เงิน รพสต.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ข้อมูล ณ.31 ม.ค.2561ดอนแดงดอนปอดอนศาลานางัวท่าเรือนาคูณใหญ่นาคอยอูนนาโคกสะอาด
2
รายรับเดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
เดือนนี้
ตั้งแต่ต้นปี
3
ค่ายา0.000.000.000.000.000.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150.00230.00
4
รายรับ เงิน Fixed cost0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0075,000.0082,500.00165,000.00
5
เงินโอนตามผลงาน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,134.00
6
เงินบริจาค0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
7
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
8
ค่าบำรุงฉีควัคซีน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
9
ค่าตรวจรักษาและบริการ/ ประกันสังคม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
10
รายรับอื่น..ระบุ
11
งบค่าเสื่อม,งบลงทุน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00123,000.000.00135,000.00
12
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล(โครงการ)
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
13
ค่าป่วยการ อสม.เชิงรุก35,400.000.0059,400.000.0049,200.000.0044,400.000.0088,200.000.00149,400.000.0037,200.000.0028,800.00115,200.0046,800.00234,000.00
14
รับเงินฝากภาษีหักที่จ่ายงบค่าเสื่อม 61...........
0.000.000.000.001,279.620.000.000.000.000.00530.000.000.000.00210.001,210.001,120.001,465.84
15
งบ QOF /. และอื่นๆ /ฉ 11/อฉช. ........0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,021.0035,800.00168,461.00
16
รวมรายรับทั้งหมด35,400.000.0059,400.000.0050,479.620.0044,900.000.0088,200.000.00149,930.000.0037,200.000.0029,010.00324,431.00166,370.00705,290.84
17
รายจ่าย
18
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินสมทบประกันสังคม
18,606.000.0022,150.000.000.000.009,545.000.0039,102.000.0046,890.000.003,296.000.0019,089.0076,356.0032,456.00107,050.00
19
ค่าตอบแทน6,450.000.006,300.000.006,450.000.006,450.000.000.000.006,000.000.000.000.006,450.0024,300.0038,250.0063,600.00
20
ค่าใช้สอย0.000.000.000.004,980.000.000.000.002,208.000.000.000.000.000.001,280.009,890.001,280.001,280.00
21
ค่าวัสดุ0.000.004,920.000.0012,162.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,000.0032,300.000.009,584.00
22
ค่าครุภัณฑ์0.000.007,200.000.000.000.003,200.000.004,800.000.000.000.000.000.000.0031,118.000.004,000.00
23
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง2,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
24
ค่าสาธารณูปโภค2,901.630.001,889.310.003,347.180.003,473.540.002,578.200.00762.610.001,197.120.00905.393,503.591,639.697,219.85
25
อื่นๆ ระบุ.เงินสนับสนุนลูกจ้างพกสให้รพสตโคกสะอาด...
122,661.00
26
....จ่าย งบค่าเสื่อม99,990.000.0079,200.000.00115,800.000.0020,790.000.00130,700.000.0053,000.000.0014,652.000.0021,000.00100,000.00112,000.00133,000.00
27
....จ่้างเหมาบันทึกข้อมูล0.000.005,000.000.005,000.000.006,750.000.006,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
28
....จ้างเหมาความสะอาด5,000.000.005,000.000.005,000.000.005,500.000.005,500.000.005,000.000.003,500.000.005,000.0020,000.004,900.0024,100.00
29
....แผนงาน/โครงการ รวมจากทุกแหล่งงบ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30
ค่าภาษีนำส่งสรรพากร0.000.000.000.000.000.00900.000.000.000.000.000.00600.000.001,354.350.00345.84345.84
31
ป่วยการ อสม.0.000.000.000.0098,400.000.0088,800.000.00264,600.000.0099,600.000.0037,200.000.000.000.000.00187,200.00
32
จ้างเหมาดูแลงานสวนและสนาม0.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
33
รวมรายจ่ายทั้งหมด134,947.630.00237,120.310.00251,139.180.00147,908.540.00455,488.200.00211,252.610.0060,445.120.0076,078.74297,467.59190,871.53537,379.69
34
รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย-99,547.630.00-177,720.310.00-200,659.560.00-103,008.540.00-367,288.200.00-61,322.610.00-23,245.120.00-47,068.7426,963.41-24,501.53167,911.15
35
บวกเงินบำรุงคงเหลือออกมาจากเดือนก่อน
293,126.590.00499,491.58431,014.73413,225.27595,724.96186,503.31154,346.39499,491.58425,459.430.00441,703.78
36
เงินบำรุงคงเหลือยกไป193,578.960.00324,245.890.00230,355.170.00310,216.730.00228,436.760.00125,180.700.00131,101.270.00452,422.84452,422.84-24,501.53609,614.93
37
38
รายการที่จะต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา
39
ค่าวัสดุ17,994.00บาท4,920.00บาท12,162.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท
40
ค่่าครุภัณฑ์0.00บาท7,200.00บาท45,800.00บาท23,990.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท
41
ค่าเวชภัณฑ์0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท
42
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง0.00บาท79,200.00บาท70,000.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท15,000.00บาท0.00บาท
43
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า0.00บาท1,297.31บาท2,977.18บาท1,996.94บาท1,371.22บาท0.00บาท819.12บาท750.00บาท0.00บาท
44
ค่าประปา0.00บาท592.00บาท370.00บาท620.60บาท243.98บาท0.00บาท378.00บาท210.00บาท0.00บาท
45
ค่าประปาค่าไปรษณัย์0.00บาท0.00บาท0.00บาท856.00บาท963.00บาท0.00บาท0.00บาท430.00บาท749.00บาท
46
ค่ารักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อย0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท
47
ค่าอื่นๆ ระบุ..ซ่อมแซม ......................30,000.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท
48
ค่าป่วยการ อสม.เดือน ธค 6035,400.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท28,800.00บาท46,800.00บาท
49
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1,010.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท0.00บาท360.00บาท158.39บาท
50
รวม84,404.0093,209.31131,309.1827,463.542,578.200.001,197.1245,550.0047,707.39
51
ชื่อผู้รายงาน
52
นางสมเกียรติ สุริยประพันธ์นางสมสม้ย บุพศิรินางชนกานต์ คำชนะนายอานนท์ โกษาแสงนายปริญญา กวดวงศ์ษานายประสิทธิ์ โกษาแสงนางชญาพร ต้นศรี
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
012561
022561
032561
042561
052561
062561
ลูกจ้าง
new
ฟอรม เดิม
นิเทศ กพ.61
122560
 
 
Main menu