สำเนาของ ม.6/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายกิตติพศ โนนตูม
4443434444443.83ดีมาก
8
2
นายสุรวีร์ ยามมา
4443434444443.83ดีมาก
9
3
นายมัณฑนากร คงศรี
4443434444443.83ดีมาก
10
4
นายอัษฎาวุธ บุญสิงห์
4443434444443.83ดีมาก
11
5
นายเกรียงศักดิ์ สาเมฆ
4443434444443.83ดีมาก
12
6
นายพันชาติ มิตรมาตร
4443434444443.83ดีมาก
13
7
นายปรเมษฐ์ บุญสิงห์
4443434444443.83ดีมาก
14
8
นายสหัสวรรษ วิทยาขาว
4443434444443.83ดีมาก
15
9
นางสาวภัทราภรณ์ ทวีกุล
4443434444443.83ดีมาก
16
10
นางสาวมนัญญา ช่วยนคร
4443434444443.83ดีมาก
17
11
นางสาวกุลจิรา ยืนยาว
4443434444443.83ดีมาก
18
12
นางสาวจิรภัทร์ มาลานิตย์
4443434444443.83ดีมาก
19
13
นางสาววรางคณา ประเสระกัง
4443434444443.83ดีมาก
20
14
นางสาวสิรินญา สายสิงห์
4443434444443.83ดีมาก
21
15
นางสาวสุกัญญา สุมงคล
4443434444443.83ดีมาก
22
16
นางสาวดวงใจ สิงห์สู่
4443434444443.83ดีมาก
23
17
นางสาวพิยดา เนินทราย
4443434444443.83ดีมาก
24
18
นางสาวพิรญาณ์ สืบศรี
4443434444443.83ดีมาก
25
19
นางสาวเบญจมาศ บั้งทอง
4443434444443.83ดีมาก
26
200.00FALSE
27
210.00FALSE
28
220.00FALSE
29
230.00FALSE
30
240.00FALSE
31
250.00FALSE
32
260.00FALSE
33
270.00FALSE
34
280.00FALSE
35
290.00FALSE
36
300.00FALSE
37
310.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu