มินิมาราธอน 11 กม. ช รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
52
14/11/2019, 20:04:53นายเดชณรงค์ แก้วเจริญM200
มินิมาราธอน 11 กม. ช รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
53
18/11/2019, 9:45:00นางสาวนันท์ภัส ศรีบุญลึอL200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
54
18/11/2019, 9:47:39นายศุภชัย ทองปีM200ฟันรัน 6.5 กม.
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
55
18/11/2019, 9:58:47เด็กหญิง
กรรณิการ์ กันยะติ๊บ
L200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
56
18/11/2019, 10:00:01เด็กชายกฤตภาส พลเยี่ยม2XL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
57
18/11/2019, 10:04:04นางสาวมุกดา จินดาแดงM
200(พี่แป๋ม)
ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
58
18/11/2019, 10:20:13เด็กหญิงศศิธารา วรศรี2S200
มินิมาราธอน 11 กม. ญ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนอื่นๆ
59
18/11/2019, 10:21:31นางสาวรัตนาพร วงค์คำS200
มินิมาราธอน 11 กม. ญ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
60
18/11/2019, 10:23:56เด็กชายกิตติพัศ รัตนพันธ์XL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
61
18/11/2019, 10:30:45เด็กหญิงชนรดี สิทธิศักดิ์M200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
62
18/11/2019, 10:31:47นางสาวเพ็ญนภา จันทิวงค์M150
มินิมาราธอน 11 กม. ญ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
โรงเรียนอื่นๆ
63
18/11/2019, 10:59:13นางสาว
จุฑามาศ ปัญญาศิริกุล
S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
64
18/11/2019, 10:59:53เด็กหญิง
สุภาวดี ประไพรินทร์
M200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
65
18/11/2019, 11:00:48เด็กหญิง
เชษฎาธิดา ศักดิ์รุ่งเรื่อง
M200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
66
18/11/2019, 11:01:39เด็กหญิง
ชมพูนุช ประไพรินทร์
M200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
67
18/11/2019, 11:02:30เด็กชาย
ศักดิ์ดุจดี ศักดิ์รุ่งเรือง
L200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
68
18/11/2019, 11:03:24เด็กชายพงศภัค พรหมมีM200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
69
18/11/2019, 14:12:03เด็กชายกฤกฎ ยะมะโนM150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
70
เด็กชายฟอส2S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
71
นางสาวกรนิการ์ อินต๊ะริดXL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
72
เด็กชายณฐกรณ์ ฝ้ายปานL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
73
เด็กหญิง
ณิชารีย์ สันติชัยชาญ
S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
74
เด็กหญิงอนันตญา เชื้อสุยะM150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
75
นายนนทกร เกติมาM150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
76
เด็กชายภาณุพงศ์ เกติมาS150ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
77
เด็กชายไชยวัฒน์ สมสว่างL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
78
เด็กชายณพงศ์กร สองเภาXL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
79
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญทาSS200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
80
นายภูริ แก้วกิตณิXL200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
81
เด็กชายณัฐดนัย กุลนาทองM200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
82
เด็กชายพงษ์ศธร วรศริ่M200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
83
เด็กหญิงฉัตรตราพร บุญมี2S200ฟันรัน 6.5 กม.โรงเรียนอื่นๆ
84
เด็กชายกิตติภพ ครองใจคน2S200ฟันรัน 6.5 กม.
85
เด็กหญิงอริสา แสงคำมาM200ฟันรัน 6.5 กม.
86
นางสาวชลลดา สุทัศน์2S200รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...