Reviewcommentaar modularisering uitwisseling leerlinggegevens en resulaten
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Deze sheet bevat de reviewopmerkingen behorende bij het document "Ontwerp Modulaire Architectuur" versie 0.9
2
De hier gemaakte reviewopmerkingen zullen samen met v0.9 aangeboden worden aan de Architectuurraad.
3
#OrganisatieDatumPagina/refOpmerkingVerwerkingVerwerkt inNader bespreken?
4
1ParnasSys17-10-2019Paragraaf 3.3, pagina 8Leidraad G1, "Het initiatief van de uitwisseling ligt bij de afnemende partij." botst met principe I1 in paragraaf 3.2, pagina 7, "Alle huidige interacties en uitwisselingen (met de huidige afsprakenset) worden ondersteund". In de huidige UWLR worden resultaten middels push-berichten opgestuurd.
5
2ParnasSys17-10-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 15Het datamodel van leerling-, groep- en leerkrachtgegevens: Waarom krijgt de groep een mutatiedatum en de onderwijsdeelnemer en medewerker niet? Ook deze kunnen wijzigingen bevatten.
6
3ParnasSys17-10-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 15Het datamodel van leerling-, groep- en leerkrachtgegevens: In welke situatie zou je een rol koppelen aan een groep? In het voorbeeld is deze koppeling niet gebruikt, en ik kan er niet direct een toepassing voor bedenken.
7
4ParnasSys17-10-2019Paragraaf 5.2.2, pagina 19Datamodel toetsen: ik mis hier de minimum en maximum score van een schaal, terwijl je die vaak wel wilt weten als context. Bijvoorbeeld bij de tweepuntsschaal kan je dat nu niet meegeven, en bij de matchingsschaal ook niet echt, tenzij je er een normeringsinterval voor gebruikt, maar dat suggereert dat de allerhoogste score zijn eigen drempelwaarde is met bijbehorend label. Bij de interpolatieschaal kan het wel (tenminste: ik verwacht dat je daar altijd wel een normeringsinterval voor de laagste en hoogste mogelijke score in zult zetten), maar het zou nuttig zijn als er een aparte property was die expliciet de minimum en maximum score aangeeft.
8
5ParnasSys17-10-2019Paragraaf 5.2.3, pagina 25Hier staat "Er zijn geen resultaten op niveau voor toetsonderdelen, alleen voor toetsen." Als ik het goed interpreteer, bedoel je hiermee dat toetsonderdelen alleen scores kunnen hebben, die niet gelinked kunnen zijn aan een referentieschaal. Dat lijkt me niet wenselijk: er zijn situaties waarin je ook voor een toetsonderdeel resultaten wilt meegeven en ontvangen. In de huidige UWLR kan dat ook. Het botst ook met een paar andere plekken in het document: in het datamodel voor toetsen worden toetsonderdelen namelijk wel aan referentieschalen gekoppeld, en in het uitgewerkte voorbeeld van de eindtoets PO wordt dat ook gebruikt bij toetsonderdelen.
9
6Cito BV17-10-2019AlgemeenCito BV heeft een fudamentele algemene reactie geformuleerd. Deze reactie is vastgelegd in een Word document met toelichting en daarnaast zijn er detailopmerkingen gemaakt in de PDF van v0.9. De reactie met bijlagen is gestuurd naar VDOD en GEU. Zijn hier bijlagen mogelijk?
10
7Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.1.2, pagina 12Het lijkt zinvol om een respons/terugkoppeling op notificaties te definiëren. Wanneer de partij die de notificatie ontvangt er niets mee kan of wil is het voor de verzender noodzakelijk om dat te weten. Nu kan dat natuurlijk met simpele HTTP foutcodes of afspraken per context/toepassing, maar mooier is wellicht een vastgestelde (maar uitbreidbare) lijst van foutmeldingen in een vast datamodel.
11
8Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 16Het ontbreken van een nadere specificatie van de verzoeken is jammer en enigszins vreemd. De enige referentie er naar lijkt op pagina 16 te staan met "Met filterargumenten (NTB) kunnen partijen hierin nog een selectie in aanbrengen."
12
9Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 15In dit model hebben zowel een deelnemer als een groep 0, 1 of meerdere onderwijsniveaus. Een modellering die in onze ogen beter aansluit op de (VO) realiteit en toekomst is het koppelen van het onderwijsniveau aan de relatie tussen een deelnemer en een groep. Een leerling zit voor verschillende vakken in verschillende groepen en volgt steeds vaker vakken op verschillende niveaus. Het is waardevol om bijvoorbeeld te weten dat die ene HAVO leerling het vak Engels op VWO-niveau volgt.
13
10Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 15In dit model kan een medewerker aan maximaal 1 onderwijsaanbieder gekoppeld worden. Dit is te beperkend. Het is realistisch dat een medewerker tegelijkertijd een relatie heeft met meerdere onderwijsaanbieders. Dit speelt bijvoorbeeld bij scholen die voor een deel van hun opleidingen (klassen/groepen) samenwerken met een andere school en de rest van hun opleidingen zelf verzorgen.
14
11Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 16Wat is het nut van de betekenisloze identifiers (id's) van de verzamelingen van onderwijsdeelnemers, medewerkers en groepen? Die objecten zijn in onze ogen puur 'containers' die buiten de context van het bericht geen betekenis hebben. Het toevoegen van deze 'betekenisloze identifiers' vergroot de kans dat deze containers toch betekenis krijgen en dus misbruikt worden.
15
12Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 18De definitie van onderwijsaanbieder die hier beschreven staat lijkt te suggereren dat er verschillende 'types' onderwijsaanbieder bestaan (afkomstig uit BRIN, afkomstig uit RIO of een ander domein). Als in dit ontwerp met de term 'onderwijsaanbieder' eigenlijk 'organisatie' bedoeld wordt dan is het geen handig gekozen term. Onderwijsaanbieders zijn dingen die alleen in de onderwijskundige werkelijkheid van RIO bestaan. De objecten in BRIN (wat tegenwoordig de juridische werkelijkheid van RIO is/heet) zijn dingen als 'bevoegd gezag', 'instellingserkenning' en 'vestigingserkenning'.
16
13Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.3, pagina 25De tekst "Bron bevat een verwijzing naar de (detail) resultaten, met deze verwijzing kan de verwerker van de resultaten inzicht verlenen in de gedetailleerde scores" is wat verwarrend, vooral de termen "verwijzing" en "resultaten" hebben in deze context een dubbele betekenis. Beter is wellicht om hier duidelijker te benoemen dat het om een URI naar een extern systeem van de toetsleverancier gaat.
17
14Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.3, pagina 25"De detaillering van de geleverde resultaten wordt bepaald..." de term 'resultaten' is hier verwarrend, het gaat om de scores, niet de resultaten.
18
15Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.3, pagina 25Er staat dat zowel scores als resultaten anoniem (zonder gekoppeld te zijn aan een deelnemer) kunnen worden overgedragen. Wellicht is het handig om hier de use case bij te vermelden, want die is voor ons in ieder geval niet helder.
19
16Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.2.3, pagina 25In dit model lijkt het mogelijk dat een deelnemer (binnen 1 afname) voor 1 schaal meerdere resultaten kan hebben. Hoewel dit realistisch lijkt als die meerdere resultaten ook op meerdere scores gebaseerd zijn is het dan wel vreemd dat er geen referentie is tussen die twee. M.a.w. je kunt niet zien op welke score een resultaat gebaseerd is.
20
17Somtoday18-10-2019Paragraaf 5.3, pagina 28Hier wordt gezegd dat er in Edukoppeling REST-profielen zijn uitgewerkt, dat is (nog) niet het geval.
21
18Somtoday18-10-2019Paragraaf 7.2De XML van 7.2 Leerlinggegevens - uitgebreide variant is ongeldig. <Groep> moet </Groep> zijn
22
19Somtoday18-10-2019Paragraaf 7.5 en 7.6De XML van zowel 7.5 Resultaten - minimale variant als 7.6 Resultaten - uitgebreide variant is ongeldig, er mist in beide gevallen een </scores>
23
20Somtoday18-10-2019Paragraaf 7.6Het voorbeeld van 7.6 Resultaten - uitgebreide variant bevat enkel scores en geen resultaten en is daarmee eigenlijk niet bepaald uitgebreid. Het enige verschil tussen het minimale en uitgebreide voorbeeld is nu de toevoeging van de afnamecontext en status.
24
21CvTE21-10-2019Hoofdstuk 2De tekst "uitwisseling van leerlinggegevens en van resultaatgegevens" Beperkt direct de scope. Ik zou deze toch willen plotten op de processen en transformeren in: De gegevens die benodigd zijn om te komen tot een planning en om de resultaten te kunnen presenteren.
25
22CvTE21-10-2019Hoofdstuk 2De teskt "De beoogde situatie is dat per context of verzameling samenhangende contexten, betrokken partijen gezamenlijk afspraken invullen op basis van de kaders, transactiepatronen en gegevensstructuren uit deze architectuur, zonder hierbij te hinderen of gehinderd worden door afspraken in andere contexten." aanvullen met: Ik zou hierbij opnemen dat eventueel gebruik gemaakt kan worden van andere of internationale standaarden. Bijvoorbeeld. voor het concretiseren van een toetsstructuur kan gebruik gemaakt worden van QTI .
26
23CvTE21-10-2019Hoofdstuk 2De tekst "die uitwisseling niet tijdkritisch is" Zou ik beter duiden want: Tijdkritisch is relatief. De uitwisseling van resultaten van de centrale examens na het bekendmaking van de normering is zeer tijdkritisch, echter niet in de trant van milliseconden maar in trant van minuten. Ik zou deze tekst beter duiden.
27
24CvTE21-10-2019Paragraaf 3.2Principe I1 is mijn inziens een gevaarlijke: Dit is wel heel beperkend. Als je de bestaande situatie een onderdeel wilt laten maken van een doel is dat mijn inzien wel heel gevaarlijk. Ik vraag mij ook af Waarom. De Waarom vraag is in mijn ogen niet beantwoord. Laat ik het andersom formuleren. Wat gebeurd er indien de bestaande UWLR niet ondersteund worden door AMIGO. Hoeveel bloed vloeit hieruit. Middels de transitie breng je de impact in kaart.
28
25CvTE21-10-2019Paragraaf 3.3Leidraad G1 is ondudielijk of onjuist: Wat wordt bedoelt met de afnemende partij? De afnemende partij van de dienst of van de interactie. Als voorbeeld: Een school wil een planning maken in Facet. Op bedrijfsniveau is de school de afnemende partij voor de dienst examens. Voor de interactie is Facet de afnemende partij. Het is niet de bedoeling dat wij (Facet) polt wanneer er gegevens klaar staan. De school of instelling neemt initiatief.
29
26CvTE21-10-2019Paragraaf 3.3Zie ook opmerking over G1
30
27CvTE21-10-2019Paragraaf 3.3In hoevere sluit G3 aan bij de IMS ontwikkelingen. Maakt IMS ook gebruik van dit soort concepten?
31
28CvTE21-10-2019Hoofdstuk 4AMIGO heedft een breder doel, maar ook hier wordt weer gesproken over leerlinggegevens en niet over planningen en leerlinggegevens. Ik zou in de tekst dit al wel opnemen, ondanks dat planningen vooralsnog niet uitgewerkt is. De noodzaak om planningen hierin op te nemen leeft al een paar jaar.
32
29CvTE21-10-2019Hoofdstuk 4Waar we mogelijk nog aandacht aan moeten besteden zijn examens waar de kandidaat zich individueel aanmeldt zoals de staatsexamens Nt2 en staatsexamens VO (Stex). De administratie wordt dan door DUO een gedaan een instelling. Ik weet niet of LIS/LAS dan een dekkende term is.
33
30CvTE21-10-2019Paragraaf 5.1.2Ik heb wel zorgen rondom het toepassen van dit interactiepatroon. Ik weet niet of het handig is om de aanbieder gegevens op te laten halen. Het lijkt mij niet gewenst. Ik weet qua dat onvoldoende van deze interactiepatronen en laat het oordeel graag bij DUO (onze uitvoerder) Robert Kars.
34
31CvTE21-10-2019Paragraaf 5.2.2Ik zou hierin opnemen (als voorbeeld) dat in geval van QTI De toetsstructuur (De onderdelen Toets, Toetsonderdeel gespecificeerd wordt in QTI). De duiding van de referentieschaal ligt dan buiten de QTI en maakt een onderdeel uit van de normering.
35
32Zwijsen21-10-2019Par. 3.2 - Principe I3 Het wisselen van een een push naar een pull model met notificaties (Leidraad G1/G2) heeft verregaande implicaties voor architectuur en performance en voldoet dus helemaal niet aan dit principe.
36
33Zwijsen21-10-2019Par. 4Missen hier verwijzingen naar Nummervoorziening?
37
34Zwijsen21-10-2019Par. 5.2.1 Zijn hierin subgroepen opgenomen?
38
35Zwijsen21-10-2019Bij Groep en/of Onderwijsdeelnemer mist een “jaargroep” kenmerk?
39
36Zwijsen21-10-2019Bij Toets mist de UWLR “hierarchie” die voor LASsen belangrijk is om structuur aan te brengen in de enorme hoeveelheid toetsen.
40
37Zwijsen21-10-2019Wat is de kracht van de te gebruiken formules op de Expressie schaal?
41
38Malmberg21-okt.-2019AlgemeenDocument niet consistent. In de inleiding wordt beweerd dat deze standaard niet vastgelegd wordt door de organisatie.
Het streven is om geen belemmeringen op te leggen aan de deelnemende partijen.
Toch zie je, vanaf hoofdstuk 5, dat het gehele datamodel is vastgelegd.
Verderop staan ook diagrammen over welke partij wanneer welke call uitvoert.
Zelfs zijn in XML voorbeelden geschreven, wat zou betekenen dat zelfs het format van de data vastligt.
42
39Malmberg21-okt.-2019Pag 4_Inleiding_bullet 3Structuren bevatten voldoende vrijheidsgraden.....Hoe gaan we om met deze vrijheidsgraden?
43
40Malmberg21-okt.-2019Pag 5_laatste alineaOpsomming achter a) resultaten in termen van voortgang...... : Hoe kwantificeren we resultaat?
44
41Malmberg21-okt.-2019Pag 6_ Principe A2Implicatie.... in plaats van te voren en in bulk. Dit moet kunnen t.b.v performance
45
42Malmberg21-okt.-2019Pag 7 l1 en 8G1Voor zover ik het mij herinner gaan de huidige interacties en uitwisselingen middels push berichten. Echter wanneer ik op pagina 8 paragraaf 3.3 G1 lees dan staat er dat een afnemende partij bepaalt wanneer de uitwisseling van gegevens gestart wordt, en vraagt in dat geval elf om de gewenste gegevens bij de aanbiedende partij. Dat lijkt mij geen push bericht. Als mij herinnering in deze nog correct is de uitspraak in paragraaf 3.3 G1 niet consistent met de uitspraak op pagina 7 l1
46
43Malmberg21-okt.-2019Pag 8_G1Aanvullende oplossing: Pub/Sub zou ook kunnen. Afnemer van subscripe doen waarna bron published.
47
44Malmberg21-okt.-2019Pag 8_G2notificatie.... hiervoor moet het afzender adres bekend zijn. Hoe gaan we dat regelen? Ook bij wijzigingen? Ook hier Pub/sub?
48
45Malmberg21-okt.-2019Pag 8_G3Implicatie: Labels moeten wel uniform in de keten zijn en dezelfde betekenis hebben. Vastleggen in stam voorziening.
49
46Malmberg21-okt.-2019Pag 9_G4Enkel de bron weet of de set compleet is. Is daarom een push niet beter?
50
47Malmberg21-okt.-2019Pag 9_G4De bron gaat niet bijhouden wat een afnemer precies heeft opgehaald.
51
48Malmberg21-okt.-2019Pag 10_ plaatjeMoet de overkoepelende dashboard niet gevuld worden vanuit de LAS. De scheelt verbindingen. Dus rechtstreekse lijn tussen LAS/SIS en Overkoepelend dashboard. Genummerde lijn 1 in plaatje komt dus te vervallen.
52
49Malmberg21-okt.-2019Pag 10_ plaatjeOverkoepelend dashboard moet generieke data bevatten en methode gebonden dashboard de details
53
50Malmberg21-okt.-2019Pag 10_ plaatjeLijn 2 tussen LAS/SIS en Educatieve applicatie is zowel 1+2
54
51Malmberg21-okt.-2019Pag 10_ plaatjeRetour lijn tussen LVS en Educatieve applicatie
55
52Malmberg21-okt.-2019Pag 10_ plaatjeOnduidelijk wat lijn 4 is.
56
53Malmberg21-okt.-2019Pag 10_ par.4Zouden er hier ook verwijzigingen naar nummervoorziening opggenomen moeten zijn?
57
54Malmberg21-okt.-2019Pag 11_ Par 5,1Informatie over leerlingen en klas- of groepsstructuur gaat van onderwijsinstelling naar aanbieder..... Het aanmaken van studiegroepen buiten de standaard klasindelingen om horen in de Educatieve Applicatie?
58
55Malmberg21-okt.-2019Pag 11_ Par 5,1ZEr is een variant van bovenstaande interactie mogelijk...... Zou dit scenario sowieso niet beter zijn? Voorziening van de school wel SPOF?!
59
56Malmberg21-okt.-2019Pag 12_diagram 1Uitwisseling leerlinggegevens... Pu/Sub achtig. Zorg ervoor dat de educatieve applicatie zich kan subscriben op een notificatie. Hier meteen de frequentie en andere parameters zoals adres, foutcodes, tijdstip. Zorg ook voor wijzigingen op deze parameters. Op welke gegevens is notificatie vereist.
60
57Malmberg21-okt.-2019Pag 13_diagram 1Gegevenssoort: vocab....... standaardisatie nodig?
61
58Malmberg21-okt.-2019Pag 14_Par 5.2.1UWLR 2.2 → 2.2.1?
62
59Malmberg21-okt.-2019Pag 15_plaatjeBlok medewerker → mutatiedatum moet toegevoegd worden. Geldt ook voor Onderwijsdeelnemer.
63
60Malmberg21-okt.-2019
Pag 15_ 2e alinea onder plaatje
Gegevens van school en vestiging.......wel nodig. Biedt RIO en BRIN voldoende? Moeten we niet het schoolID gebruiken.
64
61Malmberg21-okt.-2019Pag 17_ medewerkerHet ID moet binnen de Bron wel Statefull zijn
65
62Malmberg21-okt.-2019Pag 17_ medewerkerLabel: Typering van de medewerker. Welke waarden horen hier bij?
66
63Malmberg21-okt.-2019Pag 17 _ GroepenHet ID moet binnen de Bron wel Statefull zijn
67
64Malmberg21-okt.-2019Pag 17 _ GroepID moet wel statefull zijn zodat referentie mogelijk is.
68
65Malmberg21-okt.-2019Pag 17 _ GroepLabel: Typering van groep. Lijst van values?
69
66Malmberg21-okt.-2019Pag 18 _ eerste regelOptionele uitbreiding met extra gegevens....Optioneel key value lijstje? XML? Hoe gaan we dat doen?
70
67Malmberg21-okt.-2019Pag 18 _ OnderwijsniveauIs hier geen standaard voor? Moeten we dit niet standaard maken?
71
68Malmberg21-okt.-2019Pag 18 _ algemeenGeen meerdere type values in 1 veld.
72
69Malmberg21-okt.-2019
Pag 18 _ OnderwijsaanbiederRef
Wat wordt bedoeld met betekenisvolle identifier?
73
70Malmberg21-okt.-2019
Pag 18 _ OnderwijsaanbiederRef
BRIN, RIO of bepaalde domeinspecifieke registratie.Dit moet specifiek gemaakt worden.
74
71Malmberg21-okt.-2019AlgemeenIn het document wordt zowel gesproken over Soap als Rest moet 1 vd 2 moet van te voren afgedwongen worden. Anders moeten alle partijen beide opties kunnen ondersteunen. Lijkt ons niet wenselijk
75
72Cito24-okt.-2019Hoofdstuk 2, pagina 5
Het is breder dan leerdoelen. Denk bijvoorbeeld aanvaardigheid, IQ e.d.Het kan algemener kunnen worden geformuleerd:Uitwisseling van resultaten.
76
73Cito24-okt.-2019Hoofdstuk 2, pagina 5
Gaat het om voortgang uitwisslen? De verwachting is: uitwisselen van resultaten zodat een lvs/dashbord/.. de voortgang inzichtelijk kan maken
77
74Cito24-okt.-2019Paragraaf 3.2, pagina 7
I2: Er moet gevalideerd worden of de beschreven usecases passen.Immers: de standaard bepaald de kaders van de use cases.Anders krijg je dat zaken die niet passen erin gepropt worden.
78
75Cito24-okt.-2019Paragraaf 3.2, pagina 7
I3: AMIGO implementeren behoeft grote inspanning. Zou het oplossen van de belangrijkste knelpunten in UWLR2.2 niet beter passen bij I3? (interactiepatronen en toestaan extensies/profielen)
79
76Cito24-okt.-2019Paragraaf 3.2, pagina 7
I4: waar komt dit principe terug in het document (denk o.a. aan het europese profiel van OneRoster e.d.)?
80
77Cito24-okt.-2019
Paragraaf 3.4. pagina 9 (pag 16)
G4: Wat is de impact van dit principe, en is dit haalbaar/betaalbaar?
81
78Cito24-okt.-2019Hoofdstuk 4, pagina 10
Het beschreven LVS betreft alleen een in de LAS geïntegreerd LVS. Dit is verwarrend.
82
79Cito24-okt.-2019Hoofdstuk 4, pagina 10Waarom een afnameomgeving los modelleren?
83
80Cito24-okt.-2019Hoofdstuk 4, pagina 10
Relatie 4 gaat niet (in alle gevallen) over Amigo. De IMS-standaard LTI zou hier minstens zo goed van toepassing kunnen zijn.
84
81Cito24-okt.-2019Hoofdstuk 4, pagina 10
Bevat de afbeelding het complete landschap?Zijn allegegevensstromen van de usecases van Edu-k gemodelleerd?
85
82Cito24-okt.-2019Paragraaf 5.1, pagina 11Is er sprake van uitwisseling van voortganggegevens?
86
83Cito24-okt.-2019Paragraaf 5.1, pagina 11De opsomming van interacties is niet volledig
87
84Cito24-okt.-2019Figuur 2, Pagina 15email adres zit niet in de smalle set, dus verplaatsen naar extensie
88
85Cito24-okt.-2019Paragraaf 5.2.1, pagina 14
Waarom een herziening van de structuur? Hoe past dat i.r.t. principe I3?
89
86Cito24-okt.-2019
Elementencatalogus, pag 15, 25, 31 ,..
Bij voorkeur aanluiten op bestaande waardelijsten/standaarden:NEN/ISO/DUO gegevenswoordenboek/GBA/...
(Voorbeelden: Voorvoegsel, geslacht,….). De waardelijsten moeten volledig worden geschreven (type, lengte ed)
90
87Cito24-okt.-2019pagina 16
support van ophalen van gegevens sinds laatste versienummer/datum:dit lijkt enorme impact te hebben op bestaande systemen in het bijhouden van allerlei metadata rondom de diverse uitwisselingen. Hoe past dit i.r.t. I3?
91
88Cito24-okt.-2019pagina 16Waarom geboortedatum specifiek noemen?
92
89Cito24-okt.-2019Paragraaf 5.2.2, pagina 18
De zin “In dat geval is de aanbieder van de toets geheel verantwoordelijk voor de weergave van de resultaten.” zou moeten zijn: “Indien de normering niet wordt geleverd, is de aanbieder verantwoordelijk voor het op de juiste manier aanleveren van de genormeerde resultaten.”
93
90Cito24-okt.-2019Paragraaf 5.2.2, pagina 19
Een toetsdefinitie bestaat uit verschillende onderdelen
• Algemene informatie: wat wordt er gemeten, id’s etc(linker deel van het schema)
• De normering, indien van toepassing (rechter deel van het schema)
• De toetsinhoud: valt o.i. buiten scope. Deze is te beschrijven in QTI. Deze man op de IMS manier met id's gekoppeld worden.
94
91Cito24-okt.-2019Paragraaf 5.2.2, pagina 19
De inhoud van de toets kun je uitwisselen met QTI. Het gaat binnen Amigo om modelleren van de verschillende domeinen/aspecten/vaardigheden die je meet. Met de term 'toetsonderdeel' wordt dus iets anders bedoeld dan de term 'TestPart' inQTI-term.Het voorstel is om geen aanpassingen op dit punt door te voeren:het idee is immers om zoveel mogelijk op UWLR aan te sluiten.
95
92Cito24-okt.-2019Paragraaf 5.2.2, pagina 19
Het blok curriculum lijkt specifiek.Past dit niet beter in een extensie? Gaat het om planningsinformatie?
96
93Cito24-okt.-2019pagina 20
is een generieke modellering niet breder toepasbaar? (van-naar translatie)
97
94Cito24-okt.-2019pagina 21
Hoe modelleer je dat een toets onderdeel uitmaakt van een groter geheel?
98
95Cito24-okt.-2019pagina 21normeringseenheid, gevalideerd:lijkt specifiek, dus extensie?
99
96Cito24-okt.-2019pagina 21
Correctievoorschrift is toetsinhoud (dus bijvoorbeeld in QTI opnemen)
100
97Cito24-okt.-2019pagina 25
De term “neutraliseren”is te specifiek:Toetsscores worden gewijzigd door bijvoorbeeld een aanpassing van de toetsinhoud (aanpassing sleutel e.d.)
Loading...