ติดตามสถานะการขอรับบัตรประจำตัวบุคลากร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ระบบติดตามสถานะการขอรับบัตรประจำตัวบุคลากร
ค้นหา กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ // หากพบปัญหาการใช้งาน โทร.5153 //
ติดต่อขอรับบัตรฯ ได้ที่ คุณล้วนกี้ กองบริหารงานบุคคล (ชั้น 3) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
*** สามารถรับบัตรประจำตัวบุคลากร ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ***

บุคลากรที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร (แบบใหม่)
1. บุคลากรที่ เข้าทำงาน
ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559
2. บุคลากรที่ ได้ทำการอัพโหลดรูปถ่ายในระบบ E-Profile
ตามระยะเวลา/เงื่อนไข ที่กำหนด
3. บุคลากรที่ มีระยะสัญญาจ้าง
มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป (นับตั้งแต่ 1 ม.ค.60)
2
3
คำนำหน้าชื่อนามสกุลหน่วยงานสถานะการดำเนินการ
4
นายวิกรานต์ผดุงวิเชียร
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
5
นางลำปางสุบิน
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
6
นางสาวอังคณาสีหะวงษ์
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
7
นางสุภัทรสจีสายวงศ์ฝั้น
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
8
นางสาวศศิธรทองสถิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
9
นางอรทัยโกกิลกนิษฐสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
10
นายธนวัตรโภคาสุขสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
11
นายสุรัช
จ้างประเสริฐ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
12
นายกริชาพัสน์
ชื่นแสงจันทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
13
นายวนัสวีดีนิสสัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
14
นางสาวพีรดาพงษ์ทองสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
15
นางสาวนงนุชอุตคุดสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
16
นางสาวเนาวรัตน์เลิศมณีพงศ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
17
นางสาวอกนิษฐ์
เลิศสิริศรีสกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
18
นางสาวเพ็ญภาพรกระเวนสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
19
นางสาววรรณชนกชื่นเจริญสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
20
นางสาวณฐพรยมมินทร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
21
นางพรทิพย์รดด้วงสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
22
นางสาวปาณิสราอยู่สกุลสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
23
นางสาวชลากรอยู่คเชนทร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
24
นางสาวณยดาทองศรีสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
25
นางสาวณิชาภัสตั้งบวรพิมลสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
26
นางสาวณปภรเจี้ยวเห้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
27
นางบุษบาเนกขัมสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
28
นางสาวพรใจแก้วสุขสำนักกิจการพิเศษ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
29
นางกชกร
ชำนาญกิตติชัย
สำนักกิจการพิเศษ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
30
นางอารีวรรณ์บุญคุ้มสำนักกิจการพิเศษ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
31
นางมนต์นัทธ์นาคนิยมสำนัักงานตรวจสอบภายใน
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
32
นางสาว
เพิ่มทรัพย์
หิรัญสายสำนัักงานตรวจสอบภายใน
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
33
นางสาวสมยงสีมันตะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
34
นายวีระพันธ์ชมภูแดง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
35
นางสาวศิริพรธรรมศร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
36
นางสาวจิตติมา
เทียมบุญประเสริฐ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
37
นายณัฐกานต์พงธิพันธุ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
38
นายนิพนธ์เศวตจามร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
39
นางสาวปัทมพรรุ่งโรจน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
40
นายธีรบุญเดชอุดม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
41
นายกษินันท์ก.ศรีสุวรรณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
42
นายอมรินทร์ธนารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
43
นางลำพึงเจริญสุข
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
44
นางวรัญญาบัตรสูงเนิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
45
นางธนนันท
เทพประสิทธิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
46
นางยุพาพันธ์ดวงจิตร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
47
นางอัมพรกรวยทรัพย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
48
นายศรีนครปัญญาคล่อง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
49
นายปริญญาขลิบสุวรรณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
50
นางจันทร์จิราทิลารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
51
นางสาววรรณภรณ์นุชเจริญ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
52
นางสาวกุลจิราแก้วสุจริต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
53
นางสาวอภิญญา
รัตนประพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
54
นายสถิตย์เชิดฉันท์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
55
นางสาวสันทนีย์ยะสารวรรณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
56
นางหนึ่งฤทัยภูวงค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
57
นายวิทวัสทองยศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
58
นายสุเมธาพงษ์พันนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
59
นางสาวณญาดาสัจจาสุวรรณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
60
นายพงศธรอินหนองฉาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
61
นางสาวมณีรัตน์ธำรงรัตนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
62
นายอกนิษฐ์ธรรมปาโล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
63
นางสาวจิราพรภิญญากรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
64
นางสาวประดับศรีเนตรนี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
65
นางสาวชุติวรรณภิญญากรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
66
นายสุทัศน์รุ่งเรือง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
67
นางสาวบุบผาแสนคำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
68
นางสาวรุ่งรัตน์บาลี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
69
นายไพฑูรย์นามเสนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
70
นางวีณาพันธ์กุ่ม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
71
นายจักรชมภูนุช
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
72
นางสาวธันยมัยกลุ่นเขียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
73
นายไพรัชภู่ระหงษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
74
นางสาวกาญจนากริ่งรัมย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
75
นายปภาวินปัญญาใส
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
76
นายชัชวาลย์ลาภเกิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
77
นายอนุสรณ์ทองโสภิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
78
นายสนธยาแย้มเดช
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
79
นางสาวชัยญามลเลิศสงคราม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
80
นางสาวมลธิราโพธิ์น้อย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
81
นางสาว
รักขณาวรรณ์
ชูทอง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
82
นางจำนรรจาพลอยมุกดา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
83
นางสาวรสสุคนธ์
ปรียาพงศ์ชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
84
นางนงลักษณ์
ตั้งเสริมศักดิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
85
นางสาว
สุพรรณิการ์
ทับมณี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
86
นางเบญญาภายวงอักษร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2560
87
นางสาวราตรีจรดลสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
88
นางสุมาลีอาชีวะสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
89
นางสาวสรวงสุดาชุมทองสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
90
นางสาวมนัสสิริแดงโชติสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
91
นางรวีวรรณอภิรัตน์สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
92
นายจักรพันธ์ปลื้มภิรมย์สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
93
นางสาวภัสนันท์ผังรักษ์สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
94
นางรัตนาศรีคำขวัญสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
95
นางสาวอมรรัตน์แก้วคงสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
96
นางสาวเบญจมาศอรชรสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
97
นางสมาพรศุภศิลป์สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
98
นายไสวแก้วพวงสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
99
นางสาวสุภาพร
สุทธิศักดิ์นาวิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
100
นายนราวุฒิเกษศิริสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)
ติดต่อขอรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
 
 
Main menu