ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
5
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
6
7
ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
8
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.385.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สีหะวงษ์1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
9
10
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6-1-1. นางสาวบัวชมพู  คำทวี1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
11
12
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.376เงิน41. เด็กหญิงภัทรธิดา  จักรคำ1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
13
14
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพรรณปพร  บุญตา1. นางรัตนาภรณ์   หัดโถ
15
16
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.362ทองแดง151. เด็กหญิงกลิสรา  วังสินธ์1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
17
18
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.672.5เงิน51. นางสาวพิมมาดา  ยาทองไชย1. นางสาวสมกมล  มีดี
19
20
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.377.6เงิน91. เด็กชายรัชพล  ประวันเน1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
21
22
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.680.3ทอง91. นางสาวกานต์ธิรา  เจริญชัย1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
23
24
9ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.376.12เงิน71. เด็กชายพฤตินันท์  ขุมทอง1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
25
26
10ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.643.25เข้าร่วม81. นางสาวนิศารัตน์  สาธุการ1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
27
28
11ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.381ทอง41. เด็กหญิงจริตา  วงศ์สุธา1. นางสาวสมกมล  มีดี
29
2. เด็กชายธีรวัจน์  ยาเคน2. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
30
31
12ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.675.3เงิน111. นายทวิช  เสาร์จันทร์1. นางสาวสมกมล  มีดี
32
2. นางสาวพิไลวรรณ  ขนสุวรรณ์2. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
33
34
13ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.386ทอง71. เด็กหญิงญานิกา  โสโพธิ์1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
35
2. เด็กหญิงฐิติณัฐฏ์  วงศ์ทาวะรมย์2. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
36
37
14ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.686.5ทอง61. นางสาวรติรัตน์  โคตรภักดี1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
38
39
15คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.378เงิน81. เด็กหญิงสุพัชญา  สุตะพันธ์1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
40
41
16คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.675เงิน51. นายพฤติพงษ์  สุตะพันธ์1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
42
43
17คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.388ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงจิรัญญา  พรมสว่าง1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
44
2. เด็กหญิงณิชากร  บุตรธรรมมา2. นางจงรัก  ประทุมชาติ
45
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  กันทอง
46
47
18คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวบุษกร  บุตรศรี1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
48
2. นางสาวประกายดาว  มนทอง2. นางสาวกาญจนา  บุญเจริญ
49
3. นายเมธี  สุวรรณสิงห์
50
51
19คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.392ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวรุจิกานต์  ปะนาทัง1. นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์  วงษ์พินิจ
52
2. นางสาวหทัยชนก  ศรีเลิศ2. นายณัฐพล  อ่อนศรี
53
3. นางสาวอภิญญา  ศรีผ่องใส
54
55
20คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.682.75ทอง71. นางสาวชัญญานุช  ศรีวงษา1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
56
2. นางสาวปนัดดา  ศรีบริบูรณ์2. นางสาวเกษราวรรณ  เสาเวียง
57
3. นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
58
59
21คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.379เงิน101. เด็กชายธนดล  หูทอง1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
60
2. เด็กชายภัสพล  บรรลุศิลป์2. นายธนาวุธ  ทองใบ
61
62
22คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.678เงิน61. นายยุทธศาสตร์  บุญชิต1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
63
2. นางสาวใบเตย  เสถียรกุลวงศ์2. นางจงรัก  ประทุมชาติ
64
65
23คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.384ทอง51. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สันโสภา1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
66
67
24คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.686ทอง41. นายนิธินันท์  ช่างสลัก1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
68
69
25คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.395ทอง61. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เดชะคำภู1. นายสรวิชญ์  สว่างภพ
70
2. เด็กหญิงมณีรินทร์  แก้วลา2. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
71
72
26คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.676เงิน131. นายปวริศ  บุราคร1. นายสรวิชญ์  สว่างภพ
73
74
27คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.375เงิน81. เด็กชายภัทรพงษ์  เสาเวียง1. นายสรวิชญ์  สว่างภพ
75
76
28คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.670เงิน131. นางสาวมนัสนันท์  วงษ์ทา1. นายสรวิชญ์  สว่างภพ
77
78
29คณิตศาสตร์การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.384ทอง41. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใสดาว1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
79
80
30วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.374เงิน41. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยรบ1. นางพิศมัย   นันทวิสิทธิ์
81
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชมชิต2. นางประพิศ   งางาม
82
3. เด็กชายวรปรัชญ์  เฉยกลาง
83
84
31วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.636เข้าร่วม61. นางสาวพัชราภรณ์   หนูกอง1. นางกัญญารัตน์   พรหมคุณ
85
2. นายวายุ  จันทร2. นายปรมินทร์   แก้วดี
86
3. นายอนุวัฒน์  เถาว์รินทร์
87
88
32วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.384.2ทอง61. เด็กหญิงณัฐณิชา   แสนจันทร์1. นายพงษ์ศักดิ์   ดอกพอง
89
2. เด็กหญิงนิกัลยา   สีสุภา2. นางสาวณัฏฐณิชา   โพธิ์งาม
90
3. เด็กหญิงพรรณปพร   พราวศรี
91
92
33วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.684.17ทอง41. นายณัชไผทศักดิ์  ทองมหา1. นายพงษ์ศักดิ์   ดอกพอง
93
2. นางสาวพฤกษา   ย่านวารี2. นางสาวจามจุรี   ซำบุญมี
94
3. นายเมทะนี   เพ็งแจ่ม
95
96
34วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.387.08ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คารศรี1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด   หัดโถ
97
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีใส2. นางสาวปฐมาภรณ์   อาทิเวช
98
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  สิทธิศรีจันทร์
99
100
35วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.689.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวชนิดาภรณ์   อุ่นสถิตย์1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด   หัดโถ