ABCDEFGHIJ
1
สถิตการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561 (Real time)
2
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดล่าสุดที่ดำเนินการแล้ว : 3398 คงเหลือ : -31 คน คิดเป็นร้อยละ : 100.9 % / (-0.9%)
3
รวมนักเรียน ม.ต้น ที่ดำเนินการแล้ว : 1789รวมนักเรียน ม.ปลาย ที่ดำเนินการแล้ว : 1555
4
ชื่อชุมนุม ม.ต้นจำนวนขาดเกินชื่อชุมนุม ม.ปลายจำนวนขาดเกิน
5
ANC002_โครงงานหรรษา(ครูไพรัช )20เต็มANC001_กีฬาตะกร้อ(ครูปราโมท)20เต็ม
6
ANC003_English is fun(ครูปริญญา)191ANC004_ฟุตบอล ม.ปลาย(ครูฌานวัฒน์)191
7
ANC007_สนุกกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น(ครูจันทร์เพ็ญ)20เต็มANC005_สภานักเรียน(ครูวิษณุ)288
8
ANC009_ประวัติศาสตร์ไทย(ครูนุชรินทร์)211ANC006_กรีฑา(ครูกมลชนก)20เต็ม
9
ANC013_จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน(ครูจิตรเลขา)191ANC008_Gaming English(ครูอัครเดช)222
10
ANC014_ร้องเพลงคุณธรรม(ครูวรัชยา)146ANC010_หนึ่งสมองสองมือ(ครูสุดเขตร )20เต็ม
11
ANC016_ดูหนังฟังเพลง(ครูสมฤทัย)233ANC011_ผูกผ้า จับจีบผ้า(ครูวิไล)191
12
ANC017_ภาษาอาเซียน(ครูวันทนีย์)20เต็มANC012_บาสเกตบอล(ครูอิทธิวรรษ)20เต็ม
13
ANC022_คณิตศาสตร์สร้างสรรค์(ครูณัฐธิดา)20เต็มANC015_ดูหนังฟังเพลง(ครูปลูกขวัญ )173
14
ANC024_อาสายุวกาชาด(ครูอุมาพร)211ANC018_นาฏศิลป์(ครูโสริยา)119
15
ANC025_ภาษาพาเพลิน(ครูนภาพร)211ANC019_เคมีในชีิวิตประจำวัน(ครูวรรณรัตน์)812
16
ANC026_GSP(ครูอัยย์ญาดา)20เต็มANC020_แฟนพันธุ์แท้รัฐศาสตร์(ครูเบญจมาศ)191
17
ANC029_วิทยาศาสตร์น่ารู้(ครูเกศณี)191ANC021_การเขียนพู่กันจีน(ครูอรุโณทัย)20เต็ม
18
ANC031_มารยาทไทย(ครูนิตยา)20เต็มANC023_Bridge(บริดจ์)(ครูปวีณา)119
19
ANC032_ภาษาพาสนุก(ครูพัชรีญา)20เต็มANC027_คณิตศาสตร์(ครูวริษฐ์)211
20
ANC033_คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์(ครูกรรณิกา )20เต็มANC028_การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ครูอนุรักษ์)182
21
ANC035_งานประดิษฐ์ดอกไม้(ครูสุภาพร)173ANC030_ประดิษฐ์(ครูสุชาวดี)182
22
ANC037_จิตอาสา(ครูมินตรา)20เต็มANC034_การเมืองไทยวัยฮอร์โมน(ครูยงยุทธ)20เต็ม
23
ANC038_เรารักสุขภาพ(ครูวิภาภรณ์ )20เต็มANC036_เรารักสุขภาพ(ครูสุจิตรา)128
24
ANC039_อุตสาหกรรม(ครูสุนทร)211ANC040_วิทย์คิดสนุก(ครูสุจิตรา)146
25
ANC041_สนุกกับวิทยาศาสตร์(ครูหทัยชนก)155ANC045_TO BE NUMBER ONE(ครูทรงวุฒิ )173
26
ANC042_ฟุตบอล ม.ต้น(ครูมนตรี)255ANC046_จัดสวนถาด(ครูสราวุธ )20เต็ม
27
ANC043_สนุกกับวิทยาศาสตร์(ครูอรุณี)173ANC050_อาชีพใหม่(ครูดาวรณี)222
28
ANC044_ฟุตบอลหญิง(ครูส่งเสริม)182ANC051_คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์(ครูภาวิณี)137
29
ANC047_ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ(ครูกมลวิช)146ANC053_คนรักบอล(ครูเชษฐา)20เต็ม
30
ANC048_ลองทำดูคุณทำได้(ครูนวรัตน์)20เต็มANC055_คนรักบอล(ครูวัชรินทร์)20เต็ม
31
ANC049_คณิตจิตอาสา(ครูสมพร)182ANC056_ดาราศาสตร์(ครูเอกวิทย์)211
32
ANC052_ประวัติศาสตร์ไทย(ครูเพ็ญศรี )128ANC058_ฟิสิกส์น่ารู้...กับครูอนุชา(ครูอนุชา )155
33
ANC054_อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ครูวาปี)20เต็มANC063_นักทะเบียนน้อย(ครูรพีภัทร)812
34
ANC057_ดูหนังฟังเพลง(ครูฤทธิรงค์)20เต็มANC064_ภาษาจีน(ครูชณัฏฐิยา)20เต็ม
35
ANC059_เทเบิลเทนิส(ครูพูลศักดิ์)233ANC065_ถ่ายภาพ(ครูพรศิวลักษณ์ )20เต็ม
36
ANC060_วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ครูปัณณทัต)164ANC066_สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(ครูจตุพร)173
37
ANC061_ฟุตซอล(ครูพิจิตร)211ANC067_คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(ครูเฉลิม)416
38
ANC062_Science Junior(ครูกุศล)20เต็มANC071_ยุววิจัย(ครูธิรัตฏิกานต์)1010
39
ANC068_ประวัติศาสตร์ไทย ม.ต้น(ครูเพ็ญศรี)191ANC074_โลกวรรณกรรม(ครูโสภิตรา)182
40
ANC069_เขียนพู่กันจีน(ครูพิรญาณ์)20เต็มANC076_ชุมนุมการทำบายศรี(ครูเพ็ญภักดิ์)20เต็ม
41
ANC070_วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ครูบังอร)20เต็มANC084_I love English!(ครูพงษ์พร )182
42
ANC072_วิจิตรศิลป์(ครูสุรีพร)191ANC085_ท่องโลกวิทยาศาสตร์(ครูชญาณิศา)20เต็ม
43
ANC073_สนุกคิดพิชิตแต่งกาพย์(ครูนุชวนา)191ANC087_เหตุการณ์ปัจจุบัน(ครูแก้วตา)20เต็ม
44
ANC075_บรรณารักษ์รักเรียนรู้(ครูศุภวรรณ )20เต็มANC088_คณิตคิดเลขเร็ว(ครูอิ๋ง)128
45
ANC077_คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์2(ครูธานินทร์)146ANC089_สนุกคิด นักวิทย์น้อย(ครูสุดารัตน์)137
46
ANC078_ชุมนุมคณิตศาสตร์กับเกม(ครูกนิษฐา)211ANC091_ภาษาจีน ฟินฟินค่ะ(ครูปวริศา)20เต็ม
47
ANC079_คอมพิวเตอร์และการออกแบบ(ครูสุวีรา)244ANC092_คนรักดาว(ครูวัชราภรณ์)191
48
ANC080_ภาษาพาเพลิน(ครูจารุวรรณ )128ANC093_โสตทัศนศึกษา(ครูจิระ)20เต็ม
49
ANC081_ภาษาพาเพลิน(ครูบุญญรัตน์)233ANC097_A-Math(ครูวิชชุตา)20เต็ม
50
ANC082_ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา(ครูอัญภิชา)137ANC098_คณิตคิดเลขเร็ว(ครูมณีรัตน์)128
51
ANC083_หนึ่งสมองสองมือ(ครูนิภารัตน์)164ANC100_ยุวบรรณารักษ์(ครูญาดา)20เต็ม
52
ANC086_ภาษานานาชาติ(ครูสมศักดิ์)20เต็มANC103_English around You(ครูณัฐริณีย์)20เต็ม
53
ANC090_ประติมากรรมศิลป์ถิ่นอำนาจ(ครูแพรวระวี )211ANC107_พระพุทธศาสนา(ครูปวีณา)1010
54
ANC094_คนรักกอล์ฟ(ครูเจนจิรา)173ANC109_คุณธรรม ทำนะคุณ(ครูรำพึง)191
55
ANC095_คณิตคิดเร็ว(ครูวศินี)20เต็มANC110_อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ครูนริศรา)191
56
ANC096_ศิลปะปะติด(ครูวันวิสา)20เต็มANC111_อุตสาหกกรรมการท่องเที่ยว(ครูกิตติยวัฒน์)1010
57
ANC099_คณิตศาสตร์(ครูอุษณีย์)128ANC112_คุณธรรม ทำนะคุณ(ครูสำราญ)182
58
ANC101_ญี่ปุ่นศึกษา(ครูสุธีรา)211ANC113_นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์(ม.ปลาย)(ครูวรรณลักษณ์)182
59
ANC102_งานโสตทัศนศึกษา(ครูกิตติยวัฒน์)1010ANC114_ ดาราศาสตร์(ครูเอกพงศ์)155
60
ANC104_English Chit Chat(ครูละอองดาว)191ANC116_หุ่นยนทำมือ(ครูวิทยา)812
61
ANC105_สมุนไพรใกล้ตัว(ครูนัตติยา)191ANC117_โครงงานหรรษา(ครูพิชญสินี)416
62
ANC106_คนรักษ์ภาษาไทย(ครูละเอียด)191ANC118_นักวิทย์คิดสนุก(ครูบัณฑิต)155
63
ANC108_คณิตศาสตร์กับเกม(ครูพิชิต)20เต็มANC119_Math-Fun(ครูจุฑามาส)20เต็ม
64
ANC115_นานาศิลป์(ครูนคร)20เต็มANC120_ฟิสิกส์โอลิมปิก(ครูสมคิด)211
65
ANC122_บรรณารักษ์รักเรียนรู้(ครูวิชญา)211ANC121_นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์(ครูบุญธิดา )812
66
ANC123_A-math ม.ต้น(ครูเกรียงศักดิ์)191ANC124_ร้อยแก้ว(ครูศจีรัตน์ )119
67
ANC127_งานประดิษฐ์(ครูอัญชลี)155ANC125_บรรณารักษ์นักเรียนรู้ 3(ครูวิชัย)20เต็ม
68
ANC131_โครงงานหรรษา(ครูสมชัย)1010ANC126_วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ(ครูเชนร์)191
69
ANC132_ดุริยางค์(ครูจันทร์เพ็ญ)222ANC128_LAW CLUB(ครูศุลีมาศ)20เต็ม
70
ANC133_ภาษาพาที(ครูลองศิลป์)20เต็มANC129_พืชสมุนไพร(ครูรุ่งตะวัน)173
71
ANC136_หุ่นยนต์(ครูจีรพงษ์)20เต็มANC130_ท่องเที่ยวอินเตอร์เน็ต(ครูกนิษฐา)146
72
ANC138_สมุนไพรใกล้ตัว(ครูรัตดา)244ANC134_วิจิตรศิลป์(ครูไพฑูรย์ )614
73
ANC139_วิทยาศาสตร์น่ารู้(ครูสุปราณี)191ANC135_ดูหนังฟังเพลง(ครูนางวิไลลักษ์ )20เต็ม
74
ANC146_คำคม(ครูกมลวรรณ)191ANC137_ดุริยางค์(ครูวินัย)812
75
ANC147_คณิตคิดเร็ว(ครูสัมฤทธิ์)211ANC140_ดูหนังฟังเพลง(ครูณรัฐกรณ์)191
76
ANC148_ซูโดกุ(ครูศรินยา)20เต็มANC141_ฟัง ดู สู่ความเป็นเลิศ(ครูพรทิพย์)128
77
ANC152_คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย(ครูชินวัตร)137ANC142_ภาษาญี่ปุ่น(ครูอักษราภัค)191
78
ANC153_รู้รักษ์ภาษาไทย(ครูเทวี)20เต็มANC143_ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา(ครูทัศนีย์)164
79
ANC154_สื่อสร้างสรรค์(ครูคัชรินทร์นี)20เต็มANC144_นักพฤกษศาสตร์น้อย(ครูตฤษยา)713
80
ANC155_นักวัดผลรุ่นเยาว์(ครูศศิธร)146ANC145_คณิตศาสตร์(ครูชนานันท์)222
81
ANC156_คลินิคภาษา(ครูเปมิกา)20เต็มANC149_คณิตศาสตร์แสนสนุก(ครูโชติทิวัตถ์)20เต็ม
82
ANC157_เส้นสายลายศิลป์(ครูศราวุธ)222ANC150_สนุกกับโจทย์คณิตศาสตร์(ครูนัทธมน)173
83
ANC161_คณิตศาสตร์(ครูภัทรจันทร์)713ANC151_Debate(ครูอาภารัตน์)146
84
ANC164_นาฏศิลป์(ครูปฏิมาพร )20เต็มANC158_อาสายุวะกาชาด(ครูกิติ)20เต็ม
85
ANC167_เก่งวิทย์(ครูธนากฤต)146ANC159_รักษ์โลก(ครูสุภาภรณ์)20เต็ม
86
ANC169_คณิตศาสตร์ ม. 1(ครูนิภาพร)20เต็มANC160_คุ้มครองผู้บริโภค(ครูจำปา)20เต็ม
87
ANC170_ตามฮอยอีสาน(ครูสุมิตร)20เต็มANC162_ลิขิตถ้อยร้อยเรียงเสียงเสนาะ(ครูสมจิตร)137
88
ANC172_สบาย(ครูนิรชร)20เต็มANC163_นักทะเบียนน้อย(ครูพิจิตร)191
89
ANC173_อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ครูปุณญทิพย์ )182ANC165_ฟูดฟิชฟอฟาย(ครูสมภาส)20เต็ม
90
ANC174_ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม(ครูทวีวรรณ)20เต็มANC166_คณิตศาสตร์หรรษา(ครูพูลศักดิ์)191
91
ANC176_ดนตรีสากล(ครูคึกฤทธิ์)211ANC168_คณิตคิดเร็ว(ครูเถลิงศักดิ์)1010
92
ANC180_นักบัญชีน้อย(ครูทศพร)20เต็มANC171_ลิขิตถ้อยร้อยเรียงเสียงเสนาะ(ครูเพชรศรี)812
93
ANC181_เปตอง(ครูพิชิต)211ANC175_เคมีโอลิมปิก(ครูนิภาพร)1010
94
ANC185_ดนตรีพื้นบ้าน(ครูพรหมพิสิษฐ์)191ANC177_สภานักเรียน(ครูวิลาวัลย์)288
95
ANC186_สถานเพาะชำ(ครูเสถียร)20เต็มANC178_ประวัติศาสตร์(ครูนงนุช)20เต็ม
96
ANC187_จรวดและการบิน(ครูธาดา)222ANC179_ร้องเพลงคุณธรรม(ครูอุไรวรรณ)20เต็ม
97
ANC189_ยุวบรรณรักษ์(ครูดำรงค์)173ANC182_อาเซี่ยนน่ารู้(ครูพัชรา)182
98
ANC191_ดนตรีไทย(ครูรสสุคนธ์)191ANC183_ถ่ายภาพ 2(ครูอรศรี)128
99
ANC192_วิทย์....คิดสนุก(ครูวงค์ทิพา)20เต็มANC184_คนรักต้นไม้(ครูศาสตร์ศรี)20เต็ม
100
ANC188_O - net ฟิสิกส์(ครูกมนภัสร์)20เต็ม