ทะเบียนรับคำร้องนักศึกษา-2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รหัสนักศึกษา
digit
ชื่อ - สกุลสาขาหมายเหตุ
2
583211100223นายอิศราพงษ์ หลอดอาษาFM(58)
3
583211101879นายทวีศักดิ์ ผิวนางงามFM(58)
4
58342110308นางสาวนิวนันท์ พันธ์ผูกBAC/N2(58)
5
593211100025นายวงศกร ขจิตดำเกิงMM/R1(59)
6
593211100045นายวโรดม ทาโบราณCT/R1(59)
7
593211100075นายภัคพงษ์ คำประชมTM/R1(59)
8
593211100085นายสุริยพงศ์ ทัพซ้ายTM/R1(59)
9
593211100103นายชิตวัน บัวนาคCT/R1(59)
10
593211100143นายจตุรงค์ บุดดาหลู่CT/R1(59)
11
593211100153นายสรชัย บุตรอินทร์CT/R1(59)
12
593211100173นายกรวิชญ์ ดวงผุนมาตย์EN/R1(59)
13
593211100183นายคมนตรี แฝนผาEN/R1(59)
14
593211100193นายธีระ มุ่งสุเพ็งEN/R1(59)
15
593211100201นายนนทกร ถาวงษ์กลางTM/R1(59)
16
593211100211นายยศชยันต์ นิสยันต์MP/R(59)
17
593211100221นายธีรเชษฐ์ นอแสงศรีMP/R(59)
18
593211100231นายอุกฤษฏ์ ลอยนอกMP/R(59)
19
593211100241นายเอกราช พลบำรุงCT/R1(59)
20
593211100251นางสาวสุดารัตน์ แดงแป่งEN/R1(59)
21
593211100261นายชัยกร หินแก้วEN/R1(59)
22
593211100281นายศุภกร บุญจิตMM/R1(59)
23
593211100309นายภาณุพงศ์ โพธิ์หนองใฮEN/R1(59)
24
593211100339นายอภิสิทธิ์ ทองหอมMP/R(59)
25
593211100359นายกฤษณุ สัจจะMM/R1(59)
26
593211100369นายพงษ์สิทธิ์ บัวระภาTM/R1(59)
27
593211100379นายณครินทร์ ศรีนางามMM/R1(59)
28
593211100399นายสุทิวัส บุญโนนแต้EN/R1(59)
29
593211100407นายวโรดม ภักดีEN/R1(59)
30
593211100417นายเรียว อ่อนพวยMM/R1(59)
31
593211100437นายวิทวัช สร่างโศกEN/R1(59)
32
593211100447นายพิษณุ หันน้ำเที่ยงEN/R1(59)
33
593211100477นายอภิเชษร์ โสสีหาPD/R1(59)
34
593211100497นายศิกษกะ ปุ้งโพธิ์MM/R1(59)
35
593211100504นายอมรเทพ สวัสดิ์เอื้อEN/R1(59)
36
593211100534นายณัฐพล โพธิ์หล้าMM/R1(59)
37
593211100544นายพรหมมินทร์ สนิทนิตย์CT/R1(59)
38
593211100554นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ศรีCT/R1(59)
39
593211100584นายจิรพันธ์ วงศ์ประจันต์CT/R1(59)
40
593211100594นายภัทรพงศ์ อ่องยิ่งCT/R1(59)
41
593211100602นายชาญณรงค์ เทียมสอนMM/R1(59)
42
593211100642นายอภินภัทร ทานาMP/R(59)
43
593211100662นางสาวเจมจิรา พลศรีPD/R1(59)
44
593211100692นายสุภรัตน์ คำมณีจันทร์EN/R1(59)
45
593211100720นายสุกฤษฎ์ มาลาMP/R(59)
46
593211100730นายภัทรนันท์ ขาวไชยมหาEN/R1(59)
47
593211100740นายคุณากร นาตรีชนตร์MM/R1(59)
48
593211100760นายรัฐธรรมนูญ ประนันโตEN/R1(59)
49
593211100790นายชัยชนะ กาบบัวลอยMM/R1(59)
50
593211100808นายศิวกร พึ่งอารมณ์TM/R1(59)
51
593211100828นายจักรินทร์ ทองโคตรTM/R1(59)
52
593211100878นายธีรพิพัฒน์ แพงมาTM/R1(59)
53
593211100906นายสุภาษิต สุป้องCT/R1(59)
54
593211100926นายจิรายุส อัญทะปัญญาTM/R1(59)
55
593211100936นายคมกริช พิลาคงMM/R1(59)
56
593211100956นายไกรวิชญ์ บัวแก้วEN/R1(59)
57
593211100986นายวิสุพล ปานกล้าEN/R1(59)
58
593211101004นายวทัญญู สีเกตุTM/R1(59)
59
593211101024นายอภิชัย วงษ์วีระขันธ์MM/R1(59)
60
593211101054นายภาณุพงศ์ จีนบุตรTM/R1(59)
61
593211101074นางสาวจิรัชญา จินดามาตย์CT/R1(59)
62
593211101084นายวัชรพงษ์ ภารนาถEN/R1(59)
63
593211101102นายวีระพงศ์ รามฤทธิ์MM/R1(59)
64
593211101112นายชินวิวัฒน์ วะธัญญูTM/R1(59)
65
593211101132นายศราวุฒิ ดวงชาพรมMM/R1(59)
66
593211101142นายศุภกิจต์ จันทะคาดMM/R1(59)
67
593211101152นายเสกสรรค์ ดงทองMM/R1(59)
68
593211101162นายกู้พงศ์ ขุนชัยBT/R(59)
69
593211101182นายปริญญา วงค์วีระขันต์CT/R1(59)
70
593211101220นายกีรติ คงศิลาTM/R1(59)
71
593211101260นายพุทธมนต์ สะตะFM/R(59)
72
593211101280นายวโรดม สอนกลางPD/R1(59)
73
593211101290นายปราโมทย์ กาศจันทร์BT/R(59)
74
593211101318นายชิณวัตร เทพโอภาสMM/R1(59)
75
593211101328นายกฤตพัฒน์ พิมพ์โพธิ์EN/R1(59)
76
593211101348นายสุขสันต์ คำปลิวMP/R(59)
77
593211101378นายวิษณุกร พุทธกัญญาPD/R1(59)
78
593211101406นางสาวศิริญญา กั้งจำปาPD/R1(59)
79
593211101416นายธนากร สมออ่อนMM/R1(59)
80
593211101426นายนวพล สิงห์แสงIP/R1(59)
81
593211101446นายฉัตรชัย มูลสมบัติIP/R1(59)
82
593211101456นายเมธาวุฒิ มูลแวงMM/R1(59)
83
593211101466นายชินกร ศรีบุญเรืองMP/R(59)
84
593211101476นายนราธิป เฮ้าพาPD/R1(59)
85
593211101496นายสถาพร สุวรรณีMM/R1(59)
86
593211101513นายนรินทร วันดีศรีMP/R(59)
87
593211101553นายปวรุตม์ คุณโกทาBT/R(59)
88
593211101563นายกฤษมงคล อ่อนอินทร์FM/R(59)
89
593211101573นางสาวดวงวิภา ประทุมพลPD/R1(59)
90
593211101583นายชัชวาล พลคุยEN/R2(59)
91
593211101593นายธีร์ธวัช ศรีกันFM/R(59)
92
593211101601นายสิทธิโชค พลไชยมาตย์CT/R1(59)
93
593211101611นายเรวัตร พิลิMP/R(59)
94
593211101621นางสาวอาทิติยา ชาธรรมมาPD/R1(59)
95
593211101651นายวินัย สอนไลย์PD/R1(59)
96
593211101671นายสมรักษ์ บุญเกิดกูลIP/R1(59)
97
593211101681นายคัมภีร์ ขวัญศิริFM/R(59)
98
593211101691นายปฎิภาณ ชุมแวงวาปีPD/R1(59)
99
593211101709นายเอกราช จอมคำสิงห์EN/R2(59)
100
593211101739นายศักรินทร์ ปรัชญาMM/R2(59)
Loading...
 
 
 
stu
คำร้องนักศึกษา
 
 
Main menu