4_1 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายภูมิภัทร เอี่ยมชัย
1 5 8 2544 30 5 2560 87 174
15
2
นายสมัชญ์ สินไพบูลย์
1 9 2 2545 30 5 2560 80 178
16
3 นายพีรวุฒิ สุขโข1 15 1 2544 30 5 2560 53.5 170
17
4
นายศักดา พลสุวรรณ
1 18 2 2545 30 5 2560 71 172
18
5
นายวรานนท์ ทัพวัตร์
1 4 10 2544 30 5 2560 60 155
19
6
นายวงศกร ชุติรัตนา
1 9 3 2545 30 5 2560 52 164
20
7
นายเป็นหนึ่ง หงษ์โต
1 5 1 2544 30 5 2560 36 150
21
8
นางสาวเกศินี ศรีโพธิ์
2 13 9 2544 30 5 2560 42 152
22
9
นางสาวนลินญา เงินช้าง
2 27 6 2545 30 5 2560 46 167
23
10
นางสาวปิยวรรณ ถังทอง
2 9 4 2545 30 5 2560 49 159
24
11
นางสาวพิชญาภัค ชื่นบุญ
2 22 4 2544 30 5 2560 57 163
25
12
นางสาวโยติกา อ่ำบุญ
2 21 10 2544 30 5 2560 58 160
26
13
นางสาวอภิชญา ชินเชษฐ
2 5 8 2544 30 5 2560 45 154
27
14
นางสาวอัมพรพรรณ วาระชีวะ
2 26 3 2544 30 5 2560 45 158
28
15
นางสาวกิตต์วดี ฉิมโห้
2 28 1 2544 30 5 2560 65 165
29
16
นางสาวกิรณา แก้วแป้นผา
2 2 2 2545 30 5 2560 49 157
30
17
นางสาวธิดารัตน์ เผือกทิม
2 9 9 2544 30 5 2560 53 160
31
18
นางสาวธิดาวรรณ เขียวบุรี
2 18 5 2545 30 5 2560 51 152
32
19
นางสาวปทิตตา เย็นอ่วม
2 26 3 2545 30 5 2560 58 160
33
20
นางสาวปุณยนุช อัศวราพานิช
2 10 5 2544 30 5 2560 45 161
34
21
นางสาวพรทิพย์ อิ่มพรหม
2 21 8 2544 30 5 2560 52.5 158
35
22
นางสาวพรพร น้อยแก้ว
2 3 7 2544 30 5 2560 53 165
36
23
นางสาวสาธิดา ชื่นวงษ์
2 14 2 2544 30 5 2560 64 171
37
24
นางสาวสิราวรรณ มั่นคง
2 30 8 2544 30 5 2560 45 162
38
25
นางสาวสุชาวดี แจ้งกระจ่าง
2 8 2 2544 30 5 2560 48 158
39
26
นางสาวกฤติยาภรณ์ เถื่อนผึ้ง
2 18 6 2544 30 5 2560 64 161
40
27
นางสาวภัคจิรา จารุพันธ์
2 20 9 2544 30 5 2560 51 159
41
28
นางสาวภัคจิรา แจ้งเปลี่ยน
2 21 6 2544 30 5 2560 95 158
42
29
นางสาววรรณนิสา เงินท้วม
2 26 1 2545 30 5 2560 68 161
43
30
นางสาววรัสกรณ์ นาคชุ่ม
2 11 1 2545 30 5 2560 64 164
44
31
นางสาวสิริกร ปานเงิน
2 31 7 2544 30 5 2560 59 166
45
32
นางสาววรรณษา ปานเพ็ง
2 20 3 2544 30 5 2560 73 168
46
33
นางสาววันวิสาข์ มั่นสวัสดิ์
2 30 5 2544 30 5 2560 57 169
47
34
นางสาวสรัลนุช สุขพลำ
2 2 6 2544 30 5 2560 42 160
48
35
นางสาวบุษกร ปล้องมาก
2 19 2 2545 30 5 2560 60 160
49
36
นางสาวรักษ์ศิริ ศรีสุวรรณ
2 5 12 2544 30 5 2560 47 156
50
37
นางสาวมนต์ณพรรณ ลิมสมนึก
2 12 11 2544 30 5 2560 45 164
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu