บัณฑิตวิทยาลัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี...บัณฑิตวิทยาลัย.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 5,412,525.00 2,645,000.00 1,955,000.00 375,000.00 315,000.00 945,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 971,679.00 315,000.00 345,000.00 311,679.00 850,846.00 255,000.00 255,000.00 340,846.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - - - - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
4,046,991.96 2,954,538.74 1,911,761.00 457,066.97 585,710.77 684,478.22 86,953.00 149,801.22 447,724.00 407,975.00 407,975.00 - - - - - -
9
1. กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
แผน 2,935,846.00 750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 685,846.00 200,000.00 200,000.00 285,846.00
10
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
11
งบรายได้
1,787,030.00 926,430.00 222,420.00 328,130.00 375,880.00 520,380.00 21,100.00 98,150.00 401,130.00 340,220.00 340,220.00 -
12
2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
แผน 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 -
13
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
14
งบรายได้
- - -
15
3. กิจกรรมการประกันคุณภาพ
แผน 60,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
55,422.00 29,054.00 8,800.00 1,604.00 18,650.00 20,813.00 6,032.00 7,612.00 7,169.00 5,555.00 5,555.00 -
18
4. กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
แผน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
60,000.00 60,000.00 60,000.00 - - -
21
5. กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป
แผน 2,326,679.00 1,820,000.00 1,700,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 176,679.00 60,000.00 60,000.00 56,679.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
2,144,539.96 1,939,054.74 1,680,541.00 67,332.97 191,180.77 143,285.22 59,821.00 44,039.22 39,425.00 62,200.00 62,200.00 -
24
6. กิจกรรม....... แผน - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu