2.แบบทดสอบการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6_2-2559 (ครั้งที่ 2) (Responses) : Form responses 1