รายงาน CFO ปี 2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ลำดับ
รายการ
ปีงบประมาณ 60
ประมาณการ 61
รวมร้อยละตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนแผนปี 2562
2
เงินบำรุงคงเหลือ ยกมา
กรอกเฉพาะช่องสีขาว
กรอกเฉพาะช่องนี้
3
รายได้
4
1
รายได้จากงบประมาณ
1,563,120.001,645,836.001,608,720.0097.74131,200.00131,200.00131,200.00131,200.00146,160.00133,640.00133,640.00133,640.00135,350.00133,830.00133,830.00133,830.001,584,432.00
5
1.1 งบประมาณ บุคลากร
1,563,120.001,645,836.001,608,720.0097.74131,200.00131,200.00131,200.00131,200.00146,160.00133,640.00133,640.00133,640.00135,350.00133,830.00133,830.00133,830.001,584,432.00
6
Øเงินเดือนข้าราชการ
1,378,320.001,461,036.001,423,920.0097.46115,800.00115,800.00115,800.00115,800.00130,760.00118,240.00118,240.00118,240.00119,950.00118,430.00118,430.00118,430.001,506,432.00
7
Øเงินประจำตำแหน่ง
42,000.0042,000.0042,000.00100.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.003,500.0042000
8
Øค่าจ้างประจำ
000.00#DIV/0!
9
Øเงินเดือน พ.ราชการ
000.00#DIV/0!
10
Øเงินตอบแทนรายเดือน
000.00#DIV/0!
11
Øเงินตอบแทนอื่น ๆ
142,800.00142,800.00142,800.00100.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0011,900.0036,000.00
12
►ฉ 11106,800.00106,800.00106,800.00100.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.008,900.00
13
►พตส.36,000.0036,000.0036,000.00100.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.0036000
14
►..........000.00#DIV/0!
15
1.2 งบประมาณดำเนินการ
0.00#DIV/0!
16
2
รายได้จาก UC
1,332,744.471,396,104.001,893,868.90#DIV/0!121,665.90235,683.000.00396,356.000.0085,000.000.00512,562.00264,512.000.00278,090.000.001,820,371.00
17
2.1กองทุนผู้ป่วยนอก OP
893,925.50998,048.001,489,218.90149.21121,665.90235,683.000.00239,756.000.0085,000.000.00264,512.00264,512.000.00278,090.000.001,422,745.00
18
Øเหมาจ่ายรายหัว Prepaid844,806.50948,048.001,224,706.90129.18121,665.90235,683.000.00239,756.000.0085,000.00264,512.00278,090.001422745.0
19
Øผลการบริการ(individual data)0.0000.00#DIV/0!
20
Øงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ49,119.0050,000.000.000.00
21
2.2กองทุนผู้ป่วยใน IP
000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22
Øงบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid0.00#DIV/0!
23
Øงบ IP ตามเกณฑ์คุณภาพ0.00#DIV/0!
24
2.3กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP
137,456.00226,056.00336,650.00#DIV/0!0.000.000.0088,600.000.000.000.00248,050.000.000.000.000.00170,226.00
25
Ø PP สำหรับบริการพื้นฐาน Basic service
31,926.00120,526.0088,600.00#DIV/0!0.000.000.0088,600.000.000.000.000.000.000.000.000.00170,226.00
26
PP เหมาจ่ายรายหัว Per cap0.0088,600.0088,600.00100.0088,600.00138300
27
PP Areabase000.00#DIV/0!
28
Quality Performance31,926.0031,926.000.000.0031926
29
Ø PP ชุมชน(อปท.45)
105,530.00105,530.00248,050.00235.05248,050.00
30
2.4
กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse
0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31
Ø กองทุนค่าใช้จ่ายสูง(Hight Cost)
0.00#DIV/0!
32
Øกองทุนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(AE)
0.00#DIV/0!
33
Ø งบบริหารจัดการโรคเฉพาะ
0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
34
►งบรักษาพยาบาล กลุ่มโรค COPD&ASTHMA
0.00#DIV/0!
35
►งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก0.00#DIV/0!
36
►งบรักษาพยาบาล วัณโรค0.00#DIV/0!
37
►งบการดูแลแบบประคับประครองที่บ้าน
0.00#DIV/0!
38
►งบรักษาพยาบาล กลุ่มโรคอื่นๆ0.00#DIV/0!
39
2.5 งบค่าบริการทางการแพทยที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
199,166.6668,000.0068,000.00#DIV/0!0.000.000.0068,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00170,400.00
40
►งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 90%199,166.6668,000.0068,000.00100.0068,000.00170,400.00
41
►งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระทรวง 10%
0.0000.00#DIV/0!
42
2.6งบแพทย์แผนไทย
45,256.3147,000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
43
► งบพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ26,133.0025,000.000.000.00
44
► อบ ประคบ นวด17,579.0020,000.000.000.00
45
► ยาสมุนไพร1,544.312,000.000.000.00
46
► ดูแลหลังคลอด ทับหม้อเกลือ0.00#DIV/0!
47
2.7กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
48
Øงบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูฯ
000.00#DIV/0!
49
Øงบค่าบริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์
000.00#DIV/0!
50
2.8กองทุนเอดส์
0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
51
Øงบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ
000.00#DIV/0!
52
Øงบค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าปรึกษา
000.00#DIV/0!
53
2.9กองทุนป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง
56,940.0057,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0057,000.00
54
ØสนับสนุนและชดเชยการบริการDM&HT
56,940.0057,000.000.000.0057000
55
2.10กองทุนไตวายเรื้อรัง
0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
56
Øงบบริการฟอกไต
0.00#DIV/0!
57
Øงบ………………..
0.00#DIV/0!
58
3กองทุนเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่พิเศษ(Hard ship)0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
59
Øงบสนับสนุนพื้นที่พิเศษ
000.00#DIV/0!
60
4ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
61
Øค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
0.00#DIV/0!
62
5รายได้จากการเรียกเก็บ0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
63
ในจังหวัด000.00#DIV/0!
64
นอกจังหวัด
0.00#DIV/0!
65
ต่างสังกัด สป.
0.00#DIV/0!
66
6รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
67
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท0.00#DIV/0!
68
7รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC37,010.0046,710.0034,722.0074.341,000.00900.0028,762.002,280.00590.00350.00240.00600.000.0014,000.00
69
Øเบิกต้นสังกัด0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70
► ผู้ป่วยนอก00.00#DIV/0!
71
► ผู้ป่วยใน0.00#DIV/0!
72
Øเบิกจ่ายตรง16,000.0020,000.0027,460.00137.300.000.0027,460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
73
► ผู้ป่วยนอก16,000.0020,000.0027,460.00137.3027,460.00
74
► ผู้ป่วยใน0.00#DIV/0!
75
Øเบิกจ่ายตรง อปท.0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
76
► ผู้ป่วยนอก000.00#DIV/0!
77
► ผู้ป่วยใน0.00#DIV/0!
78
Øประกันสังคม/กองทุนทดแทน14,400.0020,000.003,900.0019.500.000.000.001,200.000.000.000.002,700.000.000.000.000.005,000.00
79
► ผู้ป่วยนอก14,400.0020,000.003,900.0019.501,200.002,700.000.000.000.000.005000
80
► ผู้ป่วยใน000.00#DIV/0!
81
Øพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ900.001,000.00952.0095.200.000.00952.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82
► ผู้ป่วยนอก9001,000.00952.0095.20952.00
83
► ผู้ป่วยใน0.00#DIV/0!
84
Øแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
85
► ผู้ป่วยนอก000.00#DIV/0!
86
► ผู้ป่วยใน0.00#DIV/0!
87
Øค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
88
► ผู้ป่วยนอก000.00#DIV/0!
89
► ผู้ป่วยใน0.00#DIV/0!
90
Øค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)5,710.005,710.007,940.00139.051,000.00900.00350.001,080.00590.00350.00960.00650.001,220.00240.00600.000.009,000.00
91
► ผู้ป่วยนอก5,710.005,710.007,940.00139.051,000.00900.00350.001,080.00590.00350.00960.00650.001,220.00240.00600.009,000.00
92
► ผู้ป่วยใน0.00#DIV/0!
93
8รายได้กองทุน EMS0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
94
Øเงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS000.00#DIV/0!
95
9รายได้อื่น ๆ2,093.280.004,100.28#DIV/0!0.000.000.0075.782,000.002,023.740.000.760.000.000.000.005,000.00
96
Ø เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/อบต.2,093.2804,100.28#DIV/0!75.782,000.002,023.740.765000
97
10รายได้รับโอนจากปีก่อนและ/หรือการลงทุนด้วยเงินบำรุง0.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
98
Ø เงินกองทุน UC ของปีก่อน ที่โอนในปีงบประมาณ
0.00#DIV/0!
99
Ø เงินบำรุงที่ใช้เพื่อการลงทุน
0.00#DIV/0!
100
รวมรายได้ทั้งหมด2,934,967.753,088,650.003,506,689.18113.53252,865.90366,883.00131,200.00527,631.78148,160.00220,663.74133,640.00646,202.76399,862.00133,830.00411,920.00133,830.003,409,803.00
Loading...
Main menu