รายชื่อลงทะเบียน 30 มิย - กค 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
รายชื่อลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
2
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry)ครบวงจร (Q.U.E.S.T)
3
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
4
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น
5
ณ ชั้น 5 ห้อง สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6
** กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า,ชื่อ และสกุลของท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร
7
** และกรุณานั่งตามลำดับที่นั่ง เพื่อความถูกต้องในการรับมอบวุฒิบัตร
8
9
โรงเรียน
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุล
10
ขจรโรจน์วิทยา1นางพรนภาขำสร้อยทอง
11
ขจรโรจน์วิทยา2นางธิดารัตน์โชติสนธิ
12
ขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล
3นางสาวรัตนธรเกิดด้วยบุญ
13
ขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล
4นางสาว
เยาวลักษณ์
หุ่นจีน
14
เซนต์ดอมินิก5นางสาวพรภัควรานุภาพกุล
15
ท่าอิฐศึกษา6นางจินตราสุนทรจินดา
16
พระหฤทัยคอนแวนต์7นายอนันต์ธิติปัญญากุล
17
เฟื่องฟ้าวิทยา8นางสาวณิชาภาสุขศรี
18
เฟื่องฟ้าวิทยา9นางสาวทักษพรปั้นเพ็ชร
19
วัดราชคฤห์10นางสาวโสภิตามูลเทพ
20
วัดอินทาราม11นางสาวเอ็มอรฝากเชียงชา
21
วัดอินทาราม12นายรัสมิ์ชัยศรีชาติ
22
วัดอินทาราม13นางสาวผ่องศรีสิงห์โสดา
23
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14นางสาวอ้อมตะวันแสงจักรวาฬ
24
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15นางสาวขนิษฐารุ่งวิทย์วทัญญู
25
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
16นางจีรวรรณเกิดร่วม
26
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
17นางชบาเมืองจีน
27
แสงวิทยา18นางสาวจารุวรรณมุ่งเย็นกลาง
28
แสงวิทยา19นางทานตะวันยะนิล
29
โสมาภา20นางสาวจุฑามาศพรานเนื้อ
30
โสมาภา21นางสาวดุษดีมุ่งดี
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ผศ.ดร.จงดี
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
รศ.ดร.ศิตา
รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
ดร.อาทร นกแก้ว
 
 
Main menu