ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
นางสาวพรพัสนันท์ ไชยรังษี
แกน้อยศึกษา
เชียงดาว
ประถมศึกษา
3726
5
2
นายณัฐวัฒน์ บุญอาจ
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ไชยปราการ
ภาษาอังกฤษ
157
6
3
นางสาวแก้วลูน กามูล
ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
แม่อาย
ปฐมวัย4320
7
4
นางสาวรจรินทร์ มะโนวร
เทพศิรินทร์ 9ฝาง
คณิตศาสตร์
3653
8
5
นางสาวธัญสินี ชูเพชรสมบูรณ์
บ้านขอบด้งฝางภาษาไทย6402
9
6
นางสาวพิมพ์ปารัณ ตระกูลพงษ์ปัน
บ้านทุ่งหลุกฝาง
ภาษาอังกฤษ
2076
10
7
นางสาวลัดดา กวีศุภเกียรติ์
บ้านนามน
เวียงแหง
ภาษาไทย7795
11
8
นางสาวพิกุล สาต๊ะ
บ้านป่าก๊อ
แม่อาย
ประถมศึกษา
389
12
9นายสมชาย ชลอบ้านป่าก๊อ
แม่อาย
อุตสาหกรรม
4391
13
10
นายมารุต เจือตระกูล
บ้านปางต้นเดื่อ
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
9483
14
11
นางสาวดวงจันทร์ โพธิ์เวียง
บ้านปางต้นเดื่อ
แม่อาย
สังคมศึกษา
9489
15
12
นางสาวสุพรรษา ใจปัญญา
บ้านปางป๋อ
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
10015
16
13
นางสาวสุพิชญา วงศ์อรินทร์
บ้านปางปอยฝาง
คณิตศาสตร์
1801
17
14
นางสาวเปรมสุดา นันโท
บ้านปางปอยฝาง
ประถมศึกษา
5841
18
15
นายอนวัช นันทะเสน
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
9369
19
16
นางสาวสุภาภรณ์ จินดาจักร์
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
ภาษาไทย8381
20
17
นายรัฐชัย ปันทะจักร์
บ้านโป่งไฮ
แม่อาย
ปฐมวัย668
21
18
นายภาสกร วงศ์ใหญ่
บ้านเมืองคอง
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
2806
22
19
นางสาวจารุณี แซ่ลี้
บ้านเมืองนะ
เชียงดาว
สังคมศึกษา
2316
23
20
นายอมรกฤษณ์ ศรีวงศ์
บ้านแม่คะฝาง
ภาษาอังกฤษ
2527
24
21
นายอดิศวร แก่นเมือง
บ้านแม่สาว
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
4830
25
22
นางสาวมะลิวัลย์ ใจพรม
บ้านโละ
แม่อาย
พลศึกษา5761
26
23
นางสาวฐิติมา สอนใจ
บ้านเวียงหวาย
ฝาง
ภาษาอังกฤษ
128397
27
24
นายลัญจกร ชัยลังกา
บ้านสันต้นดู่
ฝางพลศึกษา1980(ส)
28
25
นางสาวสุภาภรณ์ ยอดแก้ว
บ้านสินชัย
ไชยปราการ
ภาษาอังกฤษ
8108
29
26
นายนรินทร์ สายแวว
บ้านสุขฤทัย
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
4356
30
27
นางสาวจินตนา เจริญสุข
บ้านหนองเขียว
เชียงดาว
ภาษาไทย2564
31
28
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีวรรณ
บ้านหลวงฝางปฐมวัย7960
32
29
นายสานิตย์ เตชะสาย
บ้านห้วยงูกลาง
ฝาง
คอมพิวเตอร์
2410
33
30
นายสุวิทย์ สายธารส่องแสง
บ้านห้วยศาลา
แม่อาย
พลศึกษา4472
34
31นายสุทิวัส จงสุข
บ้านห้วยเฮี่ยน
ฝาง
ภาษาอังกฤษ
2013
35
32นายวาทิต นำทานบ้านหัวฝาย
ไชยปราการ
ดนตรีสากล
1946
36
33
นายใกรวิท ปัญญาแก้ว
บ้านหัวฝาย
ไชยปราการ
วิทยาศาสตร์
2077
37
34
นางสาวสุกาญจนา อิวาง
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
ประถมศึกษา
4273
38
35
นางสาวกาญจนา สูนกาย
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
4932
39
36
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ฟูแสง
บ้านอ่าย
ไชยปราการ
พลศึกษา1915
40
37
นางสาววริยา ยอดเมือง
บ้านฮ่างต่ำ
แม่อาย
ปฐมวัย4240
41
38
นางสาวสร้อยทับทิม เดชโพธิ์
บ้านฮ่างต่ำ
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
2191
42
39
นางสาวสิรินทรา ก๋าคำ
เบญจม 2 บ้านน้ำรู
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
8515
43
40
นางสาวอรพรรณ กันทะ
ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
4559
44
41
นางเสาวนีย์ บัวสุข
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
6313
45
42
นายศรายุทธ มณีขัติ
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
เชียงดาว
สังคมศึกษา
6785
46
43
นางสาวปาณิสรา สายชมภู
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เวียงแหง
ปฐมวัย6435
47
44
นางสาวจิตอารี วรรณพีระ
วัดบ้านท่า
ไชยปราการ
ภาษาอังกฤษ
2018
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100