แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.13 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 12:17:55
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการใหม่
นายสุริยา          ทองดอนพุ่ม
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
31 ตุลาคม 2560
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ครู
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
13.1.1 การมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.2 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 1 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.3 การดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.4 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 3 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.5 การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
86งบอุดหนุนรายหัว20000
1. จัดซื้อปริ้นเตอร์ 5000 บาท
2. ติดตั้งลำโพง 9000 บาท
3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6000 บาท
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 11
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
3
26/10/2016, 12:25:00
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการใหม่
นายสุริยา          ทองดอนพุ่ม
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
31 ตุลาคม 2560
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ครู
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
13.1.1 การมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.2 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 1 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.3 การดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.4 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 3 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.5 การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
86งบอุดหนุนรายหัว20000
1. จัดซื้อปริ้นเตอร์ 5000 บาท
2. ติดตั้งลำโพง 9000 บาท
3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6000 บาท
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 11
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
4
26/10/2016, 12:27:56
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการใหม่
นายสุริยา          ทองดอนพุ่ม
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
31 ตุลาคม 2560
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ครู
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
13.1.1 การมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.2 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 1 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.3 การดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.4 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 3 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.5 การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
86งบอุดหนุนรายหัว20000
1. จัดซื้อปริ้นเตอร์ 5000 บาท
2. ติดตั้งลำโพง 9000 บาท
3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6000 บาท
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 11
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
5
26/10/2016, 12:29:15
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการใหม่
นายสุริยา          ทองดอนพุ่ม
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
31 ตุลาคม 2560
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ครู
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
13.1.1 การมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.2 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 1 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.3 การดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.4 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 3 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.5 การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
86งบอุดหนุนรายหัว20000
1. จัดซื้อปริ้นเตอร์ 5000 บาท
2. ติดตั้งลำโพง 9000 บาท
3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6000 บาท
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 11
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
6
28/10/2016, 10:47:01
พัฒนางานสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง, 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
ุ22 พฤษภาคม 256030 มิถุนยาน 2560
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา
ครู, ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
13.1.1 การมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด
100งบอุดหนุนรายหัว8500
กระดาษ A4 70 แกรม 20 รีม รีมละ 110 บาท รวมเป็นเงินุ6 2,200 บาท
หมึงเครื่องพิมพ์ Cannon 2 หลอด หลอดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
กระดาษปกคละสี 5 ห่อ ห่อละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท
หมึกเครื่องพิมพ์ brother 1 ชุด 500 บาท
สมุดบัญชี จำนวน 6 เล่ม ราคาเล่มละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท
แฟ้มขนาด 2 นิ้ว 5 แฟ้ม ราคาแฟ้มละ 140 บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท
แบบวัดและประเมินผล
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
7
30/10/2016, 9:42:03
กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง, 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โครงการต่อเนื่อง
นายอดุลย์           คำตัน
15 สิงหาคม 256030 กันยายน 2560
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา
ครู, ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
13.1.1 การมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.2 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 1 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.3 การดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.1.4 การดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในข้อ 3 และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, 13.1.5 การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา, 13.2.1 มีการกำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆภายในสถานศึกษา และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด, 13.2.2 มีการระบุความรู้ที่จำเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ 1 มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา, 13.2.3 มีการกำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด, 13.2.4 มีการระบุความรู้ที่จำเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ 3 มาแบ่งปันความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง, 13.2.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 100งบอุดหนุนรายหัว3000
ค่าทำรูปเล่มสารสนเทศ 30 เล่ม ๆ ละ 100 เป็นเงิน 3000 บาท
แบบประเมินผลการใช้สารสนเทศ
1.สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา
8
30/10/2016, 9:51:28
กิจกรรมต่อโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน
2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง, 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โครงการต่อเนื่อง
นายอดุลย์           คำตัน
15 กรกฎาคม 25605 สิงหาคม 2560
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
นักเรียน, ครู
สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
13.1.1 การมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด, 13.2.1 มีการกำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆภายในสถานศึกษา และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
ร้อยละ 100งบอุดหนุนรายหัว2100
ค่าต่อโดเมน www.sw-sch.net 1 โดเมน เป็นเงิน 2100 บาท
แบบประเมินการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
1 มีการสร้างและพัฒนาแห่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu